Moduł "Dane do sprawozdań MZ/GUS" za rok 2012.

Udostępniamy Państwu zaktualizowany moduł "Dane do sprawozdań MZ/GUS" za rok 2012. Z tym modułem konieczność wykonania sprawozdań stanie się czynnością prostą i przyjemną dla użytkownika programu mMedica.

W tym roku w module dostępne są następujące sprawozdania: ZD-3, ZD-4, MZ11, MZ12, MZ13, MZ14, MZ15, MZ-19, MZ-29A.

Formularze raportów za rok 2012 zmieniły się w stosunku do obowiązujących za rok 2011, na skutek zmian wprowadzonych nowymi ustawami i rozporządzeniami.

Poniżej zaprezentowano zmiany, jakich dokonano w sprawozdaniach umieszczonych w aktualnej wersji oprogramowania mMedica oraz opis zakresu danych możliwych do uzyskania automatycznie. Należy jednak pamiętać, że wiarygodność i dokładność prezentowanych w raportach danych zależy od rzetelności i zakresu danych wprowadzanych do aplikacji.

Biorąc pod uwagę różnice, jakie występują pomiędzy świadczeniodawcami wykorzystującymi oprogramowanie mMedica do celów ewidencyjnych i sprawozdawczych, umożliwiliśmy edycję wygenerowanych już raportów, tak, żeby każdy użytkownik mógł skorygować wygenerowane lub uzupełnić brakujące wartości na sprawozdaniu.

 

Sprawozdania do GUS

ZD-3 - Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej za rok 2012 należy przesłać do dnia 28.01.2013 r.

Sprawozdanie składają wszystkie jednostki lecznicze udzielające świadczeń w zakresie pomocy ambulatoryjnej. Prezentowane dane dotyczą usług wykonanych przez lekarzy i lekarzy dentystów z podziałem na resortowe kody identyfikacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. (Dz. U. z 28 maja 2012 r. poz. 594).

W sprawozdaniu ZD-3 analizowane są dane z wizyt zrealizowanych przez pracowników, którzy w "Rejestrze personelu" w polu "rodzaj" mają ustawioną wartość "Lekarz" lub "Lekarz dentysta". Wyszukane wartości prezentowane są w sprawozdaniu z podziałem na dwa działy:

Dział 2. Podstawowa opieka zdrowotna

Ta część sprawozdania przedstawia wizyty zrealizowane w poradniach o kodzie resortowym części VIII równej 0010, 0011, 0012 i 0013. Liczba wykonanych porad prezentowana jest z uwzględnieniem wieku pacjenta i płci. Dodatkowo spośród wszystkich wizyt wyróżniono porady domowe, gdzie uwzględniony zostaje parametr "Kod świadczenia" równy jednej z wartości: 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.11 lub 8.17. W oprogramowaniu nie przechowujemy informacji, która porada z podstawowej opieki zdrowotnej była wykonana dla kobiety w ciąży, dlatego takie dane użytkownik musi wprowadzić sam.

Dział 3. Specjalistyczna opieka zdrowotna

Porady ujęte w tej części sprawozdania uwzględniają kody resortowe części VIII z podziałem na wiek i z wyróżnieniem kobiet. Należy jednak zwrócić uwagę, że liczba porad ogółem nie będzie równa sumie porad w wyróżnionych grupach wiekowych, ponieważ ten podział nie uwzględnia grupy wiekowej 18-64 lat.

Wprowadzono zmiany w stosunku do formularza za rok 2011, polegające na dodaniu do listy jednostek poradni geriatrycznej o kodzie 1060 i usunięciu poradni stomatologii zachowawczej o kodzie 1804.

W podsumowaniu dodano tabelę, w której należy wpisać oszacowany czas potrzebny na przygotowanie sprawozdania. mMedica nie uzupełnia tych danych automatycznie.

ZD-4 – Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za rok 2012 należy przesłać do dnia 22.01.2013 r.

Sprawozdanie powstało na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410) i zawiera dane dotyczące jednostki ratownictwa medycznego oraz świadczeń wykonanych przez nią.

W sprawozdaniu ZD-4 ujęte są dane związane z ratowniczymi działaniami medycznymi. Sprawozdanie składa się z sześciu działów:

Dział 2. Dane ogólne podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Informacje niezbędne do uzupełnienia danych w tym dziale nie są przechowywane w aplikacji, dlatego użytkownik musi je wprowadzić własnoręcznie.

Dział 3. Medyczne działania ratownicze

Dane tu prezentowane pobierane są z zewidencjonowanych danych w wizycie, na zakładce "1.3 Ratownictwo medyczne". Możliwość wprowadzenia takich informacji do oprogramowania istnieje w przypadku, gdy w zakładce "Realizacja" w parametrze "Wizyta" jest ustawiona wartość "Ratownictwo". Na podstawie tych danych również generowana jest "Księga ratownictwa medycznego".

Działy 4-7

Informacje niezbędne do uzupełnienia danych w tych działach nie są przechowywane w oprogramowaniu, dlatego użytkownik musi je wprowadzić własnoręcznie.

 

Sprawozdania do MZ

Sprawozdania mają nowy, ujednolicony nagłówek, który został poniżej przedstawiony wraz z opisem miejsca w aplikacji, z którego są do niego pobierane dane.

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dane pobierane z zakładki – "Podmiot leczniczy" z okna Dane świadczeniodawcy

MZ
sprawozdanie
Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej (14-znakowy)

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

TERYT podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dane pobierane z zakładki – "Podmiot leczniczy" z okna "Dane świadczeniodawcy"

Przekazać do dniaTERYT przedsiębiorstwa leczniczego/praktyki zawodowej

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

Kod podmiotu tworzącego (część III)

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

Kod formy organizacyjno-prawnej (część IV)

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

Rodzaj działalności leczniczej (część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Dane pobierane z zakładki – "Dane podstawowe" z okna Dane świadczeniodawcy

MZ-19 – Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego za rok 2012 należy przesłać do dnia 31.01.2013 r.

Sprawozdanie prezentuje dane dotyczące rodzaju personelu pracującego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz rodzaje zawartych z tym personelem umów o zatrudnienie.

W sprawozdaniu MZ-19 ujęto informacje, jakim personelem medycznym dysponuje dana jednostka i jakie usługi świadczy w ramach danej grupy specjalistów. Wartości prezentowane są z podziałem na pięć działów:

Dział 2. Personel działalności podstawowej

Dane przechowywane w oprogramowaniu pozwalają na uzupełnienie jedynie kolumny "ogółem (w osobach)", pozostałe dane kadrowe należy wprowadzić własnoręcznie. W tym dziale wprowadzono zmianę polegającą na uszczegółowieniu liczby zatrudnionych pielęgniarek z podziałem na:

 • pielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii – uwzględnione są pielęgniarki, które w danych dodatkowych w pozycji specjalizacja mają wybrany kod specjalizacji 222216 (Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego)
 • pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii – ponieważ w oprogramowaniu nie są przechowywane informacje dotyczące przebytych kursów, podpowiadana wartość odpowiada liczbie pielęgniarek, które mają wprowadzony w polu kod specjalizacji wartość 222101 (Pielęgniarka). Jeżeli wartość podpowiadana nie jest zgodna, należy ją zmodyfikować.

Dział 3. Działalność zespołu

Liczba wykonanych porad w danej jednostce jest prezentowana z uwzględnieniem parametru "Rodzaj", wprowadzanym w "Rejestrze personelu" oraz parametru "Kod świadczenia" w zaewidencjonowanych wizytach.

Dział 4. Leczeni

"Kody rozpoznań" wprowadzone podczas wizyty oraz wiek i płeć pacjentów są parametrami uwzględnianymi podczas sortowania danych w aplikacji. Dodatkowo należy pamiętać, że pacjent wliczany jest do ewidencji tylko raz, z uwzględnieniem ostatniego wprowadzonego rozpoznania w danym roku.

Dział 5. Okres sprawowania opieki nad pacjentem w ciągu roku

W tym dziale zliczani są pacjenci korzystający z wizyt w roku sprawozdawczym z podziałem na liczbę miesięcy, w których korzystali z usług.

MZ-29A – Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej za rok 2012 należy przesłać do dnia 15.02.2013 r.

Sprawozdanie wypełniają placówki zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z kodami: 5160, 5161, 5162, 5163, 5170, 5171, 5172, 5180, 5260, 5272, 5360. Podczas uzupełniania sprawozdania MZ-29A należy pamiętać o pominięciu tych danych w sprawozdaniach MZ-12, MZ-29 i MZ-30.

W sprawozdaniu MZ-29A ujęte są dane dotyczące personelu i wykonanych usług, z podziałem na charakter opieki: stacjonarny, domowy i dzienny. Informacje prezentowane są z podziałem na 5 działów:

Dział 2. Struktura wieku pacjentów przebywających w dniu 31 grudnia 2012 r. (dla wszystkich oddziałów łącznie)

Pacjentów przebywających na oddziale w dniu 31 grudnia dzieli się na odpowiednie grupy wiekowe z uwzględnieniem płci. Podczas grupowania pod uwagę brane są też "Kody resortowe", dzięki którym można określić charakter opieki sprawowanej nad pacjentem.

Dział 3. Opieka stacjonarna

Dzięki "Kodom resortowym" wyszukane są wszystkie wizyty mające charakter stacjonarny, które prezentowane są z podziałem na liczbę osób w ostatnim dniu roku poprzedniego, liczbę osób objętych opieką w ciągu roku, liczbę osób, która zakończyła korzystanie z opieki stacjonarnej i liczbę osobodni pobytu.

Dział 4. Opieka domowa
Dział 5. Opieka dzienna

Działy te zawierają tak samo pogrupowane dane, z tym, że dzięki "Kodom resortowym" powiązanym z komórkami realizującymi, oraz "Kodom świadczeń" jest możliwość podzielenia wykonanych wizyt ze względu na charakter oddziału. W obydwu tych działach na formularzu za rok 2012 pojawiły się nowe zakresy danych. Dotyczą one liczby dostępnych pielęgniarek i ich uprawnień z podziałem na odziały, na których wykonują świadczenia. Niestety ze względu na brak danych dotyczących ukończonych kursów podyplomowych, dane te użytkownik musi wprowadzić własnoręcznie.

MZ-11 – Sprawozdanie z działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2012 należy przesłać do dnia 15.03.2013 r.

Obowiązek przedstawienia sprawozdania mają zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, które zawarły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, mające kontrakty w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi do lat 3.

Dział 1. Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3.

Dane w tym dziale sprawozdanie podzielone jest na dwie części, ze względu na rodzaj personelu realizującego wizytę.

a. Porady profilaktyczne.

Uwzględniane są wyłącznie wizyty realizowane przez lekarza w poradni (gabinecie), lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza POZ dla dzieci, czyli w placówkach zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą z kodami 0010, 0011, 0012. Dodatkowo, spośród wszystkich wizyt wybieramy te, których kody funkcji ochrony zdrowia - kody świadczeń MZ równe są 2.4, 2.5, 8.5, 46.19 lub klasyfikacja choroby (rozpoznanie) rozpoczyna się od "Z00"

b. Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i położnych

Osobą realizującą wizytę jest pielęgniarka lub położna zatrudniona w jednej z placówek posiadających kod resortowy równy 0030 lub 0032, 0034. Brany pod uwagę jest również kod świadczenia MZ, który może mieć postać 8.7,8.11, 7.6, 7.7, 7.11 lub klasyfikacja choroby rozpoczyna się od "Z00".

Dział 2. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).

W tym i w późniejszych działach prezentowane są dane dotyczące opieki czynnej, a więc takiej, która dotyczy pacjentów z wyznaczonymi i egzekwowanymi terminami następnych wizyt w ciągu roku sprawozdawczego. W naszym systemie zostało przyjęte, że opieką czynną objęci są pacjenci, którzy w ciągu roku mieli co najmniej dwie wizyty z tym samym rozpoznaniem. W poszczególnych wierszach tabeli bierzemy pod uwagę wskazane zakresy rozpoznań, zgodnie ze wzorem na sprawozdaniu.

Dział ten wykazuje dane dotyczące dzieci w wieku 0-18 lat, bierzemy pod uwagę wiek pacjenta z dnia pierwszej wizyty z danym rozpoznaniem.

Dział 3. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży.

Dane wykazywane w tym dziale dotyczą dzieci, które w roku sprawozdawczym były objęte programem badań profilaktycznych. Uwzględnione osoby mają w systemie aktywną deklarację do lekarza POZ, a ich wiek wyznaczany jest na podstawie daty końca roku sprawozdawczego i według tego przydzielane są do odpowiednich wierszy. Oprócz wieku pod uwagę bierzemy kod świadczenia MZ, który dla Kolumny 2 ma być równy jednej z wartości 2.17, 45.17 lub w przypadku świadczeń POZ: 100103, 100104, 100105, 100106. Kolumna 3 ogranicza się do kodów świadczeń 45.17 lub świadczeń POZ: 100103, 100104, 100105, 100106

Dział 4. Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).

Pacjenci, uwzględnieni w wyliczeniu, mają w dniu wizyty nie mniej niż 19 lat i są poddani opiece czynnej. Dana osoba może być ujęta w sprawozdaniu kilka razy tylko w przypadku, gdy wystąpiło u niej więcej niż jedno schorzenie z wymienionych w "0" kolumnie tabeli.

Dział 5. Pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dane przechowywane w bazie aplikacji nie pozwalają na uzupełnienie tabeli znajdującej się w tym dziale, dlatego należy je wprowadzić własnoręcznie.

MZ-12 – Sprawozdanie z działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej za rok 2012 należy przesłać do dnia 01.04.2013 r.

Sprawozdanie wypełniają zakłady opieki zdrowotnej – zbiorczo – oraz mające kontrakt z NFZ indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie udzielające świadczeń specjalistycznych, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy dentystów, indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek, położnych oraz podmioty świadczeń w zakresie domowej i dziennej opieki długoterminowej.

Dział 2. Opieka profilaktyczna nad kobietą w poradniach dla kobiet

Dział 3. Badania cytologiczne

Dział 5. Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej.

Dział 6.B. Pracujące pielęgniarki i położne.

Dział 9. Sprzęt medyczny (stan w dniu 31.12)

Niestety powyższe działy dotyczą szczegółowych danych, które nie są ewidencjonowane w aplikacji i należy je wprowadzić własnoręcznie.

Dział 4. Działalność różnych form opieki dziennej i nocnej

Na podstawie informacji przechowywanych w aplikacji uzupełniamy kolumny 2 i 3, natomiast kolumna 1 pozostaje do uzupełnienia przez osobę przygotowującą sprawozdanie. Wykazywane dane dotyczą oddziałów funkcjonujących w ramach przychodni specjalistycznych, w podziale na kody resortowe wyszczególnione w kolumnie 0 tabeli.

Dział 6.A. Pracujący lekarze i działalność poradni specjalistycznych

Dział 7. Pracujący i działalność poradni stomatologicznych

Wyliczana i uzupełniana przez nasz system jest tylko kolumna 1 określająca liczbę udzielonych porad w roku sprawozdawczym z podziałem na kody resortowe nadane poradniom w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Dział 8. Działalność oddziałów dziennych działających w ramach przychodni specjalistycznej (nie wykazanych w dziale 4)

Dział ten prezentuje dane w trzech kolumnach, z których pierwszą należy wprowadzić własnoręcznie. W kolumnie 2 i 3 uwzględniamy pacjentów, którzy posiadają pozycje rozliczeniowe o schemacie krotności równym OB. i OZ. Dodatkowo w wierszu Inne razem wyszukujemy dane w poradniach o kodzie resortowym równym jednej z wartości: 2700-2726, 2140-2142, 2146, 2150, 2180, 2182, 2200, 2300, 2740.

MZ-13 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc za rok 2012 należy przesłać do dnia 28.02.2013 r.

Sprawozdanie wypełniane przez specjalistyczne poradnie zajmujące się leczeniem chorób płuc i gruźlicy. Dane wykazywane są na podstawie prowadzonego rejestru chorych i ich dokumentacji medycznej.

Dział 1. Zarejestrowani w poradni/gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy

Sprawozdanie uwzględnia poradnie: gruźlicy i chorób płuc (1270), gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (1271), chorób płuc (1272), pulmonologiczną dla dzieci (1273). W wierszach wartości dzielą się ze względu na rozpoznania w wykonanych poradach w następujący sposób:

 • W wierszu 01: 'A15','A15.0','A15.1','A15.7'
 • W wierszu 02: 'A15.2'
 • W wierszu 03: 'A16.0','A16.1','A16.2','A16.7'
 • W wierszu 05: 'A15.4','A15.5','A15.6','A15.8','19.9'
 • W wierszu 06: 'A16.3','A16.4','A16.9'
 • W wierszu 11: 'Z20.1'
 • W wierszu 13: 'B90','B90.0','B90.1','B90.2','B90.8','B90.9'
 • W wierszu 15:
 • 'J44','J44.0','J44.1','J44.8','J44.9'
 • W wierszu 16: 'J45','J45.0','J45.1','J45.8','J45.9'
 • W wierszu 17: 'C34','C34.0','C34.1','C34.2','C34.3','C34.8','C34.9'

Wiersze 04, 08 i 18 są sumami wartości z wierszy wskazanych na druku sprawozdania. Natomiast brak danych w aplikacji uniemożliwia wyświetlenie danych w wierszach 09, 10 oraz w kolumnie 04 - użytkownik sam musi uzupełnić te dane na sprawozdaniu.

MZ-14 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno–wenerologicznej za rok 2012 należy przesłać do dnia 28.02.2013 r.

Sprawozdanie wypełniają podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Dział 1. Badania serologiczne i mikrobiologiczne.

Dział 2. Dane uzupełniające.

Niestety powyższe działy dotyczą szczegółowych danych, które nie są ewidencjonowane w aplikacji i trzeba je wprowadzić własnoręcznie.

Dział 3. Leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją.

W dziale tym dzielimy pacjentów ze względu na wiek i rozpoznanie w wizycie. Wiek zostaje określony na dzień udzielonego świadczenia, z rozpoznaniem z zakresu wyszczególnionym w poszczególnych kolumnach tabeli.

Rozpoznania w tabeli sprawozdania i w poradach ewidencjonowanych w mMedica są zgodne z Międzynarodowym Słownikiem Klasyfikacji Chorób ICD10.

MZ-15 – Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych za rok 2012 należy przesłać do dnia 28.02.2013 r.

Sprawozdanie wypełnia poradnia zdrowia psychicznego, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnia odwykowa (alkoholowa), poradnia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz poradnia psychologiczna.

Dział 1. Informacje ogólne o działalności

Dział 2. Personel działalności podstawowej

Niestety powyższe działy dotyczą szczegółowych danych, które nie są ewidencjonowane w aplikacji i należy je wprowadzić własnoręcznie.

Dział 3. Działalność poradni

W Dziale 3 dane prezentowane są w trzech tabelach, z których uzupełniane są druga i trzecia. W tabeli drugiej uwzględniono porady zrealizowane w poradniach o kodzie resortowym równym jednej z wartości: 1700, 1701, 1073-1707, 1742-1744, 1710, 1740, 1746, 1780, 1790, 1791, 2700-2704, 2706, 2712, 2714, 2720, 2721, 2724, 2726. 2730-2733, 2740, 4700, 4701, 4703, 4705, 4707, 4712, 4733, 4736, 4737, 4744, 4746, 4750, 4754, 4756, 5162, 5163, 5171 i 5172 z podziałem na personel realizujący.

W tabeli trzeciej uzupełniane są tylko dwa wiersze:

 • Psychoterapia indywidualna – wyliczana jest liczba pacjentów uczestniczących w indywidualnych sesjach psychoterapii w okresie sprawozdawczym. Pacjent liczony jest tylko raz.
 • Psychoterapia grupowa/rodzinna – wyliczana jest liczba pacjentów uczestniczących w sesjach psychoterapii grupowej w okresie sprawozdawczym. Pacjent liczony jest tylko raz.

Dział 4. Leczeni

Dział 4 składa się z trzech tabel. Tabela 1 odnosi się do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi niezwiązanymi z uzależnieniami oraz do pacjentów pozostających pod obserwacją, tabela 2 – do pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych, innych niż alkohol, natomiast tabela 3 – do pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Chorego do ewidencji wlicza się jeden raz, niezależnie od liczby udzielonych mu porad i liczby rozpoznań w ciągu roku. Reguła ta nie dotyczy wierszy, w których wykazywane są osoby ze współuzależnieniami i współistniejącymi uzależnieniami. W wyliczeniu brane jest pod uwagę rozpoznanie główne z ostatniej wizyty, w podziale na wiek pacjenta określany na dzień udzielonego świadczenia.

 

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA WYDRUKU SPRAWOZDAŃ

Po wygenerowaniu sprawozdania, a przed jego wydrukiem istnieje możliwość dopasowania rozmiaru marginesów do ustawień drukarki na podglądzie wydruku.

 

Terminy publikacji zaktualizowanej wersji modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS"