Regulamin usługi Teleporada

Regulamin Świadczenia Usług Telekonsultacji Medycznych z Wykorzystaniem Oprogramowania Asseco Poland S.A. (Regulamin Usług Teleporada)

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia drogą elektroniczną Usługi Teleporada z wykorzystaniem Oprogramowania dostarczanego przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35–322 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033391 (Spółka lub Asseco) przez:
a) Spółkę na rzecz Klienta;
b) Klienta na rzecz Pacjenta (o ile Klient nie wykorzysta do realizacji Usługi Teleporada na rzecz Pacjenta innego wzoru regulaminu świadczenia Usługi Teleporada) w celu realizacji przez Klienta na rzecz Pacjenta zdalnych usług medycznych.

§ 2
1. Użyte w Regulaminie Usług Teleporada określenia należy rozumieć w następujący sposób:
a) Operator Usługi Teleporada – Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 83.000.303,00 zł, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, który realizuje Usługę Teleporada na rzecz Klienta ;
b) Operator Usługi Chmurowej – Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770202, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252775789, REGON: 382039032, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, z którym umowę na świadczenie usług zawarł Operator Usługi Teleporada;
c) Oprogramowanie – jest aplikacją mMedica przeznaczoną do obsługi pracy Klienta, użytkowaną i administrowaną przez Klienta. W aplikacji mMedica są przetwarzane dane osobowe Pacjenta w ramach realizowanych usług medycznych przez Klienta na rzecz Pacjenta, na podstawie przesłanek wynikających z odrębnych przepisów dotyczących prowadzenia działalności medycznej. Oprogramowanie mMedica pełni rolę interfejsu użytkownika dla personelu medycznego Klienta realizującego Usługę Teleporada;
d) Aplikacja Klienta Teleporada – jest modułem Oprogramowania, przeznaczoną do obsługi połączeń audio/wideo pomiędzy personelem medycznym Klienta używającego Oprogramowania a Pacjentem Klienta, o którym informacje w tym dane w tym dane osobowe są zarejestrowane przez Klienta w Oprogramowaniu.  Do funkcjonalności Aplikacji Klienta Teleporada należą między innymi:
• przekazywanie w sposób poufny do Pacjenta informacji (linka, hyperlinka) umożliwiającego wykonanie Usługi Teleporada;
• zestawianie połączenia pomiędzy Aplikacją Klienta Teleporada i Aplikacją WWW Teleporada;
• przekazywanie transmisji audio/wideo pomiędzy Oprogramowaniem mMedica a Aplikacją WWW Teleporada.
e) Serwer Teleporada – jest aplikacją administrowaną przez Operatora Usługi Teleporada uruchomioną w infrastrukturze Operatora Usługi Chmurowej. Za pomocą Serwera Teleporada jest uruchamiana Aplikacja WWW Teleporada. Serwer wykorzystuje m.in. oprogramowanie Open Vidu autorstwa Rey Juan Carlos University, Calle Tulipán s/n. 28933 Móstoles (Madrid), Spain, licencjonowane na warunkach licencji Apache 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
f) Aplikacja WWW Teleporada – jest aplikacją uruchamianą w przeglądarce internetowej na urządzeniu Pacjenta na podstawie linka (hyperlinka) przekazanego Pacjentowi przez personel medyczny Klienta z Oprogramowania poprzez SMS lub e-mail. Uruchomienie Aplikacji WWW Teleporada przez Pacjenta za pomocą odrębnego linka (hyperlinka) umożliwia zestawienie połączenia z Aplikacją Klienta Teleporada, w której uruchomiono tego samego, komplementarnego linka (hyperlinka) w ramach Usługi Teleporady;
g) Usługa Teleporada – usługi w modelu Software as a Service polegające na zestawianiu połączeń pomiędzy Oprogramowaniem i Aplikacją WWW Teleporada i wymianę zaszyfrowanych danych umożliwiającą bezpośrednią komunikację pomiędzy Klientem z Pacjentem, w tym audio i wideo;
h) Klient – podmiot medyczny świadczący usługi medyczne na rzecz Pacjenta, wykorzystujący Oprogramowanie, uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i medycznych Pacjenta. Klient udostępnia Usługę Teleporada Pacjentowi i jest stroną umowy o świadczenie usług drogą elektronicznych w ramach Usługi Teleporada dla Pacjenta; Dane identyfikacyjne Klienta jako usługodawcy usługi świadczonej droga elektroniczną na rzecz Pacjenta są udostępniane Pacjentowi w momencie akceptowania regulaminu Usługi Teleporada;
i) Pacjent – osoba fizyczna, zarejestrowana przez Klienta w Oprogramowaniu, która może korzystać z Aplikacji WWW Teleporada po otrzymaniu od Klienta informacji umożliwiających używanie Usługi Teleporada. Pacjent korzysta z Usługi Teleporada udostępnianej przez Klienta. W przypadku gdy usługa medyczna świadczona przy użyciu Usługi Teleporada ma być świadczona na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, przez Pacjenta rozumie się odpowiednio tę osobę lub jej opiekuna prawnego.;
j) Adres Email Pacjenta – e-mail wskazany przez Pacjenta Klientowi jako adres kontaktowy, umożliwiający m.in. przekazanie informacji umożliwiających skorzystanie z Usługi Teleporada poprzez e-mail;
k) Numer Telefonu Komórkowego Pacjenta – numer telefonu komórkowego pacjenta wskazany przez Pacjenta Klientowi jako numer telefonu kontaktowego, umożliwiający m.in. przekazanie informacji umożliwiających skorzystanie z Usługi Teleporada poprzez SMS.

§ 3
Warunki świadczenia Usług Teleporada
1. W celu korzystania z Usługi Teleporada niezbędne jest, by Klient:
a) posiadał dostęp do Internetu o przepustowości łącza wystarczającej do transmisji danych audio i wideo;
b) posiadał prawa do korzystania i uruchomione Oprogramowanie wraz z Aplikacją Klienta Teleporada oraz zaakceptował niniejszy Regulamin;
c) posiadał prawa do korzystania z i uruchomione moduły SMS oraz Teleporada, stanowiące odrębnie licencjonowane moduły Oprogramowania,
d) w celu wysyłania do Pacjentów wiadomości SMS, skonfigurował wysyłanie SMS w Oprogramowaniu oraz posiadał aktywną Pulę SMS obsługiwaną przez Asseco Vamm,
e) posiadał komputer, na którym działa jedna z poniższych przeglądarek internetowych:
• FireFox,
• Chrome,
• Opera,
• Edge
2. W przypadku łącza internetowego o ograniczonej przepustowości może wystąpić sytuacja, w której Usługa Teleporada nie będzie mogła zostać wykonana lub będzie możliwa tylko w ograniczonym zakresie (np. tylko przekazywania głosu).
3. Podczas połączenia w ramach Usługi Teleporada, przeglądarka internetowa Klienta może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Klienta. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usługi Teleporada, za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Usługi Teleporada. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.
4. Operator Usługi Teleporada nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Teleporada ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2.
5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za określenie warunków -w tym organizacyjnych, prawnych i finansowych -świadczenia usługi medycznej, realizowanej z wykorzystaniem Usługi Teleporada oraz zasad swojej odpowiedzialności w tym zakresie. Klient zobowiązany jest do poinformowania Pacjenta o tych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4
1. W celu korzystania z Usługi Teleporada niezbędne jest, by Pacjent posiadał:
f) dostęp do Internetu o przepustowości łącza wystarczającej do transmisji danych audio i wideo;
g) aktywny Adres Email Pacjenta i/lub aktywny Numer Telefonu Komórkowego Pacjenta, który został przekazany Klientowi;
h) komputer, na którym działa jedna z poniższych przeglądarek internetowych:
• FireFox,
• Chrome,
• Opera,
• Safari,
• Edge (wersja oparta na Chromium),
lub smartfon z systemem Android, na którym działa jedna z poniższych przeglądarek internetowych:
• Chrome,
• Firefox,
• Opera,
lub smartfon z systemem iOS, na którym działa jedna z poniższych przeglądarek internetowych:
• Chrome,
• Firefox,
• Safari.
2. W przypadku łącza internetowego o ograniczonej przepustowości może wystąpić sytuacja, w której Usługa Teleporada (telekonsultacji) nie będzie mogła zostać wykonana lub będzie możliwa tylko w ograniczonym zakresie (np. tylko przekazywania głosu).
3. Podczas połączenia w ramach Usługi Teleporada, przeglądarka internetowa Pacjenta może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku urządzenia Pacjenta. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usługi Teleporada, za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Usługi Teleporada. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.
4. Operator Usługi Teleporada nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Teleporada ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2.

Zestawienie połączeń w ramach Usług Teleporada
§ 5
1. Połączenia w ramach Usług Teleporada są zestawiane po uprzednim zarejestrowaniu się Pacjenta u Klienta w celu wykonania usługi medycznej. Rejestracja odbywa się za pomocą środków przyjętych u Klienta do rejestracji Pacjentów na wizytę, np. przez telefon, osobiście lub z wykorzystaniem e-Usług udostępnionych przez Klienta Pacjentom. Podczas rejestracji Pacjent potwierdza, że jest właścicielem Numeru Telefonu Komórkowego Pacjenta i/lub Adresu Email Pacjenta i zezwala pracownikom Klienta na komunikację z użyciem Numeru Telefonu Komórkowego Pacjenta i/lub Adresu Email Pacjenta w celu realizacji Usługi Teleporada.
2. W przypadku rejestracji Pacjenta na Usługę Teleporada Klient rezerwuje termin wykonania Usługi Teleporada (telekonsultacji), odnotowuje to w Oprogramowaniu i za pomocą Aplikacji Klienta Teleporada wysyła Pacjentowi informacje niezbędne do zestawienia połączenia (link, hiperlink) poprzez SMS na Numer Telefonu Komórkowego Pacjenta i/lub poprzez e-mail na Adres Email Pacjenta. Wraz z danymi połączenia do Pacjenta jest przesyłana informacja o planowanej dacie i godzinie realizacji Usługi Teleporada.
3. W celu skorzystania z Usługi Teleporada Pacjent powinien w terminie planowanej Usługi Teleporada włączyć Aplikację WWW Teleporada poprzez uruchomienie w przeglądarce linka z danych do zestawienia połączenia. Link można otworzyć bezpośrednio na urządzeniu Pacjenta bądź skopiować go do przeglądarki na tym urządzeniu.
4. W celu realizacji Usługi Teleporada przez Klienta w Aplikacji Klienta Teleporada zostaje uruchomiony komplementarny link, umożliwiający zestawienie połączenia z Aplikacją WWW Teleporada.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Teleporada następuje, gdy w tym samym czasie Pacjent ma na swoim urządzeniu uruchomione połączenie z wykorzystaniem przekazanych danych dostępowych w Aplikacji WWW Teleporada i Klient uruchomi świadczenie Usługi Teleporada w Aplikacji Klienta Teleporada z danymi dostępowymi komplementarnymi do danych dostępowych przekazanych Pacjentowi.
6. Przed rozpoczęciem realizacji Usługi Teleporada Pacjent powinien w Aplikacji WWW Teleporada dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez wybranie odpowiedniej opcji wyświetlonej podczas uruchamiania aplikacji. Brak akceptacji regulaminu powoduje, że Usługa Teleporada nie zostanie zrealizowana. Tym samym rozpoczęcie połączenia pomiędzy Pacjentem i pracownikiem Klienta jest możliwe tylko po akceptacji regulaminu przez Pacjenta. 

Bezpieczeństwo danych
§ 6
1. Operator Usługi Teleporada zapewnia ochronę informacji przekazywanych poprzez Usługę Teleporada.
2. Bezpieczeństwo informacji zapewnione jest m.in. dzięki:
• przekazywaniu Pacjentowi danych dostępowych do Usługi Teleporada w sposób poufny na podany przez Pacjenta numer telefonu lub adres e-mail podany przez Pacjenta. Dane dostępowe do każdej Usługi Teleporada są unikalne, o ograniczonym czasie ważności oraz znane tylko Pacjentowi i Klientowi;
• transmisja informacji odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS.
3. W ramach świadczenia Usługi Teleporada, Operator Usługi Teleporada nie zapisuje i nie przechowuje żadnych danych osobowych pochodzących z transmisji audio/wideo pomiędzy Pacjentem i Klientem. Informacje są przesyłane poprzez infrastrukturę Operatora Usługi Teleporada tylko podczas trwania połączenia pomiędzy Aplikacją Klienta Teleporada i Aplikacją WWW Teleporada.
4. W analogiczny sposób są przesyłane informacje poprzez infrastrukturę Operatora Usługi Chmurowej, gdzie Operator Usługi Teleporada uruchamia Usługę Teleporada. Informacje są przesyłane poprzez infrastrukturę Operatora Usługi Chmurowej tylko podczas trwania połączenia pomiędzy Aplikacją Klienta Teleporada i Aplikacją WWW Teleporada.
5. Na Serwerze Teleporady są zapisywane w celach technicznych informacje:
a. techniczny identyfikator Klienta,
b. identyfikator Usługi Teleporady – link (hyperlink),
c. data i godzina ważności identyfikatora Usługi Teleporady,
d. daty i godziny nawiązania połączenia przez strony zrealizowanej Usługi Teleporady,
e. adresy IP urządzeń, z których nastąpiło nawiązanie połączenia w ramach zrealizowanej Usługi Teleporady,
f. nazwy przeglądarek internetowych, z których nastąpiło nawiązanie połączenia w ramach zrealizowanej Usługi Telekonsultacji.
6. Zarówno Operator Usługi Teleporada, jak i Operator Usługi Chmurowej nie mają dostępu informacji, w tym danych osobowych w ramach transmisji audio wideo przekazywanych pomiędzy Klientem i Pacjentem z wykorzystaniem Usługi Teleporada.

Prawa i obowiązki stron
§ 7
1. Pacjent i Klient ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść informacji przekazywanych pomiędzy sobą za pośrednictwem Usługi Teleporada w tym za informacje przesyłane zaszyfrowanym kanałem w ramach Usługi Teleporada, takie jak dane osobowe identyfikujące Pacjenta, informacje o jego stanie zdrowia.
2. Klient, realizujący usługę medyczną w ramach Usługi Teleporada powinien dokonać identyfikacji osoby, z którą rozmawia, aby potwierdzić tożsamość Pacjenta upoważnionego do skorzystania z Usługi Teleporada i uzyskania świadczeń realizowanych za pomocą Usługi Teleporada.
3. W związku z faktem, że w ramach Usługi Teleporada nie są zapisywane żadne informacje pochodzące z transmisji ani dotyczące transmisji, Klient korzystający z Usługi Teleporada powinien odnotować wszelkie niezbędne informacje uzyskane od Pacjenta w ramach Usługi Teleporada. Informacje te mogą być odnotowane w Oprogramowaniu lub w innej formie przyjętej u Klienta dla dokumentowania zdarzeń medycznych.
4. Klient i Pacjent mogą wykorzystać Usługę Teleporada tylko do celów zgodnych z prawem.
5. Klient i Pacjent zobowiązują się do niepodejmowania ani nieumożliwiania innych osobom przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Aplikacji WWW Teleporada oraz Aplikacji Klienta Teleporada. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Pacjentowi innym osobom.
6. Pacjent i Klient zobowiązują się nie wykonywać świadomie czynności prowadzących do wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Aplikacji WWW Teleporada albo Aplikacji Klienta Teleporada lub wywołujących taki skutek.
7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Klienta, iż Pacjent narusza postanowienia Regulaminu ,Klient uprawniony jest do odmowy Pacjentowi realizacji Usługi i lub zaprzestania jej świadczenia a co za tym zerwania połączenia.
8. Jeśli połączenie z Klientem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
9. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
10. Kontakt bądź próba kontaktu z Klientem nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w pkt. 8 i 9 powyżej.

§ 8
1. Operator Usługi Teleporada prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Usługi Teleporada, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator Usługi Teleporada nie gwarantuje stałej dostępności Usługi Teleporada, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
2. Operator Usługi Teleporada, jak i Operator Usługi Chmurowej nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp do informacji w tym danych osobowych przekazywanych poprzez Usługę Teleporada przez osoby nieupoważnione, np. jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek świadomych lub nieświadomych działań Pacjenta lub Klienta, w tym poprzez udostępnienie danych dostępowych do połączenia osobie trzeciej.
3. Operator Usługi Teleporada lub Operator Usługi Chmurowej nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Usługi Teleporada, wynikłe z działania lub zaniechania osób, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, awarii sprzętu Klienta lub Pacjenta.
4. Operator Usługi Teleporada lub Operator Usługi Chmurowej nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane z wykorzystaniem Usługi Teleporada.
5. Operator Usługi Teleporada lub Operator Usługi Chmurowej nie odpowiadają za szkody będące następstwem okoliczności noszących znamiona siły wyższej.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora Usługi Teleporada, jak i Operatora Usługi Chmurowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze świadczenia Usług Teleporada jest limitowana do wartości ostatnio uiszczonej opłaty przez Klienta z tytułu korzystania z Usług Teleporada na rzecz Operatora Usługi Teleporada.
7. Operator Usługi Teleporada może w każdym momencie bez konieczności informowania Pacjenta i Klienta rozbudować Usługi Teleporada o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawić błędy, aktualizować i modyfikować Aplikację WWW Teleporada i Aplikację Klienta Teleporada. 
8. Operator Usługi Teleporada zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania dostępności Usługi Teleporada w celu rozbudowy lub konserwacji;
b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Usługi Teleporada bez podania przyczyn;
c) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Teleporada w przypadku, gdy Pacjent i/lub Klient naruszy postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Teleporada lub prawa autorskie Operatora Usługi Teleporada, o czym Pacjent i/lub Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail.
9.  Odpowiedzialność za szkody związane  korzystaniem z Usługi Teleporada w stosunku do Pacjenta ponosi Klient, na zasadach określonych przez Klienta lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych.
§ 9
1. Operator Usługi Teleporada zapewnia, iż przetwarzane dane osobowe za pomocą Aplikacji Klienta Teleporada, Aplikacji WWW Teleporada i Serwera Teleporada nie będą przechowywane w infrastrukturze informatycznej Operatora Usługi Teleporada ani w infrastrukturze informatycznej Operatora Usługi Chmurowej
2. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Klient.
3. Dane osobowe Pacjenta podane w trakcie rejestracji oraz w trakcie realizacji usługi medycznej świadczonej za pośrednictwem Usługi Teleporada przetwarzane przez Klienta są w celu przeprowadzenia rejestracji i zrealizowania usługi medycznej świadczonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. Usługi Teleporada zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym umożliwienia nawiązania bezpiecznego połączenia - transmisji audio/wideo pomiędzy Pacjentem a Klientem.
4. Dokonując rejestracji Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych:
a) dla celów przeprowadzenia poprawnego nawiązania połączenia - transmisji audio/wideo pomiędzy Pacjentem a Klientem zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
b) na kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej, sms w celu przesłania informacji dotyczących nawiązania połączenia - transmisji audio/wideo pomiędzy Pacjentem a Klientem zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
c) w celu zweryfikowania tożsamości i zrealizowania usługi medycznej realizowanej za pośrednictwem Usługi Teleporada zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Usługi Teleporada za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w incydentalnych sytuacjach związanych z należytą realizacją Usługi Teleporada w zakresie niezbędnym do jej zrealizowania zarówno przez Operator Usługi Teleporada i jak Operator Usługi Chmurowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Klientem. 
7. Pacjentom jako podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z ww. praw i uzyskania dodatkowych informacji Pacjent może skontaktować się z Klientem za pomocą  środków i kanałów przyjętych u Klienta.
8. Zarówno Operator Usługi Teleporada jak i Klient podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
2.Wszelkie reklamacje związane z działalnością Usługi Klient może kierować do Operatora Usługi Teleporada na adres mmedica@asseco.pl.
3. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Usługi Pacjent może kierować  do Klienta za pomocą  środków i kanałów przyjętych u Klienta.
3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jest otrzymania.
4. Każdy Pacjent i Klient mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Pacjenta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. W przypadku powstania sporu dotyczącego realizacji usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Klienta lub Pacjenta obowiązuje Regulamin w brzmieniu zaakceptowanym za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Usługi.
7. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Klient lub Pacjent zostaną o tym fakcie poinformowani – Klient w sposób przyjęty dla informowania o nowych wersjach Oprogramowania, Pacjent- podczas uruchamiania Usługi, która umożliwi wyświetlenie Regulamin w nowym brzmieniu. W razie braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, Klient lub Pacjent zobowiązani są do zaprzestania używania Usługi, co uznaje się za wypowiedzenie Usługi Teleporady. Dalsze korzystania z Usługi Teleporady świadczonej po takiej zmianie oznacza jej akceptację.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 2020-04-03
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
(w.14)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×