Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Wszystkie FAQ

W linku poniżej udostępniamy Państwu procedurę serwisową, która dokonuje zmiany kodów świadczeń stanowiących kod jednostki statystycznej.
Procedura aktualizuje jednostki statystyczne dla zestawów świadczeń rozpoczętych po 31.12.2019 r.

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Link do skryptu:
Zmiana kodów świadczeń stanowiących kod jednostki statystycznej.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2016 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2015
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2015. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2016 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2015 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2016
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2016
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym '07.0000.400.02','07.0000.402.02' dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu '07.0000.400.02','07.0000.402.02'":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

W dniu 30.06.2017 został opublikowany instalator aplikacja mMedica w wersji 5.8.6.2.Instalator ten zawiera ważną poprawkę, dotyczącą mechanizmu odpytywania systemu eWUŚ poprzez plik mmservice w module Menedżer Eksportów. W celu uniknięcia problemów weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów poprzez usługę mmService dla w wersji 5.8.5 i 5.8.6.0 aplikacji mMedica prosimy o przeprowadzenie aktualizacji aplikacji mMedica do 5.8.6.2. Po przeprowadzeniu aktualizacji należy zweryfikować wersję aplikacji mmService.exe która powinna posiadać wartość 5.8.6.11180.

Weryfikacja wersji pliku mmservice.exe następuje poprzez wykonanie czynności:
1. Przejście do katalogu w którym zainstalowana jest aplikacja mMedica
2. Wskazanie pliku mmservice.exe i naciśnięcie prawego przycisku myszki-> Właściwości
3. Przejście na zakładkę Szczegóły.

Dokonując eksportu deklaracji na miesiąc styczeń 2017 mogą się Państwo spotkać z komunikatem:
(...)
Nie podano identyfikatora technicznego komórki organizacyjnej
(...)
Komunikat ten występuje w przypadku, gdy złożona w bazie danych deklaracja posiada ustawioną poradnię, której nie przypisano kodu wg NFZ na roku 2017.

Komunikat ten może wystąpić w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w umowie.
Mechanizm aktualizacji struktury organizacyjnej wykrywszy zmiany w nowo zaczytywanej umowie na rok 2017 w stosunku do roku poprzedniego, podejmuje odpowiednia działania:
1. W przypadku nie wykrycia różnic między bieżącą a zeszłoroczną umową, aplikacja przeprowadza aktualizację bieżącej struktury organizacyjnej.
2. W przypadku wykrycia różnic między bieżącą a zeszłoroczną umową, aplikacja dodaje w strukturze organizacyjnej nowe miejsca realizacji nie aktualizując zeszłorocznych.

W celu eliminacji pojawiającego się  komunikatu użytkownik musi dokonać weryfikacji aktualnej struktury organizacyjnej, dokonując następujących czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych w: Zarządzanie > Operacje techniczne > Wykonanie kopii zapasowej.
2. Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna.
3. Po lewej stronie ekranu wybrać rok rozliczeniowy 2017. Powinny wyświetlić się "nowe" komórki organizacyjne, które na zakładce 4. Kody mają tylko jeden wiersz z kodem wg NFZ na 2017 rok.
Są to komórki dla których wykryto różnice w stosunku do roku ubiegłego. Jeśli użytkownik nie chce wykorzystywać tych komórek i swoją ewidencję opierać o zeszłoroczną strukturę to komórki te należy dezaktywować.
Dezaktywację komórki przeprowadza się, przechodząc na zakładkę 1. Dane podstawowe i usuwając zaznaczenie w polu „Czy aktualne”.
Wykonać to działanie dla wszystkich wyświetlanych komórek.

Chcąc wykorzystać do ewidencji danych ubiegło roczną strukturę organizacyjną użytkownik powinien wykonać czynności:
1. Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna
2. Po lewej stronie ekranu wybrać rok rozliczeniowy 2016. Powinny wyświetlić się "stare" komórki organizacyjne, które na zakładce 4. Kody mają kilka wierszy z kodami za ostatnie lata, np. 2016, 2015, 2014...
Jeśli tak jest, to po prawej stronie ekranu należy wybrać zielony plus "Dodaj" i z dostępnych kodów NFZ na rok 2017 należy wybrać pozycję o kodzie, która ma być wykorzystywany do ewidencji danych.
Na zakładce 4. Kody powinien dodać się nowy wiersz z kodem na 2017 rok. Zmiany należy  zatwierdzić poprzez przycisk „Zatwierdź”.
Działania należy wykonać do wszystkich wyświetlanych komórek.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonać ponownie eksport deklaracji.

Skrypt zamieszczony w linku poniżej aktualizuje informacje o datach  ważności oświadczeń w przypadku zwrócenia komunikatu błędu:
(...)
50201044 - Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu
(...)
Operacje do wykonania w celu uruchomienia skryptu zostały zamieszczone poniżej:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobraną z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Aktualizacja danych dotyczących przedziałów czasowych dla dokumentu typu Oświadczenie.

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych od miesiąca lipca 2017.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
2. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
3. Wskazać procedure "Wytyczne dla zakresu AOS na podstawie załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ" udostępnioną w linku poniżej
4. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
b) Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Taryfa wg zał.3 do 62/DSOZ/2017".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Linki do procedur:
"Wytyczne dla zakresu AOS na podstawie załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ"
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ"

W przypadku wystąpienia problemów w procesie aktualizacji bazy leków  należy wykonać następujące czynności:
1. Pobrać plik UBM przekazany w linku poniżej
2. Zalogować się do aplikacji mMedica. W przypadku pojawienia się pytania "Czy chcesz wykonać teraz automatyczną aktualizację bazy leków" wybrać "Nie"
3. Przejść do obszaru Komunikacja -> Import danych
4. Wybrać "Import z pliku". W oknie wyboru pliku w polu "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM". W polu "Nazwa pliku" wskazać plik pobrany z linku poniżej.
5. Po zakończeniu importu pliku należy przeprowadzić operację restartu aplikacji mMedica.
6. Zalogować się do aplikacji mMedica. W przypadku pojawienia się pytania "Czy chcesz wykonać teraz automatyczną aktualizację bazy leków" wybrać "Tak".
   Czynność ta uruchomi proces aktualizacji słownika do wersji 122.

Link do słownika bazy leków PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.:
Słownik bazy leków  PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. wersja 121

Zostały przygotowane cztery procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym.
Od miesiąca lipca 2017 w zakresie tym zostały udostępnione świadczeniodawcom następujące współczynniki:
a) WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02 oraz 07.0000.221.02" opierająca swoje działanie na § 12 ust 3 pkt 1 zarządzenia 23/2017/DSOZ:
(...)
1) dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,3;
(...)
b) WKC -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (kobieta w ciąży oraz w okresie połogu)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKC dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02 oraz 07.0000.221.02" opierająca swoje działanie na § 12 ust 3 pkt 2 zarządzenia 23/2017/DSOZ:
(...)
2) kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,2.
(...)
Współczynnik WKC zostanie ustawiony dla pacjentek którym udzielono świadczenia z uwzględnieniem  jednego z uprawnień dodatkowych: C, 31C,47CC,ZZC.

c) WKP -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKP dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02 oraz 07.0000.221.02" opierająca swoje działanie na § 14 zarządzenia 23/2017/DSOZ:
(...)
§ 14. 1. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, wyszczególnione:

1) w poz. 103 - 114 załącznika nr 1 do zarządzenia, rozliczane są w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia;
2) w poz. 115 załącznika nr 1 do zarządzenia, rozliczane są w ramach zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne.

2. W sytuacji udzielania świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2, wprowadza się współczynnik 1,5 korygujący wycenę punktową świadczeń, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych.
(...)
d) WKS ->Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (periodontologia)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKS dla świadczeń z zakresu 07.0000.220.02 oraz 07.0000.223.02" opierająca swoje działanie na § 17 zarządzenia 23/2017:
(...)
§ 17. Wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych - 2,0, w sytuacji udzielania przez lekarza specjalistę w dziedzinie periodontologii lub lekarza dentystę będącego w trakcie specjalizacji z zakresu periodontologii świadczeń w  zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz świadczenia periodontologii, takich jak:
1) badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08-  23.0101);
2) badanie lekarskie kontrolne (kod ICD-9-CM 23.0102);
3) konsultacja specjalistyczna (kod ICD-9-CM 23.0105);
4) badanie żywotności zęba (kod ICD-9-CM 23.02);
5) usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (kod ICD-9-CM 23.1601);
6) płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (kod ICD-9-CM 23.1604);
7) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.1605);
8) kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia (kod ICD-9-CM 23.1607);
9) plastyka wędzidełka, wargi, policzka (kod ICD-9-CM 23.1612);
10) zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością (kod ICD-9-CM 23.1814);
11) założenie opatrunku chirurgicznego (kod ICD-9-CM 23.1815);
12) wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka (kod ICD-9-CM 23.1901);
13) nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem(kod ICD-9-CM 23.2001);
14) kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia (kod ICD-9-CM 23.1608);
15) gingiwoosteoplastyka (kod ICD-9-CM 23.1610);
16) plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa (kod ICD-9-CM 23.1613, 23.1614);
17) założenie opatrunku parodontologicznego (kod ICD-9-CM 23.1620).
(...)

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 23/2017/DSOZ.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu październiku 2017.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w załączniku nr 4 do zarządzenia 62/2017/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.11
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.11 dla miesiąca października 2017" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do załącznika nr 4 zarządzenia 62/2017/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.11 dla miesiąca października 2017"

W dniu 09.03.2018 została przeprowadzona aktualizacja dokumentacji interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dlaAplikacji Gabinetowych do wersji 1.3. Zmiany wprowadzone w dokumentacji zostały zaimplementowane w aplikacji mMedica w wersji 5.12.5. W celu zachowania zgodności z opublikowanym dokumentem sugerujemy przeprowadzenie aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 5.12.5.

Od dnia 24 maja od godziny 20:00 na serwerze obsługującym wymianę danych w postaci komunikatów XML przekazywanych pomiędzy ŁOW NFZ a świadczeniodawcami została włączona wymagalność stosowania szyfrowanego połączenia pomiędzy klientem pocztowym a serwerem raport-xml.nfz-lodz.pl.

Szyfrowanie wymaga skonfigurowania protokołu TLS (Transport Layer Security) w kliencie pocztowym dla protokołu SMTP (porty 587 lub 25) oraz POP3 (porty 110 lub 995).

 Funkcjonalność dostępna jest dla wersji mMedica 5.13.1 i wyższych. Przykładowa konfiguracja aplikacji mMedica przedstawiona została na przykładzie poniżej.

Zostały przygotowane procedury serwisowe, których zadaniem jest ustawienie współczynnika korygującego wg wytycznych zarządzenia 64/2018/DSOZ dla miesiąca lipca 2018.
1) W przypadku udzielania świadczeń  w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
- ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,
- specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,
- diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia
świadczeniobiorcom:
a) do ukończenia 3. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,5.
b) w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,2
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-W01

2) W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii,
kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,4.
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-P01

Weryfikacja poprawności współczynnika W01:
Skrypt zamieszczony w linku poniżej dokona weryfikacji poprawności współczynnika W01 w przypadku świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia. W przypadku wykrycia współczynnika W01 w świadczeniach dla świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia współczynnik ten zostanie usunięty.
Link do skryptu:
Weryfikacja współczynnika korygującego-W01

!!!Uwaga!!!
W celu uruchomienia skryptów zamieszczonych powyżej należy posiadać aplikację mMedica w wersji 5.14.0.


W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Została przeprowadzona aktualizacja wersji słowników kodów świadczeń MZ w aplikacji mMedica.
O wykorzystywanej wersji słownika decyduje użytkowników wskazująć jedną z wartości:
a) rozp. MZ 27.06.2006
b) rozp. MZ 20.06.2008
c) rozp. MZ 20.06.2016
d) późniejsze rozp. MZ

Aby wersja słownika kodów świadczeń  podpowiadała sie automatyczne należy wejść w  Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator -> Ewidencja -> Podstawowe, wybrać wersję słownika i zatwierdzić.



W komunikacie SWIAD w elemencie „świadczenie”, w atrybucie „kod-swiad” (pole"Kod świadczenia" w aplikacji mMedica), wpisywać należy kod wg MZ zgodnie z "Tabelą nr 3. Kod świadczenia (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem jednostki statystycznej)" załącznika nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 192 z późn.zm).
W procesie ewidencji kodów świadczeń należy zwrócić uwagę na kolumnę: Nazwa funkcji ochrony zdrowia i korzystać z kodów świadczeń przypisanych do danej grupy.

Kody świadczeń powinny być zgodne z kodami funkcji ochrony zdrowia w zależności od wykazywanego produktu jednostkowego.
Błędne uzupełnienie pola  "Kod świadczeni" może skutkować negatywną weryfikacją po stronie systemu OWNFZ opisaną kodem:
(...)
50601037 - Przekazano nieprawidłowy kod świadczenia wg MZ
(...)

Szanowni Państwo, w związku z wymaganiami NFZ dot. przekazywania w treści dokumentu e-recepty refundowanej kodu płatnika świadczeniodawcy, dla e-recept refundowanych wprowadzony został obligatoryjny wymóg przekazywania tego kodu oraz ew. nr umowy refundacyjnej zawartej z NFZ na refundację udzielanych świadczeń.

W celu wystawienia e-Recepty z refundacją z aplikacji mMedica należy:
1. Przejść w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator
2. W sekcji Konfiguracja -> Gabinet -> Recepty zaznaczyć pole "Numer umowy":


3. Uzupełnić pole "Numer umowy" w procesie wystawiania e-Recepty:

W przypadku braku ustawionej wartości w polu ""Numer umowy" aplikacja zwróci komunikat:

W związku z koniecznością podniesienia poziomu bezpieczeństwa serwera raport-xml.nfz-lodz.pl pośredniczącego w komunikacji systemów świadczeniodawców z systemem ŁOW NFZ w dniu 1 kwietnia 2019 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Wyłączona zostanie obsługa następujących protokołów: TLSv1, SSLv2, SSLv3. Oznacza to, że dopuszczalne będą jedynie TLSv1.1 oraz TLSv1.2
 • Wyłączona zostanie dopuszczalność stosowania następujących algorytmów: aNULL, eNULL, SSLv2, MD5, DES, EXP, SEED, IDEA, 3DES, RC4

Aplikacja mMedica została dostosowana do powyższych zmian.

Przykładowa konfiguracja aplikacji mMedica przedstawiona została na przykładzie poniżej.

 !!!Uwaga!!!
W systemie operacyjnym Windows może wystąpić konieczność ustawienia protokołów TLS 1.1 i TLS 1.2  jako domyślnych  protokołów komunikacyjnych.
Opis czynności koniecznych do wykonania w systemie operacyjnym Windows został zawarty w artykule.

Dodanie wymaganych wpisów do rejestru systemowego  Windows 7 wykona plik  Aktywacja protokołów TLS 1.1 i  TLS 1.2

W związku z opublikowaniem komunikatu została przygotowany i udostępniona dla Państwa procedura serwisowa, która przeniesie informacje o kodzie terytorialnym z Kartoteki Pacjenta dla świadczeń rozpoczynających się od dnia 1 lipca 2018 r. i dotyczących realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Link do procedury:
Uzupełnienie kodu terytorialnego dla zakresu świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Użytkownik może ewidencjonować dane o których mowa powyżej na pozycji rozliczeniowej w sekcji "Dane AOS". Miejsce ewidencji danych przedstawia  screen zamieszczony poniżej. W celu przekazania danych należy wykorzystać wersję 8;8.3 komunikatu SWIAD.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym.
Od miesiąca lipca 2019 w zakresie tym został udostępniony świadczeniodawcom następujący współczynnik:
a) WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02,07.0000.400.02" opierająca swoje działanie na § 12 ust 3 pkt 1 zarządzenia 76/2019/DSOZ:
(...)
1)  dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczenia udzielane w dentobusie wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,5;
(...)

W celu uruchomienia procesu weryfikacji należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę "Słownik").
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Wybrać przycisk: Wykonaj.
7. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02,07.0000.400.02")
8. Wybrać przycisk: Szukaj
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 76/2019/DSOZ.
9. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 8 pozycji.

Procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02, 07.0000.400.02" jest procedurą wielokrotnego użytku.

Link do procedury: "Słownik".
Link do procedury: "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02,07.0000.400.02".

Zostały przygotowane procedury serwisowe, których zadaniem jest ustawienie współczynnika korygującego wg wytycznych zarządzenia 132/2019/DSOZ dla miesiąca pażdziernika 2019.
1) W przypadku udzielania świadczeń  w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
- ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,
- specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,
- diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia
świadczeniobiorcom:
a) do ukończenia 3. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
b) w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,3
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-W01

2) W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii,
kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-P01

!!!Uwaga!!!
W celu uruchomienia skryptów zamieszczonych powyżej należy posiadać aplikację mMedica w wersji 6.3.2.0


W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

W związku z koniecznością przekazywania przez świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, od wersji 9.9.1 komunikatu SWIAD,  informacji o wystawionej recepcie papierowej  i elektronicznej podczas udzielonej porady, przygotowaliśmy następującą funkcjonalność, udostępnioną wraz z wersją 6.3.3 mMedica:

 • Dla świadczeniodawców, którzy nie korzystają z funkcjonalności Gabinetu, a chcą wysłać informację, że na wizycie wystawili receptę papierową, w Rozliczeniu wizyty, okno Realizacja, zakładka „Świadcz. POZ” dodaliśmy pole do zaznaczenia: „Wystawiono receptę papierową”.

Jeśli wystawiono receptę, powyższe pole należy zaznaczyć.

 • Dla świadczeniodawców, którzy korzystają z funkcjonalności Gabinetu:
  •  po wydrukowaniu recepty na wizycie, pole:  „Wystawiono receptę papierową” zaznaczy się automatycznie.
  • po wysłaniu recepty elektronicznie (eRecepty) w komunikacie SWIAD zostanie wysłany element:
          - nfz:wystawiony-dok@typ-dok = R
          oraz
          - „root” i „ident” dla dokumentu eRecepty.

eRecepty wystawione przy użyciu funkcjonalności udostępnionej w Kartotece pacjentów: Funkcje dodatkowe > Wydruk recept z lekami, Recepty bez wizyty, są wysyłane tylko do P1. Informacja o wystawieniu tych eRecept nie  jest wysyłana do NFZ, gdyż nie zawiera danych wizyty, które są niezbędnie wymagane komunikatem SWIAD w wersji 9.9.1. Dla tych recept nie ma kontekstu wizyty.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresach stomatologicznych: 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02.
Od miesiąca października 2019 w zakresach tych został udostępniony świadczeniodawcom współczynnik  WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek).
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 76/2019/DSOZ.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Komunikat błędu "Brak zgodności identyfikatora podmiotu z danymi w systemie centralnym P1" jest jednoznaczny, proszę zatem zweryfikować poprawność wprowadzonych danych w mMedica i w platformie P1.

W mMedica proszę przejść do ścieżki Zarządzanie> Konfiguracja> Dane świadczeniodawcy:
1. Zweryfikować dane "Nazwa" Dane w programie mMedcia muszą być dokładnie takie same jak dane wprowadzone na platformie. Rożnica choćby jednego znaku będzie powodowała odrzucenia eRecepty. Proszę sprawdzić, czy w danych nie wkleił się pusty znak np. spacja.
2. Proszę zweryfikować czy jest uzupełniony numer REGON na zakładkach "Podmiot leczniczy" oraz jeśli jest, to "Zakład leczniczy"
3. Proszę sprawdzić, czy na zakładce nr 1 "Podmiot leczniczy" w sekcji "Kod resortowy/Wpis do RPWDL" jest uzupełnione pole "Część I/nr wpisu" Brak kodu resortowego części pierwszej lub jego nieoprawne dane będą powodowały odrzucenie eRecepty (Kod powinien być 12 cyfrowy).
4. Proszę zweryfikować wprowadzone do aplikacji numery telefonów. Numery te powinny być wpisane bez żadnych dodatkowych znaków spacji, myślników itd. Proszę wpisać tylko cyfry.
5. Proszę zweryfikować dane dotyczące adresu czyli nazwa ulicy oraz numer domu, muszą być wpisane w osobnych polach.
W ścieżce Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna.
Proszę zweryfikować poprawność wpisanych danych w zakładce "Dane adresowe"
- Dokładnie chodzi o nazwę ulicy oraz numer domu, które powinny być wpisane w osobnych polach.
- Proszę sprawdzić sposób wprowadzenia numerów telefonów (ta sama zasada co powyżej).
6. W ścieżce Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Identyfikacja proszę zweryfikować poprawność wpisanego identyfikatora.
   Wprowadzany numer OID składa się wyłącznie z cyfr i powinien być zgodny z następującym formatem: X.XX.XXX.X.XXXXXX.X.XXXX.X.X.XXXXX
7.  Proszę zweryfikować poprawność wpisanego numeru NPWZ lekarza w ścieżce Zarządzanie> Konfiguracja> Rejestr personelu> zakładka 1.

W związku z wymaganiem sprawozdawania z  Harmonogramów przyjęć do fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej w aplikacji centralnej AP-Kolce, świadczeniodawcy realizujący tego rodzaju świadczenia, w aplikacji mMedica, będą musieli wykonać kilka czynności przygotowawczych.

31 grudnia 2019 r.  należy wykonać kolejno, następujące czynności:

 1. Wysłać statystykę z harmonogramów przyjęć w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, komunikatem LIOCZ, za grudzień 2019 r.
 2. Wykonać kopię bazy mMedica.
 3. Utworzyć w mMedica kolejki do fizjoterapii ambulatoryjnej (kod procedury 71006) i domowej (kod procedury 71007). Kody będą dostępne od wersji 6.4.1 mMedica.
 4. Wykonać przeniesienie między harmonogramami kolejek fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej,  do nowo dodanych kolejek AP-Kolce, z parametrem „Przenieś pozycje z pierwotną datą wpisu, wykreślając je z datą 31.12.2019 r.”
 5. Wykonać synchronizację do AP-Kolce.

Ważny komunikat!

1. Przed rozpoczęciem sprawozdawczości do AP-Kolce należy bezwzględnie:

a. Zaktualizować słowniki kodów terytorialnych i kodów miejscowości w aplikacji mMedica.

b. Uzupełnić dane na pozycjach w harmonogramie, które będą przesłane do AP-Kolce:

- Rozpoznanie ICD10, ewentualnie powód przyjęcia,

- Pełny adres zamieszkania pacjenta [kod terytorialny, kod miejscowości, kod pocztowy i miasto, ulica (jeśli jest), nr domu, nr lokalu (jeśli jest), nr telefonu].

c.  Wykonać czynność "Dodania harmonogramu" po stronie systemu AP-Kolce. Czynność opisana jest w dokumencie "Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE".

2. Do aplikacji AP-Kolce wpisywani są tylko ci pacjenci, którzy rozpoczynają leczenie w 2020 r. Nie są wpisywani pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w 2019 r. i kontynuują leczenie w 2020 r., zgodnie z komunikatem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listy-oczekujacych,7528.html

3. Ewidencja i sprawozdawczość do AP-Kolce:

Zgodnie z opublikowanym komunikatem,  jak wyżej, NFZ wprowadził okres przejściowy dla ewidencji wpisów dotyczących świadczeń realizowanych w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. W pierwszym etapie (przejściowym) należy:

a. Wyłączyć w mMedica parametr Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator > Ewidencja > Podstawowe, Sekcja: Wizyty i hospitalizacje „Automatycznie wykreślaj pacjenta z harmonogramu przyjęć przy autoryzacji/zatwierdzaniu danych”. (Parametr musi zostać wyłączony przed rozpoczęciem ewidencji zrealizowanych świadczeń fizjoterapeutycznych rozpoczynających się od 2020 r.)

b. Wpisać pacjenta  na listę (kolejkę) oczekujących/Harmonogram Przyjęć w aplikacji mMedica z kategorią świadczeniobiorcy „Oczekujący”  i z wyznaczonym terminem rozpoczęcia fizjoterapii.

c. Po zgłoszeniu się pacjenta na leczenie należy w mMedica utworzyć wizytę rozpoczynającą leczenie i przy zatwierdzaniu/ autoryzacji usunąć wpis z kolejki.

d. Dodać nowy wpis do Harmonogramu Przyjęć/listy (kolejki) pacjentów z kategorią świadczeniobiorcy  „Kontynuacja leczenia”, z datą udzielenia pierwszego świadczenia.

e. W ostatnim dniu zabiegowym, po zaewidencjonowaniu ostatniego świadczenia z cyklu, wykreślić pacjenta z kolejki kontynuujących leczenie.

Po przygotowaniu przez NFZ kolejnego rozwiązania dla sprawozdawczości cykli fizjoterapii do AP-Kolce, dostosujemy funkcjonalność w mMedica do nowego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy nie znamy terminu  wprowadzenia zmian przez NFZ. Docelowo chcielibyśmy przywrócić funkcjonalność automatycznego wykreślania pozycji z harmonogramu/kolejki.

Procedury weryfikują poprawność wyznaczonej krotności rozliczeniowej w ramach współczynnika M02 i M09.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości procedury ustawiają:
1. Wartości dla "Sposobu rozliczenia M02":
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.8
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.5
2. Wartości dla "Sposobu rozliczenia M09":
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 2.2
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.9
 
Wartości te są określone w słowniku CNFZ dostępnym pod adresem:
https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/3843

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Link do skryptu: "Poprawa sposobu rozliczenia M02"
Link do skryptu: "Poprawa sposobu rozliczenia M09"

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu styczniu 2020.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w zarządzeniu 182/2019/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.16
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.16 dla miesiąca stycznia 2020" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do zarządzenia 182/2019/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.16 dla miesiąca stycznia 2020"

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym 07.0000.318.02 dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu 07.0000.318.02":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.


Komunikat wskazuje na brak definicji słowników odnoszących się do produktów jednostkowych w obszarze JGP na rok 2020 po stronie lokalnego OWNFZ.
W sprawie otrzymywanego komunikatu prosimy Państwa o kontakt z lokalnym OWNFZ w celu pozyskania informacji czy mają Państwo już wykonywać eksporty na rok 2020 w zakresie JGP.

Zostały przygotowane procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego stopnia poziomu w ramach PSZ dla świadczeń z roku 2019.
Celem procedur jest ustawienie wartości:
- I Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R01 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, I poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.04"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.46" w okresie styczeń- wrzesień 2019
b) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.56" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
c) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.25" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
d) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.35" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom I".

- II Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R02 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, II poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.03"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.44" w okresie styczeń- wrzesień 2019
b) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.55" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
c) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.24" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
d) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.34" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom II".

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki opisane powyżej.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2020 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2019
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2019. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2020 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2019 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2020
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2020
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W przypadku posiadania nieaktywnych widoków bazy danych oznaczonych poprzez identyfikatory:

 1. v_pharm_illness_payments
 2. v_ter_wydarz_pac

których nieaktywność objawia się poprzez komunikatu:

 1. Database Server Error: ERROR: relation "v_pharm_illness_payments" does not exist
 2. Database Server Error: ERROR: relation "v_ter_wydarz_pac" does not exist

należy uruchomić skrypt, który aktywuje widoki wymienione powyżej.

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:

 1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
 2. Zalogować sie do aplikacji:
  1. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
  2. Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku powyżej
  3. Wybrać przycisk: Szukaj
  4. W oknie poniżej pojawi sie jedna pozycja
  5. Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Aktywacja widoku v_pharm_illness_payments oraz v_ter_wydarz_pac

Komunikat cytowany powyżej informuje o konieczności uzupełniania i przekazania danych o przeprowadzonym cyklu.
Informacja o cyklu przekazywana jest poprzez uzupełnienie danych w pole:Sesja, pole zaznaczone kolorem czerwonym na obrazku: sesja_1.jpg
Obrazek:sesja_1

Świadczeniodawca otrzymawszy komunikat: "51201004 - Nie przekazano wymaganych danych o cyklu" powinien:
1. Stworzyć "Sesje", która będzie zawierała informacje o cyklu poprzez wybranie zielonego przycisku "+", obrazek:sesja_2.jpg
Obrazek:sesja_2
2. Wypełnić pola oznaczone "*" przedstawione na obrazku:sesja_3.jpg i zapisać.
Obrazek:sesja_3
3. "Sesje" powiązać z wizyta poprzez przycisk: Wybierz.
4. Dokonać ponownej komunikacji z OWNFZ w celu przekazania informacji o cyklu


W dniu 07-02-2011 na stronie CNFZ została zamieszczona szczegółowa informacja odnośnie cykli. Dokument zawierający dodatkowe dane rejestrowane w związku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku świadczeń znajduje się pod adresem:
Dodatkowe dane rejestrowane w zwiazku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku swiadczen.

W ostatnich dniach NFZ udostępnił plik ze słownikiem instytucji właściwych w krajach UE. Plik pojawił się w niepublikowanym dotąd formacie komunikatu INS_UE w wersji 1.0. W chwili obecnej trwają prace nad dostosowaniem systemu mMedica do obsługi tej wersji komunikatu.
Do tego czasu, prosimy skorzystać z załączonego poniżej pliku. Jest to analogiczny słownik instytucji właściwych dostosowany przez nas do postaci obsługiwanej przez posiadane przez Państwa wersje mMedica.

Od dnia 27 kwietnia 2015 roku, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji ze świadczeniodawcami, nastąpiło wyłączenie obsługi protokołu SSL v.3 w usłudze Web Service eWUŚ. Nastąpiło włączenie protokołu określonego standardem TLS, będącego następcą SSL v.3.

W celu poprawnego odpytywania usługi eWUŚ poprzez aplikację mMedica w standardzie TLS, należy w swoim systemie operacyjnym posiadać zainstalowany protokół TLS. Brak posiadanego komponentu protokółu TLS będzie objawiał się komunikatem "Nieznany błąd systemu eWUS" w przypadku weryfikacji uprawnienia pacjenta.

W celu zainstalowania komponentów protokołu TLS należy wykonać następujące czynność:

 1. Wyłączyć aplikację mMedica
 2. Pobrać instalator przeglądarki internetowej: Internet Exploler w wersji 8 lub wyższej
 3. Dokonać instalacji produktu pobranego w pkt 2
 4. Wykonać restart stanowiska pracy
 5. Zweryfikować ustawienia protokołu TLS w ustawieniach systemowych:
  1. Przejść w Panel Sterowania-> Opcje Internetowe
  2. Przejść w zakładkę: Zaawansowane
  3. W sekcji "Zabezpieczenia" sprawdzić zaznaczenie pozycji:
   1. Użyj szyfrowania TLS 1.1
   2. Użyj szyfrowania TLS 1.2
   3. Użyj TLS 1.0
    Konfigurację przedstawia screen zamieszczony poniżej:
    Konfiguracja Opcji Internetowych dla protokołu TLS
 6. Zalogować się do aplikacji mMedica.

W wersji 5.4.1 aplikacji mMedica została zaimplementowana zmiana zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. Dodana została obsługa sposobu wyliczania krotności pozycji rozliczeniowej wg WKW (świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2).

Sposób wykorzystania współczynnika WKW opisuje instrukcja zamieszczona poniżej.
Link do instrukcji:
Stomatologia - świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2.

Instrukcja przeprowadzenia importu słownika Bazy leków Pharmindex:
1. Pobrać i zapisać na dysku plik opublikowany w linku poniżej
2. Przejść w menu Komunikacja->Import danych-> Import z pliku
3. W polu o nazwie "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM"
4. Wskazać plik *.UBM pobrany w pkt 1.
5. Wybrać przycisk "Otwórz" aktywujący aktualizację bazy leków Pharmindex

Link do słownika bazy leków:
Baza leków Pharmindex 1.2 wersja 5

Plik zamieszczony w linku poniżej zawiera następujące modyfikacje:
a) Aktualizacje leków:
- Tanyz,
- Sertralinum
b) Dodano leki:
- Akineton,
- Romazic

Instrukcja przeprowadzenia importu słownika Bazy leków Pharmindex:
1. Zaktualizować aplikację mMedica do wersji 3.1.1.0
2. Pobrać i zapisać na dysku plik opublikowany w linku poniżej
3. Przejść w menu Komunikacja->Import danych-> Import z pliku
4. W polu o nazwie "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM"
5. Wskazać plik *.UBM pobrany w pkt 1.
6. Wybrać przycisk "Otwórz" aktywujący aktualizację bazy leków Pharmindex

Link do słownika bazy leków:
Baza leków Pharmindex

Wersja elektroniczna bazy leków Pharmindex przeznaczona do importu w aplikacji mMedica w wersji 3.1.1.0 i wyższych, zaktualizowana na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia wykazu leków refundowanych.

Instrukcja przeprowadzenia importu słownika Bazy leków Pharmindex:
1. Zaktualizować aplikację mMedica do wersji 3.1.1.0
2. Pobrać i zapisać na dysku plik opublikowany w linku poniżej
3. Przejść w menu Komunikacja->Import danych-> Import z pliku
4. W polu o nazwie "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM"
5. Wskazać plik *.UBM pobrany w pkt 1.
6. Wybrać przycisk "Otwórz" aktywujący aktualizację bazy leków Pharmindex

Link do słownika bazy leków:
Baza leków Pharmindex

W załączniku przekazujemy Państwu aktualizację plików parametryzujących dla gruperów:
1. SZP.11.31 - obowiązujący od 01.01.2012 (dodano grupę J30)
2. SZP.11.32 - obowiązujący od 01.03.2012
Zmiany wynikają z Zarządzenia 11/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 28.02.2012 r.


Link do pliku parametryzującego JGP w SZP SZP.11.31:
Link do pliku parametryzującego SZP.11.31 o numerze generacji: 61) i SZP.11.31

Link do pliku parametryzującego JGP w SZP SZP.11.32:
Link do pliku parametryzującego SZP.11.32 o numerze generacji: 63) i SZP.11.32

Udostępniamy Państwu nową wersję pliku parametryzującego JGP dla lecznictwa stacjonarnego, oznaczonego symbolem SZP.11.33
Zawartość wynika z zarządzenia: 23/2012/DSOZ z 06.04.2012 (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4867) i dotyczy warunków dla grup:
E11, E12, E13, E14, E20, E23 w zakresie dotychczasowej procedury 36.07 - Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej.

Dodatkowo, zmiany wymagają aktualizacji słownika ICD9 do wersji 5.16.
Aktualizacja słownika dostęna jest pod adresem: http://slowniki.nfz.gov.pl/NFZ/CZSSwd/main.do
Zmiany w słowniku ICD9 dotyczą uszczegółowienia wspomnianej powyżej procedury 36.07, poprzez wprowadzenie poniższych procedur:

36.070 - Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36.071 - Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36.072 - Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36.073 - Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36.074 - Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej

Uszczegółowienie procedur wiąże się z tym, że dotychczasowa procedura 36.07 wstecznie zmieniła swój status na nieaktualną. W związku z tym, w celu prawidłowego rozliczenia hospitalizacji oczekiwaną grupą JGP, konieczna będzie zmiana procedury 36.07 (często z krotnością większą niż 1) na jedną z procedur o rozszerzonym kodzie z krotnością 1.

Zgodnie z zapisami zarządzenie obowiązuje od 01.03.2012 roku, co oznacza, ze dotyczy hospitalizacji zakończonych po 29.02.2012
Link do pliku parametryzującego SZP.11.33 o numerze generacji: 64

W załączeniu przekazujemy Państwu aktualizację plików parametryzujących dla gruperów SZP.11.30 i AOS.2.4. Nowe pliki parametryzujące będą obowiązywać od 01.01.2012 roku i wynikają z zarządzeń: 90/2011/DSOZ oraz 96/2011/DSOZ

Link do pliku parametryzującego JGP w AOS:
Plik parametryzujący AOS.2.4

Link do pliku parametryzującego JGP w SZP:
Plik parametryzujący SZP.11.30

W załączniku przekazujemy Państwu aktualizację pliku parametryzującego dla grupera SZP.11.30:
1. usunięto odwołania do procedur: 01.321 oraz 88.59
2. zaktualizowano listy procedur A13 i E14 w zakresie warunków negatywnych

Link do pliku parametryzującego JGP w SZP:
Link do pliku parametryzującego SZP.11.30 o numerze generacji: 60)

W związku z trudnościami, jakie napotykają świadczeniodawcy w rozliczaniu świadczeń, zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego przygotowania w mMedica dokumentów księgowych służących do rozliczeń. Potwierdzamy, ze wszystkie wymagania lokalnych oddziałów wojewódzkich NFZ w odniesieniu do dokumentów księgowych służących do rozliczeń miedzy świadczeniodawcami a płatnikiem są możliwe do spełnienia, przy wykorzystaniu aplikacji mMedica.

W szczególności, aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • kodu PKWiU (faktury, korekty VAT) – nie mylić z kodem usługi medycznej
 • jednostki miary

użytkownik mMedica powinien wykonać następujące czynności:

 1. Przejść w menu Ewidencja -> Słowniki -> Słowniki produktów Kontraktowych
 2. W kolumnach ‘PKWiU’ i ‘J.m.’ wpisać wymagane dane w kontekście produktu kontraktowego.

Aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • pełnego adresu sprzedawcy usługi

użytkownik mMedica powinien wykonać następujące czynności w aplikacji:

 1. Przejść w menu Zarządzanie -> Konfiguracja -> Dane Świadczeniodawcy
 2. Uzupełnić wymagane dane w dostępnych zakładkach:
  • Dane podstawowe
  • Dane adresowe

Aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • daty sprzedaży –(np. m-c i rok) nie mylić z data wystawienia rachunku/faktury/korekty

Informacja ta jest umieszczana automatycznie na drukowanym rachunku/fakturze/korekcie przez aplikacje na podstawie aktualnie wybranego okresu rozliczeniowego przez użytkownika.

Prawidłowe skonfigurowanie i wprowadzenie danych do aplikacji mMedica spowoduje wygenerowanie dokumentu księgowego poprawnego rachunkowo (ilość x cena = wartość).

Poniżej link do przykładowego wydruku z mMedica.

Dokumentacja

W związku ze stale ukazującymi się na stronie Sl. OW NFZ komunikatami typu:

„Jaki rodzaj papieru i jakim kolorze należy stosować do druku recept?
Rodzaj papieru należy wybrać po konsultacji z dostawca oprogramowania. Należy stosować papier wyłącznie w kolorze białym.”

pragniemy poinformować, iż jako dostawca oprogramowania do rozliczeń z NFZ nie ustalamy zasad, ani nie stawiamy wymagań użytkownikom dotyczących rodzaju papieru, jakiego należy użyć do wydruku recept. Dostosowujemy system mMedica do wymagań stawianych przez OW NFZ i nie jesteśmy inicjatorem żadnych zmian w tych wymaganiach, jakie wprowadza NFZ. O wprowadzanych zmianach dowiadujemy się z komunikatów opublikowanych na witrynach OW NFZ.
Nie prowadzimy również żadnych rozmów z producentami papieru i nie mamy wpływu na działania zmierzające do opublikowania wzoru papieru do wydruku recept, ani informacji o stanie zaawansowania tych prac. Podobnie jak użytkownicy naszego systemu, czekamy z niecierpliwością na ukazanie się na rynku wzoru papieru do wydruku recept na drukarkach igłowych, których zakup był niejako wymuszony przez wzór kuponu ustalony kiedyś przez OW NFZ. Po ukazaniu się wzoru papieru zaakceptowanego przez OW NFZ do wydruku recept, niezwłocznie zaimplementujemy wydruk w naszej aplikacji i poinformujemy o tym Państwa na naszej stronie.
Niezależnie od powyższych decyzji dotyczących wydruku recept na drukarkach igłowych, w drugiej połowie sierpnia opublikujemy wersje systemu mMedica z zaimplementowanym mechanizmem drukowania recept/kuponów wg wzoru NFZ na drukarce laserowej. Wydruk taki będzie realizowany na zwykłej białej kartce papieru formatu A4 bez kopii. Na jednej kartce zostaną umieszczone dwa formularze recepty.

Wzór wydruku recept na drukarce laserowej opublikowany przez NFZ

Skrypt zamieszczony poniżej przygotuje do ponownej wysyłki wszystkie wizyty z 2010, które zostały usunięte i wyśle je ponownie do OWNFZ.

Uruchomienie skryptu:
1. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
3. Wybrać opcje: Wczytaj procedure
4. Wybrać przycisk: Szukaj
5. W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
6. Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
7. Ustawić Rok rozliczeniowy:2010
8. Wykonać eksport 1 fazy bez zaznaczania pól: Miesiąc, Nr umowy

W przypadku, gdy wizyta nadal widniała w wykazie sporządzonym na podstawie: Kompleksowej weryfikacji świadczeń to:
1. Ustawić Rok rozliczeniowy:2011
2. Wykonać eksport 1 fazy bez zaznaczania pól: Miesiąc, Nr umowy

Link do skryptu:
Skrypt wymuszajacy ponowna wysylke swiadczen usunietych

Wysyłka danych zależy od modelu rozliczeniowego przyjętego na danych rok. Jeśli dokonywana jest wysyłką danych na rok 2009/2010 to należy wykorzystywać wersje komunikatu 5;1.5, gdyż umowy na te lata są wygenerowane w starym modelu rozliczenia. Aby dokonać wysyłki nadanych z pozycjami rozliczeniowymi na lata 2009/2010 należy:
1. Przejść w Zarządzanie->Konfiguracja-> Konfigurator w sekcji: Eksport ustawić wersje komunikatu 5;1.5 dla 1 fazy
2. Zapisać zmiany poprzez przycisk: Zatwierdź(ewentualnie dokonać restartu aplikacji)
3. Ustawić rok rozliczeniowy na 2009/2010
4. Dokonać eksportu 1 fazy na rok 2009/2010, w zależności od sytuacji należy zaznaczyć opcje: Eksportuj ponownie pozycje, do których nie otrzymano jeszcze potwierdzenia

Należy pamiętać iż w roku 2011 obowiązuje nowy model naliczania, przez co:
a) dane za lata 2009/2010 i wcześniejsze należy wysyłać w wersji 5;1.5 komunikatu
b) dane za rok 2011 należy wysyłać w wersji 5;2.0 komunikatu

Został udostępniony plik parametryzujący gruper: SZP.11.27.

W celu poprawnego wykorzystywania grupera w wersji SZP.11.27 muszą zostać przeprowadzone następujące czynności:
1. Należy pobrać z Portalu Świadczeniodawcy najnowszą wersję umowy elektronicznej posiadającą definicje wersji grupera na poszczególne miesiące.
2. Dokonać importu pliku parametryzującego gruper: SZP.11.27. z linku poniżej


Czynność importu Umowy elektronicznej jak i pliku parametruzyjacego następuje:
1. Wybranie: Komunikacja->Import danych
2. Wybranie: Import z pliku
3. Wskazanie danych do zaimportowania.

Link do pliku parametryzujacego:
JGP - plik parametryzujacy SZ.11.27

"Poniższa instrukcja została przygotowana dla wersji aplikacji 2.5.4 i pliku mMedica.exe 2.5.4.1512

Przeprowadzanie korekt w roku 2011, jak i w latach poprzednich opiera się o informacje zamieszczone na Portalu Świadczeniodawcy. Użytkownik posiada możliwość dokonania korekty na dwa sposoby:
a) modyfikacje istniejącej pozycji
b) usuniecie pozycji i dodanie nowej z poprawnie uzupełnionymi danymi


Portal Świadczeniodawcy dostarcza następujących danych w Kompleksowym przeglądzie weryfikacji:
a) Identyfikator świadczenia w systemie nadawcy, który przyjmuje postać:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vz) dla woj. śląskiego. Wartość xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest odpowiednikiem numeru kuponu na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja wizyta przekazanej do systemów OWNFZ.
- xxxxxxxx (vz) dla woj. innych niż śląskie. wartość xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest odpowiednikiem numeru wizyty na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja wizyty przekazanej do systemów OWNFZ.
KG:
(...)
b) Produkt, który przyjmuje postać: xxxxxxx (vz), wartość xxxxxxx jest odpowiednikiem pozycji rozliczeniowej znajdującej się na zakładce nr 3. Rozliczenia świadczeń w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja pozycji rozliczeniowej przekazanej do systemów OWNFZ.

c) Numer kuponu który przyjmuje postać: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i jest odpowiednikiem numeru kuponu na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica (dla woj. innych niż woj. śląskie może nie występować)

W zależności o komunikatów umieszczanych w dziale weryfikacji użytkownik może przeprowadzić następujące czynności:
a) jeśli jest wymagane usuniecie pozycji rozliczeniowej wyświetlonej po stronie OWNFZ jako błędnej, to użytkownik musi przejść na zakładkę nr 3. Rozliczanie świadczeń zaznaczyć pozycje o numerze wymienionym na Portalu Świadczeniodawcy i wybrać przycisk: Usuń, po czym należy zapisać zmiany dla wizyty poprzez wykorzystanie przyciski: Zatwierdź.

Efektem działania opisanym w punkcie a) będzie, ze pozycja zmieni swój kolor na czerwony, i otrzyma status: Niepotwierdzona.

Wysłanie danych do OWNFZ w komunikacji 1 fazy przekaże zadanie usunięcia pozycji w systemach OWNFZ. Import odpowiedzi dla wysłanej paczki po poprawnej jej zaimportowaniu powinien zmienić status pozycji na: Zatwierdzony a na stronie Portalu powinna ona zniknąć z wykazu pozycji w Kompleksowym Przeglądzie weryfikacji.

b) jeśli pozycje należy poprawić bez jej usunięcia, to użytkownik musi przejść na zakładkę nr 3. Rozliczanie świadczeń wybrać pozycje wskazana na Portalu Świadczeniodawcy i poprzez przycisk: Dane pozycji wyświetlić dane pozycji. Poprawić dane, które zostały blednie wprowadzone i poprzez przycisk: Zatwierdź dokonać ich zapisania.

Efektem działa opisanym w punkcie b) będzie, ze pozycja zmieni swój status na Niepotwierdzona, jednakże nadal będzie ona w kolorze czarnym

Wysłanie danych do OWNFZ w komunikacji 1 fazy przekaże zadanie aktualizacji pozycji w systemach OWNFZ. Import odpowiedzi dla wysłanej paczki po poprawnej jej zaimportowaniu powinien zmienić status pozycji na: Zatwierdzony a na stronie Portalu powinna ona zostać wyświetlona jako pozycja o zwiększonym numerze wersji i przekazana do ponownej weryfikacji.


!!!Uwaga!!! Modyfikacji należy poddawać tylko pozycje posiadające krotności dodatnie. Pozycje posiadające krotność=""-1"" są wyświetlane na podstawie szablonów korygujących przesyłanych przez OWNFZ i nie należy ich modyfikować."

W nawiązaniu do komunikatu, którego fragment został zacytowany poniżej:
(...)
Podmioty lecznicze, które podpisały aneks w sprawie zmiany komparycji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z chwilą podpisania tego aneksu, są wystawcą dokumentacji rozliczeniowej, jako podmiot leczniczy ze wskazaniem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
(...)

W aplikacji mMedica w Rejestrze Instytucji dostępne są do wyboru dwie opcje:
a) Wystawca
b) Dostawca
które pozwalają na definiowane danych drukowanych na rachunkach/fakturach.

Dane uzupełnione dla "Dostawcy" to dane, które można również modyfikować w zakładce Dane świadczeniodawcy. Dane świadczeniodawcy to dane „Przedsiębiorstwa” i na wydruku rachunku/faktury umieszczane są w sekcji „Dostawca:”
Dane uzupełnione dla "Wystawcy" to dane, które dotyczą „Podmiotu leczniczego”, czyli „Przedsiębiorcy”. Dane „Podmiotu leczniczego” umieszczane są rachunku/fakturze w sekcji „Wystawca”.

Dokumenty dodatkowe, takie jak:
a) Sprawozdanie Finansowe
b) Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 (decyzja burmistrza/wójta)
powinny zawierać:
a) Pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon
b) Nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego(dane pobieranie z ustawień dla „Dostawca” w „Rejestrze Instytucji”)

Konfiguracja aplikacji mMedica dla Dostawcy:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Rejestr Instytucji
2. Oznaczyć pole: Dostawca, znajdujące się w filtrze: Wyszukiwanie zaawansowane
3. Wybrać przycisk: Zastosuj
4. Dokonać konfiguracji danych dla „Dostawcy”
5. Zapisać zmiany poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Konfiguracja aplikacji mMedica dla Wystawcy:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Rejestr Instytucji
2. Oznaczyć pole: Wystawca znajdujące się w filtrze: Wyszukiwanie zaawansowane
3. Wybrać przycisk: Zastosuj
4. Dokonać konfiguracji danych dla „Dostawcy”
5. Zapisać zmiany poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W zarządzeniu 69/2011/DSOZ NFZ opublikował nową charakterystykę JGP w AOS. Opublikowane zmiany wymagają aktualizacji struktury bazy danych oraz algorytmu wyznaczania JGP w AOS. Na podstawie powyższego zarządzenia, przygotowany zostanie plik parametryzujący. Plik parametryzujący zostanie przez nas udostępniony wraz z aktualizacją systemu mMedica do wersji 2.5.8. Aby prawidłowo zaimportować plik parametryzujący oraz prawidłowo wyznaczać JGP w AOS według nowego algorytmu niezbędna będzie aktualizacja systemu do wersji 2.5.8. Udostępnienie aktualizacji systemu planowane jest w terminie od 07.11.2011 do 09.11.2011.

Wraz z wersją aplikacji mMedica 4.6.0 została wprowadzona funkcjonalność generowania eRachunku/eFaktury. Aby móc w sposób prawidłowy dokonać eksportu eFaktury, należy skonfigurować program według opisanych w poniższej instrukcji.

Link do instrukcji konfiguracji eRachunku/eFaktury:
Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2014 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2013
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2013. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2014 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) W nowo otwartym oknie (Kody NFZ w strukturze organizacyjnej) należy ustawić pustą wartość dla pola Rok i wybrać przycisk: Odśwież
d) Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja. Uwaga po wybraniu pozycji ze słownika nie uzupełniamy kolumny rok, dla kodu wg NFZ powinna ona być pusta.
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź.

Komunikat przekazywany zwrotnie przez systemy OWNFZ o treści: "Czas przekazania na SOR nie jest późniejszy od czasu przybycia do zdarzenia" jest wynikiem walidacji sprawdzającej wartości w pola:
a) Data zakończenia czynności
b) Data przekazania opieki

Definicja wartości umieszczanych w tych polach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzania nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r przyjmuje postać:
a) Data zakończenia czynności- Zakończenie medycznych czynności ratunkowych przez zespól ratownictwa medycznego, inne niż przekazanie pacjenta szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala.
b) Data przekazania opieki- Przekazanie opieki nad pacjentem szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

Jak interpretować powyższe informacje cytowane z Załacznikiem nr 1 do zarządzania nr 73/2010/DSOZ proszę uzyskiwać lokalnym OWNFZ. Producent oprogramowania mMedica nie może udzielać informacji merytorycznych w kwestiach rozliczeniowych.

W celu uprawnienia ewidencji świadczeń o charakterze JGP zostały dokonane zmiany w funkcjonowaniu przycisku: Zatwierdź, którego wybranie powodowało zapisanie wizyty i przygotowywało aplikacje pod ewidencje kolejnej wizyty. Od wersji 2.5.7 w zakładce ewidencji świadczeń zostały wprowadzony następujące przyciski:
a) Zatwierdź i wyjdź/ Zatwierdź i czyść(Shift+F9)-> Przycisk posiadający działanie przycisku: Zatwierdź do wersji 2.5.6 i wcześniejszych
b) Zatwierdź -> Przycisk przygotowany dla rozliczeń JGP. Szczegóły działania przycisku znajdują się w Instrukcji: JGP w AOS - instrukcja konfiguracji i obsługi funkcji grupera dla wersji 2.5.

Do prawidłowego rozliczania za pomocą JGP w AOS należy:
1. Zaktualizować system do wersji 2.5.6 – plik instalatora został opublikowany na stronie portalu Centrum
Zarządzania Licencjami mMedica w sekcji mMedica -> Pobierz mMedica
(http://www.mmedica.asseco.pl/MMEDICA.PORTAL/Download.aspx)
2. Zaimportować charakterystykę JGP dla grupera AOS – plik ten został udostępniony przez nas wraz z
publikacja nowej wersji aplikacji na ww stronie internetowej.
3. Zaimportować aktualizacje słownika ICD9 publikowana przez NFZ. Plik ten jest udostępniony przez NFZ na
stronie http://slowniki.nfz.gov.pl.
4. Zaimportować aktualna umowę z NFZ (plik UMX) na świadczenia w rodzaju 02 (AOS).

Sposób ewidencji danych w aplikacji mMedica ilustruje poniższa instrukcja:
JGP w AOS - instrukcja konfiguracji i obslugi funkcji grupera

Aktualizacja stacji roboczej odbywa się za pomocą pełnego instalatora tak jak dotychczas jednak w tym przypadku należy poprzedzić to usunięciem aplikacji mMedica (szczegółowo zostało opisane w instrukcji). Nowe instalacje przeprowadzamy za pomocą pełnego instalatora.

Przed przystąpieniem do aktualizacji wymagane jest wykonanie kopii zapasowej. Aktualizacja do PostgreSQL 9.0 możliwa jest wyłącznie z wersji 2.5.8.2 systemu mMedica. W przypadku posiadania baz PostgreSQL 8.2 niezwiązanych z aplikacja mMedica, przed aktualizacja należy usunąć je z serwera (migracja serwera z takimi bazami nie będzie możliwa).

Proces migracji do wersji 9.0 może potrwać od kilkunastu minut nawet do kliku godzin, jest to uzależnione od wielkości i liczby bazy danych zainstalowanych na danym stanowisku.

Po prawidłowo przeprowadzonej migracji zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych, gdyż nie będzie możliwe odtworzenie bazy danych z kopii zapasowej wykonanej w wersji niższej niż 3.0.0.0

Proces migracji został opisany w instrukcji instalacji zamieszczonej poniżej.
Link do instrukcji:
mM-Instalacja.pdf

W aplikacji mMedica od wersji 3.2.6 udostępniono parametr SCIEZKA_PLIKOW_APL przeznaczony dla świadczeniodawców posiadających instalacje wielostanowiskowe. Parametr ten służy do automatycznej aktualizacji aplikacji mMedica na stacjach roboczych, po wykonaniu aktualizacji na serwerze.
Aby skorzystać z tego parametru należy:
1. Na serwerze udostępnić katalog z instalacją mMedica (np. C:\Program Files\ASSECO\mMedica) w sieci tak aby był on dostępny dla wszystkich stacji roboczych.
2. W sekcji "Zarządzanie -> Konfiguracja -> Parametry konfiguracyjne" dla parametru SCIEZKA_PLIKOW_APL przypisać jako wartość, ścieżkę do udostępnionego zasobu (np. \\SERWER1\Udostepnioy_folder)
Po zatwierdzeniu zmian i ponownym zalogowaniu do aplikacji, nastąpi automatyczna aktualizacja plików na każdej stacji roboczej.

Tak. Ponadto w przypadku programu mMedica nie ma potrzeby wykonywania wielu pełnych instalacji programu. Aby rozliczać większą ilość świadczeniodawców na jednym komputerze, wystarczy jedna instalacja programu oraz odpowiednia ilość baz danych, w których przechowywane są dane dla poszczególnych świadczeniodawców.

Od wersji 3.2.0 wprowadzono rozróżnienie adresów e-mail dla sprawozdań zbiorczych (ZBPOZ) i deklaracji (DEKL). W Konfiguratorze w sekcji "Poczta" znajdują się aktualnie pola:
a) Adres e-mail, na który będą wysyłane świadczenia
b) Adres e-mail, na który będą wysyłane kolejki
c) Adres e-mail, na który będą wysyłane deklaracje
d) Adres e-mail dla sprawozdań zbiorczych

Rozróżnienie adresów e-mail zostało wprowadzone na potrzeby placówek korzystających z instalacji rozproszonych ( placówka musi przekazywać deklaracje w jedno miejsce, i dopiero wtedy wysłać je do OWNFZ).

W przypadku, gdy deklaracje wysyłane są bezpośrednio do OWNFZ w polu "Adres e-mail dla sprawozdań zbiorczych" należy wprowadzić wartość znajdujący się w polu "Adres e-mail, na który będą wysyłane deklaracje"

W przypadku, gdy deklaracje wysyłane są wpierw do innej instalacji w polu "Adres e-mail dla sprawozdań zbiorczych" należy wprowadzić adres e-mail, będą adresem uzyskanym z OWNFZ na które mają być wysyłane deklaracje. Nie należy wpisywać w wyżej wymienionym polu wartości z "Adres e-mail, na który będą wysyłane deklaracje", gdyż nie jest to adres służący do wymiany danych z systemami OWNFZ ,a wymiany danych miedzy lokalizacjami.

W słowniku leków Pharmindex produkcji firmy UBM, dostępnym w aplikacji mMedica, od wersji 3.1.6.3622 przy niektórych lekach refundowanych znajdują się następujące opisy:
· "W całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń na dzień wydania decyzji"
· "We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach"
· "We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji"
zgodnie z opisami umieszczonymi na opublikowanej 26 lutego 2012 liście leków refundowanych.
Jeśli we wskazaniach dla wybranego w słowniku leku znajduje się jeden z w/wym. opisów, znaczy to, że dany lek jest refundowany w przypadku występowania u pacjenta jednej z chorób, na które lek został zarejestrowany.
Dane o wskazaniach rejestracyjnych dla leków występujących na liście refundacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, poniżej link do strony:
http://leki.urpl.gov.pl

Użycie funkcji "Napraw" instalatora aplikacji może spowodować nadpisanie ostatniej wersji słownika starszą, w przypadku gdy instalator zawiera nieaktualną wersję słownika Pharmindex.
W przypadku stwierdzenia problemów z danymi leków bazy Pharmindex, należy ponownie zaimportować ostatnią opublikowaną wersję bazy leków Pharmindex znajdującą się w sekcji "Pobierz" Portalu Centrum Zarządzania Licencjami mMedica

"Wraz z dniem 1 stycznia 2011 aplikacja mMedica przełączy się w tryb "bez umowy", jeśli takowa nie będzie zaczytana. Aby wysłać deklaracje na rok 2011 należy wykonać czynności:

1. Tworzyć nagłówek sprawozdania:
a. wybrać funkcje EWIDENCJA -> Deklaracje -> Sprawozdania POZ. Pojawi się formatka z tytułem ""Sprawozdania POZ 2011"",
b. wybrać ""Nowe sprawozdanie"",
c. określić ""Rodzaj sprawozdania"" = Deklaracje POZ,
d. wpisać ręcznie nr umowy( informacje o nr umowy należy uzyskać w Lokalnym OWNFZ),
e. określić ""Miesiąc"",
f. określić Listę Aktywną
g. określić ""Datę sporządzenia"",
h. zatwierdzić.

2. Wysłać sprawozdania do oddziału:
a. wybrać funkcje KOMUNIKACJA -> Eksport Danych -> Deklaracje POZ,
b. uzupełnić pole ""Umowa nr"" poprzez ręczne wpisanie zmodyfikowanego numeru umowy,
c. określić ""Miesiąc"",""Umowa nr"" oraz ""Listę Aktywna"",
d. wybrać ""Eksportuj"" - nastąpi wysyłka deklaracji.

# W przypadku konieczności wprowadzania świadczeń za rok 2011, należy pobrać z lokalnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pliki umów i je zaczytać w odpowiednim module mMedica: KOMUNIKACJA -> Import danych -> Import z pliku - określić lokalizacje i typ pliku (w tym przypadku plik UMX - umowa)"

W związku z licznymi pytaniami o sposób konfiguracji wydruku Recept w aplikacji mMedica została przygotowana instrukcja, której celem jest przeprowadzenie użytkownika przez dostępne opcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcja zamieszczona poniżej.

Link do materiału szczegółowego:
Wydruk Recept w aplikacji mMedica.

W związku z wprowadzeniem ujednoliconego formatu druku recepty oraz zmiana algorytmu generowania numeru kuponu RUM w Śląskim OW NFZ informujemy, ze:
Od 01.06.2010 aplikacja mMedica będzie przygotowana do wydruku kuponów i recept wg wzoru przedstawionego przez OW NFZ.


Link do dokumentu z dnia 28.04.2010 na stronie OWNFZ Slaski.

Niestety dochodzą do nas sygnały, ze niektóre apteki nie przyjmują kuponów z nowa numeracja. W tej sprawie NFZ opublikował komunikat dla aptek (Komunikat dla Aptek z dnia 28.05.2010, Komunikat dla Aptek z dnia 28.04.2010 ). W przypadku, gdyby na Państwa obszarze pacjenci spotkali się z problemami z realizacja takich recept, sugerujemy, aby do czasu wyjaśnienia sprawy, lekarze wypisywali recepty korzystając ze swoich bloczków recept. Jako, ze zaistniałe sytuacje nie wynikają z problemów systemu mMedica, nie planujemy modyfikacji oprogramowania w tym zakresie.

Rozwiązanie jakie zostało dla Państwa przygotowane w aplikacji mMedica i udostępnione w postaci instrukcji bazuje na wytycznych, które zostały opublikowane poprzez Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r. z dnia 30.12.2014 r.

Czytamy w nim:
(...)
Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, że od dnia 1 stycznia 2015 roku rozliczenie świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy wyliczanej po stronie świadczeniodawcy będzie obowiązywało także w:
a) szybkiej terapii onkologicznej w POZ (świadczenia związane z wydawaniem kart DILO),
b) szybkiej terapii onkologicznej w AOS (świadczenia związane z przeprowadzeniem wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej),
c) chemioterapii dla degresywnej skali punktowej,
d) ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

W celu prawidłowego rozliczenia w/w świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.:
a) W POZ poprzez uwzględnienie wyliczonego przez NFZ na odpowiedni miesiąc wskaźnika rozpoznawania nowotworów WRN, którego uśredniona wartość stanowić będzie podstawę do rozliczenia świadczenia porady lekarskiej związanej z wydaniem karty.
b) W AOS w celu rozliczenia wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej poprzez uwzględnienie warunku terminowości wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunku terminowości w taryfie należy uwzględnić 100% wartości punktowej. W przypadku niespełnienia warunku terminowości taryfę należy skorygować do 70% wartości punktowej.
c) W AOS w celu rozliczenia świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego poprzez uwzględnienie warunków, w tym warunku terminowości wynikających z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunków w taryfie należy uwzględnić 110% wartości punktowej rozliczanego świadczenia.
d) W leczeniu szpitalnym w zakresie chemioterapii poprzez uwzględnienie w wyliczonej taryfie degresji wartości punktowej świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy czwarty i następny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej.
(...)

Jeśli spełnili Państwa warunki terminowości tzn w przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta pierwszorazowego, została postawiona w ciągu 42 dni od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w zarządzeniu, to wartość rozliczanego świadczenia powinna ulec skorygowaniu wskaźnikiem 1,1.

W linku poniżej przekazujemy instrukcje opisujące sposób ewidencji porad pierwszorazowych oraz porady związanej z wydaniem karty DILO dla wersji 5.0.3.1. Sposób ewidencji opisany w instrukcjach wraz z kolejnymi wersjami będzie automatyzowany.
Link do instrukcji:
Ewidencja porad pierwszorazowych.
Ewidencja porady związanej z wydanie karty DILO.

"Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2015 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2014
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2014. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2015 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja.
d) Dla dodanego kodu w polu ""Rok"" wybrać z listy 2015
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź"

Została udostępniona funkcjonalność pozwalającą na anulowanie szablonów rozliczeniowych w Przegląd Szablonów->Czynności dodatkowe-> Usuń Szablon. Operacja ta powoduje usuniecie wskazanego szablonu po stronie aplikacji i przywrócenie świadczeń rozliczonych w tym szablonie do stanu po potwierdzeniu faza pierwsza. Nie ma możliwości anulowania szablonu, do którego zostały wykonane korekty. Należy bezwzględnie pamiętać, ze dane po stronie aplikacji i systemu OWNFZ muszą być spójne, dlatego każdorazowe anulowanie szablonu po stronie aplikacji mMedica powinno wiązać się z identyczna operacja systemu OWNFZ. Jeśli nie jest wymagane usuniecie szablonu z systemu nie zalecamy korzystania z tej funkcjonalności w ramach aplikacji mMedica.

!!!!!Uwaga!!!!!
Konsekwencje używania funkcjonalności anulowania szablonów rozliczeniowych w sposób niezgodny z opisanymi zasadami ponosi świadczeniodawca.

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie rachunków refundacyjnych informujemy, iz rachunki generowane z aplikacji mMedica w wersji 2.3.42 są tworzone zgodnie z założeniami i wytycznymi opisanymi w dokumentach, do których linki zostały zamieszczone poniżej:

Komunikat szczegółowy:
Link do komunikatu definiującego algorytm wyliczania stawek w rachunku POZ:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4011&b=1

Link do Rozporządzenia definiującego strukturę Rachunku Refundacyjnego:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4019&b=1

Poprawność składni generowanych rachunków mogą Państwo sprawdzić wykorzystując plik XSD weryfikujący ich poprawność. Plik ten powinien być udostępniony przez lokalne oddziały OWNFZ, bądź znajdować się na stronie Centrali.

Instrukcja w jaki sposób tworzyć rachunki refundacyjne została zamieszczona w temacie: Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rachunku w formie elektronicznej.

Uruchomienie weryfikacji plików w mMedica:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. Przejść do Sekcji: Pliki XSD
3. W elemencie:"Eksport Rachunku Refundacyjnego" wskazać położenie pliku XSD pobranego ze stron lokalnych OWNFZ bądz Centrali .
4. Przed przystąpieniem do Eksportu rachunku refundacyjnego zaznaczyć pole:"Walidacja XML i XSD eksportowanych pozycji"
5. Dokonać Eksportu poprzez przycisk: Eksportuj

Jeśli w trakcie wykonywanego eksportu nie ukaże się żaden komunikat błędu oznacza to ze plik rachunku jest zgodny z obowiązującym schematem zamieszczonym w pliku XSD. W przeciwnym wypadku eksport zostanie przerwany ze wskazaniem na przyczynę błędu, poprawa błędnego wpisu umożliwi dopiero wyeksportowanie rachunku.

W przypadku zamieszczania plików rachunków refundacyjnych na Portalu Świadczeniodawcy i otrzymywaniu błędów prosimy ten fakt zgłaszać osobom zajmujących się obsługa Portalu Świadczeniodawcy.

"Przygotowanie Rachunku Refundacyjnego w aplikacji mMedica:
1. Tworzenie rachunku dla szablonu rozliczeniowego przekazanego komunikatem II- fazy:
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Szablonów
b) Zaznaczyć nr szablonu dla którego ma zostać stworzony rachunek
c) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
d) Wypełnić pola z ""*"" takie, jak: Nr rachunku
e) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
f) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
g) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku refundacyjnego rfx.
h) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

2. Tworzenie rachunków na podstawie otrzymanego Raportu Populacyjnego dla POZ(plik Z_RDP):
a) Przejść w Ewidencja-> Deklaracje-> Rachunki deklaracji POZ
b) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
c) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z ""*"" takie, jak: Nr rachunku
f) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
g) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
h) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku refundacyjnego rfx.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

!!!!Uwaga użycie Przycisku: Zatwierdź znajdującego się w górnym menu Przeglądu rachunku jest równoznaczne z akceptacja wszystkich danych na rachunku jako poprawnych, czynność ta jest nieodwracalna. W celu zamieszczenia rachunku na Portalu, rachunek ten nie musi być w statusie: Zatwierdzony!!!!!!!!

Rachunki w formie elektronicznej należy umieszczać na Portalu Świadczeniodawcy.
Do tego celu udostępniona jest funkcja: Portal Świadczeniodawcy -> Moje umowy -> Importuj dokumenty rozliczeniowe.
Na formatce „Import dokumentów rozliczeniowych”
- kontrolka „Przeglądaj” umożliwia wskazanie pliku przeznaczonego do importu,
- kontrolka „Importuj dokument rozliczeniowy” służy do zaczytania pliku i przesłania go na serwer w celu importu.

Zwracamy uwagę na to, ze rachunek elektroniczny winien być wystawiany zgodnie z obowiązującym formatem do jednego szablonu rachunku (niemożliwe jest w jednym rachunku rozliczenie kilku szablonów rachunku). W związku z powyższym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków będzie wiązało się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego. W celu uzyskania rozbicia Sprawozdania Finansowego na poszczególne szablony rachunków, po każdym przekazanym szablonie rozliczeniowych komunikatu 2 fazy należy zamknąć nagłówek sprawozdania, tak aby jeden nagłówek zawierał jeden konkretnych szablon rozliczeniowy. Aby uniknąć wielokrotnego otwierania nagłówków sprawozdań należy wykonywać komunikacje 2 fazy dopiero po zebraniu wystarczającej liczby punktów(pozycje w statusie: Zatwierdzone) równej minimum liczbie limitu miesięcznego przypadającego na produkt kontraktowy.

!!!Uwaga!!!!
Przed dokonaniem Eksportu Rachunku Refundacyjnego należy w Zarządzanie->Konfiguracja-> Konfigurator-> Sekcja: Eksport ustawić wartość dla parametru: Eksport rachunku refundacyjnego:2.0"

Na stronie Internetowego Systemu Informacji do którego odnośnik został zamieszczony w linku poniżej:
Internetowy System Informacji"
został w dziale: Procedury opublikowany temat:
Przekazywanie w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku (komunikatem REF)
gdzie, zamieszczono szczegółowa instrukcje jak postępować w przypadku uzyskania komunikatu:
(...)Przerwano import. Nie udało się wstawić nagłówka(...)
Instrukcja ta została zamieszczona poniżej:
Instrukcja postepowania w przypadku bledów dla plików REF.

 

Gdzie znalezc dane kontaktowe do OW NFZ?

Spis danych teleadresowych oddzialów NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=34&czartnr=0&drukuj=1

 

 

Centrala NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/new/

Forum: http://dyskusje.nfz.gov.pl/

FAQ lub Forum dla swiadczeniodawców z poszczególnych oddzialów NFZ:

 

Dolnoslaski Oddzial Wojewódzki NFZ

Forum: http://forum.nfz-wroclaw.pl/

FAQ – zadaj pytanie: http://www.nfz-wroclaw.pl/?pds=faq_pytanie&gfd=30

 

Lubelski Oddzial Wojewódzki NFZ

FAQ: http://www.nfz-lublin.pl/abc.html

 

Lubuski Oddzial Wojewódzki NFZ

FAQ: http://www.nfz-zielonagora.pl/index.php?id=106&faq=5&idb=0&lng=pl

 

Lódzki Oddzial Wojewódzki NFZ

FAQ: http://www.nfz-lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=125

 

Kujawsko-Pomorski Oddzial Wojewódzki NFZ

http://www.nfz-bydgoszcz.pl/

 

Malopolski Oddzial Wojewódzki NFZ

FAQ: https://isi.nfz-krakow.pl/?p=fo_faq

 

Mazowiecki Oddzial Wojewódzki NFZ

http://www.nfz-warszawa.pl/index.php

 

Opolski Oddzial Wojewódzki NFZ

http://www.nfz-opole.pl/nfz-opole.html

 

Podkarpacki Oddzial Wojewódzki NFZ

FAQ: http://www.nfz-rzeszow.pl/sotwarty_faq.php

 

Podlaski Oddzial Wojewódzki NFZ

FAQ: http://www.nfz-bialystok.pl/index.php?katnr=180

 

1. Modyfikacja mechanizmu wyświetlania odpłatności w sekcji Gabinet. Mechanizm wyświetla odpłatność w zależności od zaewidencjonowanych chorób przewlekłych.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.1.1.3012
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach
Link do plik mMedica.exe 3.1.0.3012
Plik mMedica.exe 3.1.0.3012

W związku z pojawiającym się przy imporcie rachunku ref dla deklaracji POZ/KAOS komunikatem, którego treść brzmi:
(...)
Niepoprawny typ rachunku (typ-rach).(45082). Typ rachunku, dla rozliczeń POZ/DEKL powinien być z przedziału 1 do 10.
(...)
w przypadku wartości:11 w polu typ-rach.

Informujemy, że od dnia 01.09.2013 r obowiązują typy rachunków opublikowane komunikatem: Komunikat ze strony CNFZ :
(...)
Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.
11 - dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy);
12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy.
(...)


Na potrzeby importu rachunków ref w zależności od działającej po stronie OWNFZ walidacji udostępniamy dwa pliki mMedica.exe, które posiadają następujące modyfikacje:
a) Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5251(udostępniony od dnia 29.08.2013)
Plik mMedica.exe. w wersji 4.0.1.5251 generuje rachunki ref dla zakresu POZ z wartością: 1 w polu: typ-rach.
Link do pliku mMedica:
Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5251

b)Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5255
Plik mMedica.exe. w wersji 4.0.1.5255 generuje rachunki ref dla zakresu POZ z wartością: 11 w polu: typ-rach.
Link do pliku mMedica:
Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5255

Przed umieszczeniem pliku rfx na Portalu Świadczeniodawcy prosimy uzyskać informacje w lokalnym OWNFZ z jaką wartością w polu typ-rach ma być zamieszczony rachunek. W zależności od przekazanej informacji zwrotnej prosimy wykorzystać jeden z plików zamieszczonych powyżej.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica.
2. Pobrać załączony plik mMedica.exe z jednego z linków powyżej
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje: Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę).
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe (katalog, gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica).
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa, to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach.

W aplikacji mMedica od wersji aplikacji 3.1.5 została zaimplementowana wersja komunikatu: 3;1.4. Specyfikacja dla wersji komunikatu 3;1.4 została opublikowana w załączniku do zarządzania nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r.

W załączniku do wyżej wymienionego zarządzenia na stronie nr 4 dokumentu została umieszczona informacja o wartościach mających być przekazywany w polach :
a) typ
b) wersja
c) nfz:wersja
wartościami tymi są:
- typ="ZBPOZ"
- wersja="3"
- nfz:wersja="1.4"

Wykonując następujące czynności:
1. Przejście w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. W sekcji Eksport ustawienie :Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.4)
3. Zapisanie zmian poprzez przycisk: Zatwierdź

Przygotowujemy wysyłkę danych zgodnie w wytycznymi opublikowanymi w załączniku do zarządzania nr 2/2012/DSOZ znajdującym się pod adresem: Zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ
Dokonując ustawienia: Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.3) przełączamy aplikację w tryb wysyłki danych zgodnie z załącznikiem do zarządzania nr 44/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. wymuszającym przekazywanie informacji w następującej wersji:
- typ="ZBPOZ"
- wersja="3"
- nfz:wersja="1.3"

W celu konfiguracji aplikacji mMedica do nowo obowiązujących komunikatów należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. W sekcji Eksport dla poszczególnych elementów ustawić:
a) Wersja eksportu I fazy (6;3.0) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ)
b) Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.4) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ)
c) Wersja eksportu deklaracji (5;1.5) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ)
3. Zapisać zmiany poprzez przycisk: Zatwierdź
4. Przejść w Komunikację-> Eksport danych
5. Wybrać zakres danych, który ma zostać sprawozdawany:
a) Świadczenia
b) Deklaracje
c) Kolejki
d) Sprawozdania zbiorcze ZBPOZ

Sprawdzenia czy aplikacja mMedica dokonuje eksportu zgodnie ustawioną wersją w Konfiguratorze mogą państwo dokonać poprzez otwarcie pliku xml stworzonego przez aplikację mMedica zawierającego w sobie frazę (...)ZBPOZ(...), a zapisanego w ustawionym przez siebie katalogu Eksportu.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej, polegają na tym, ze:
- można wprowadzić maksymalnie 30 pacjentów,
- nie można dokonywać migracji danych,
- nie można się rozliczać z NFZ,
Wersja służy do zapoznania się z funkcjami oraz interfejsem nowej aplikacji.

Obie wersje instalatora, dostępne na naszych stronach, są równie proste i wygodne. Obie maja taki sam interfejs użytkownika. Różnica polega na tym, ze w przypadku instalatora internetowego, pobiera on z sieci Internet jedynie te fragmenty, które sa potrzebne do zainstalowania aplikacji zgodnie z opcjami, jakie wybrał użytkownik w instalatorze. Instalator pełny natomiast zawiera wszystkie składniki, niezależnie od dokonanego wyboru (czyli generalnie jest większy od sumy składników pobranych z sieci przez instalator internetowy). Oczywiście podczas użycia instalatora internetowego konieczne jest połączenie z siecią Internet przez cały czas trwania instalacji. W przypadku użycia instalatora pełnego, taka potrzeba nie istnieje.

"Wraz z dniem 1 stycznia 2013 aplikacja mMedica przełączy się w tryb "bez umowy", jeśli takowa nie będzie zaczytana. Aby wysłać deklaracje na rok 2013 należy wykonać czynności:
1. Uzupełnić strukturę organizacyjną o kody wg NFZ na 2013:
a) wybrać Zarządzanie-> Konfiguracja -> Struktura Organizacyjna
b) ustawić na zakładce 4. Kody rok 2013 dla kodu wg NFZ z roku 2013
c) dodać kod wg na rok 2012
Czynności te należy wykonać, gdyż w wersji 5;1.5 komunikatu dla wysyłki deklaracji należy przekazywać kody wg NFZ
2. Tworzyć nagłówek sprawozdania:
a. wybrać funkcje EWIDENCJA -> Deklaracje -> Sprawozdania POZ. Pojawi się formatka z tytułem ""Sprawozdania POZ 2013"",
b. wybrać ""Nowe sprawozdanie"",
c. określić ""Rodzaj sprawozdania"" = Deklaracje POZ,
d. wpisać ręcznie nr umowy( informacje o nr umowy należy uzyskać w Lokalnym OWNFZ),
e. określić ""Miesiąc"",
f. określić Listę Aktywna
g. określić ""Datę sporządzenia"",
h. zatwierdzić.

3. Wysłać sprawozdania do oddziału:
a. wybrać funkcje KOMUNIKACJA -> Eksport Danych -> Deklaracje POZ,
b. uzupełnić pole ""Umowa nr"" poprzez ręczne wpisanie zmodyfikowanego numeru umowy,
c. określić ""Miesiąc"",""Umowa nr"" oraz ""Listę Aktywna"",
d. wybrać ""Eksportuj"" - nastąpi wysyłka deklaracji."

W aplikacji mMedica w wersji 3.1.3 zostały zaktualizowane załączniki "3a i 3b do umowy POZ" na podstawie rozporządzenia Nr 85/2011/DSOZ. Przed dokonaniem aktualizacji do wersji 3.1.3 należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść w Ewidencja-> Deklaracje -> Sprawozdania POZ
2. Dokonać usunięcia pozycji: Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ
3. Dokonać aktualizacji do wersji 3.1.3
4. Stworzyć ponownie: Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ

Informacja dla świadczeniodawców opublikowana na stronie: www.nfz.gov.pl
(...)
Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Plik do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia
(...)

Na stronie http://www.nfz.gov.pl został opublikowany dokument z zakresu sprawdzania Centralnych Reguł Weryfikacji pod adresem:
Wykaz Centralnych Weryfikacji
W załączniku przedstawiono Centralne Reguły Walidacji i Weryfikacji komunikatu LIOCZ w wersji 5/1.5 stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. W załączniku tym na stronie nr 5 została opisana walidacja oznaczona kodem błędu: 80100017.
Treść walidacji jest następującą:
Kod problemu: 80100017 Waga problemu: B Opis problemu: Kolejka posiada nieprawidłowy identyfikator wersji.

Sprawdzeniu w systemach OWNFZ poddawane są przesyłane przez świadczeniodawcę kolejki. Jeśli wersja kolejki (//lista-oczek/@wersja) jest w wersji niższej lub równej wersji zarejestrowanej w systemie, kolejka jest zakwestionowana.

Oznacza to że, jeśli świadczeniodawca, chce dokonać ponownej wysyłki tych samych danych do systemu OWNFZ, które są już w nim zarejestrowane to zostaną one zakwestionowane. Do OWNFZ należy przekazywać tylko statystki, które uległy zmianie. Zwiększenie wersji kolejki sprawozdawanej do systemu OWNFZ można uzyskać poprzez edycję statystyk znajdujących się w kolejce oczekujących.

Na stronie http://www.nfz.gov.pl został opublikowany dokument z zakresu sprawdzania Centralnych Reguł Weryfikacji pod adresem:
Wykaz Centralnych Weryfikacji

W załączniku przedstawiono Centralne Reguły Walidacji i Weryfikacji komunikatu LIOCZ w wersji 5/1.5 stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. W załączniku tym na stronie nr 6 została opisana walidacja oznaczona kodem błędu: 80100021.
Treść walidacji jest następującą:
Kod problemu: 80100021
Waga problemu: O
Opis problemu: Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia.

Sprawdzeniu w systemach OWNFZ poddawane są wartości w zakresie „S” kolejki do komórki/procedury zawierającej wartość atrybutu //podzbior-ocz/@lb-skreslonych-pol-wyk-s różną od sumy wartości atrybutów //podzbior-ocz/@lbskreslonych-msc-wyk-s za ostatnie sześć okresówsprawozdawczych licząc okres bieżący, kolejka powinna zostać oznakowana ostrzeżeniem.

Do miesiąca stycznia 2012 Kolejki Oczekujących były przekazywane do systemów OWNFZ w wersji komunikatu 4;1.3 stanowiącej załącznik Załącznik do zarządzania nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.
W wersji komunikatu 4;1.3 do systemu płatnika były przekazywane tylko informacje o:
a) Kategorii
b) Liczbie osób oczekujących
c) Średnim rzeczywistym czasie oczekiwania.

Miesiąc luty 2012 jest pierwszym miesiącem w którym przekazywane są w wersji 5;1.5 komunikatu informacje o:
a) Kategorii
b) Liczbie osób oczekujących
c) Średnim rzeczywistym czasie oczekiwania
d) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu
e) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia
f) Liczbie osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia

Brak danych wymienionych powyżej w pkt d),e), f) dla miesięcy wcześniejszych kończy się przekazaniem kodu problemu:80100021

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w dokumencie opublikowanym na stronie www.nfz.gov.pl:
(...)Sprawdzenie wyłączone, jeśli brak jest sprawozdań za ostatnie sześć
okresów, licząc z okresem bieżącym.(...)
walidacja ta w chwili obecnej powinna być wyłączona, gdyż do 31.01.2012 nie było możliwości sprawozdawania danych o:
a) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu
b) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia
c) Liczbie osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia

w wersji 3;1.4 stanowiącej załącznik do zarządzania nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Pomorski OW NFZ przypomina o wprowadzonym w dniu 1 września 2011 r. protokole szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Szczegóły opublikowano w komunikacie.
(...)
Protokół SSL
Od 1 września 2011 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadza protokół szyfrowania SSL (parametry niżej) do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników.
Parametry serwera pocztowego oraz konfiguracji aplikacji:
-- adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): ps.nfz-gdansk.pl (port: 465)
-- adres serwera poczty przychodzącej (POP3): ps.nfz-gdansk.pl (port: 995) Wymagane jest szyfrowanie pliku.
Dotychczas stosowany w tym celu tunel VPN będzie stopniowo wycofywany z użytku. W okresie przejściowym tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r. można było stosować obydwa rozwiązania.
UWAGA: W ustawieniach konfiguracyjnych należy w każdym z adresów serwerów jak i adresach e-mail zmienić adresy z dotychczasowych [172.17.0.1] na ps.nfz-gdansk.pl
Przykład: z z000001@[172.17.0.1] na z000001@ps.nfz-gdansk.pl
Więcej informacji w komunikatach dotyczących portalu.
(...)

W dniu: 19-12-2011 na stronie małopolskiego OWNFZ został opublikowany komunikat zawierający następującą treść:
(...)
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu prawidłowej sprawozdawczości zabiegu krioterapii wykonywanego w kriokomorze w komunikacie XML należy wskazać osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczenia, czyli lekarza kwalifikującego świadczeniobiorców do krioterapii oraz nadzorującego osoby przebywające w kriokomorze.
W celu usystematyzowania sprawozdawania tych świadczeń (kod 5.11.01.0000055) powyższe założenia obowiązujące będą dla świadczeń realizowanych od dnia 1 stycznia 2012 roku, bez wprowadzania weryfikacji wstecznych.
(...)

W związku z dużą liczbą telefonów związanych z powyższym komunikatem przekazujemy państwu komunikat opublikowany w dniu: 30-12-2011 na stronie pomorskiego OWNFZ, który zawiera informacje szczegółowe odnośnie " sprawozdawania świadczeń o kodzie 5.11.01.000055 krioterapia zabiegi w kriokomorze". W komunikacie tym czytamy:
(...)
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku gdy w udzielaniu świadczenia uczestniczyło więcej osób (w krioterapii jest to lekarz i magister fizjoterapii) należy w sprawozdawczości wskazać jedną osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczenia. Zgodnie z komunikatem „personel-real” przyjmuje się, że osobą udzielającą świadczenia krioterapii ogólnoustrojowej jest mgr fizjoterapii, a osobą odpowiedzialną za udzielanie świadczenia lekarz – kwalifikujący świadczeniobiorców do krioterapii oraz nadzorujący osoby przebywające w kriokomorze. W związku z powyższym, w przypadku przedmiotowego świadczenia, w sprawozdawczości należy wskazać - lekarza. Powyższe założenia obowiązują do świadczeń realizowanych od dnia 01.01.2012 r.”
(...)

Informujemy państwa, iż miejscem do wprowadzania danych określonych w powyższym komunikacie jako „personel-real” w aplikacjami mMedica jest pole "Realizujący" znajdujące się na zakładce nr 1.1 Dane podstawowe w funkcjonalności: "Uzupełnianie świadczeń".

"W linku poniżej został zamieszczony plik parametryzujący, definiujący gruper: JGP w AOS od miesiąca listopada. Aktualizacja pliku została wykonana na podstawie Zarządzenia Nr 69/2011/DSOZ.

Prosimy o zaimportowanie dołączonego pliku parametryzującego w swoich systemach, co umożliwi wyznaczanie JGP zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2011/DSOZ.

Link do pliku parametryzującego JGP w AOS w wersji 2.3:
JGP - plik parametryzujący JGP w AOS w wersji 2.3

Aktualizacja: 30.11.2011
Link do pliku parametryzującego JGP w AOS w wersji 2.3, zawierającego zmiany dla grup:Z83 i Z84.
JGP - plik parametryzujący JGP w AOS w wersji 2.3 zawierającego zmiany dla grup: Z83 i Z84

W linku poniżej został zamieszczony plik słownika ICD9 w wersji 5.12 pobrany ze strony:
Systemu Obsługi Centralnych Zasobów Słownikowych

Link do słownika ICD9 w wersji 5.12:
Bazowa Edycja Słownika ICD9 CM (5.12)

W dniu wczorajszym na stronie:NFZ.GOV.PL został został opublikowany komunikat:

Ważne! ICD-9 PL
Wersja 5.13 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 PL (aktualizacja: 2011.11.15). Przekazany w komunikacie słownik ICD9 w wersji 5.13 został udostępniony poniżej.

Link do słownika ICD9 w wersji 5.13:
Bazowa Edycja Słownika ICD9 CM (5.13)


Link do instalatora aplikacji mMedica w wersji 2.5.8
Instalator aplikacji mMedica w wersji 2.5.8

W przypadku posiadania zainstalowanej wersji oprogramowania niższej niż wersja 2.5.7 należy w Pierwszym etapie wykonać aktualizację do wersji 2.5.7. Dopiero po jej zakończeniu należy przejść do etapu drugiego, którym jest instalacja wersji 2.5.8

Link do instalatora aplikacji mMedica w wersji 2.5.7
Instalator aplikacji mMedica w wersji 2.5.7



Modyfikacje specjalne:
1. Na potrzeby świadczeniodawców korzystających z komparycji umowy w Danych Świadczeniodawcy na Zakładce 5. Podmiot leczniczy zostało umieszczone pole: Dostawca. Zaznaczenie pola: Dostawca spowoduje, iż Podmiot Leczniczy będzie figurował na rachunku/fakturze jako: Sprzedawca, a same Przedsiębiorstwo jako Wystawca.
2. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych w Hospitalizacji objawiających się komunikatem: etTerminPorodu: Nie udało się odnaleźć pola ""termin_porodu""
3 Usprawnienie mechanizmu wyświetlania Kodu Świadczenia w Księdze Przyjęć. Wyświetlona zostaje nazwa Kodu Świadczenia zgodna z wersja słownika w zaewidencjonowanej wizycie.
plik mMedica.exe 2.5.8.1776


Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.8.1776
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Przed rozpoczęciem pracy z Modułem Komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu, której opis został zamieszczony poniżej.

Link do instrukcji konfiguracji Modulu Komercyjnego:
Instrukcja obslugi Modulu Komercyjnego

1. Nieobsługiwana wersja potwierdzenia danych o rozliczeniach świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych: 2.1
- Wyłączenia drukowania słowa: Choroba przewlekła na nadruku
2. Eliminacja komunikatu błędu:
ERROR: syntax error at or near "."
LINE 1: ....id_opi, r.adnotacja, r.czy_bez_numeru, r.wersja r.dt_realiz..
przy wydruku Recepty z Gabinetu
3. Eliminacja komunikatu błędu:
Szablon: xxxxxx, nie koryguje podanego w komunikacie szablonu: yyyyyy.

Przy generowaniu pliku rachunku refundacyjnego należy uwzględnić wersje komunikatu wykorzystywanego do tworzenia "RFX":
a) do 31.12.2011 obowiązywała wersja 2.1
b) od 01.01.2012 obowiązuję wersja 2.2

Konfiguracji wersji komunikatu pliku rachunku refundacyjnego można dokonać w następujacy sposób:
1. Przejść Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. W dziale: Komunikacja sekcja:Eksport znajduje się pole: Eksport rachunku refundacyjnego, które może przyjmować wartości:
- 2.0
- 2.1 obowiązujący do 31.12.2011
- 2.2 obowiązujący od 01.01.2012


Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.1.0.3004
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach
Link do plik mMedica.exe 3.1.0.3004
Plik mMedica.exe 3.1.0.3004

Została przygotowana aktualizacja danych w bazie leków "Pharmindex". Aktualizacja bazy leków wiążę się z pobraniem pliku: mMedica.exe w wersji 3.1.2.3022.

Czynności jakie musi wykonać użytkownik w celu importu nowego słownika są następujące:
1. Podmiana pliku mMedica.exe
2. Wykonanie operacji importu słownika bazy leków Pharmindex

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.1.2.3022
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach
Link do plik mMedica.exe 3.1.2.3022
Plik mMedica.exe 3.1.2.3022

Instrukcja przeprowadzenia importu słownika Bazy leków Pharmindex:
1. Pobrać i zapisać na dysku plik opublikowany w linku poniżej
2. Przejść w menu Komunikacja->Import danych-> Import z pliku
3. W polu o nazwie "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM"
4. Wskazać plik *.UBM pobrany w pkt 1.
5. Wybrać przycisk "Otwórz" aktywujący aktualizację bazy leków Pharmindex

Link do słownika bazy leków:
Baza leków Pharmindex wersja 1.1

W linku poniżej został zamieszczony plik mmBackup.exe, który umożliwia odtworzenie bazy danych z pliku kopii zapasowej wykonanej w postaci pliku zip.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wybrać: Plik mMbackup.exe
2. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
3. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mmBackup.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica)

Link do pliku mMbackup.exe
Plik mmBackup.exe

W celu szybszego dostępu do instalatora MMEDICA został poniżej udostępniony link, który pozwala na bezpośrednie pobranie aplikacji mMedica w wersji 3.1.6:

Link do instalatora mMedica w wersji 3.1.6
Instalator mMedica w wersji 3.1.6

Instrukcja przeprowadzenia importu słownika Bazy leków Pharmindex:
1. Pobrać i zapisać na dysku plik opublikowany w linku poniżej
2. Przejść w menu Komunikacja->Import danych-> Import z pliku
3. W polu o nazwie "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM"
4. Wskazać plik *.UBM pobrany w pkt 1.
5. Wybrać przycisk "Otwórz" aktywujący aktualizację bazy leków Pharmindex

Link do słownika bazy leków:
Baza leków Pharmindex 1.2 wersja 4

1) Poprawa wyświetlania zakładek dla netbooków
2) Poprawa wyświetlania przycisku Modyfikuj w zakładce 1.2 POZ
3) Poprawienie wyświetlania informacji o deklaracjach pacjentach
4) Poprawa wyświetlania przycisków Zatwierdź, Zatwierdź i czyść/wyjdź oraz Anuluj w module Alternatywne interfejsy użytkownika dla wysokości monitora mniejszych od 700 pikseli
5) Poprawa zaczytywania potwierdzeń I fazy - Brak wyświetlania wyników weryfikacji
6) Poprawa generacji sprawozdania 3B dla miesiąca marca
7) Wprowadzenie wysyłki kolejek wysokospecjalistycznych w wersji 1.03
8) Blokada przycisku: Usuń dla "Dane pozycji Kolejki"


Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.1.7.3226
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Link do plik mMedica.exe 3.1.7.3226
Plik mMedica.exe 3.1.7.3226.

"W wersji aplikacji mMedica 3.2.8.4272 opublikowanej w dniu: 09.01.2013 zostały umieszczone zmiany:

1. Poprawa wywołania pobrania statusu eWUŚ podczas włożenie karty chipowej do czytnika gdy dane na karcie różnią się od danych w bazie.
2. Poprawa wywołania pobrania statusu eWUŚ dla pacjenta z peselem zerowym, który nie ma przypisanego opiekuna.
3. Wyświetlanie informacji o uprawnieniu ""DN"" pobieranym z systemu eWUŚ.
4. Wyłączenie walidacji na datę końcową legitymacji ubezpieczeniowej.
5. Poprawa drukowania danych świadczeniodawcy na "Wydruku recepty z lekami" z poziomu rejestracji.
6. Dodanie prezentacji statusu eWUŚ w oknie Rejestracji pacjenta.
7. Poprawa odświeżana koloru guzika ze statusem eWUŚ w obszarze Uzupełnianie Świadczeń, przy korzystaniu z opcji Zapisz i Czyść.
7. Pominięcie pliku ""dbxconnections.ini"" podczas lokalnej aktualizacji aplikacji
8. Optymalizacja zapytania dla systemu eWUŚ
9. W module Personalizacja aplikacji dodano możliwość konfiguracji przycisków dla systemu eWUŚ.
10. Aktywacja słowników preferowanych

Link do plik mMedica.exe 3.2.8.4272
Plik mMedica.exe 3.2.8.4272

W wersji aplikacji mMedica 3.3.4.4507 opublikowanej w dniu: 18.03.2013 zostały umieszczone zmiany:
1. Poprawa generacji zestawienia 710a
2. Poprawa generacji zestawiana dla decyzji wójta/burmistrza

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.3.4.4507
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Link do plik mMedica.exe 3.3.4.4507
Plik mMedica.exe 3.3.4.4507

I. aktualizacja do wersji 4.4.2 i komunikat:
(...)
DETAIL: Key (productid)=(numer produktu) is not present in table "pharm_product".
(...)

Rozwiązanie 1:
1. Wymuszenie pobrania słownika leków Pharmindex, poprzez wybranie
a) Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
b) Sekcja Gabinet-> Różne wybrać "Wymuś ponowne pobranie aktualnej wersji słownika"
c) W sekcja Podstawowe->Dodatkowe zaznaczyć pole Automatycznie aktualizuje bazę Pharmindex
2. Wykonać restat aplikacji i pobrać aktualny słownik Pharmindex
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Rozwiązanie 2:
1. Wykonać kopię bazy MMEDICA bez słownika bazy leków PharmIndex
2. Odtworzyć bazę danych z kopii wykonanej w pkt 1
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

II. aktualizacja do 4.4.2 i komunikat:
(...)
Wystąpił problem z bazą: MMEDICA
ERROR: relation "pharm_product" does not exist
(...)
Rozwiązanie 1:
1. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
2. Uruchomić aktualizacjię do wersji 4.4.2

III. aktualizacja do 4.4.2 i komunikat:
(...)
DETAIL: Key (packageid, diseaseid, paymentid)=(xxxxx, yy, z) is duplicated.
(...)

Rozwiązanie 1:
1. Wymuszenie pobrania słownika leków Pharmindex, poprzez wybranie
a) Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
b) W sekcja Gabinet-> Różne wybrać "Wymuś ponowne pobranie aktualnej wersji słownika"
c) W sekcja Podstawowe->Dodatkowe zaznaczyć pole Automatycznie aktualizuje bazę Pharmindex
2. Wykonać restat aplikacji i pobrać aktualny słownik PharmIndex
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Rozwiązanie 2:
1. Wykonać kopię bazy MMEDICA bez słownika bazy leków PharmIndex
2. Odtworzyć bazę danych z kopii wykonanej w pkt 1
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Link do Instalatora mMedica wersja 4.4.2:
Pełny instalator mMedica

W linku poniżej przekazujemy instrukcję obsługi aplikacji mMedica w obszarze pierwszego wolnego terminu.

W celu przekazania informacji o pierwszym wolnym terminie użytkownik musi posiadać aplikację w wersji 5.0.3.1 z plikiem mMedica.exe co najmniej w wersji 5.0.3.6774.

Link do instrukcji
Instrukcja ewidencji i sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie.

Nawiązując do centralnego komunikatu NFZ zawierającego treść:
"(...)
Do czasu wejścia w życie Zarządzenia Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, >w celu prawidłowego wystawienia faktury należy przekazywać informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczynę korekty w następujący sposób:

- w dokumentach elektronicznych (edokument) w komunikacie XML w atrybucie naglowek-dok@opis

- w fakturach przekazywanych w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie XML w atrybucie naglowek-dok@opis

Dokumenty rozliczeniowe mogą być nadal przekazywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/ KAOS z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczyna korekty będą przekazywane:

- w fakturach w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie szczegółowym danych zawartych w rachunku w atrybucie naglowek-dok@opis

Przykłady:

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie
(...)"
informujemy, iż aplikacji mMedica została przygotowana do wymienionych powyżej wytycznych.

W celu spełnienia wyżej wymienionych punktów użytkownik musi posiadać plik mMedica.exe co najmniej w wersji 4.6.0.5830.

Opis czynności związanych z wykonaniem korekty został przedstawiony w zamieszczonym poniżej dokumencie.
Wystawianie faktur w roku 2014

"1. Poprawa mechanizmu eksportu 1 fazy dla komunikatu:
[Błąd] EDatabaseError: Database Server Error: ERROR: operator does not exist: "char" = integer
LINE 1: ...t null or o.r_opieki = ""H"" ) and o.czy_zamknieta = 1 unio...
^
HINT: No operator matches the given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 3.0.0.2952
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Link do plik mMedica.exe 3.0.0.2952
Link do plik mMedica.exe 3.0.0.2952

Do zmiany ustawień wewnętrznych drukarki stosuje się program SETUP.EXE dostarczany do drukarki na dyskietce razem ze sterownikami Windows.

· Aby zmienić ustawienia drukarki, należy
1. Uruchomić ponownie komputer w trybie MS-DOS.
2. Uruchomić program SETUP dostarczony na dyskietce razem z drukarka.
3. Wybierając kolejne pozycje Menu, zmienić ustawienia kolejnych parametrów.
4. Zmienione ustawienia następnie wysłać do drukarki (klawisz F10).

Program pozwala także na zapisanie bieżących ustawień drukarki na dysk do osobnego pliku, oraz odczytanie wcześniej zapisanych i wysłanie ich do drukarki.

· Aby przystosować drukarkę do wydruku kuponów
1. Skopiuj program SETUP.EXE do folderu na dysku twardym lub na dyskietkę startowa z systemem operacyjnym MS-DOS.
2. Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS (odpowiednia opcja w okienku zamykania systemu Windows), lub uruchom ponownie komputer z dyskietki startowej.
3. Będąc w trybie wiersza poleceń wydaj polecenie SETUP uruchamiające program z właściwego folderu lub z dyskietki.
4. Skonfiguruj wszystkie parametry wg załączonego schematu.
5. Wyślij ustawienia do drukarki – polecenie F10=SEND TO PRINTER. Lampki na drukarce powinny mignąć i powinna ruszyć się lekko głowica drukarki, co daje pewność, ze dane zostały przyjęte przez drukarkę.
6. Zamknij program (klawisz ESC).

Instrukcja zawierajaca definicje wartosci dla drukarki
Plik SETUP.EXE sluzacy do konfiguracji drukarki KX-P2130

W przypadku, gdy powyższe ustawienia nie przyniosą skutku należy pobrać plik mMedica.exe zamieszczony w linku poniżej i wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać plik mMedica.exe
3. Umieścić go w katalogu gdzie zainstalowana jest jest mMedica. (np:C:\Program Files\Asseco\mMedica)

Link do pliku mMedica.exe dla wersji 2.3.58.

"1. Na potrzeby świadczeniodawców korzystających z komparycji umowy w Danych Świadczeniodawcy na Zakładce 5. Podmiot leczniczy zostało umieszczone pole: Dostawca. Zaznaczenie pola: Dostawca spowoduje, iż Podmiot Leczniczy będzie figurował na rachunku/fakturze jako: Sprzedawca, a samo Przedsiębiorstwo jako Wystawca.
2. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych w Hospitalizacji objawiających się komunikatem: etTerminPorodu: Nie udało się odnaleźć pola ""termin_porodu""
3 Usprawnienie mechanizmu wyświetlania Kodu Świadczenia w Księdze Przyjęć. Wyświetlona zostaje nazwa Kodu Świadczenia zgodna z wersja słownika w zaewidencjonowanej wizycie.
4. Poprawa wydruku 2 lub 3 recept z poziomu gabinetu z użyciem opcji "Drukuj recepty" pojawiał się błąd "Niszczona transakcja nie została ani zatwierdzona ani odwołana"
5. Odblokowanie drukowania formularzy i szablonów w Kartotece pacjenta
6. Poprawa prezentacji danych na sprawozdaniu finansowym dla kolumn 10 i 11
7. Uwzględnianie rangi procedury przy wyznaczaniu JGP w AOS

Link do plik mMedica.exe 2.5.8.1814
Link do plik mMedica.exe 2.5.8.1814

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.8.1814
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

II. Poprawa mechanizmu wydruku skierowań:
Poprawa mechanizmu wydruku skierowań

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

III. Optymalizacja wyświetlania statusów pozycji rozliczeniowych.
Optymalizacja wyświetlania statusów pozycji rozliczeniowych.

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

IV. Opis pozyskiwania statusów pozycji rozliczeniowych w nowym modelu rozliczenia
Link do instrukcji:
Statusy w nowym modelu rozliczen

I. Na podstawie Państwa sugestii odnośnie modernizacji i usprawnienia mechanizmu ewidencji świadczeń został przygotowane pliki mMedica.exe zawierające:
1. mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730
1.1 Wyświetlenie skrótu klawiszowego Shift+F9 dla przycisku: Zatwierdź i czyść/Zatwierdź i wyjdż
1.2 Wyłączono komunikat: "Zatwierdzono i skopiowano dane" przy korzystaniu z przycisku: "Zatwierdź i kopiuj" na pozycji rozliczeniowej
1.3 Uruchomiono funkcjonalność: "Schemat wizyty" dla ewidencji poprzez Gabinet-> Rozlicz Wizytę
1.4 Dodano możliwość wydruku kuponów dla woj. pomorskie, opolskie, lubuskie bez wyboru lekarza.
1.5 Eliminacja błędu przy wydruku faktury w Module komercyjnym sygnalizowanym jako:
Nie udało się odnaleźć pola: "Data_zaplaty"
1.6 Usuniecie walidacji: Została wykryta zmiana daty systemowej na niezgodna z data rzeczywista.
1.7 Poprawa mechanizmu działania interakcji.

2. mMedica.exe w wersji 2.5.7.1736
2.1 Posiada modyfikacje z pkt 1.
2.2 Zmiany w dokumentacji rozliczeniowej obowiązującej w 2011:
a) Sprawozdanie finansowe, zostały zastąpione wyrażenia:
- "pieczęć świadczeniodawcy i nr Regon" na "pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon"
- "nazwa i adres świadczeniodawcy" na "nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego"
b) Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 (decyzja burmistrza/wójta), zostały zastąpione wyrażenia:
- "pieczęć świadczeniodawcy i nr Regon" na "pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon"
- "nazwa i adres świadczeniodawcy" na "nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego"

II. Skrypt synchronizujący wyświetlanie danych pacjenta znajdujących się w Przeglądzie Wizyt a samą wizytą.
Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Skrypt synchronizujacy wyswietlanie danych w wizycie

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730 lub 2.5.7.1736
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różne nazwy)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Link do pliku mMedica.exe 2.5.7.1730:
Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730
Link do pliku mMedica.exe 2.5.7.1736:
Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1736

1. "Błąd aktualizacji do wersji 2.4.2.
ERROR: update or delete on table "poz_sprawozdania_def" violates foreign key constraint "fk_poz_spra_reference_def" on table "poz_sprawozdania_poz"
DETAIL: Key (rodzaj_spraw,rok,kod,rok_wersja)=(5,2010,1.10,2) is still referenced from table "poz_sprawozdania_poz".
Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń. Czynności do wykonania przed uruchomieniem aktualizacji 2.4.2"
Na stronie:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4258&b=1
opublikowano Zarządzenie Nr 66/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które wycofuje zmiany z Zarządzenia Nr 63/2010/DSOZ.

Jeśli świadczeniodawca stworzył: Sprawozdanie zbiorcze w wykonanych świadczeń za miesiąc:Październik musi dokonać jego usunięcia przed wykonaniem aktualizacji do wersji 2.4.2. Po przeprowadzeniu aktualizacji sprawozdanie należy stworzyć raz jeszcze, aby zostały przywrócone kody w myśl Zarządzenia Nr 66/2010/DSOZ.

2. „Eksporty nie dochodzą”
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której do OWNFZ nie dochodzą paczki eksportów należy sprawdzić poprawność ustawienia parametrów:
a) sprawdzenie czy ustawiona jest aktualna wersja komunikatu:
-do dnia 31.10.2010 obowiązujące wersje komunikatów to:
Eksport I fazy: 4;1.4
Eksport II fazy:1;1.4
Eksport kolejek oczekujących: 3;1.2
- od dnia 1.11.2010 obowiązujące wersje komunikatów to:
Eksport I fazy: 5;1.5
Eksport II fazy: 1;1.5
Eksport kolejek oczekujących: 4;1.3
Eksport danych zbiorczych POZ: 3;1.3
Eksport deklaracji 4;1.4
Dla świadczeniodawców działających w województwach: pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, ,małopolskie, podkarpackie przyjęło się ustawienia:
a) Szyfruj plik eksportu- pole zaznaczone
b) Kompresuj plik eksportu- pole odznaczone
c) Wyślij poczta plik eksportu- pole zaznaczone

3. „Przekroczono limity wykonania”
Przyczynę pojawiania się komunikatu zilustruje przykład:
1. Dokonują Państwo rozliczenia miesiąca sierpnia na liczbę 6000pkt
2. Tworzą rachunek: "A" na wartość 6000pkt, zamieszczają na Portalu.
3. Dokonywana jest korekta na 11pkt
4. Na podstawie przesłanego szablonu tworzony jest rachunek: "B", będący korekta do rachunku "A"
5. W miesiącu wrześniu widza Państwo w aplikacji 6011 pkt do rozliczenia co jest logiczne 6000 pkt +11pkt pozostałych z korekty. Oznaczają to Państwo do limitu i wysyłają w 2 fazie 6011pkt.
6. Otrzymują Państwo odpowiedz zwrotna: 6000pkt- Potwierdzone Poprawnie, 11pkt-Potwierdzone blednie(przyczyna: Przekroczony limit narastająco)

Zaistniała sytuacja jest wynikiem mechanizmu OWNFZ, otóż 11pkt zostanie Państwu udostępnione przez systemy OWNFZ dopiero w momencie zaksięgowania rachunku: "B".
Aplikacja mMedica działa poprawnie wysyłając w miesiącu wrześniu 6011 pkt, to niezaksięgowanie rachunku "B" i "udostępnienie 11pkt" nie pozwala na rozliczenie. Uruchomiona walidacja jest walidacja OWNFZ, a nie aplikacji mMedica. Muszą się Państwo dowiedzieć kiedy zostanie zaksięgowany rachunek "B", i oddane do wykorzystania 11 pkt w formie nadwykonania.

4. Eksport deklaracji POZ od miesiąca Listopada 2010
Listę czynności jakie musi wykonać świadczeniodawca, aby przekazać informacje o listach aktywnych została zamieszczona w instrukcji znajdującej się w linku poniżej:
Link do instrukcji:
Eksport deklaracji w wersji 4;1.4 komunikatu

5. Istnieje już sprawozdanie o równym lub wyższym numerze
W przypadku otrzymania komunikatu cytowanego powyżej proszę wykonać następujące czynności:
1. Pobrać skrypt z linku poniżej
2. Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
3. Wybrać opcje: Wczytaj procedure
4. Wybrać przycisk: Szukaj
5. W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
6. Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
7. Dokonać ponownego eksportu deklaracji

Link do skryptu:
Istnieje_juz_sprawozdanie_o_rownym_lub_wyzszym_numerze.

6. Zakres danych przekazywanych w deklaracjach od dnia 01.11.2010
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010, świadczeniodawca za pomocą posiadanej przez siebie aplikacji zobligowany jest do przekazywania danych, których opis znajduje się na stronie 7 dokumentu:
Link do Zarzadzenie Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 wrzesnia 2010 r.
Oznacza to, ze jeśli świadczeniodawca nie określił wartości w polu: Placówka znajdującego się w Deklaracji to, do OWNFZ zostaje przesłana informacja: id-kom-org=’000’.
Mogą się Państwo spotkać z walidacją zaistniałą po stronie OWNFZ od dnia 01.11.2010, która będzie informować o nieprawidłowym kodzie resortowym cz. VII w przesłanych deklaracjach,, sygnalizowane jest to komunikatem zwrotnym:
61 Błędny identyfikator komórki organizacyjnej. Odpowiedz ta należy zinterpretować w następujący sposób: mimo iż dopuszczalne jest przekazywanie kodu:id-kom-org=’000’ systemy OWNFZ wymagają uzupełnienia w przesyłanych deklaracja kodu resortowego cz. VII znajdującego się w przekazanej umowie elektronicznej.Na ewentualność wystąpienia sytuacji wymuszającej uzupełnienie kodów resortowych cz. VII w przesyłanych deklaracjach, w aplikacji mMedica znajduje się funkcjonalność pozwalająca na uzupełnienie wymaganego pola w sposób zbiorczy. Instrukcja wykorzystania funkcjonalności krok po kroku została zamieszczona poniżej:
Link do instrukcji:
Link do Instrukcji uzupelnienia placówki w deklaracjach.

7. Instrukcja wykonywania korekt dla POZ
Ze względu na konieczność wykonywania korekt dla rachunków POZ w linku poniżej została zamieszczona instrukcja, jak tą czynność przeprowadzić w aplikacji mMedica.
Link do instrukcji:
Link do instrukcji Korekty POZ

8. Tworzenie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych.
Ze względu na konieczność wykonywania korekt dla rachunków na podstawie szablonów w linku poniżej została zamieszczona instrukcja, jak tą czynność przeprowadzić w aplikacji mMedica.
Link do instrukcji:
Tworzenie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych.

W przypadku niewidoczności pozycji korygujących w statusie: Zatwierdzone na sprawozdaniu proszę wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2.Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
3. Wykonać oznaczenia pozycji rozliczeniowych na sprawozdaniu.


Link to skryptu:
Skrypt serwisowy

W aplikacji mMedica w wersji 3.3.6.0 został wprowadzany mechanizm, który tworzy załączniki POZ w zależności od informacji przekazanych w umowie elektronicznej. Część załączników o których mowa powyżej sprawozdawana jest do systemów OWNFZ poprzez komunikat ZBPOZ w wersji 3;1.5. Wyznacznikiem do sprawozdanych danych w komunikacie ZBPOZ
jest załącznik 3b do umowy POZ stanowiący fragment zarządzenia 85/20121/DSOZ. W załączniku tym zostały opisane następujące sekcje:
a) Świadczenia Lekarza POZ
Sekcja zawiera kody: 100101,100102,100103,100104,100105,100106, które zgodnie z wytycznymi w legendzie mały być sprawozdawane wyłącznie za miesiąc styczeń 2012 roku.
b) Świadczenia Pielęgniarki POZ
Sekcja zawiera kody: 100201,100202,100203,100204,100205,100206, 100207,100208,100211, 100210, które maja być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Pielęgniarki POZ. Wyjątek stanowi kod: 100201, którego sprawozdawczość obowiązywała wyłącznie w miesiącu styczniu 2012.
c) Świadczenia Położnej POZ
Sekcja zawiera kody: 100302,100303, które mają być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Położnej POZ.
d) Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
Sekcja zawiera kody: 100401,100402,100403,100404,100405,100406,100407,100501 które maja być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
e) Transport Sanitarny w POZ
Sekcja zawiera kody: 101101,101202,101303,101304 które mają być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Transport Sanitarny w POZ.

Jeśli w umowach elektronicznych brak wyżej wymienionych zakresów to poszczególne sekcje "Załącznika 3b do umowy POZ" będą generowane puste, a próba eksportu zakończy się komunikatem przedstawionym poniżej:
(...)
[Informacja] 2013-03-08 14:24:09 Eksport rozpoczęty, wersja 3.3.6.4651.
[Informacja] Brak poprawnych danych do wyeksportowania.
[Informacja] Eksport zakończony.
(...)

Oznacza to że dana umowa nie posiada danych do przesłania komunikatem ZBPOZ.

W przypadku wystąpienia sytuacji pojawienia się nadmiarowych kodów w wersji aplikacji 3.3.6.0 proszę wykonać następujące czynności:
1. Usunąć Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ
2. Uruchomić skrypt zamieszczony w linku poniżej
3. Ponownie stworzyć Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku powyżej
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
Link do skryptu: Weryfikacja planu umowy podczas generacji załączników POZ

W celu szybszego dostępu do instalatora MMEDICA został poniżej udostępniony link, który pozwala na bezpośrednie pobranie aplikacji mMedica w wersji 3.1.5:

Link do instalatora mMedica w wersji 3.1.5
Instalator mMedica w wersji 3.1.5

Dokonując aktualizacji do wersji 3.1.5 instalator weryfikuje strukturę bazy danych pod względem uszkodzeń takich jak np brak kluczy obcych na tabelach.

Na podstawie zgłoszeń serwisowych zostały wykryte dwa uszkodzenia dotyczące tabel odnoszących się do bazy leków Pharmindex. W celu naprawy uszkodzeń zostały przygotowane dwa skrypty serwisowe:

a) Skrypt pharm_company_id_fkey_v3 naprawiający uszkodzenie objawiające się komunikatem:
xxxx-xx-xx xx:xx:xx CET ERROR: constraint "producer_company_id_fkey" of
relation "pharm_producer" does not exist
xxxx-xx-xx xx:xx:xx CET STATEMENT: ALTER TABLE pharm_producer drop
constraint producer_company_id_fkey RESTRICT
Link do procedury serwisowej:
pharm_company_id_fkey_v3

b) Skrypt drugs_productline_id_fkey naprawiający uszkodzenie objawiające się komunikatem:
CET ERROR: constraint "drugs_productline_id_fkey" of
relation "pharm_drugs" does not exist
CET STATEMENT: ALTER TABLE pharm_producer drop
constraint drugs_productline_id_fkey RESTRICT
Link do procedury serwisowej:
drugs_productline_id_fkey_v3

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
3. Ponownie uruchomić instalator do wersji 3.1.5

Sposób instalacji i konfiguracji czytników SCR-3310/3311 w aplikacji mMedica w wersji 2.5.7 ilustruje poniższa instrukcja:
Instalacja i konfiguracja czytników kart chipowych dla woj slaskiego.

Pliki instalacyjne czytników SCR-3310/3311 :
Pliki instalacyjne czytników SCR-3310/3311.

Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1
Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1.

Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.

Plik RegOW12KPW.bat umożliwiający rejestracje biblioteki: OW12-KP-W.dll do obsługi czytników: SCR-3310/3311
RegOW12KPW.bat.

Dostosowując aplikacje mMedica się do wytycznych opublikowanych na stronie OWNFZ została opublikowana wersja 2.3.46,która umożliwia z dniem 1 Kwietnia 2010 wysyłanie rachunków elektronicznych w wersji komunikatu 2.1. W celu ułatwienia pracy w rachunkami w aplikacji zostały dokonane zmiany w sposobie generacji owych rachunków. Wszystkie dane o sposobie rozliczenia danego zakresu aplikacja czerpie z umowy elektronicznej, dlatego ważne jest, aby użytkownik posiadał zaczytana zawsze najaktualniejsza umowę.

Opis działania mechanizmów tworzenia rachunków wraz z przykładami został zamieszczony w plików będącym załącznikiem powyższego tematu:

Link do pliku instrukcji

Komunikat cytowany powyżej jest wyświetlany w aplikacji mMedica w momencie przekazywania niewystarczających danych w plikach R_UMX tworzonych przez systemy płatnika w procesie naliczania.Wersje aplikacji 2.5.1 rozbudowaliśmy o możliwość usunięcia szablonu stworzonego na postawie plików R_UMX

Uzyskawszy komunikat powyższej treści należy:
1. Dokonać aktualizacji do wersji 2.5.1
2. Usunąć blednie wygenerowany szablony z aplikacji mMedica postepując wg instrukcji: Usuniecie Szablonu
3. Zaczytać poprawny plik R_UMX stworzony poprzez Portal Świadczeniodawcy

Link do instrukcji:
Instrukcja usuniecia szablonu

W pliku zamieszczonym w poniższym linku zostały opisane kody błędów z jakimi może spotkać się świadczeniodawca dokonując komunikacji z OWNFZ, jak również sposób ich poprawy.
Plik zawierają informacje o błędach opisanych następującymi kodami:
a) 50601007- Brak danych o liczbie dni leczenia.
b) 50601007- Brak danych o liczbie dni leczenia dla lecznictwa ambulatoryjnego.
c) 50301020 - Numer poświadczenia ma nieprawidłową budowę [numer].
d) 50301058 - Przekazano niewłaściwy rodzaju dokumentu uprawniającego względem tytułu uprawnień (UE).
e) 51301007 - Przekazano kod procedury medycznej w niewłaściwej wersji (inna niż 5).
f) 2040537 – "Istnieje przynajmniej 1 świadczenie nieratujące życie (z podstawa ubezpieczenia różna niż ubezpieczony) nie wskazane do rozliczenia II faza."
g) 2040541 - "Istnieje przynajmniej 1 pozycja korygująca nie wskazana do rozliczenia komunikatem II fazy."
h) 2040270 - "Świadczenie zostało zrealizowane przez innego świadczeniodawce."

Link do materiału szczegółowego:
Kody bledów i sposoby ich naprawy.

W aplikacji mMedica od wersji 2.5.8 wprowadzono nowe statusy pozycji rozliczeniowych. Zmiana miała na celu dostosowanie statusów do modelu rozliczania obowiązującego od 2011 roku, czyli naliczania po stronie systemu NFZ. Zgodnie z tym modelem, pozycja rozliczeniowa może być naliczona do rozliczenia tylko w sytuacji, gdy zostanie prawidłowo zwalidowaną i zweryfikowana. Procesy walidacji i weryfikacji działają w odseparowaniu od siebie, w związku z tym cały proces odbywa się dwuetapowo: najpierw pozycja powinna otrzymać pozytywny status walidacji, a następnie pozytywny status weryfikacji. Statusy walidacji i weryfikacji oraz odpowiednie ich wartości opisane są w formacie komunikatu potwierdzeń P_SWI (element nfz:potw-pozycji-rozl)

W poniższej instrukcji wyjaśniono znaczenie poszczególnych statusów pozycji rozliczeniowej. Statusy pozycji są rozłączne, tzn. w danym momencie pozycja może znaleźć się tylko w jednym z poniżej opisanych stanów (statusów). Statusy prezentowane w systemie dotyczą aktualnej wersji danych w systemie. Część statusów pogrupowano, umożliwiając filtrowanie danych także po tych grupach. Wydzielone grupy to pozycje: do eksportu, zakwestionowane, oczekujące i rozliczone, które zostały ujęte także w poniższym opisie:
Opis nowych statusów pozycji rozliczeniowych

Instrukcja opisująca pozyskiwanie przez pozycje rozliczeniowe nowych statusów związanych z nowym modelem rozliczenia obowiązującym od stycznia 2011 roku.
Link do instrukcji:
Statusy pozycji rozliczeniowych w nowym modelu rozliczenia

Aplikacja mMedica przekazuje do systemów OWNFZ informacje identyfikujące pacjenta wg wytycznych określonych na stronie nr 9 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. W zależności od sposobu wprowadzenia informacji o „nowo narodzonym” w aplikacji mMedica do systemów OWNFZ zostają przekazane wg schematu opisanego w poniższej instrukcji.

Link do Instrukcji:
Ewidencja swiadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica.

Zostały udostępnione pliki parametryzujące grupery:
a) SZP.11.29 - wynikający z zarządzenia 50/11/DSOZ z dnia 27.09.2011
b) AOS.1.2 - wynikający z zarządzenia 55/2011/DSOZ z dnia 30.09.2011

Czynności importu plików parametruzyjących są następuje:
1. Wybranie: Komunikacja->Import danych
2. Wybranie: Import z pliku
3. Wskazanie danych do zaimportowania.

Link do pliku parametryzującego:
JGP - plik parametryzujacy SZP.11.29

Link do pliku parametryzującego:
JGP - plik parametryzujacy AOS.1.2

Na podstawie opublikowanego przez SOWNFZ komunikatu: KOMUNIKAT dla świadczeniodawców, lekarzy, aptek w związku z wątpliwościami dotyczącymi wzorów i numeracji recept: w dniu: 02.07.2012 w aplikacji mMedica zostały wprowadzone modyfikacje, umożliwiające użytkownikowi skonfigurowanie aplikacji do powyższych wymogów.

Wzory i numeracja recept w woj. śląskim

Wprowadzenie z dniem 1-szego marca 2012 wersji komunikatu 5;1.5 do wysyłki deklaracji narzuca obligatoryjne wypełnienie pola: Placówka znajdującego się na deklaracji. W aplikacji mMedica znajduje się mechanizm pozwalający na zbiorcze uzupełnienie placówki w deklaracjach. Czynności jakie należy wykonać w celu uzupełnienia placówki w deklaracjach opisuje instrukcja zamieszczona w linku poniżej.

Link do instrukcji:
Uzupełniania placówki w deklaracjach 2012

Automatyczne wykonanie kopii zapasowej realizowane jest poprzez: „Dodanie zadania” do harmonogramu zaplanowanych czynności w systemie Windows. Zestawienie czynności jakie maja zostać wykonane przez system operacyjny można zobaczyć poprzez przejście do elementów: „Zaplanowane zadania” po ścieżce:
Ikona Start-> Programy-> Akcesoria -> Narzedzia Systemowe-> Zaplanowane Zadania

Przykładowy widok okna:
Widok zawartosci okna: Zaplanowane Zadania

Aplikacja mMedica dodaje „zadanie wykonania kopii” do harmonogramu „Zaplanowanych zadań” w momencie, gdy uzytkownik zdefiniuje pola:
a) Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych:
b) Godzina, od której maja być wykonywane kopie:
Znajdujące się w aplikacji w miejscu:
Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator, sekcja Kopia Zapasowa.

Mogą zaistnieć sytuacje w których system Windows nie uruchomi: Zadania wykonania kopii mMedica” co zostanie zasygnalizowane komunikatem:
„ (…)od dłuższego czasu nie udało się wykonać kopii bazy(…)”
przy logowaniu się do aplikacji.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy zweryfikować ustawienia zadania:
1. Ikona Start-> Programy-> Akcesoria -> Narzędzia Systemowe-> Zaplanowane Zadania
2. Zaznaczyć ikonę „zadania wykonania kopii” dla mMedica (ikona mmBackupMMEDICA)
3. Wybrać zakres Właściwości, który wyświetli szczegółowe informacje jak na screenie:

Wlasciwosci/Ustawienia zaplanowanego zadania

gdzie wartość w polu: "Uruchom jako" określa konto użytkownika Uruchom jako
(kontekst użytkownika), na którym działa zadanie. Dla konta systemowego prawidłowymi wartościami są "", "ZARZADZANIE NT\SYSTEM" lub "SYSTEM". Aplikacja wykorzystuje konto "ZARZADZANIE NT\SYSTEM", jednakże nie zawsze pozwala ono na wykonanie „zadania kopii”, dlatego użytkownik musi wykorzystywać własne konta do uruchamiania zadań, którego ustawienia przedstawia screen zamieszczony poniżej:

Indywidualne ustawienia zadania

Wartość w polu: "Uruchom jako" będzie odpowiadała użytkownikowi jaki jest wykorzystywany do logowania w systemie Windows. Wybranie przycisku OK spowoduje pojawienie się komunikatu o podanie hasła dla tego użytkownika.

Podanie hasła i zapisanie wszystkich zmian umożliwi wykorzystywanie automatycznej kopii zapasowej.


Jeśli zadanie kopii się nie wykonuje można skorzystać z porad opublikowanych przez firmę Microsoft, producenta systemu operacyjnego:
Jak rozwiazywac problemy z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows

W aplikacji mMedica 2.5.6 został zaimplementowany mechanizm umożliwiający przesyłanie do lokalizacji rozproszonych informacji o deklaracjach, ich statusie oraz wyniku weryfikacji przekazanej przez OWNFZ. Operacje jakie należy wykonać w celu konfiguracji aplikacji zostały opisane w instrukcji znajdującej się w linku poniżej:
Instrukcja konfiguracji "Migracji pacjentów i deklaracji” poprzez poczte elektroniczna.

"
Oprócz kroków opisanych w instrukcji instalatora mMedica może być konieczne wykonanie dodatkowych kroków konfiguracyjnych.

Jeżeli przy logowaniu do mMedica pojawia się błąd związany z funkcjami pg_file_read oraz pg_file_length oznacza to, ze wymagane jest zainstalowanie dodatku "adminpack", analogicznie jak przy instalacji bazy PostgreSQL w systemie Windows Vista, gdzie baza jest instalowana niezależnie od mMedica.

Aby zainstalować dodatek adminpack przykładowo w dystrybucji Ubuntu wystarczy wykonać kolejno polecenia:
#apt-get install postgresql-contrib
#sudo su postgres -c psql

W innych dystrybucjach instalacja jest analogiczna, chociaż wymagany pakiet postgresql-contrib może mieć inna nazwę, podobnie jak ścieżka do dodatku adminpack (/usr/share/postgresql/8.2/contrib/adminpack.sql).


Może się zdarzyć również sytuacja, gdy konfiguracja serwera postgresql jest trzymana w katalogu innym niż katalog z bazami danych (data). Wtedy pojawi się problem odczytu pliku konfiguracyjnego przy logowaniu do mMedica objawiający się komunikatem "absolute path not allowed".

Rozwiązaniem jest zmiana w konfiguracji serwera postgresql.conf ścieżki do pliku pg_hba.conf (parametr hba_file) na katalog z klastrem bazy danych (zwykle ""/var/lib/postgresql/8.2/data"") oraz przeniesienie wspomnianego pliku z oryginalnej lokalizacji (zwykle ""/etc/postgresql/8.2/data"") do katalogu z klastrem bazy.


Takie operacje rozwiążą problem łączenia się do bazy danych lokalnie, jednak serwer PostgreSQL może wymagać dodatkowo zarejestrowania dodatku adminpack również przy połaczeniu zdalnym czyli z innego komputera dostępnego w sieci, w której jest serwer.

Aby zainstalować dodatek adminpack zdalnie, wystarczy po zalogowaniu się zdalnie do bazy jako użytkownik postgres używając znanego sobie hasła wykonać skrypt adminpack.sql pobrany wcześniej z serwera. Można tego dokonać z linii poleceń w Windows, gdy na komputerze jest zainstalowana baza PostgreSQL:

psql -h 192.168.0.1 -U postgres

Instalacja zdalna dodatku jako użytkownik postgres jest jednorazowa i wystarczy, aby każdy użytkownik bazy mMedica mógł zalogować się do bazy.


Instalacja serwera PostgreSQL na systemach Linux

W linku poniżej została zamieszczona szczegółowa instrukcja postępowania jak skonfigurować aplikacje mMedica do korzystania z funkcjonalności: Ratownictwo Medyczne.

Konfiguracja mMedica dla zakresu: Ratownictwo.

W linku znajdującym się poniżej została zamieszczona instrukcja opisująca zakres czynności które należy wykonać w celu sprawozdania danych o deklaracjach POZ/KAOS w wersji komunikatu 5;1.6.

Eksport deklaracji POZ KAOS w miesiącu lutym i w okresach następnych roku 2015

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2016 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
 2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2015
 3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2015. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2016 należy:
  1. Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
  2. Wybrać przycisk "Dodaj..."
  3. Z dostępnych kodów NFZ na rok 2015 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2016
  4. Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2016
  5. Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Działająca w aplikacji mMedica od wersji 5.1.4.0 walidacja na kody resortowe części VII i VIII została wprowadzona na podstawie zmian zaimplementowanych w komunikacie 8;7.0.

W komunikacie XML w wersji 7;6.0 obowiązującym do dnia 30.04.2015 została przyjęta definicja określająca zakres danych jakie powinny zostać przekazane o skierowaniu. Definicja ta została zamieszczona poniżej:
Zakres niezbędnych danych o skierowaniu dla wersji 7;6.0"
Przyjęta w komunikacie definicja pozwalała użytkownikowi na posługiwanie się kodami 000 lub 0000 w przypadku, gdy kody resortowe części VII i VIII nie zostały nadane.

Z dniem 01.05.2015 obowiązujący komunikat XML 7;6.0 został zastąpiony wersją 8;7.0, w której zmieniono definicję niezbędnych informacji o skierowaniu. Definicja ta została zamieszczona poniżej:
Zakres niezbędnych danych o skierowaniu dla wersji 8;7.0"
Poprzez komunikat XML w wersji 8;7.0 narzucono obligatoryjne wypełnianie kodów resortowych części VII i VIII w przypadku jednostek kierujących będących Podmiotami Leczniczymi.

W celu uzupełnienia w sposób zbiorczy kodu resortowego cz. VII na skierowaniach, które zostały przez Państwa zaewidencjonowane została przygotowana procedura serwisowa. Instrukcja wykorzystania procedury została zamieszczona poniżej.

 1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
 2. Zalogować sie do aplikacji:
  1. Przejść w Zarządzanie-> Operacje techniczne-> Procedury serwisowe
  2. Wybrać opcje: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę do pobrana z linku poniżej)
  3. Wybrać przycisk: Szukaj
  4. W oknie pojawi sie lista instytucji, które zostały wykorzystane do ewidencji skierowań. Na przygotowanym wykazie dostępne są pola:
   1. Skierowanie cz. VII, Skierowanie cz. VIII -> Informacje znajdujące się aktualnie na skierowaniach
   2. Instytucja cz. VII, Instytucja cz. VIII-> Informacje znajdujące się aktualnie w Rejestrze Instytucji
 3. Na podstawie wykazu przygotowanego w pkt 2 należy uzupełnić kod resortowy cz. VII w Rejestrze Instytucji
 4. Przejść w Zarządzanie-> Operacje techniczne-> Procedury serwisowe
 5. Wybrać przycisk: Szukaj
 6. W oknie pojawi się lista instytucji, które zostały wykorzystane do ewidencji skierowań wraz z danymi uzupełnionymi w Rejestrze Instytucji.
 7. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi aktualizację danych. Wartości z kolumny "Skierowanie cz. VII" zostaną zastąpione wartościami z kolumny "Instytucja cz. VII".

!!!Uwaga!!!
Użytkownik może decydować o Instytucjach, które mają zostać zaktualizowane poprzez "Odznaczanie/Zaznaczanie" pola w kolumnie "Wykonaj". Modyfikacji poprzez skrypt serwisowy zostaną poddane te skierowania, dla których Instytucja jest zaznaczona w kolumnie "Wykonaj".
Procedura serwisowa uzupełniająca kod resortowy cz.VII na skierowaniach.
Procedura serwisowa uzupełniająca kod resortowy cz.VIII na skierowaniach.

W celu przeprowadzanie eksportu danych z aplikacji mMedica należy wykonać następujące czynności:

 1. Dokonać aktualizacji posiadanej przez siebie aplikacji mMedica minimum do wersji 5.1.0.4
 2. Zalogować się do aplikacji mMedica
 3. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja -> Konfigurator:
  1. Przejść do sekcji Komunikacja-> Eksport
  2. Ustawić wersję eksportu danych jako wartość "1.08" dla parametru "Eksport kolejek wysokospec"
 4. Przejść w Komunikacja -> Eksport danych -> Kolejki Oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne:
  1. odznaczyć pole "Szyfruj plik"
  2. zaznaczyć pole "Kompresuj plik"
  3. odznaczyć pole " Wyślij plik pocztą elektroniczną"
  4. określić kod procedury medycznej w polu "Kod procedury" dla której ma być wykonany eksport danych.
 5. Wybrać przycisk "Eksportuj". Zostanie stworzony plik o rozszerzeniu *.kwx, który należy zaimportować w aplikacji AP-KOLCE.

Rozwiązanie jakie zostało dla Państwa przygotowane w aplikacji mMedica i udostępnione w postaci instrukcji bazuje na wytycznych, które zostały opublikowane poprzez Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r. z dnia 30.12.2014 r.

Czytamy w nim:
(...)
Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, że od dnia 1 stycznia 2015 roku rozliczenie świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy wyliczanej po stronie świadczeniodawcy będzie obowiązywało także w:
a) szybkiej terapii onkologicznej w POZ (świadczenia związane z wydawaniem kart DILO),
b) szybkiej terapii onkologicznej w AOS (świadczenia związane z przeprowadzeniem wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej),
c) chemioterapii dla degresywnej skali punktowej,
d) ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

W celu prawidłowego rozliczenia w/w świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.:
a) W POZ poprzez uwzględnienie wyliczonego przez NFZ na odpowiedni miesiąc wskaźnika rozpoznawania nowotworów WRN, którego uśredniona wartość stanowić będzie podstawę do rozliczenia świadczenia porady lekarskiej związanej z wydaniem karty.
b) W AOS w celu rozliczenia wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej poprzez uwzględnienie warunku terminowości wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunku terminowości w taryfie należy uwzględnić 100% wartości punktowej. W przypadku niespełnienia warunku terminowości taryfę należy skorygować do 70% wartości punktowej.
c) W AOS w celu rozliczenia świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego poprzez uwzględnienie warunków, w tym warunku terminowości wynikających z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunków w taryfie należy uwzględnić 110% wartości punktowej rozliczanego świadczenia.
d) W leczeniu szpitalnym w zakresie chemioterapii poprzez uwzględnienie w wyliczonej taryfie degresji wartości punktowej świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy czwarty i następny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej.
(...)

Jeśli spełnili Państwa warunki terminowości tzn w przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta pierwszorazowego, została postawiona w ciągu 42 dni od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w zarządzeniu, to wartość rozliczanego świadczenia powinna ulec skorygowaniu wskaźnikiem 1,1.

W linku poniżej przekazujemy instrukcje opisujące sposób ewidencji porad pierwszorazowych oraz porady związanej z wydaniem karty DILO dla wersji 5.0.3.1. Sposób ewidencji opisany w instrukcjach wraz z kolejnymi wersjami będzie automatyzowany.

Link do instrukcji:
Ewidencja porad pierwszorazowych.
Ewidencja porady związanej z wydanie karty DILO.

W celu wygenerowania dokumentu eRachunku/eFaktury na rok 2015 użytkownik musi wykonać następujące czynności:

 1. Zaimportować umowę elektroniczną
 2. Dokonać konfiguracji słownika produktów kontraktowych uzupełnionego na podstawie umowy zaczytanej w pkt 1.

W celu konfiguracji słownika należy wykonać pkt 2 instrukcji zamieszczonej poniżej. Brak konfiguracji wg pkt 2 instrukcji może skutkować komunikatem:
(...)
[Informacja] Typ komunikatu: FAKT
[Informacja] Interpretacja: DE
[Błąd] Element jednostka-miary może zawierać maksymalnie 10 znaków
(...)

Link do instrukcji konfiguracji eRachunku/eFaktury:
Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2015 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
 2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2014
 3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2014. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2015 należy:
  1. Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
  2. Wybrać przycisk "Dodaj..."
  3. Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja.
  4. Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2015
  5. Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź
 1. Zmiana kodu świadczeniodawcy lub numeru instalacji. Dokonanie zmiany kodu świadczeniodawcy lub numeru instalacji w licencji związane jest z przegenerowaniem poprzedniej licencji, jak również z udzieleniem informacji klientowi, ze:
  1. jeśli:
   • zainstalowano mM i zaczytano poprzednia licencje,
   • nie wykonano migracji danych,
   • nie zostały wprowadzone zadne dane,
   • nie dokonano komunikacji z NFZ,
   wystarczy odinstalować mM, usunąć katalog PostgreSQL, zainstalować mM od początku i zaczytać nowa licencje
  2. jeśli:
   • zainstalowano mM i zaczytano poprzednia licencje,
   • wykonano migracje danych,
   • nie zostały wprowadzone żadne dane,
   • nie dokonano komunikacji z NFZ,
   są dwa warianty rozwiązania problemu:
   • odinstalować mM, usunąć katalog PostgreSQL, zainstalować mM od początku i zaczytać nowa licencje oraz ponownie przeprowadzić migracje,
   • zlecić do serwisu mMedica odpłatne wykonanie usługi zaczytania nowej licencji do bazy danych mMedica.
  3. jeśli
   • zainstalowano mM i zaczytano poprzednia licencje
   • wykonano (lub nie) migracje danych
   • wprowadzono dane
   • dokonano komunikacji z NFZ
   są dwa warianty rozwiązania problemu (podobnie jak w p.1.lit.b. powyżej):
   • odinstalować mM, usunąć katalog PostgreSQL, zainstalować mM od początku i zaczytać nowa licencje oraz ponownie przeprowadzić dalsze operacje (migracje, wprowadzanie danych, komunikacje z NFZ)
   • zlecić do serwisu mMedica odpłatne wykonanie usługi zaczytania nowej licencji do bazy danych mMedica.
   oznaczenie w tekście stopień zaawansowania w użytkowaniu mMedica sposób rozwiązania
   instalacja mM i zaczytanie licencji migracja danych wprowadzanie danych rozliczenie z NFZ usuniecie mM i wykonanie operacji od początku odpłatna usługa serwisowa
   2.a.   - - -   -
   2.b.     - -    
   2.c.   - /        
 2. Zmiana identyfikatora systemu nadawcy (kodu długiego instalacji).
  Zmiana ta nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, dokonanie przegenerowania licencji zawierającej nowy identyfikator systemu nadawcy (kod długi instalacji) nie wymaga ingerencji serwisu w celu zaczytania jej w aplikacji mMedica.

W wersji aplikacji mMedica 3.2.6.4147 opublikowanej w dniu: 10.12.2012 zostały umieszczone istotnie zmiany:
- Poprawa wydruku nagłówka rachunku/faktury.
- Poprawa błędu podczas eksportu kolejek.
- Dodanie przycisku "Drukuj receptę" dla woj. z identyfikatorami świadczeń.
- Poprawa wydruku recepty z gabinetu z ustawionym wyśrodkowaniem.
- Poprawa wyświetlania rozpoznania głównego w oknie rozliczania wizyty.
- Poprawa wyświetlania zlecającego w skierowaniu w oknie rozliczania wizyty.
- Zaczynie puli receprt zaczynających się od kodu: 02. W przypadku otrzymaniu komunikatu: Dany plik był już importowany należy uruchomić skrypt zamieszczony poniżej
Link do skryptu:
Wczytanie puli recept

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku powyżej
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie ponizej pojawi sie jedna pozycja
e)Po pojawieniu sie tej pozycji wybrac przycisk: Wykonaj

Link do plik mMedica.exe 3.2.6.4147
Plik mMedica.exe 3.2.6.4147

Czynnosści do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wylączyc aplikacje mMedica
2. Wykonać operację ponownego zalogowania się do aplikacji mMedica
3. Po pojawieniu się komunikatu:
(...)
Udostępniono nową wersję aplikacji mMedica numer 3.2.6.4147. Czy chcesz wykonać teraz automatyczną podmianę plik?
(...)
Wybieramy przycisk: Tak
4. Po wykonaniu operacji pobrania plików, zostanie wykonany automatyczny restart aplikacji mMedica, po którym aplikacja powinna być w wersji 3.2.6.4147.

Dla osób wykorzystujących tradycyjną(ręczną) podmianę pliku należy wykonać czynności:
1. Wylaczyc aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.2.6.4147
3. W nowo otwartym oknie wybrac opcje :Zapisz plik(w zaleznosci od wykorzystywanej przegladarki przycisk ten moze posiadac rózna nazwe)
4. Wskazac miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jesli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 nalezy wykonac równiez na pozostalych stanowiskach

Plik parametryzujący, definiujący gruper: JGP w REH wersja grupera 2.7

!!!Uwaga!!!
Wymaga zaczytania w pierwszej kolejności pliku parametryzującego dla grupera w wersji 2.6

Plik parametryzujący JGP w REH wersja grupera 2.7

Udostępniamy Państwu nową wersję pliku parametryzującego JGP dla lecznictwa stacjonarnego, oznaczonego symbolem SZP.11.33. Zawartość wynika z zarządzenia: 62/2012/DSOZ z 12.10.2012 i dotyczy warunków dla grup:E34, E36.

Plik parametryzujący gruper można pobrać z sekcji Pobierz znajdującej się w "Centrum Zarządzania Licencjami".

W załączniku przekazujemy Państwu aktualizację pliku parametryzującego dla grupera AOS 2.5 na rok 2013. Gruper obowiązuje od 01.01.2013 i wynika z zarzadzenia 71/2012/DSOZ.

Link do pliku parametryzującego JGP w AOS na rok 2013:
Link do pliku parametryzującego JGP w AOS na rok 2013

Dla każdego ze świadczeniodawców należy nabyć osobna licencje. W tym przypadku będą to dwie licencje jednostanowiskowe. Jest to niezbędne, ponieważ klucz licencyjny zawiera dane identyfikujące świadczeniodawce.

Numer instalacji i identyfikator systemu nadawcy w obszarach działania Oddziałów Wojewódzkich NFZ: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego oraz Śląskiego wydaje lokalny oddział NFZ. Prosimy o kontakt z odpowiednim terytorialnie oddziałem w sprawie nadania numerów. Natomiast w przypadku gdy świadczeniodawca pochodzi z obszaru działania Oddziałów Wojewódzkich NFZ: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego, system Centrum Zarządzania Licencjami mMedica - za pośrednictwem którego generowane są licencje - automatycznie wygeneruje unikalne wartości dla numeru instalacji oraz identyfikatora systemu nadawcy, które będą używane w rozliczeniach z NFZ.

Na stronie www.mmedica.abg.com.pl jest dostępny instalator systemu mMedica zarówno w wersji demonstracyjnej, jak i użytkowej. Dla celów testowych i szkoleniowych bezpiecznym rozwiązaniem jest instalacja wersji demonstracyjnej, Ta wersja posiada blokadę migracji danych oraz transmisji do NFZ co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalnymi pomyłkami. Po podjęciu decyzji o wymianie obecnie używanego programu na mMedica należy dokonać rejestracji i pobrać wersje pełną , z której będzie można korzystać do końca 2007 roku bezpłatnie.

Warunkiem aktywacji licencji jest uiszczenie opłaty za zamówione licencje. Na tej podstawie Administrator Centrum Zarządzania Licencjami mMedica przygotowuje klucz licencyjny.
Jeśli podczas dokonywania wpłaty nie wynikły żadne komplikacje (np.: błędna kwota za licencje), wysyłana jest automatycznie informacja, droga mailowa, o możliwości pobrania klucza licencyjnego. Mail zostanie wysłany na adres podany w Danych własnych podmiotu (system CZLmM), jeśli checkbox, przy polu adres mailowy jest zaznaczony, w przeciwnym wypadku mail zostanie wysłany na adres podany w loginie użytkownika, na który licencjobiorca wchodzi do systemu CZLmM (Centrum Zarządzania Licencjami mMedica). Jeśli z jakichś przyczyn (błąd w adresie, zły/stary login) mail nie dotarł, należy sprawdzić w systemie CZLmM czy oplata za licencje została zarejestrowana, jeśli tak, można pobrać licencje.

Po otrzymaniu informacji o możliwosci pobrania klucza licencyjnego mozna:
1. Pobrać klucz licencyjny w postaci pliku, z Centrum Zarządzania Licencjami mMedica, zapisać pobrany klucz na dysku komputera, na którym znajduje się aplikacja. Uruchomić aplikacje mMedica i wybrać z głównego menu opcje:
Zarządzanie > Operacje Techniczne > Aktywacja systemu mMedica
Wybrac przycisk "Z pliku" i wskazać zapisany wcześniej, na dysku komputera, plik z kluczem licencyjnym,
lub
2. Nie pobierać pliku z kluczem licencyjnym. Uruchomić aplikacje mMedica i wybrać z głównego menu opcje:
Zarządzanie > Operacje Techniczne > Aktywacja systemu mMedica
Wybrać przycisk „ Z Internetu”, uzupełnić pola: "NIP" oraz "Numer Licencji".
Na podstawie poprawnie wprowadzonych danych aplikacja sama pobierze i wczyta klucz licencyjny, z bazy CZLmM (Centrum Zarządzania Licencjami mMedica), przez Internet.

W zwiazku z ukazaniem sie na stronie:
http://www.nfz-opole.pl
komunikatu:
(...)W zwiazku ze zmiana numeracji kuponów RUM stosowanych w województwie opolskim zwiazanych z dostosowaniem jej do Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept lekarskich z pózn. zm. (Dz.U.07.97.646 z pózn.zm.) informujemy, ze poczawszy od 15.09.2010 w obiegu znajdowac sie bede oba wzory kuponów – ze „stara” numeracja oraz z nowa.
W zalaczeniu nowa struktura budowy kuponu RUM
Jednoczesnie prosimy o korzystanie ze starych druków kuponów az do wyczerpania sie ich zapasów.(...)

Informujemy ze aplikacja mMedica w wersji 2.3.57.1 obsluguje nowa numeracje kuponów.

W przypadku, gdy kupon nie jest importowany do aplikacji mMedica nalezy sprawdzic czy numer znajdujacy sie na kuponie jest poprawny i zgodny algorytmem:
OW PESEL (11 znaków) unikatowy nr kuponu W CF
F1 F2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 NU1 NU2 NU3 NB1 NB2 4 CF

znak z umowy X - przyjmuje wartosc cyfrowa "0"
V - przyjmuje wartosc cyfrowa "5"
F1 - F2 - identyfikator wlasciwego oddzialu wojewódzkiego NFZ
P1 - P11 - numer PESEL ubezpieczonego, zgodnie z zalacznikiem nr 3 rozporzadzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646)
NU1 - NU3 - unikalny numer kuponu (recepty) wydany ubezpieczonemu o danym numerze PESEL
NB1 - NB2 - unikalny numer Terenowego Biura RUM wydajacego bloczek kuponów
W - przyjmuje wartosc "4" dla kuponów RUM potwierdzajacych identyfikacje pacjenta, zgodnie z zalacznikiem nr 3 rozporzadzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646)
CF - cyfra kontrolna obliczana wg algorytmu okreslonego w czesci II zalacznika nr 4 do rozporzadzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646)

Sluzy do tego celu plik zamieszczony w linku ponizej:
Sprawdzanie_poprawnosci_recepty
w którym wpisujecie Panstwo cyfry od 1 do 19. Cyfra 20-ta wyliczana jest automatycznie.
W przypadku, gdy cyfra 20-ta na kuponie rózni sie od cyfry 20-tej wyswietlonej w pliku xls oznacza to, ze numer uzyty w kuponie jest sprzeczny z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r.i nie moze zostac wykorzystany.

W wersji aplikacji mMedica 3.2.5.3498 opublikowanej w dniu 09.10.2012 zostały umieszczone istotnie zmiany:
1. Poprawa mechanizmu zbiorczego dodawania pozycji rozliczeniowych wg dat
2. Poprawa ewidencji faktur zakupowych
3. Poprawa mechanizmu importu komunikatu potwierdzenia P_LIOCZ w wersji 5;1.6
4. Poprawa mechanizmu wydruku ilości leków na recepcie
5. Eliminacja komunikatu: Nie udało się odnaleźć pola:dt_od dla wyznaczania JGP przy uzupełnionych przepustkach
6. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych poprzez przycisk: Nowe rozliczenie w Przeglądzie Wizyt
7. Poprawa mechanizmu zmiany charakteru hospitalizacji: Ratujące życie: Tak/Nie
8. Poprawa mechanizmu wyznaczania Odpłatności.
Link do plik mMedica.exe 3.2.5.3498
Plik mMedica.exe 3.2.5.3498

Czynnosci do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wylaczyc aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.2.5.3498
3. W nowo otwartym oknie wybrac opcje :Zapisz plik(w zaleznosci od wykorzystywanej przegladarki przycisk ten moze posiadac rózna nazwe)
4. Wskazac miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jesli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 nalezy wykonac równiez na pozostalych stanowiskach

"1. Wystąpił błąd parsowania: The ""id"" attribute is invalid - The value "" błędna wartość"" is invalid according to its datatype ""String"" - The actual length is less than the MinLength value.
Przyczyną otrzymywania powyższego komunikatu jest błędnie wprowadzony ręcznie identyfikator systemu eWUŚ. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 103/2012/DSOZ identyfikator operacji ( eWUŚ) może przejmować wartości od 8 do 20 znaków. Wartości nie spełniające tego założenia będą odbijane z błędem:
(...)
The ""id"" attribute is invalid
(...)

Aplikacja mMedica umożliwia "ręczne" wprowadzanie jak i usuwanie identyfikatorów eWUŚ.

W celu usunięcia powyższego komunikatu należy:
1. Uruchomić skrypt zamieszczony w linku poniżej:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku ponizej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
2. Czynność z pkt 1c wyświetli listę pacjentów z błędnymi identyfikatorami eWUŚ
3. Przejść do Kartoteki Pacjenta oznaczyć pacjenta wskazanego na liście poprzez czynności z pkt 2
4. Z górnego Menu eWUŚ znajdującego się w Kartotece Pacjenta należy wybrać eWUŚ- Rejestr Potwierdzeń Pacjenta
5. Wskazać pozycję wymienioną na liście wyznaczonej w pkt 2. Kolumny z listy: Błędny_id_operacji, Data_ważności są odpowiednikami kolumn: Kod autoryzacji, Data ważn. w Rejestrze Potwierdzeń Pacjenta.
6. Wskazanie błędnego rekordu aktywuje przycisk: Usuń

Link do skryptu:
Analizator błędnych kodów autoryzacji

2. 50401004 - Niepoprawny format lub suma kontrolna numeru REGON świadczeniodawcy który wystawił zlecenie.
Komunikat ten związany jest ze sposobem ewidencji numeru Regon. Numer regon może przyjmować od 9 do 14 cyfr. Wprowadzanie do aplikacji numerów regon w przykładowej postać: xxxxxxxxx/yyyyy lub xxxxxxxxx-yyyyy może być przyczyną błędu, gdyż:
a) znaki "/" i "-" nie mogą być wykorzystane do wyliczenia sumy kontrolnej.
b) aplikacja wysyła do systemów OWNFZ informacje do pierwszych 14-cyfr numeru Regon. Stosowanie znaków specjalnych powoduje że wykorzystują one pozycje przeznaczone dla cyfr w wyniku czego do systemów OWNFZ przesyłane są informacje: xxxxxxxxx/yyyy lub xxxxxxxxx-yyyy

W celu uniknięcia błędu:
(...)
50401004 - Niepoprawny format lub suma kontrolna numeru REGON świadczeniodawcy który wystawił zlecenie
(...)
Prosimy wpisywać do aplikacji numery Regon składające się wyłącznie z cyfr.

3. Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania dla pozycji rozliczeniowej.Pozycja rozliczeniowa rozliczana na zasadach obowiązujących od 2013 r.
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5290, którego treść brzmi:
(...)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r.) oraz informacją ministerstwa dotyczącą jego stosowania w zakresie obowiązywania oświadczenia w okresie dłuższym niż jeden dzień (dzień jego podpisania) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przypominamy, że przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.

W danych dotyczących okresów finansowania może być wykazany:

- dokument elektroniczny (kod autoryzacyjny) otrzymany z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, który potwierdza prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na konkretny jeden dzień,
- dokument lub oświadczenie, które potwierdzają prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na określony dokumentem okres obowiązywania (więcej niż jeden dzień). Wskazanie oświadczenia na okres dłuższy niż 1 dzień obowiązuje w ramach jednego świadczenia do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia. W takim przypadku konieczne jest przekazanie kolejnego oświadczenia wskazującego na inną niż poprzednia podstawa uprawnienia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
(...)

Aby prawidłowo sprawozdać dane do NFZ wymagane jest pokrycie całego okresu finansowania dokumentem potwierdzającym uprawnienia. W związku z tym, w przypadku weryfikacji eWUŚ wymagane jest codzienne sprawdzenie statusu, a w przypadku innych dokumentów, dokument, którego okres obowiązywania zawiera okres udzielania świadczeń (np. oświadczenie pacjenta, RMUA itp.)
W chwili obecnej aplikacja mMedica wymaga pokrycia całego zakresu rozliczeniowego przez dokumenty,co jest zgodne z informacjami opublikowanymi w treści komunikatu cytowanego powyżej:
(...)
przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.
(...)
W przypadku braku objęcia przez okres obowiązywania dokumentu pozycji rozliczeniowych system OWNFZ przekaże komunikat zwrotny:
[Błąd] 50201050 - Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania dla pozycji rozliczeniowej.Pozycja rozliczeniowa rozliczana na zasadach obowiązujących od 2013 r.

W celach wyjaśnień nieścisłości związanych ze sposobem ewidencji danych na podstawie dokumentu: eWUŚ_tab_zdarzeń_i_weryfikacji.xls prosimy kontaktować się z Centralą NFZ, która jest autorem dokumentu, oraz lokalnymi oddziałami NFZ, poprzez które odbyła się jego dystrybucja.

Przykład 1
W przypadku, wizyty (zestawu świadczeń) trwającej od 01.01.2013 do 10.01.2013 zawierającej świadczenie (pozycję rozliczeniową) trwającą od 01.01.2013 do 10.01.2013 r. wszystkie 10 dni musi być objęte przez odpowiednie okresy finansowania np.:
W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. dziesięć jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.
Przykład 2
W przypadku, wizyty (zestawu świadczeń) trwającej od 01.01.2013 do 10.01.2013 zawierającej świadczenia (pozycje rozliczeniowe) trwające:
a) od 01.01.2013 do 04.01.2013 r.
b) od 07.01.2013 do 10.01.2013 r.
w weekend 05.01-06.01 świadczenia nie były udzielane
objęte przez odpowiednie okresy finansowania muszą być dni: 1,2,3,4,7,8,9,10. np.:
W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. osiem jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.

Odznaczenie(puste pole) w konfiguratorze parametru: Blokuj eksport rozliczeń bez pełnego pokrycia dokumentami ubezp wyłącza walidację i umożliwia eksport świadczeń z taką ilością uprawnień jaka została wprowadzona. Nie są eksportowane zestawy świadczeń nie posiadające przynajmniej jednego dokumentu uprawniającego:
(...)
Dla zestawów świadczeń rozliczanych w ramach umów na rok 2013 (również tych rozpoczętych przed 1 stycznia 2013 r.) w komunikacie sprawozdawczym XML musi być przekazany element //okres-fin-zest-swiadcz ze wskazaniem dokumentu uprawniającego.
(...)
4. Ewidencja świadczeń dla pacjentów do szóstego miesiąca życia (noworodki)
W związku z występowaniem sytuacji w których pacjent(noworodek) z peselem:00000000000 weryfikowany jest w systemie eWUŚ poprzez pesel opiekuna, a następnie dopiero po nadaniu mu numeru pesel jest ewidencjonowana wizyty przekazujemy skrypt, który umożliwia przełączenie wizyty w tryb rozliczenia poprzez opiekuna.

Skrypt dokonujący przełączenia reaguje na zwracany przez systemy OWNFZ kod: 50201035-Przekazano błędną wartość of-dokument-el@id - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL;

Otrzymywany komunikat związany jest z wykonaniem następujących czynności:
1. Wprowadzenie pacjenta (noworodka) z pesel:00000000000 i opiekunem
2. Dokonanie weryfikacji w systemie eWUŚ na dzień poprzez pesel Opiekuna
3. Wprowadzenie pacjentowi nadanego mu numeru pesel
4. Ewidencja danych wizyty wstecznie.

Aplikacja mMedica ewidencjonuje dane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w temacie: Ewidencja swiadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica. opublikowaną w dniu: 2011-08-09. Zostało w niej zaznaczone iż przekazywane do systemu OWNFZ dane o świadczeniach wysyłane są informacje , które znajdowały się w kartotece pacjenta w momencie ewidencji danych świadczeń.

W celu uniknięcia/usunięcia komunikatu: 50201035-Przekazano błędną wartość of-dokument-el@id - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL należy:
a) dokonywać ewidencji wizyt dla pacjenta z peselem zerowym w dniu kiedy została wykonana weryfikacja w systemie eWUŚ
b) uruchomić skrypt zamieszczony poniżej:
Rozliczenie wizyty poprzez opiekuna: 50201035.
W celu uniknięcia/usunięcia komunikatu: 50201028 - Nie przekazano informacji o PESEL w zestawie świadczeń w którym wykazano elektroniczny dokument potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ należy:
a) dokonywać ewidencji wizyt dla pacjenta z peselem zerowym w dniu kiedy została wykonana weryfikacja w systemie eWUŚ
b) uruchomić skrypt zamieszczony poniżej:
Rozliczenie wizyty poprzez opiekuna: 50201028.

Czynności do wykonania skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku ponizej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawią się pozycje, wizyty które wróciły z komunikatem błędu:50201035 lub 50201028
e)Po pojawieniu sie tych pozycji można poprzez zaznaczanie/odznaczanie kolumny Wykonaj określić które z wizyt mają być rozliczone poprzez ubezpieczenie opiekuna.
f) Wybrac przycisk: Wykonaj, który przepisze wizyty na opiekuna
3. Po wykonaniu przepięcia proszę wykonać eksport świadczeń niepotwierdzonych"

Od 1 stycznia 2013 roku możliwa będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Funkcjonalność ta udostępniona będzie przez system o nazwie eWUŚ. Dzięki temu, możliwe będzie uzyskanie informacji o aktualnym (na dzień sprawdzenia) statusie uprawnień pacjenta do realizacji świadczeń.

Aplikacja mMedica od wersji 3.2.6 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.
!!!UWAGA!!!
Mogą wystąpić przypadki, w których mimo posiadania poprawnie skonfigurowanego konta dla systemu eWUŚ, użytkownik otrzymuje komunikat:
(...)
"Niepoprawne dane logowania do systemu eWUŚ"
(...)
Komunikat ten jest wynikiem nie posiadania aktualnych certyfikatów głównych dla systemu operacyjnego w którym wykorzystywany jest system eWUŚ. Aktualizacja certyfikatów jest dostępna na stronie Microsoft Support pod adresem:http://support.microsoft.com/kb/931125/pl
Należy pobrać plik o nazwie: rootsupd.exe i dokonać jego zainstalowania na stanowisku na którym występuje komunikat wymieniony powyżej. Po przeprowadzeniu aktualizacji należy dokonać restartu aplikacji mMedica.
Konfiguracja mMedica dla systemu eWUŚ.
Opis funkcjonalności eWUŚ w wersji 3.3.2.0.

W związku z uruchomioną walidacją opisaną kodem: "50201067 - przekazane daty oświadczenia poza zakresem czasowym zestawu świadczeń." w aplikacji mMedica od wersji 3.4.0.5003 został zoptymalizowany mechanizm dodawania oświadczeń.
Modyfikacje w mechaniżmie zostały opisane w punktach poniżej:
1. Jeśli oświadczenie zostało złożone przez pacjenta w dniu udzielanie świadczenia, to wprodzając dane odnośnie oświadczenia do aplikacji użytkownik wypełnia pola:
a) Identyfikator - aplikacja wypełnia pole automatycznie, podpowiadając kolejny numer oświadczenia. Użytkownik może dokonać zmian wartości w tym polu na własne.
b) Podstawa - użytkownik wskazuje jedną z dwóch wartości: Pacjent lub Opiekun
c) Data złożenia

Tak, wypełnione oświadczenie jest wykorzystywane do rozliczenia świadczeń udzielonych w dniu złożenia oświadczenia,
jak również świadczeń rozpoczynających się dniu złożenia oświadczenia.

Funkcjonalności została stworzona w oparciu o opis znajdujący się na stronie: http://ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy w temacie:
"Czy oświadczenie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy jeden raz przy przyjęciu. Czy w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej oświadczenie wypełnia się raz czy do każdego zabiegu?"
(...)
- oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;
(...)

2. Jeśli oświadczenie nie zostało złożone przez pacjenta w dniu udzielenia świadczenia, to wprowadzając dane odnośnie oświadczenia do aplikacji użytkownik wypełnia pola:
a) Identyfikator - aplikacja wypełnia pole automatycznie, podpowiadając kolejny numer oświadczenia. Użytkownik może dokonać zmian wartości w tym polu na własne.
b) Podstawa - użytkownik wskazuje jedną z dwóch wartości: Pacjent lub Opiekun
c) Data złożenia
d) Okres obowiązywania od:
e) Okres obowiązywania do:

Funkcjonalności została stworzona w oparciu o opis znajdujący się na stronie: http://ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy w temacie:
"Czy oświadcznie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy jeden raz przy przyjęciu. Czy w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej oświadczenie wypełnia sie raz czy do każdego zabiegu?"
(...)
nie jest konieczne, aby świadczeniobiorca w oświadczeniu deklarował daty określające okres, w jakim świadczeniobiorcy prawo to przysługuje. Wskazanie w treści oświadczenia daty udzielenia świadczenia jest wymagane (zgodnie z instrukcją do oświadczenia) tylko i wyłącznie w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia tj. w sytuacjach przewidzianych w art. 50 ust. 11 i 12 ustawy o świadczeniach - w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia w dniu uzyskania świadczenia;
(...)

Link do pliku mMedica.exe:
Plik mMedica.exe 3.4.0.5003

Dla osób wykorzystujących tradycyjną(ręczną) podmianę pliku należy wykonać czynności:
1. Wylaczyc aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.4.0.5003
3. W nowo otwartym oknie wybrac opcje :Zapisz plik(w zaleznosci od wykorzystywanej przegladarki przycisk ten moze posiadac rózna nazwe)
4. Wskazac miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonac równiez na pozostalych stanowiskach

W aplikacji mMedica w wersji 4.8.2.0 i wyższych został zaimplementowany mechanizm zmiany hasła do systemu eWUŚ z poziomu aplikacji zewnętrznych.
Sposób zmiany hasła w aplikacji mMedica przedstawia instrukcja zamieszczona poniżej.

Umożliwienie zmiany hasła do serwisu eWUŚ z poziomu aplikacji mMedica.

W celu wygenerowania dokumentu eRachunku/eFaktury na rok 2015 użytkownik musi wykonać następujące czynności:
1. Zaimportować umowę elektroniczną
2. Dokonać konfiguracji słownika produktów kontraktowych uzupełnionego na podstawie umowy zaczytanej w pkt 1.

W celu konfiguracji słownika należy wykonać pkt 2 instrukcji zamieszczonej poniżej. Brak konfiguracji wg pkt 2 instrukcji może skutkować komunikatem:
(...)
[Informacja] Typ komunikatu: FAKT
[Informacja] Interpretacja: DE
[Błąd] Element jednostka-miary może zawierać maksymalnie 10 znaków
(...)

Link do instrukcji konfiguracji eRachunku/eFaktury:
Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica.

Dokonując importu rachunków elektronicznych użytkownik może otrzymać komunikat o następującej treści:
(...)
W dokumencie elektronicznym nie umieszczono wymaganych informacji na poziomie świadczeń jednostkowych.(45055).
W ramach rachunku elektronicznego wystąpił zakres świadczeń, w ramach którego kwota refundacji jest różna od sumy kwot refundacji poszczególnych świadczeń.(45030).
(...)

W przypadku pojawienia się wskazanego komunikatu błędu należy zweryfikować poprawność posiadanej przez siebie umowy elektronicznej, gdyż ona jest wytyczną do tworzenia rachunków rfx. Na podstawie danych przekazanych w umowie elektronicznej i załacznika nr 1 z zarzadzenia nr: 70/2013/DI przygotowywany jest rachunek refundacyjny rfx.

Wskazany błąd może wystąpić dla produktów kontraktowych:
a) Profilaktyka fluorkowa w medycynie szkolnej, zakres: 01.0041.140.01:
b) Transport sanitarny w POZ, zakres: 01.0010.148.01

Jeśli w aplikacji mMedica Rozliczenia-> Przegląd Rachunków wyświetla się informacja jak na screenie należy:
a) sprawdzic czy na Portalu nie znajduje sie nowa wersja umowy i dokonac jej zaczytania. Po zaczytaniu umowy należy usunąć stworzony rachunek/fakture i dokonać operacji jego ponownego utworzenia.
b) w przypadku braku nowej wersji umowy należy skontaktować się z Działem Umów lokalnego OWNFZ i zweryfikować poprawność posiadanej umowy dla zakresów wymienionych powyżej.

Od 1 sierpnia 2013 roku możliwa jest elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w wersji 3.0 komunikatu eWUŚ. . Dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie informacji o terminie wygaśnięcia hasła użytkownika do systemu eWUŚ

Aplikacja mMedica od wersji4.0.1 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.

Link do instrukcji:
Konfiguracja systemu eWUŚ w aplikacji mMedica.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. obowiązuje w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących publikowany poniżej słownik komórek organizacyjnych. W dotychczas obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych zostały wprowadzone następujące zmiany:

dodano komórki organizacyjne o kodach: 1321, 1349, 1554, 1555, 1745, 1747, 1860, 1861, 2131, 2143, 2147, 4171, 4245, 4311, 4460, 4631, 4671;
usunięto komórki organizacyjne o kodach: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1052, 1053, 1054, 1055, 1140, 1224, 1226, 1227, 1228, 1230, 1232, 1274, 1275, 1344, 1345, 1456, 1504, 1508, 1509, 1602, 1603, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1703, 1705, 1743, 1802, 1804, 2150, 2500, 2501, 2709, 2711, 2722, 2733, 4052, 4056, 4180, 4246, 4344, 4405, 4503, 4504, 4508, 4552, 4562, 4707, 7260, 7261, 7270, 7271.

Link do komunikatu na stronie OWNFZ:
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Link do skryptu aktualizującego słowniki:
Skrypt aktualizujący słowniki kolejek oczekujących obowiązujących od 01.08.2013. Skrypt jest przeznaczony dla wersji 4.0.1

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku powyżej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi sie jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

W przypadku otrzymywania komunikatu:
(...)
[Informacja] 2013-09-04 14:43:01 Eksport rozpoczęty, wersja 4.0.1.5251.
[Informacja] Brak kolejek do eksportu
[Informacja] Brak poprawnych danych do wyeksportowania.
[Informacja] Eksport zakończony
(...)
należy zweryfikować poprawność konfiguracji w aplikacji mMedica.

Aplikacja sprawozdaje do systemów OWNFZ kolejki o kodach wymienionych w dokumencie "Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących" znajdującym się na stronie:Komunikat CNFZ w sprawie sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. Należy zweryfikować czy dana Kolejka Oczekujących jest poprawnie skonfigurowana. W definicji kolejki oczekujących, patrz screen:Definicja Kolejki Oczekujących należy sprawdzić, czy wartość w polu "Kod resortowy cz. VIII"(miejsce oznaczone kolorem czerwonym):
a) jest zgodna z wartość zapisaną w kolumnie: Kod resortowy cz. VIII znajdującej się w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna-> zakładka nr "4. Kody" dla wskazanego w Kolejce Oczekujących kodu wg NFZ (miejsce oznaczone kolorem czerwonym na screenie powyżej). Jeśli wartości te się różnią to w Kolejce Oczekujących należy ustawić wartość obowiązującą w bieżącym roku sprawozdawczym na podstawie danych znajdujących się w Strukturze Organizacyjnej, która konfigurowana jest na podstawie umowy elektronicznej.
b) występuje w pliku xls o nazwie: Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących znajdujący się na stronie:Komunikat CNFZ w sprawie sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. Jeśli kod nie występuje na liście oznacza to, że kolejka oznaczona poprzez ten kod nie ma być sprawozdawana.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×