Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Ewidencja i rozliczanie świadczeń 2011

Komunikat cytowany powyżej informuje o konieczności uzupełniania i przekazania danych o przeprowadzonym cyklu.
Informacja o cyklu przekazywana jest poprzez uzupełnienie danych w pole:Sesja, pole zaznaczone kolorem czerwonym na obrazku: sesja_1.jpg
Obrazek:sesja_1

Świadczeniodawca otrzymawszy komunikat: "51201004 - Nie przekazano wymaganych danych o cyklu" powinien:
1. Stworzyć "Sesje", która będzie zawierała informacje o cyklu poprzez wybranie zielonego przycisku "+", obrazek:sesja_2.jpg
Obrazek:sesja_2
2. Wypełnić pola oznaczone "*" przedstawione na obrazku:sesja_3.jpg i zapisać.
Obrazek:sesja_3
3. "Sesje" powiązać z wizyta poprzez przycisk: Wybierz.
4. Dokonać ponownej komunikacji z OWNFZ w celu przekazania informacji o cyklu


W dniu 07-02-2011 na stronie CNFZ została zamieszczona szczegółowa informacja odnośnie cykli. Dokument zawierający dodatkowe dane rejestrowane w związku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku świadczeń znajduje się pod adresem:
Dodatkowe dane rejestrowane w zwiazku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku swiadczen.

Został udostępniony plik parametryzujący gruper: SZP.11.27.

W celu poprawnego wykorzystywania grupera w wersji SZP.11.27 muszą zostać przeprowadzone następujące czynności:
1. Należy pobrać z Portalu Świadczeniodawcy najnowszą wersję umowy elektronicznej posiadającą definicje wersji grupera na poszczególne miesiące.
2. Dokonać importu pliku parametryzującego gruper: SZP.11.27. z linku poniżej


Czynność importu Umowy elektronicznej jak i pliku parametruzyjacego następuje:
1. Wybranie: Komunikacja->Import danych
2. Wybranie: Import z pliku
3. Wskazanie danych do zaimportowania.

Link do pliku parametryzujacego:
JGP - plik parametryzujacy SZ.11.27

"Poniższa instrukcja została przygotowana dla wersji aplikacji 2.5.4 i pliku mMedica.exe 2.5.4.1512

Przeprowadzanie korekt w roku 2011, jak i w latach poprzednich opiera się o informacje zamieszczone na Portalu Świadczeniodawcy. Użytkownik posiada możliwość dokonania korekty na dwa sposoby:
a) modyfikacje istniejącej pozycji
b) usuniecie pozycji i dodanie nowej z poprawnie uzupełnionymi danymi


Portal Świadczeniodawcy dostarcza następujących danych w Kompleksowym przeglądzie weryfikacji:
a) Identyfikator świadczenia w systemie nadawcy, który przyjmuje postać:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vz) dla woj. śląskiego. Wartość xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest odpowiednikiem numeru kuponu na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja wizyta przekazanej do systemów OWNFZ.
- xxxxxxxx (vz) dla woj. innych niż śląskie. wartość xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest odpowiednikiem numeru wizyty na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja wizyty przekazanej do systemów OWNFZ.
KG:
(...)
b) Produkt, który przyjmuje postać: xxxxxxx (vz), wartość xxxxxxx jest odpowiednikiem pozycji rozliczeniowej znajdującej się na zakładce nr 3. Rozliczenia świadczeń w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja pozycji rozliczeniowej przekazanej do systemów OWNFZ.

c) Numer kuponu który przyjmuje postać: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i jest odpowiednikiem numeru kuponu na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica (dla woj. innych niż woj. śląskie może nie występować)

W zależności o komunikatów umieszczanych w dziale weryfikacji użytkownik może przeprowadzić następujące czynności:
a) jeśli jest wymagane usuniecie pozycji rozliczeniowej wyświetlonej po stronie OWNFZ jako błędnej, to użytkownik musi przejść na zakładkę nr 3. Rozliczanie świadczeń zaznaczyć pozycje o numerze wymienionym na Portalu Świadczeniodawcy i wybrać przycisk: Usuń, po czym należy zapisać zmiany dla wizyty poprzez wykorzystanie przyciski: Zatwierdź.

Efektem działania opisanym w punkcie a) będzie, ze pozycja zmieni swój kolor na czerwony, i otrzyma status: Niepotwierdzona.

Wysłanie danych do OWNFZ w komunikacji 1 fazy przekaże zadanie usunięcia pozycji w systemach OWNFZ. Import odpowiedzi dla wysłanej paczki po poprawnej jej zaimportowaniu powinien zmienić status pozycji na: Zatwierdzony a na stronie Portalu powinna ona zniknąć z wykazu pozycji w Kompleksowym Przeglądzie weryfikacji.

b) jeśli pozycje należy poprawić bez jej usunięcia, to użytkownik musi przejść na zakładkę nr 3. Rozliczanie świadczeń wybrać pozycje wskazana na Portalu Świadczeniodawcy i poprzez przycisk: Dane pozycji wyświetlić dane pozycji. Poprawić dane, które zostały blednie wprowadzone i poprzez przycisk: Zatwierdź dokonać ich zapisania.

Efektem działa opisanym w punkcie b) będzie, ze pozycja zmieni swój status na Niepotwierdzona, jednakże nadal będzie ona w kolorze czarnym

Wysłanie danych do OWNFZ w komunikacji 1 fazy przekaże zadanie aktualizacji pozycji w systemach OWNFZ. Import odpowiedzi dla wysłanej paczki po poprawnej jej zaimportowaniu powinien zmienić status pozycji na: Zatwierdzony a na stronie Portalu powinna ona zostać wyświetlona jako pozycja o zwiększonym numerze wersji i przekazana do ponownej weryfikacji.


!!!Uwaga!!! Modyfikacji należy poddawać tylko pozycje posiadające krotności dodatnie. Pozycje posiadające krotność=""-1"" są wyświetlane na podstawie szablonów korygujących przesyłanych przez OWNFZ i nie należy ich modyfikować."

W nawiązaniu do komunikatu, którego fragment został zacytowany poniżej:
(...)
Podmioty lecznicze, które podpisały aneks w sprawie zmiany komparycji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z chwilą podpisania tego aneksu, są wystawcą dokumentacji rozliczeniowej, jako podmiot leczniczy ze wskazaniem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
(...)

W aplikacji mMedica w Rejestrze Instytucji dostępne są do wyboru dwie opcje:
a) Wystawca
b) Dostawca
które pozwalają na definiowane danych drukowanych na rachunkach/fakturach.

Dane uzupełnione dla "Dostawcy" to dane, które można również modyfikować w zakładce Dane świadczeniodawcy. Dane świadczeniodawcy to dane „Przedsiębiorstwa” i na wydruku rachunku/faktury umieszczane są w sekcji „Dostawca:”
Dane uzupełnione dla "Wystawcy" to dane, które dotyczą „Podmiotu leczniczego”, czyli „Przedsiębiorcy”. Dane „Podmiotu leczniczego” umieszczane są rachunku/fakturze w sekcji „Wystawca”.

Dokumenty dodatkowe, takie jak:
a) Sprawozdanie Finansowe
b) Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 (decyzja burmistrza/wójta)
powinny zawierać:
a) Pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon
b) Nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego(dane pobieranie z ustawień dla „Dostawca” w „Rejestrze Instytucji”)

Konfiguracja aplikacji mMedica dla Dostawcy:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Rejestr Instytucji
2. Oznaczyć pole: Dostawca, znajdujące się w filtrze: Wyszukiwanie zaawansowane
3. Wybrać przycisk: Zastosuj
4. Dokonać konfiguracji danych dla „Dostawcy”
5. Zapisać zmiany poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Konfiguracja aplikacji mMedica dla Wystawcy:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Rejestr Instytucji
2. Oznaczyć pole: Wystawca znajdujące się w filtrze: Wyszukiwanie zaawansowane
3. Wybrać przycisk: Zastosuj
4. Dokonać konfiguracji danych dla „Dostawcy”
5. Zapisać zmiany poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W zarządzeniu 69/2011/DSOZ NFZ opublikował nową charakterystykę JGP w AOS. Opublikowane zmiany wymagają aktualizacji struktury bazy danych oraz algorytmu wyznaczania JGP w AOS. Na podstawie powyższego zarządzenia, przygotowany zostanie plik parametryzujący. Plik parametryzujący zostanie przez nas udostępniony wraz z aktualizacją systemu mMedica do wersji 2.5.8. Aby prawidłowo zaimportować plik parametryzujący oraz prawidłowo wyznaczać JGP w AOS według nowego algorytmu niezbędna będzie aktualizacja systemu do wersji 2.5.8. Udostępnienie aktualizacji systemu planowane jest w terminie od 07.11.2011 do 09.11.2011.

Komunikat przekazywany zwrotnie przez systemy OWNFZ o treści: "Czas przekazania na SOR nie jest późniejszy od czasu przybycia do zdarzenia" jest wynikiem walidacji sprawdzającej wartości w pola:
a) Data zakończenia czynności
b) Data przekazania opieki

Definicja wartości umieszczanych w tych polach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzania nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r przyjmuje postać:
a) Data zakończenia czynności- Zakończenie medycznych czynności ratunkowych przez zespól ratownictwa medycznego, inne niż przekazanie pacjenta szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala.
b) Data przekazania opieki- Przekazanie opieki nad pacjentem szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

Jak interpretować powyższe informacje cytowane z Załacznikiem nr 1 do zarządzania nr 73/2010/DSOZ proszę uzyskiwać lokalnym OWNFZ. Producent oprogramowania mMedica nie może udzielać informacji merytorycznych w kwestiach rozliczeniowych.

W celu uprawnienia ewidencji świadczeń o charakterze JGP zostały dokonane zmiany w funkcjonowaniu przycisku: Zatwierdź, którego wybranie powodowało zapisanie wizyty i przygotowywało aplikacje pod ewidencje kolejnej wizyty. Od wersji 2.5.7 w zakładce ewidencji świadczeń zostały wprowadzony następujące przyciski:
a) Zatwierdź i wyjdź/ Zatwierdź i czyść(Shift+F9)-> Przycisk posiadający działanie przycisku: Zatwierdź do wersji 2.5.6 i wcześniejszych
b) Zatwierdź -> Przycisk przygotowany dla rozliczeń JGP. Szczegóły działania przycisku znajdują się w Instrukcji: JGP w AOS - instrukcja konfiguracji i obsługi funkcji grupera dla wersji 2.5.

"W linku poniżej został zamieszczony plik parametryzujący, definiujący gruper: JGP w AOS od miesiąca listopada. Aktualizacja pliku została wykonana na podstawie Zarządzenia Nr 69/2011/DSOZ.

Prosimy o zaimportowanie dołączonego pliku parametryzującego w swoich systemach, co umożliwi wyznaczanie JGP zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2011/DSOZ.

Link do pliku parametryzującego JGP w AOS w wersji 2.3:
JGP - plik parametryzujący JGP w AOS w wersji 2.3

Aktualizacja: 30.11.2011
Link do pliku parametryzującego JGP w AOS w wersji 2.3, zawierającego zmiany dla grup:Z83 i Z84.
JGP - plik parametryzujący JGP w AOS w wersji 2.3 zawierającego zmiany dla grup: Z83 i Z84

W linku poniżej został zamieszczony plik słownika ICD9 w wersji 5.12 pobrany ze strony:
Systemu Obsługi Centralnych Zasobów Słownikowych

Link do słownika ICD9 w wersji 5.12:
Bazowa Edycja Słownika ICD9 CM (5.12)

W dniu wczorajszym na stronie:NFZ.GOV.PL został został opublikowany komunikat:

Ważne! ICD-9 PL
Wersja 5.13 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 PL (aktualizacja: 2011.11.15). Przekazany w komunikacie słownik ICD9 w wersji 5.13 został udostępniony poniżej.

Link do słownika ICD9 w wersji 5.13:
Bazowa Edycja Słownika ICD9 CM (5.13)


Link do instalatora aplikacji mMedica w wersji 2.5.8
Instalator aplikacji mMedica w wersji 2.5.8

W przypadku posiadania zainstalowanej wersji oprogramowania niższej niż wersja 2.5.7 należy w Pierwszym etapie wykonać aktualizację do wersji 2.5.7. Dopiero po jej zakończeniu należy przejść do etapu drugiego, którym jest instalacja wersji 2.5.8

Link do instalatora aplikacji mMedica w wersji 2.5.7
Instalator aplikacji mMedica w wersji 2.5.7Modyfikacje specjalne:
1. Na potrzeby świadczeniodawców korzystających z komparycji umowy w Danych Świadczeniodawcy na Zakładce 5. Podmiot leczniczy zostało umieszczone pole: Dostawca. Zaznaczenie pola: Dostawca spowoduje, iż Podmiot Leczniczy będzie figurował na rachunku/fakturze jako: Sprzedawca, a same Przedsiębiorstwo jako Wystawca.
2. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych w Hospitalizacji objawiających się komunikatem: etTerminPorodu: Nie udało się odnaleźć pola ""termin_porodu""
3 Usprawnienie mechanizmu wyświetlania Kodu Świadczenia w Księdze Przyjęć. Wyświetlona zostaje nazwa Kodu Świadczenia zgodna z wersja słownika w zaewidencjonowanej wizycie.
plik mMedica.exe 2.5.8.1776


Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.8.1776
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Przed rozpoczęciem pracy z Modułem Komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu, której opis został zamieszczony poniżej.

Link do instrukcji konfiguracji Modulu Komercyjnego:
Instrukcja obslugi Modulu Komercyjnego

"1. Na potrzeby świadczeniodawców korzystających z komparycji umowy w Danych Świadczeniodawcy na Zakładce 5. Podmiot leczniczy zostało umieszczone pole: Dostawca. Zaznaczenie pola: Dostawca spowoduje, iż Podmiot Leczniczy będzie figurował na rachunku/fakturze jako: Sprzedawca, a samo Przedsiębiorstwo jako Wystawca.
2. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych w Hospitalizacji objawiających się komunikatem: etTerminPorodu: Nie udało się odnaleźć pola ""termin_porodu""
3 Usprawnienie mechanizmu wyświetlania Kodu Świadczenia w Księdze Przyjęć. Wyświetlona zostaje nazwa Kodu Świadczenia zgodna z wersja słownika w zaewidencjonowanej wizycie.
4. Poprawa wydruku 2 lub 3 recept z poziomu gabinetu z użyciem opcji "Drukuj recepty" pojawiał się błąd "Niszczona transakcja nie została ani zatwierdzona ani odwołana"
5. Odblokowanie drukowania formularzy i szablonów w Kartotece pacjenta
6. Poprawa prezentacji danych na sprawozdaniu finansowym dla kolumn 10 i 11
7. Uwzględnianie rangi procedury przy wyznaczaniu JGP w AOS

Link do plik mMedica.exe 2.5.8.1814
Link do plik mMedica.exe 2.5.8.1814

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.8.1814
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

II. Poprawa mechanizmu wydruku skierowań:
Poprawa mechanizmu wydruku skierowań

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

III. Optymalizacja wyświetlania statusów pozycji rozliczeniowych.
Optymalizacja wyświetlania statusów pozycji rozliczeniowych.

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

IV. Opis pozyskiwania statusów pozycji rozliczeniowych w nowym modelu rozliczenia
Link do instrukcji:
Statusy w nowym modelu rozliczen

I. Na podstawie Państwa sugestii odnośnie modernizacji i usprawnienia mechanizmu ewidencji świadczeń został przygotowane pliki mMedica.exe zawierające:
1. mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730
1.1 Wyświetlenie skrótu klawiszowego Shift+F9 dla przycisku: Zatwierdź i czyść/Zatwierdź i wyjdż
1.2 Wyłączono komunikat: "Zatwierdzono i skopiowano dane" przy korzystaniu z przycisku: "Zatwierdź i kopiuj" na pozycji rozliczeniowej
1.3 Uruchomiono funkcjonalność: "Schemat wizyty" dla ewidencji poprzez Gabinet-> Rozlicz Wizytę
1.4 Dodano możliwość wydruku kuponów dla woj. pomorskie, opolskie, lubuskie bez wyboru lekarza.
1.5 Eliminacja błędu przy wydruku faktury w Module komercyjnym sygnalizowanym jako:
Nie udało się odnaleźć pola: "Data_zaplaty"
1.6 Usuniecie walidacji: Została wykryta zmiana daty systemowej na niezgodna z data rzeczywista.
1.7 Poprawa mechanizmu działania interakcji.

2. mMedica.exe w wersji 2.5.7.1736
2.1 Posiada modyfikacje z pkt 1.
2.2 Zmiany w dokumentacji rozliczeniowej obowiązującej w 2011:
a) Sprawozdanie finansowe, zostały zastąpione wyrażenia:
- "pieczęć świadczeniodawcy i nr Regon" na "pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon"
- "nazwa i adres świadczeniodawcy" na "nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego"
b) Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 (decyzja burmistrza/wójta), zostały zastąpione wyrażenia:
- "pieczęć świadczeniodawcy i nr Regon" na "pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon"
- "nazwa i adres świadczeniodawcy" na "nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego"

II. Skrypt synchronizujący wyświetlanie danych pacjenta znajdujących się w Przeglądzie Wizyt a samą wizytą.
Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Skrypt synchronizujacy wyswietlanie danych w wizycie

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730 lub 2.5.7.1736
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różne nazwy)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Link do pliku mMedica.exe 2.5.7.1730:
Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730
Link do pliku mMedica.exe 2.5.7.1736:
Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1736

1. "Błąd aktualizacji do wersji 2.4.2.
ERROR: update or delete on table "poz_sprawozdania_def" violates foreign key constraint "fk_poz_spra_reference_def" on table "poz_sprawozdania_poz"
DETAIL: Key (rodzaj_spraw,rok,kod,rok_wersja)=(5,2010,1.10,2) is still referenced from table "poz_sprawozdania_poz".
Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń. Czynności do wykonania przed uruchomieniem aktualizacji 2.4.2"
Na stronie:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4258&b=1
opublikowano Zarządzenie Nr 66/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które wycofuje zmiany z Zarządzenia Nr 63/2010/DSOZ.

Jeśli świadczeniodawca stworzył: Sprawozdanie zbiorcze w wykonanych świadczeń za miesiąc:Październik musi dokonać jego usunięcia przed wykonaniem aktualizacji do wersji 2.4.2. Po przeprowadzeniu aktualizacji sprawozdanie należy stworzyć raz jeszcze, aby zostały przywrócone kody w myśl Zarządzenia Nr 66/2010/DSOZ.

2. „Eksporty nie dochodzą”
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której do OWNFZ nie dochodzą paczki eksportów należy sprawdzić poprawność ustawienia parametrów:
a) sprawdzenie czy ustawiona jest aktualna wersja komunikatu:
-do dnia 31.10.2010 obowiązujące wersje komunikatów to:
Eksport I fazy: 4;1.4
Eksport II fazy:1;1.4
Eksport kolejek oczekujących: 3;1.2
- od dnia 1.11.2010 obowiązujące wersje komunikatów to:
Eksport I fazy: 5;1.5
Eksport II fazy: 1;1.5
Eksport kolejek oczekujących: 4;1.3
Eksport danych zbiorczych POZ: 3;1.3
Eksport deklaracji 4;1.4
Dla świadczeniodawców działających w województwach: pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, ,małopolskie, podkarpackie przyjęło się ustawienia:
a) Szyfruj plik eksportu- pole zaznaczone
b) Kompresuj plik eksportu- pole odznaczone
c) Wyślij poczta plik eksportu- pole zaznaczone

3. „Przekroczono limity wykonania”
Przyczynę pojawiania się komunikatu zilustruje przykład:
1. Dokonują Państwo rozliczenia miesiąca sierpnia na liczbę 6000pkt
2. Tworzą rachunek: "A" na wartość 6000pkt, zamieszczają na Portalu.
3. Dokonywana jest korekta na 11pkt
4. Na podstawie przesłanego szablonu tworzony jest rachunek: "B", będący korekta do rachunku "A"
5. W miesiącu wrześniu widza Państwo w aplikacji 6011 pkt do rozliczenia co jest logiczne 6000 pkt +11pkt pozostałych z korekty. Oznaczają to Państwo do limitu i wysyłają w 2 fazie 6011pkt.
6. Otrzymują Państwo odpowiedz zwrotna: 6000pkt- Potwierdzone Poprawnie, 11pkt-Potwierdzone blednie(przyczyna: Przekroczony limit narastająco)

Zaistniała sytuacja jest wynikiem mechanizmu OWNFZ, otóż 11pkt zostanie Państwu udostępnione przez systemy OWNFZ dopiero w momencie zaksięgowania rachunku: "B".
Aplikacja mMedica działa poprawnie wysyłając w miesiącu wrześniu 6011 pkt, to niezaksięgowanie rachunku "B" i "udostępnienie 11pkt" nie pozwala na rozliczenie. Uruchomiona walidacja jest walidacja OWNFZ, a nie aplikacji mMedica. Muszą się Państwo dowiedzieć kiedy zostanie zaksięgowany rachunek "B", i oddane do wykorzystania 11 pkt w formie nadwykonania.

4. Eksport deklaracji POZ od miesiąca Listopada 2010
Listę czynności jakie musi wykonać świadczeniodawca, aby przekazać informacje o listach aktywnych została zamieszczona w instrukcji znajdującej się w linku poniżej:
Link do instrukcji:
Eksport deklaracji w wersji 4;1.4 komunikatu

5. Istnieje już sprawozdanie o równym lub wyższym numerze
W przypadku otrzymania komunikatu cytowanego powyżej proszę wykonać następujące czynności:
1. Pobrać skrypt z linku poniżej
2. Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
3. Wybrać opcje: Wczytaj procedure
4. Wybrać przycisk: Szukaj
5. W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
6. Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
7. Dokonać ponownego eksportu deklaracji

Link do skryptu:
Istnieje_juz_sprawozdanie_o_rownym_lub_wyzszym_numerze.

6. Zakres danych przekazywanych w deklaracjach od dnia 01.11.2010
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010, świadczeniodawca za pomocą posiadanej przez siebie aplikacji zobligowany jest do przekazywania danych, których opis znajduje się na stronie 7 dokumentu:
Link do Zarzadzenie Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 wrzesnia 2010 r.
Oznacza to, ze jeśli świadczeniodawca nie określił wartości w polu: Placówka znajdującego się w Deklaracji to, do OWNFZ zostaje przesłana informacja: id-kom-org=’000’.
Mogą się Państwo spotkać z walidacją zaistniałą po stronie OWNFZ od dnia 01.11.2010, która będzie informować o nieprawidłowym kodzie resortowym cz. VII w przesłanych deklaracjach,, sygnalizowane jest to komunikatem zwrotnym:
61 Błędny identyfikator komórki organizacyjnej. Odpowiedz ta należy zinterpretować w następujący sposób: mimo iż dopuszczalne jest przekazywanie kodu:id-kom-org=’000’ systemy OWNFZ wymagają uzupełnienia w przesyłanych deklaracja kodu resortowego cz. VII znajdującego się w przekazanej umowie elektronicznej.Na ewentualność wystąpienia sytuacji wymuszającej uzupełnienie kodów resortowych cz. VII w przesyłanych deklaracjach, w aplikacji mMedica znajduje się funkcjonalność pozwalająca na uzupełnienie wymaganego pola w sposób zbiorczy. Instrukcja wykorzystania funkcjonalności krok po kroku została zamieszczona poniżej:
Link do instrukcji:
Link do Instrukcji uzupelnienia placówki w deklaracjach.

7. Instrukcja wykonywania korekt dla POZ
Ze względu na konieczność wykonywania korekt dla rachunków POZ w linku poniżej została zamieszczona instrukcja, jak tą czynność przeprowadzić w aplikacji mMedica.
Link do instrukcji:
Link do instrukcji Korekty POZ

8. Tworzenie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych.
Ze względu na konieczność wykonywania korekt dla rachunków na podstawie szablonów w linku poniżej została zamieszczona instrukcja, jak tą czynność przeprowadzić w aplikacji mMedica.
Link do instrukcji:
Tworzenie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych.

W aplikacji mMedica od wersji 2.5.8 wprowadzono nowe statusy pozycji rozliczeniowych. Zmiana miała na celu dostosowanie statusów do modelu rozliczania obowiązującego od 2011 roku, czyli naliczania po stronie systemu NFZ. Zgodnie z tym modelem, pozycja rozliczeniowa może być naliczona do rozliczenia tylko w sytuacji, gdy zostanie prawidłowo zwalidowaną i zweryfikowana. Procesy walidacji i weryfikacji działają w odseparowaniu od siebie, w związku z tym cały proces odbywa się dwuetapowo: najpierw pozycja powinna otrzymać pozytywny status walidacji, a następnie pozytywny status weryfikacji. Statusy walidacji i weryfikacji oraz odpowiednie ich wartości opisane są w formacie komunikatu potwierdzeń P_SWI (element nfz:potw-pozycji-rozl)

W poniższej instrukcji wyjaśniono znaczenie poszczególnych statusów pozycji rozliczeniowej. Statusy pozycji są rozłączne, tzn. w danym momencie pozycja może znaleźć się tylko w jednym z poniżej opisanych stanów (statusów). Statusy prezentowane w systemie dotyczą aktualnej wersji danych w systemie. Część statusów pogrupowano, umożliwiając filtrowanie danych także po tych grupach. Wydzielone grupy to pozycje: do eksportu, zakwestionowane, oczekujące i rozliczone, które zostały ujęte także w poniższym opisie:
Opis nowych statusów pozycji rozliczeniowych

Instrukcja opisująca pozyskiwanie przez pozycje rozliczeniowe nowych statusów związanych z nowym modelem rozliczenia obowiązującym od stycznia 2011 roku.
Link do instrukcji:
Statusy pozycji rozliczeniowych w nowym modelu rozliczenia

Aplikacja mMedica przekazuje do systemów OWNFZ informacje identyfikujące pacjenta wg wytycznych określonych na stronie nr 9 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. W zależności od sposobu wprowadzenia informacji o „nowo narodzonym” w aplikacji mMedica do systemów OWNFZ zostają przekazane wg schematu opisanego w poniższej instrukcji.

Link do Instrukcji:
Ewidencja swiadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica.

Zostały udostępnione pliki parametryzujące grupery:
a) SZP.11.29 - wynikający z zarządzenia 50/11/DSOZ z dnia 27.09.2011
b) AOS.1.2 - wynikający z zarządzenia 55/2011/DSOZ z dnia 30.09.2011

Czynności importu plików parametruzyjących są następuje:
1. Wybranie: Komunikacja->Import danych
2. Wybranie: Import z pliku
3. Wskazanie danych do zaimportowania.

Link do pliku parametryzującego:
JGP - plik parametryzujacy SZP.11.29

Link do pliku parametryzującego:
JGP - plik parametryzujacy AOS.1.2

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×