Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Ewidencja i rozliczanie świadczeń 2013

"Wraz z dniem 1 stycznia 2013 aplikacja mMedica przełączy się w tryb "bez umowy", jeśli takowa nie będzie zaczytana. Aby wysłać deklaracje na rok 2013 należy wykonać czynności:
1. Uzupełnić strukturę organizacyjną o kody wg NFZ na 2013:
a) wybrać Zarządzanie-> Konfiguracja -> Struktura Organizacyjna
b) ustawić na zakładce 4. Kody rok 2013 dla kodu wg NFZ z roku 2013
c) dodać kod wg na rok 2012
Czynności te należy wykonać, gdyż w wersji 5;1.5 komunikatu dla wysyłki deklaracji należy przekazywać kody wg NFZ
2. Tworzyć nagłówek sprawozdania:
a. wybrać funkcje EWIDENCJA -> Deklaracje -> Sprawozdania POZ. Pojawi się formatka z tytułem ""Sprawozdania POZ 2013"",
b. wybrać ""Nowe sprawozdanie"",
c. określić ""Rodzaj sprawozdania"" = Deklaracje POZ,
d. wpisać ręcznie nr umowy( informacje o nr umowy należy uzyskać w Lokalnym OWNFZ),
e. określić ""Miesiąc"",
f. określić Listę Aktywna
g. określić ""Datę sporządzenia"",
h. zatwierdzić.

3. Wysłać sprawozdania do oddziału:
a. wybrać funkcje KOMUNIKACJA -> Eksport Danych -> Deklaracje POZ,
b. uzupełnić pole ""Umowa nr"" poprzez ręczne wpisanie zmodyfikowanego numeru umowy,
c. określić ""Miesiąc"",""Umowa nr"" oraz ""Listę Aktywna"",
d. wybrać ""Eksportuj"" - nastąpi wysyłka deklaracji."

W aplikacji mMedica w wersji 3.3.6.0 został wprowadzany mechanizm, który tworzy załączniki POZ w zależności od informacji przekazanych w umowie elektronicznej. Część załączników o których mowa powyżej sprawozdawana jest do systemów OWNFZ poprzez komunikat ZBPOZ w wersji 3;1.5. Wyznacznikiem do sprawozdanych danych w komunikacie ZBPOZ
jest załącznik 3b do umowy POZ stanowiący fragment zarządzenia 85/20121/DSOZ. W załączniku tym zostały opisane następujące sekcje:
a) Świadczenia Lekarza POZ
Sekcja zawiera kody: 100101,100102,100103,100104,100105,100106, które zgodnie z wytycznymi w legendzie mały być sprawozdawane wyłącznie za miesiąc styczeń 2012 roku.
b) Świadczenia Pielęgniarki POZ
Sekcja zawiera kody: 100201,100202,100203,100204,100205,100206, 100207,100208,100211, 100210, które maja być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Pielęgniarki POZ. Wyjątek stanowi kod: 100201, którego sprawozdawczość obowiązywała wyłącznie w miesiącu styczniu 2012.
c) Świadczenia Położnej POZ
Sekcja zawiera kody: 100302,100303, które mają być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Położnej POZ.
d) Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
Sekcja zawiera kody: 100401,100402,100403,100404,100405,100406,100407,100501 które maja być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
e) Transport Sanitarny w POZ
Sekcja zawiera kody: 101101,101202,101303,101304 które mają być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Transport Sanitarny w POZ.

Jeśli w umowach elektronicznych brak wyżej wymienionych zakresów to poszczególne sekcje "Załącznika 3b do umowy POZ" będą generowane puste, a próba eksportu zakończy się komunikatem przedstawionym poniżej:
(...)
[Informacja] 2013-03-08 14:24:09 Eksport rozpoczęty, wersja 3.3.6.4651.
[Informacja] Brak poprawnych danych do wyeksportowania.
[Informacja] Eksport zakończony.
(...)

Oznacza to że dana umowa nie posiada danych do przesłania komunikatem ZBPOZ.

W przypadku wystąpienia sytuacji pojawienia się nadmiarowych kodów w wersji aplikacji 3.3.6.0 proszę wykonać następujące czynności:
1. Usunąć Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ
2. Uruchomić skrypt zamieszczony w linku poniżej
3. Ponownie stworzyć Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku powyżej
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
Link do skryptu: Weryfikacja planu umowy podczas generacji załączników POZ

"1. Wystąpił błąd parsowania: The ""id"" attribute is invalid - The value "" błędna wartość"" is invalid according to its datatype ""String"" - The actual length is less than the MinLength value.
Przyczyną otrzymywania powyższego komunikatu jest błędnie wprowadzony ręcznie identyfikator systemu eWUŚ. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 103/2012/DSOZ identyfikator operacji ( eWUŚ) może przejmować wartości od 8 do 20 znaków. Wartości nie spełniające tego założenia będą odbijane z błędem:
(...)
The ""id"" attribute is invalid
(...)

Aplikacja mMedica umożliwia "ręczne" wprowadzanie jak i usuwanie identyfikatorów eWUŚ.

W celu usunięcia powyższego komunikatu należy:
1. Uruchomić skrypt zamieszczony w linku poniżej:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku ponizej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
2. Czynność z pkt 1c wyświetli listę pacjentów z błędnymi identyfikatorami eWUŚ
3. Przejść do Kartoteki Pacjenta oznaczyć pacjenta wskazanego na liście poprzez czynności z pkt 2
4. Z górnego Menu eWUŚ znajdującego się w Kartotece Pacjenta należy wybrać eWUŚ- Rejestr Potwierdzeń Pacjenta
5. Wskazać pozycję wymienioną na liście wyznaczonej w pkt 2. Kolumny z listy: Błędny_id_operacji, Data_ważności są odpowiednikami kolumn: Kod autoryzacji, Data ważn. w Rejestrze Potwierdzeń Pacjenta.
6. Wskazanie błędnego rekordu aktywuje przycisk: Usuń

Link do skryptu:
Analizator błędnych kodów autoryzacji

2. 50401004 - Niepoprawny format lub suma kontrolna numeru REGON świadczeniodawcy który wystawił zlecenie.
Komunikat ten związany jest ze sposobem ewidencji numeru Regon. Numer regon może przyjmować od 9 do 14 cyfr. Wprowadzanie do aplikacji numerów regon w przykładowej postać: xxxxxxxxx/yyyyy lub xxxxxxxxx-yyyyy może być przyczyną błędu, gdyż:
a) znaki "/" i "-" nie mogą być wykorzystane do wyliczenia sumy kontrolnej.
b) aplikacja wysyła do systemów OWNFZ informacje do pierwszych 14-cyfr numeru Regon. Stosowanie znaków specjalnych powoduje że wykorzystują one pozycje przeznaczone dla cyfr w wyniku czego do systemów OWNFZ przesyłane są informacje: xxxxxxxxx/yyyy lub xxxxxxxxx-yyyy

W celu uniknięcia błędu:
(...)
50401004 - Niepoprawny format lub suma kontrolna numeru REGON świadczeniodawcy który wystawił zlecenie
(...)
Prosimy wpisywać do aplikacji numery Regon składające się wyłącznie z cyfr.

3. Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania dla pozycji rozliczeniowej.Pozycja rozliczeniowa rozliczana na zasadach obowiązujących od 2013 r.
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5290, którego treść brzmi:
(...)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r.) oraz informacją ministerstwa dotyczącą jego stosowania w zakresie obowiązywania oświadczenia w okresie dłuższym niż jeden dzień (dzień jego podpisania) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przypominamy, że przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.

W danych dotyczących okresów finansowania może być wykazany:

- dokument elektroniczny (kod autoryzacyjny) otrzymany z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, który potwierdza prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na konkretny jeden dzień,
- dokument lub oświadczenie, które potwierdzają prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na określony dokumentem okres obowiązywania (więcej niż jeden dzień). Wskazanie oświadczenia na okres dłuższy niż 1 dzień obowiązuje w ramach jednego świadczenia do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia. W takim przypadku konieczne jest przekazanie kolejnego oświadczenia wskazującego na inną niż poprzednia podstawa uprawnienia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
(...)

Aby prawidłowo sprawozdać dane do NFZ wymagane jest pokrycie całego okresu finansowania dokumentem potwierdzającym uprawnienia. W związku z tym, w przypadku weryfikacji eWUŚ wymagane jest codzienne sprawdzenie statusu, a w przypadku innych dokumentów, dokument, którego okres obowiązywania zawiera okres udzielania świadczeń (np. oświadczenie pacjenta, RMUA itp.)
W chwili obecnej aplikacja mMedica wymaga pokrycia całego zakresu rozliczeniowego przez dokumenty,co jest zgodne z informacjami opublikowanymi w treści komunikatu cytowanego powyżej:
(...)
przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.
(...)
W przypadku braku objęcia przez okres obowiązywania dokumentu pozycji rozliczeniowych system OWNFZ przekaże komunikat zwrotny:
[Błąd] 50201050 - Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania dla pozycji rozliczeniowej.Pozycja rozliczeniowa rozliczana na zasadach obowiązujących od 2013 r.

W celach wyjaśnień nieścisłości związanych ze sposobem ewidencji danych na podstawie dokumentu: eWUŚ_tab_zdarzeń_i_weryfikacji.xls prosimy kontaktować się z Centralą NFZ, która jest autorem dokumentu, oraz lokalnymi oddziałami NFZ, poprzez które odbyła się jego dystrybucja.

Przykład 1
W przypadku, wizyty (zestawu świadczeń) trwającej od 01.01.2013 do 10.01.2013 zawierającej świadczenie (pozycję rozliczeniową) trwającą od 01.01.2013 do 10.01.2013 r. wszystkie 10 dni musi być objęte przez odpowiednie okresy finansowania np.:
W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. dziesięć jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.
Przykład 2
W przypadku, wizyty (zestawu świadczeń) trwającej od 01.01.2013 do 10.01.2013 zawierającej świadczenia (pozycje rozliczeniowe) trwające:
a) od 01.01.2013 do 04.01.2013 r.
b) od 07.01.2013 do 10.01.2013 r.
w weekend 05.01-06.01 świadczenia nie były udzielane
objęte przez odpowiednie okresy finansowania muszą być dni: 1,2,3,4,7,8,9,10. np.:
W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. osiem jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.

Odznaczenie(puste pole) w konfiguratorze parametru: Blokuj eksport rozliczeń bez pełnego pokrycia dokumentami ubezp wyłącza walidację i umożliwia eksport świadczeń z taką ilością uprawnień jaka została wprowadzona. Nie są eksportowane zestawy świadczeń nie posiadające przynajmniej jednego dokumentu uprawniającego:
(...)
Dla zestawów świadczeń rozliczanych w ramach umów na rok 2013 (również tych rozpoczętych przed 1 stycznia 2013 r.) w komunikacie sprawozdawczym XML musi być przekazany element //okres-fin-zest-swiadcz ze wskazaniem dokumentu uprawniającego.
(...)
4. Ewidencja świadczeń dla pacjentów do szóstego miesiąca życia (noworodki)
W związku z występowaniem sytuacji w których pacjent(noworodek) z peselem:00000000000 weryfikowany jest w systemie eWUŚ poprzez pesel opiekuna, a następnie dopiero po nadaniu mu numeru pesel jest ewidencjonowana wizyty przekazujemy skrypt, który umożliwia przełączenie wizyty w tryb rozliczenia poprzez opiekuna.

Skrypt dokonujący przełączenia reaguje na zwracany przez systemy OWNFZ kod: 50201035-Przekazano błędną wartość of-dokument-el@id - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL;

Otrzymywany komunikat związany jest z wykonaniem następujących czynności:
1. Wprowadzenie pacjenta (noworodka) z pesel:00000000000 i opiekunem
2. Dokonanie weryfikacji w systemie eWUŚ na dzień poprzez pesel Opiekuna
3. Wprowadzenie pacjentowi nadanego mu numeru pesel
4. Ewidencja danych wizyty wstecznie.

Aplikacja mMedica ewidencjonuje dane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w temacie: Ewidencja swiadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica. opublikowaną w dniu: 2011-08-09. Zostało w niej zaznaczone iż przekazywane do systemu OWNFZ dane o świadczeniach wysyłane są informacje , które znajdowały się w kartotece pacjenta w momencie ewidencji danych świadczeń.

W celu uniknięcia/usunięcia komunikatu: 50201035-Przekazano błędną wartość of-dokument-el@id - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL należy:
a) dokonywać ewidencji wizyt dla pacjenta z peselem zerowym w dniu kiedy została wykonana weryfikacja w systemie eWUŚ
b) uruchomić skrypt zamieszczony poniżej:
Rozliczenie wizyty poprzez opiekuna: 50201035.
W celu uniknięcia/usunięcia komunikatu: 50201028 - Nie przekazano informacji o PESEL w zestawie świadczeń w którym wykazano elektroniczny dokument potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ należy:
a) dokonywać ewidencji wizyt dla pacjenta z peselem zerowym w dniu kiedy została wykonana weryfikacja w systemie eWUŚ
b) uruchomić skrypt zamieszczony poniżej:
Rozliczenie wizyty poprzez opiekuna: 50201028.

Czynności do wykonania skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku ponizej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawią się pozycje, wizyty które wróciły z komunikatem błędu:50201035 lub 50201028
e)Po pojawieniu sie tych pozycji można poprzez zaznaczanie/odznaczanie kolumny Wykonaj określić które z wizyt mają być rozliczone poprzez ubezpieczenie opiekuna.
f) Wybrac przycisk: Wykonaj, który przepisze wizyty na opiekuna
3. Po wykonaniu przepięcia proszę wykonać eksport świadczeń niepotwierdzonych"

Od 1 stycznia 2013 roku możliwa będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Funkcjonalność ta udostępniona będzie przez system o nazwie eWUŚ. Dzięki temu, możliwe będzie uzyskanie informacji o aktualnym (na dzień sprawdzenia) statusie uprawnień pacjenta do realizacji świadczeń.

Aplikacja mMedica od wersji 3.2.6 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.
!!!UWAGA!!!
Mogą wystąpić przypadki, w których mimo posiadania poprawnie skonfigurowanego konta dla systemu eWUŚ, użytkownik otrzymuje komunikat:
(...)
"Niepoprawne dane logowania do systemu eWUŚ"
(...)
Komunikat ten jest wynikiem nie posiadania aktualnych certyfikatów głównych dla systemu operacyjnego w którym wykorzystywany jest system eWUŚ. Aktualizacja certyfikatów jest dostępna na stronie Microsoft Support pod adresem:http://support.microsoft.com/kb/931125/pl
Należy pobrać plik o nazwie: rootsupd.exe i dokonać jego zainstalowania na stanowisku na którym występuje komunikat wymieniony powyżej. Po przeprowadzeniu aktualizacji należy dokonać restartu aplikacji mMedica.
Konfiguracja mMedica dla systemu eWUŚ.
Opis funkcjonalności eWUŚ w wersji 3.3.2.0.

W związku z uruchomioną walidacją opisaną kodem: "50201067 - przekazane daty oświadczenia poza zakresem czasowym zestawu świadczeń." w aplikacji mMedica od wersji 3.4.0.5003 został zoptymalizowany mechanizm dodawania oświadczeń.
Modyfikacje w mechaniżmie zostały opisane w punktach poniżej:
1. Jeśli oświadczenie zostało złożone przez pacjenta w dniu udzielanie świadczenia, to wprodzając dane odnośnie oświadczenia do aplikacji użytkownik wypełnia pola:
a) Identyfikator - aplikacja wypełnia pole automatycznie, podpowiadając kolejny numer oświadczenia. Użytkownik może dokonać zmian wartości w tym polu na własne.
b) Podstawa - użytkownik wskazuje jedną z dwóch wartości: Pacjent lub Opiekun
c) Data złożenia

Tak, wypełnione oświadczenie jest wykorzystywane do rozliczenia świadczeń udzielonych w dniu złożenia oświadczenia,
jak również świadczeń rozpoczynających się dniu złożenia oświadczenia.

Funkcjonalności została stworzona w oparciu o opis znajdujący się na stronie: http://ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy w temacie:
"Czy oświadczenie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy jeden raz przy przyjęciu. Czy w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej oświadczenie wypełnia się raz czy do każdego zabiegu?"
(...)
- oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;
(...)

2. Jeśli oświadczenie nie zostało złożone przez pacjenta w dniu udzielenia świadczenia, to wprowadzając dane odnośnie oświadczenia do aplikacji użytkownik wypełnia pola:
a) Identyfikator - aplikacja wypełnia pole automatycznie, podpowiadając kolejny numer oświadczenia. Użytkownik może dokonać zmian wartości w tym polu na własne.
b) Podstawa - użytkownik wskazuje jedną z dwóch wartości: Pacjent lub Opiekun
c) Data złożenia
d) Okres obowiązywania od:
e) Okres obowiązywania do:

Funkcjonalności została stworzona w oparciu o opis znajdujący się na stronie: http://ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy w temacie:
"Czy oświadcznie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy jeden raz przy przyjęciu. Czy w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej oświadczenie wypełnia sie raz czy do każdego zabiegu?"
(...)
nie jest konieczne, aby świadczeniobiorca w oświadczeniu deklarował daty określające okres, w jakim świadczeniobiorcy prawo to przysługuje. Wskazanie w treści oświadczenia daty udzielenia świadczenia jest wymagane (zgodnie z instrukcją do oświadczenia) tylko i wyłącznie w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia tj. w sytuacjach przewidzianych w art. 50 ust. 11 i 12 ustawy o świadczeniach - w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia w dniu uzyskania świadczenia;
(...)

Link do pliku mMedica.exe:
Plik mMedica.exe 3.4.0.5003

Dla osób wykorzystujących tradycyjną(ręczną) podmianę pliku należy wykonać czynności:
1. Wylaczyc aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.4.0.5003
3. W nowo otwartym oknie wybrac opcje :Zapisz plik(w zaleznosci od wykorzystywanej przegladarki przycisk ten moze posiadac rózna nazwe)
4. Wskazac miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonac równiez na pozostalych stanowiskach

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×