Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Ewidencja i rozliczanie świadczeń 2014

Wraz z wersją aplikacji mMedica 4.6.0 została wprowadzona funkcjonalność generowania eRachunku/eFaktury. Aby móc w sposób prawidłowy dokonać eksportu eFaktury, należy skonfigurować program według opisanych w poniższej instrukcji.

Link do instrukcji konfiguracji eRachunku/eFaktury:
Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2014 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2013
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2013. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2014 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) W nowo otwartym oknie (Kody NFZ w strukturze organizacyjnej) należy ustawić pustą wartość dla pola Rok i wybrać przycisk: Odśwież
d) Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja. Uwaga po wybraniu pozycji ze słownika nie uzupełniamy kolumny rok, dla kodu wg NFZ powinna ona być pusta.
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź.

W związku z pojawiającym się przy imporcie rachunku ref dla deklaracji POZ/KAOS komunikatem, którego treść brzmi:
(...)
Niepoprawny typ rachunku (typ-rach).(45082). Typ rachunku, dla rozliczeń POZ/DEKL powinien być z przedziału 1 do 10.
(...)
w przypadku wartości:11 w polu typ-rach.

Informujemy, że od dnia 01.09.2013 r obowiązują typy rachunków opublikowane komunikatem: Komunikat ze strony CNFZ :
(...)
Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.
11 - dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy);
12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy.
(...)


Na potrzeby importu rachunków ref w zależności od działającej po stronie OWNFZ walidacji udostępniamy dwa pliki mMedica.exe, które posiadają następujące modyfikacje:
a) Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5251(udostępniony od dnia 29.08.2013)
Plik mMedica.exe. w wersji 4.0.1.5251 generuje rachunki ref dla zakresu POZ z wartością: 1 w polu: typ-rach.
Link do pliku mMedica:
Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5251

b)Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5255
Plik mMedica.exe. w wersji 4.0.1.5255 generuje rachunki ref dla zakresu POZ z wartością: 11 w polu: typ-rach.
Link do pliku mMedica:
Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5255

Przed umieszczeniem pliku rfx na Portalu Świadczeniodawcy prosimy uzyskać informacje w lokalnym OWNFZ z jaką wartością w polu typ-rach ma być zamieszczony rachunek. W zależności od przekazanej informacji zwrotnej prosimy wykorzystać jeden z plików zamieszczonych powyżej.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica.
2. Pobrać załączony plik mMedica.exe z jednego z linków powyżej
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje: Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę).
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe (katalog, gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica).
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa, to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach.

I. aktualizacja do wersji 4.4.2 i komunikat:
(...)
DETAIL: Key (productid)=(numer produktu) is not present in table "pharm_product".
(...)

Rozwiązanie 1:
1. Wymuszenie pobrania słownika leków Pharmindex, poprzez wybranie
a) Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
b) Sekcja Gabinet-> Różne wybrać "Wymuś ponowne pobranie aktualnej wersji słownika"
c) W sekcja Podstawowe->Dodatkowe zaznaczyć pole Automatycznie aktualizuje bazę Pharmindex
2. Wykonać restat aplikacji i pobrać aktualny słownik Pharmindex
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Rozwiązanie 2:
1. Wykonać kopię bazy MMEDICA bez słownika bazy leków PharmIndex
2. Odtworzyć bazę danych z kopii wykonanej w pkt 1
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

II. aktualizacja do 4.4.2 i komunikat:
(...)
Wystąpił problem z bazą: MMEDICA
ERROR: relation "pharm_product" does not exist
(...)
Rozwiązanie 1:
1. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
2. Uruchomić aktualizacjię do wersji 4.4.2

III. aktualizacja do 4.4.2 i komunikat:
(...)
DETAIL: Key (packageid, diseaseid, paymentid)=(xxxxx, yy, z) is duplicated.
(...)

Rozwiązanie 1:
1. Wymuszenie pobrania słownika leków Pharmindex, poprzez wybranie
a) Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
b) W sekcja Gabinet-> Różne wybrać "Wymuś ponowne pobranie aktualnej wersji słownika"
c) W sekcja Podstawowe->Dodatkowe zaznaczyć pole Automatycznie aktualizuje bazę Pharmindex
2. Wykonać restat aplikacji i pobrać aktualny słownik PharmIndex
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Rozwiązanie 2:
1. Wykonać kopię bazy MMEDICA bez słownika bazy leków PharmIndex
2. Odtworzyć bazę danych z kopii wykonanej w pkt 1
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Link do Instalatora mMedica wersja 4.4.2:
Pełny instalator mMedica

Nawiązując do centralnego komunikatu NFZ zawierającego treść:
"(...)
Do czasu wejścia w życie Zarządzenia Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, >w celu prawidłowego wystawienia faktury należy przekazywać informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczynę korekty w następujący sposób:

- w dokumentach elektronicznych (edokument) w komunikacie XML w atrybucie naglowek-dok@opis

- w fakturach przekazywanych w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie XML w atrybucie naglowek-dok@opis

Dokumenty rozliczeniowe mogą być nadal przekazywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/ KAOS z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczyna korekty będą przekazywane:

- w fakturach w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie szczegółowym danych zawartych w rachunku w atrybucie naglowek-dok@opis

Przykłady:

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie
(...)"
informujemy, iż aplikacji mMedica została przygotowana do wymienionych powyżej wytycznych.

W celu spełnienia wyżej wymienionych punktów użytkownik musi posiadać plik mMedica.exe co najmniej w wersji 4.6.0.5830.

Opis czynności związanych z wykonaniem korekty został przedstawiony w zamieszczonym poniżej dokumencie.
Wystawianie faktur w roku 2014

W aplikacji mMedica w wersji 4.8.2.0 i wyższych został zaimplementowany mechanizm zmiany hasła do systemu eWUŚ z poziomu aplikacji zewnętrznych.
Sposób zmiany hasła w aplikacji mMedica przedstawia instrukcja zamieszczona poniżej.

Umożliwienie zmiany hasła do serwisu eWUŚ z poziomu aplikacji mMedica.

Dokonując importu rachunków elektronicznych użytkownik może otrzymać komunikat o następującej treści:
(...)
W dokumencie elektronicznym nie umieszczono wymaganych informacji na poziomie świadczeń jednostkowych.(45055).
W ramach rachunku elektronicznego wystąpił zakres świadczeń, w ramach którego kwota refundacji jest różna od sumy kwot refundacji poszczególnych świadczeń.(45030).
(...)

W przypadku pojawienia się wskazanego komunikatu błędu należy zweryfikować poprawność posiadanej przez siebie umowy elektronicznej, gdyż ona jest wytyczną do tworzenia rachunków rfx. Na podstawie danych przekazanych w umowie elektronicznej i załacznika nr 1 z zarzadzenia nr: 70/2013/DI przygotowywany jest rachunek refundacyjny rfx.

Wskazany błąd może wystąpić dla produktów kontraktowych:
a) Profilaktyka fluorkowa w medycynie szkolnej, zakres: 01.0041.140.01:
b) Transport sanitarny w POZ, zakres: 01.0010.148.01

Jeśli w aplikacji mMedica Rozliczenia-> Przegląd Rachunków wyświetla się informacja jak na screenie należy:
a) sprawdzic czy na Portalu nie znajduje sie nowa wersja umowy i dokonac jej zaczytania. Po zaczytaniu umowy należy usunąć stworzony rachunek/fakture i dokonać operacji jego ponownego utworzenia.
b) w przypadku braku nowej wersji umowy należy skontaktować się z Działem Umów lokalnego OWNFZ i zweryfikować poprawność posiadanej umowy dla zakresów wymienionych powyżej.

Od 1 sierpnia 2013 roku możliwa jest elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w wersji 3.0 komunikatu eWUŚ. . Dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie informacji o terminie wygaśnięcia hasła użytkownika do systemu eWUŚ

Aplikacja mMedica od wersji4.0.1 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.

Link do instrukcji:
Konfiguracja systemu eWUŚ w aplikacji mMedica.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. obowiązuje w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących publikowany poniżej słownik komórek organizacyjnych. W dotychczas obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych zostały wprowadzone następujące zmiany:

dodano komórki organizacyjne o kodach: 1321, 1349, 1554, 1555, 1745, 1747, 1860, 1861, 2131, 2143, 2147, 4171, 4245, 4311, 4460, 4631, 4671;
usunięto komórki organizacyjne o kodach: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1052, 1053, 1054, 1055, 1140, 1224, 1226, 1227, 1228, 1230, 1232, 1274, 1275, 1344, 1345, 1456, 1504, 1508, 1509, 1602, 1603, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1703, 1705, 1743, 1802, 1804, 2150, 2500, 2501, 2709, 2711, 2722, 2733, 4052, 4056, 4180, 4246, 4344, 4405, 4503, 4504, 4508, 4552, 4562, 4707, 7260, 7261, 7270, 7271.

Link do komunikatu na stronie OWNFZ:
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Link do skryptu aktualizującego słowniki:
Skrypt aktualizujący słowniki kolejek oczekujących obowiązujących od 01.08.2013. Skrypt jest przeznaczony dla wersji 4.0.1

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku powyżej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi sie jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

W przypadku otrzymywania komunikatu:
(...)
[Informacja] 2013-09-04 14:43:01 Eksport rozpoczęty, wersja 4.0.1.5251.
[Informacja] Brak kolejek do eksportu
[Informacja] Brak poprawnych danych do wyeksportowania.
[Informacja] Eksport zakończony
(...)
należy zweryfikować poprawność konfiguracji w aplikacji mMedica.

Aplikacja sprawozdaje do systemów OWNFZ kolejki o kodach wymienionych w dokumencie "Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących" znajdującym się na stronie:Komunikat CNFZ w sprawie sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. Należy zweryfikować czy dana Kolejka Oczekujących jest poprawnie skonfigurowana. W definicji kolejki oczekujących, patrz screen:Definicja Kolejki Oczekujących należy sprawdzić, czy wartość w polu "Kod resortowy cz. VIII"(miejsce oznaczone kolorem czerwonym):
a) jest zgodna z wartość zapisaną w kolumnie: Kod resortowy cz. VIII znajdującej się w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna-> zakładka nr "4. Kody" dla wskazanego w Kolejce Oczekujących kodu wg NFZ (miejsce oznaczone kolorem czerwonym na screenie powyżej). Jeśli wartości te się różnią to w Kolejce Oczekujących należy ustawić wartość obowiązującą w bieżącym roku sprawozdawczym na podstawie danych znajdujących się w Strukturze Organizacyjnej, która konfigurowana jest na podstawie umowy elektronicznej.
b) występuje w pliku xls o nazwie: Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących znajdujący się na stronie:Komunikat CNFZ w sprawie sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. Jeśli kod nie występuje na liście oznacza to, że kolejka oznaczona poprzez ten kod nie ma być sprawozdawana.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×