Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Ewidencja i rozliczanie świadczeń 2015

W przypadku posiadania nieaktywnych widoków bazy danych oznaczonych poprzez identyfikatory:

 1. v_pharm_illness_payments
 2. v_ter_wydarz_pac

których nieaktywność objawia się poprzez komunikatu:

 1. Database Server Error: ERROR: relation "v_pharm_illness_payments" does not exist
 2. Database Server Error: ERROR: relation "v_ter_wydarz_pac" does not exist

należy uruchomić skrypt, który aktywuje widoki wymienione powyżej.

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:

 1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
 2. Zalogować sie do aplikacji:
  1. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
  2. Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku powyżej
  3. Wybrać przycisk: Szukaj
  4. W oknie poniżej pojawi sie jedna pozycja
  5. Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Aktywacja widoku v_pharm_illness_payments oraz v_ter_wydarz_pac

Od dnia 27 kwietnia 2015 roku, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji ze świadczeniodawcami, nastąpiło wyłączenie obsługi protokołu SSL v.3 w usłudze Web Service eWUŚ. Nastąpiło włączenie protokołu określonego standardem TLS, będącego następcą SSL v.3.

W celu poprawnego odpytywania usługi eWUŚ poprzez aplikację mMedica w standardzie TLS, należy w swoim systemie operacyjnym posiadać zainstalowany protokół TLS. Brak posiadanego komponentu protokółu TLS będzie objawiał się komunikatem "Nieznany błąd systemu eWUS" w przypadku weryfikacji uprawnienia pacjenta.

W celu zainstalowania komponentów protokołu TLS należy wykonać następujące czynność:

 1. Wyłączyć aplikację mMedica
 2. Pobrać instalator przeglądarki internetowej: Internet Exploler w wersji 8 lub wyższej
 3. Dokonać instalacji produktu pobranego w pkt 2
 4. Wykonać restart stanowiska pracy
 5. Zweryfikować ustawienia protokołu TLS w ustawieniach systemowych:
  1. Przejść w Panel Sterowania-> Opcje Internetowe
  2. Przejść w zakładkę: Zaawansowane
  3. W sekcji "Zabezpieczenia" sprawdzić zaznaczenie pozycji:
   1. Użyj szyfrowania TLS 1.1
   2. Użyj szyfrowania TLS 1.2
   3. Użyj TLS 1.0
    Konfigurację przedstawia screen zamieszczony poniżej:
    Konfiguracja Opcji Internetowych dla protokołu TLS
 6. Zalogować się do aplikacji mMedica.

W linku poniżej przekazujemy instrukcję obsługi aplikacji mMedica w obszarze pierwszego wolnego terminu.

W celu przekazania informacji o pierwszym wolnym terminie użytkownik musi posiadać aplikację w wersji 5.0.3.1 z plikiem mMedica.exe co najmniej w wersji 5.0.3.6774.

Link do instrukcji
Instrukcja ewidencji i sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie.

W linku znajdującym się poniżej została zamieszczona instrukcja opisująca zakres czynności które należy wykonać w celu sprawozdania danych o deklaracjach POZ/KAOS w wersji komunikatu 5;1.6.

Eksport deklaracji POZ KAOS w miesiącu lutym i w okresach następnych roku 2015

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2016 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
 2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2015
 3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2015. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2016 należy:
  1. Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
  2. Wybrać przycisk "Dodaj..."
  3. Z dostępnych kodów NFZ na rok 2015 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2016
  4. Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2016
  5. Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Działająca w aplikacji mMedica od wersji 5.1.4.0 walidacja na kody resortowe części VII i VIII została wprowadzona na podstawie zmian zaimplementowanych w komunikacie 8;7.0.

W komunikacie XML w wersji 7;6.0 obowiązującym do dnia 30.04.2015 została przyjęta definicja określająca zakres danych jakie powinny zostać przekazane o skierowaniu. Definicja ta została zamieszczona poniżej:
Zakres niezbędnych danych o skierowaniu dla wersji 7;6.0"
Przyjęta w komunikacie definicja pozwalała użytkownikowi na posługiwanie się kodami 000 lub 0000 w przypadku, gdy kody resortowe części VII i VIII nie zostały nadane.

Z dniem 01.05.2015 obowiązujący komunikat XML 7;6.0 został zastąpiony wersją 8;7.0, w której zmieniono definicję niezbędnych informacji o skierowaniu. Definicja ta została zamieszczona poniżej:
Zakres niezbędnych danych o skierowaniu dla wersji 8;7.0"
Poprzez komunikat XML w wersji 8;7.0 narzucono obligatoryjne wypełnianie kodów resortowych części VII i VIII w przypadku jednostek kierujących będących Podmiotami Leczniczymi.

W celu uzupełnienia w sposób zbiorczy kodu resortowego cz. VII na skierowaniach, które zostały przez Państwa zaewidencjonowane została przygotowana procedura serwisowa. Instrukcja wykorzystania procedury została zamieszczona poniżej.

 1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
 2. Zalogować sie do aplikacji:
  1. Przejść w Zarządzanie-> Operacje techniczne-> Procedury serwisowe
  2. Wybrać opcje: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę do pobrana z linku poniżej)
  3. Wybrać przycisk: Szukaj
  4. W oknie pojawi sie lista instytucji, które zostały wykorzystane do ewidencji skierowań. Na przygotowanym wykazie dostępne są pola:
   1. Skierowanie cz. VII, Skierowanie cz. VIII -> Informacje znajdujące się aktualnie na skierowaniach
   2. Instytucja cz. VII, Instytucja cz. VIII-> Informacje znajdujące się aktualnie w Rejestrze Instytucji
 3. Na podstawie wykazu przygotowanego w pkt 2 należy uzupełnić kod resortowy cz. VII w Rejestrze Instytucji
 4. Przejść w Zarządzanie-> Operacje techniczne-> Procedury serwisowe
 5. Wybrać przycisk: Szukaj
 6. W oknie pojawi się lista instytucji, które zostały wykorzystane do ewidencji skierowań wraz z danymi uzupełnionymi w Rejestrze Instytucji.
 7. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi aktualizację danych. Wartości z kolumny "Skierowanie cz. VII" zostaną zastąpione wartościami z kolumny "Instytucja cz. VII".

!!!Uwaga!!!
Użytkownik może decydować o Instytucjach, które mają zostać zaktualizowane poprzez "Odznaczanie/Zaznaczanie" pola w kolumnie "Wykonaj". Modyfikacji poprzez skrypt serwisowy zostaną poddane te skierowania, dla których Instytucja jest zaznaczona w kolumnie "Wykonaj".
Procedura serwisowa uzupełniająca kod resortowy cz.VII na skierowaniach.
Procedura serwisowa uzupełniająca kod resortowy cz.VIII na skierowaniach.

W celu przeprowadzanie eksportu danych z aplikacji mMedica należy wykonać następujące czynności:

 1. Dokonać aktualizacji posiadanej przez siebie aplikacji mMedica minimum do wersji 5.1.0.4
 2. Zalogować się do aplikacji mMedica
 3. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja -> Konfigurator:
  1. Przejść do sekcji Komunikacja-> Eksport
  2. Ustawić wersję eksportu danych jako wartość "1.08" dla parametru "Eksport kolejek wysokospec"
 4. Przejść w Komunikacja -> Eksport danych -> Kolejki Oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne:
  1. odznaczyć pole "Szyfruj plik"
  2. zaznaczyć pole "Kompresuj plik"
  3. odznaczyć pole " Wyślij plik pocztą elektroniczną"
  4. określić kod procedury medycznej w polu "Kod procedury" dla której ma być wykonany eksport danych.
 5. Wybrać przycisk "Eksportuj". Zostanie stworzony plik o rozszerzeniu *.kwx, który należy zaimportować w aplikacji AP-KOLCE.

Rozwiązanie jakie zostało dla Państwa przygotowane w aplikacji mMedica i udostępnione w postaci instrukcji bazuje na wytycznych, które zostały opublikowane poprzez Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r. z dnia 30.12.2014 r.

Czytamy w nim:
(...)
Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, że od dnia 1 stycznia 2015 roku rozliczenie świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy wyliczanej po stronie świadczeniodawcy będzie obowiązywało także w:
a) szybkiej terapii onkologicznej w POZ (świadczenia związane z wydawaniem kart DILO),
b) szybkiej terapii onkologicznej w AOS (świadczenia związane z przeprowadzeniem wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej),
c) chemioterapii dla degresywnej skali punktowej,
d) ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

W celu prawidłowego rozliczenia w/w świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.:
a) W POZ poprzez uwzględnienie wyliczonego przez NFZ na odpowiedni miesiąc wskaźnika rozpoznawania nowotworów WRN, którego uśredniona wartość stanowić będzie podstawę do rozliczenia świadczenia porady lekarskiej związanej z wydaniem karty.
b) W AOS w celu rozliczenia wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej poprzez uwzględnienie warunku terminowości wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunku terminowości w taryfie należy uwzględnić 100% wartości punktowej. W przypadku niespełnienia warunku terminowości taryfę należy skorygować do 70% wartości punktowej.
c) W AOS w celu rozliczenia świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego poprzez uwzględnienie warunków, w tym warunku terminowości wynikających z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunków w taryfie należy uwzględnić 110% wartości punktowej rozliczanego świadczenia.
d) W leczeniu szpitalnym w zakresie chemioterapii poprzez uwzględnienie w wyliczonej taryfie degresji wartości punktowej świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy czwarty i następny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej.
(...)

Jeśli spełnili Państwa warunki terminowości tzn w przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta pierwszorazowego, została postawiona w ciągu 42 dni od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w zarządzeniu, to wartość rozliczanego świadczenia powinna ulec skorygowaniu wskaźnikiem 1,1.

W linku poniżej przekazujemy instrukcje opisujące sposób ewidencji porad pierwszorazowych oraz porady związanej z wydaniem karty DILO dla wersji 5.0.3.1. Sposób ewidencji opisany w instrukcjach wraz z kolejnymi wersjami będzie automatyzowany.

Link do instrukcji:
Ewidencja porad pierwszorazowych.
Ewidencja porady związanej z wydanie karty DILO.

W celu wygenerowania dokumentu eRachunku/eFaktury na rok 2015 użytkownik musi wykonać następujące czynności:

 1. Zaimportować umowę elektroniczną
 2. Dokonać konfiguracji słownika produktów kontraktowych uzupełnionego na podstawie umowy zaczytanej w pkt 1.

W celu konfiguracji słownika należy wykonać pkt 2 instrukcji zamieszczonej poniżej. Brak konfiguracji wg pkt 2 instrukcji może skutkować komunikatem:
(...)
[Informacja] Typ komunikatu: FAKT
[Informacja] Interpretacja: DE
[Błąd] Element jednostka-miary może zawierać maksymalnie 10 znaków
(...)

Link do instrukcji konfiguracji eRachunku/eFaktury:
Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2015 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
 2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2014
 3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2014. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2015 należy:
  1. Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
  2. Wybrać przycisk "Dodaj..."
  3. Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja.
  4. Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2015
  5. Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×