Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Ewidencja i rozliczanie świadczeń 2019

Została przeprowadzona aktualizacja wersji słowników kodów świadczeń MZ w aplikacji mMedica.
O wykorzystywanej wersji słownika decyduje użytkowników wskazująć jedną z wartości:
a) rozp. MZ 27.06.2006
b) rozp. MZ 20.06.2008
c) rozp. MZ 20.06.2016
d) późniejsze rozp. MZ

Aby wersja słownika kodów świadczeń  podpowiadała sie automatyczne należy wejść w  Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator -> Ewidencja -> Podstawowe, wybrać wersję słownika i zatwierdzić.W komunikacie SWIAD w elemencie „świadczenie”, w atrybucie „kod-swiad” (pole"Kod świadczenia" w aplikacji mMedica), wpisywać należy kod wg MZ zgodnie z "Tabelą nr 3. Kod świadczenia (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem jednostki statystycznej)" załącznika nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 192 z późn.zm).
W procesie ewidencji kodów świadczeń należy zwrócić uwagę na kolumnę: Nazwa funkcji ochrony zdrowia i korzystać z kodów świadczeń przypisanych do danej grupy.

Kody świadczeń powinny być zgodne z kodami funkcji ochrony zdrowia w zależności od wykazywanego produktu jednostkowego.
Błędne uzupełnienie pola  "Kod świadczeni" może skutkować negatywną weryfikacją po stronie systemu OWNFZ opisaną kodem:
(...)
50601037 - Przekazano nieprawidłowy kod świadczenia wg MZ
(...)

Szanowni Państwo, w związku z wymaganiami NFZ dot. przekazywania w treści dokumentu e-recepty refundowanej kodu płatnika świadczeniodawcy, dla e-recept refundowanych wprowadzony został obligatoryjny wymóg przekazywania tego kodu oraz ew. nr umowy refundacyjnej zawartej z NFZ na refundację udzielanych świadczeń.

W celu wystawienia e-Recepty z refundacją z aplikacji mMedica należy:
1. Przejść w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator
2. W sekcji Konfiguracja -> Gabinet -> Recepty zaznaczyć pole "Numer umowy":


3. Uzupełnić pole "Numer umowy" w procesie wystawiania e-Recepty:

W przypadku braku ustawionej wartości w polu ""Numer umowy" aplikacja zwróci komunikat:

W związku z koniecznością podniesienia poziomu bezpieczeństwa serwera raport-xml.nfz-lodz.pl pośredniczącego w komunikacji systemów świadczeniodawców z systemem ŁOW NFZ w dniu 1 kwietnia 2019 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Wyłączona zostanie obsługa następujących protokołów: TLSv1, SSLv2, SSLv3. Oznacza to, że dopuszczalne będą jedynie TLSv1.1 oraz TLSv1.2
 • Wyłączona zostanie dopuszczalność stosowania następujących algorytmów: aNULL, eNULL, SSLv2, MD5, DES, EXP, SEED, IDEA, 3DES, RC4

Aplikacja mMedica została dostosowana do powyższych zmian.

Przykładowa konfiguracja aplikacji mMedica przedstawiona została na przykładzie poniżej.

 !!!Uwaga!!!
W systemie operacyjnym Windows może wystąpić konieczność ustawienia protokołów TLS 1.1 i TLS 1.2  jako domyślnych  protokołów komunikacyjnych.
Opis czynności koniecznych do wykonania w systemie operacyjnym Windows został zawarty w artykule.

Dodanie wymaganych wpisów do rejestru systemowego  Windows 7 wykona plik  Aktywacja protokołów TLS 1.1 i  TLS 1.2

W związku z opublikowaniem komunikatu została przygotowany i udostępniona dla Państwa procedura serwisowa, która przeniesie informacje o kodzie terytorialnym z Kartoteki Pacjenta dla świadczeń rozpoczynających się od dnia 1 lipca 2018 r. i dotyczących realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Link do procedury:
Uzupełnienie kodu terytorialnego dla zakresu świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Użytkownik może ewidencjonować dane o których mowa powyżej na pozycji rozliczeniowej w sekcji "Dane AOS". Miejsce ewidencji danych przedstawia  screen zamieszczony poniżej. W celu przekazania danych należy wykorzystać wersję 8;8.3 komunikatu SWIAD.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym.
Od miesiąca lipca 2019 w zakresie tym został udostępniony świadczeniodawcom następujący współczynnik:
a) WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02,07.0000.400.02" opierająca swoje działanie na § 12 ust 3 pkt 1 zarządzenia 76/2019/DSOZ:
(...)
1)  dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczenia udzielane w dentobusie wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,5;
(...)

W celu uruchomienia procesu weryfikacji należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę "Słownik").
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Wybrać przycisk: Wykonaj.
7. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02,07.0000.400.02")
8. Wybrać przycisk: Szukaj
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 76/2019/DSOZ.
9. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 8 pozycji.

Procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02, 07.0000.400.02" jest procedurą wielokrotnego użytku.

Link do procedury: "Słownik".
Link do procedury: "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02, 07.0000.221.02,07.0000.400.02".

Zostały przygotowane procedury serwisowe, których zadaniem jest ustawienie współczynnika korygującego wg wytycznych zarządzenia 132/2019/DSOZ dla miesiąca pażdziernika 2019.
1) W przypadku udzielania świadczeń  w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
- ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,
- specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,
- diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia
świadczeniobiorcom:
a) do ukończenia 3. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
b) w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,3
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-W01

2) W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii,
kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-P01

!!!Uwaga!!!
W celu uruchomienia skryptów zamieszczonych powyżej należy posiadać aplikację mMedica w wersji 6.3.2.0


W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

W związku z koniecznością przekazywania przez świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, od wersji 9.9.1 komunikatu SWIAD,  informacji o wystawionej recepcie papierowej  i elektronicznej podczas udzielonej porady, przygotowaliśmy następującą funkcjonalność, udostępnioną wraz z wersją 6.3.3 mMedica:

 • Dla świadczeniodawców, którzy nie korzystają z funkcjonalności Gabinetu, a chcą wysłać informację, że na wizycie wystawili receptę papierową, w Rozliczeniu wizyty, okno Realizacja, zakładka „Świadcz. POZ” dodaliśmy pole do zaznaczenia: „Wystawiono receptę papierową”.

Jeśli wystawiono receptę, powyższe pole należy zaznaczyć.

 • Dla świadczeniodawców, którzy korzystają z funkcjonalności Gabinetu:
  •  po wydrukowaniu recepty na wizycie, pole:  „Wystawiono receptę papierową” zaznaczy się automatycznie.
  • po wysłaniu recepty elektronicznie (eRecepty) w komunikacie SWIAD zostanie wysłany element:
          - nfz:wystawiony-dok@typ-dok = R
          oraz
          - „root” i „ident” dla dokumentu eRecepty.

eRecepty wystawione przy użyciu funkcjonalności udostępnionej w Kartotece pacjentów: Funkcje dodatkowe > Wydruk recept z lekami, Recepty bez wizyty, są wysyłane tylko do P1. Informacja o wystawieniu tych eRecept nie  jest wysyłana do NFZ, gdyż nie zawiera danych wizyty, które są niezbędnie wymagane komunikatem SWIAD w wersji 9.9.1. Dla tych recept nie ma kontekstu wizyty.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresach stomatologicznych: 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02.
Od miesiąca października 2019 w zakresach tych został udostępniony świadczeniodawcom współczynnik  WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek).
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 76/2019/DSOZ.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Komunikat błędu "Brak zgodności identyfikatora podmiotu z danymi w systemie centralnym P1" jest jednoznaczny, proszę zatem zweryfikować poprawność wprowadzonych danych w mMedica i w platformie P1.

W mMedica proszę przejść do ścieżki Zarządzanie> Konfiguracja> Dane świadczeniodawcy:
1. Zweryfikować dane "Nazwa" Dane w programie mMedcia muszą być dokładnie takie same jak dane wprowadzone na platformie. Rożnica choćby jednego znaku będzie powodowała odrzucenia eRecepty. Proszę sprawdzić, czy w danych nie wkleił się pusty znak np. spacja.
2. Proszę zweryfikować czy jest uzupełniony numer REGON na zakładkach "Podmiot leczniczy" oraz jeśli jest, to "Zakład leczniczy"
3. Proszę sprawdzić, czy na zakładce nr 1 "Podmiot leczniczy" w sekcji "Kod resortowy/Wpis do RPWDL" jest uzupełnione pole "Część I/nr wpisu" Brak kodu resortowego części pierwszej lub jego nieoprawne dane będą powodowały odrzucenie eRecepty (Kod powinien być 12 cyfrowy).
4. Proszę zweryfikować wprowadzone do aplikacji numery telefonów. Numery te powinny być wpisane bez żadnych dodatkowych znaków spacji, myślników itd. Proszę wpisać tylko cyfry.
5. Proszę zweryfikować dane dotyczące adresu czyli nazwa ulicy oraz numer domu, muszą być wpisane w osobnych polach.
W ścieżce Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna.
Proszę zweryfikować poprawność wpisanych danych w zakładce "Dane adresowe"
- Dokładnie chodzi o nazwę ulicy oraz numer domu, które powinny być wpisane w osobnych polach.
- Proszę sprawdzić sposób wprowadzenia numerów telefonów (ta sama zasada co powyżej).
6. W ścieżce Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Identyfikacja proszę zweryfikować poprawność wpisanego identyfikatora.
   Wprowadzany numer OID składa się wyłącznie z cyfr i powinien być zgodny z następującym formatem: X.XX.XXX.X.XXXXXX.X.XXXX.X.X.XXXXX
7.  Proszę zweryfikować poprawność wpisanego numeru NPWZ lekarza w ścieżce Zarządzanie> Konfiguracja> Rejestr personelu> zakładka 1.

W związku z wymaganiem sprawozdawania z  Harmonogramów przyjęć do fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej w aplikacji centralnej AP-Kolce, świadczeniodawcy realizujący tego rodzaju świadczenia, w aplikacji mMedica, będą musieli wykonać kilka czynności przygotowawczych.

31 grudnia 2019 r.  należy wykonać kolejno, następujące czynności:

 1. Wysłać statystykę z harmonogramów przyjęć w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, komunikatem LIOCZ, za grudzień 2019 r.
 2. Wykonać kopię bazy mMedica.
 3. Utworzyć w mMedica kolejki do fizjoterapii ambulatoryjnej (kod procedury 71006) i domowej (kod procedury 71007). Kody będą dostępne od wersji 6.4.1 mMedica.
 4. Wykonać przeniesienie między harmonogramami kolejek fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej,  do nowo dodanych kolejek AP-Kolce, z parametrem „Przenieś pozycje z pierwotną datą wpisu, wykreślając je z datą 31.12.2019 r.”
 5. Wykonać synchronizację do AP-Kolce.

Ważny komunikat!

1. Przed rozpoczęciem sprawozdawczości do AP-Kolce należy bezwzględnie:

a. Zaktualizować słowniki kodów terytorialnych i kodów miejscowości w aplikacji mMedica.

b. Uzupełnić dane na pozycjach w harmonogramie, które będą przesłane do AP-Kolce:

- Rozpoznanie ICD10, ewentualnie powód przyjęcia,

- Pełny adres zamieszkania pacjenta [kod terytorialny, kod miejscowości, kod pocztowy i miasto, ulica (jeśli jest), nr domu, nr lokalu (jeśli jest), nr telefonu].

c.  Wykonać czynność "Dodania harmonogramu" po stronie systemu AP-Kolce. Czynność opisana jest w dokumencie "Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE".

2. Do aplikacji AP-Kolce wpisywani są tylko ci pacjenci, którzy rozpoczynają leczenie w 2020 r. Nie są wpisywani pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w 2019 r. i kontynuują leczenie w 2020 r., zgodnie z komunikatem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listy-oczekujacych,7528.html

3. Ewidencja i sprawozdawczość do AP-Kolce:

Zgodnie z opublikowanym komunikatem,  jak wyżej, NFZ wprowadził okres przejściowy dla ewidencji wpisów dotyczących świadczeń realizowanych w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. W pierwszym etapie (przejściowym) należy:

a. Wyłączyć w mMedica parametr Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator > Ewidencja > Podstawowe, Sekcja: Wizyty i hospitalizacje „Automatycznie wykreślaj pacjenta z harmonogramu przyjęć przy autoryzacji/zatwierdzaniu danych”. (Parametr musi zostać wyłączony przed rozpoczęciem ewidencji zrealizowanych świadczeń fizjoterapeutycznych rozpoczynających się od 2020 r.)

b. Wpisać pacjenta  na listę (kolejkę) oczekujących/Harmonogram Przyjęć w aplikacji mMedica z kategorią świadczeniobiorcy „Oczekujący”  i z wyznaczonym terminem rozpoczęcia fizjoterapii.

c. Po zgłoszeniu się pacjenta na leczenie należy w mMedica utworzyć wizytę rozpoczynającą leczenie i przy zatwierdzaniu/ autoryzacji usunąć wpis z kolejki.

d. Dodać nowy wpis do Harmonogramu Przyjęć/listy (kolejki) pacjentów z kategorią świadczeniobiorcy  „Kontynuacja leczenia”, z datą udzielenia pierwszego świadczenia.

e. W ostatnim dniu zabiegowym, po zaewidencjonowaniu ostatniego świadczenia z cyklu, wykreślić pacjenta z kolejki kontynuujących leczenie.

Po przygotowaniu przez NFZ kolejnego rozwiązania dla sprawozdawczości cykli fizjoterapii do AP-Kolce, dostosujemy funkcjonalność w mMedica do nowego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy nie znamy terminu  wprowadzenia zmian przez NFZ. Docelowo chcielibyśmy przywrócić funkcjonalność automatycznego wykreślania pozycji z harmonogramu/kolejki.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×