Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Wszystkie FAQ

W celu dokonania przeliczenia wskaźników dla eSkierowań przyjętych i wystawionych należy:

1. zweryfikować, czy uzupełniono słownik eWskaźników w kontekście roku 2020- uzupełnić w razie potrzeby
2. wczytać ściśle wg kolejności skrypty poniżej:
 FIX_01_MATRYCA_PRZEKODOWAŃ.MQP
 FIX_02_RESET_i_WERYFIKACJA_eWSKAZNIKOW.MQP (usuwa poprzednie wersje skryptów na eWskaźniki)
 FIX_03_PRZELICZ_eWSKAZNIKI_ZBIORCZO.MQP
3. wykonać ściśle wg powyższej kolejności skrypty przy czym w przypadku wcześniejszego otrzymania skryptów z poprzedniej edycji należy PO WYKONANIU skryptu drugiego ( FIX_02_RESET_i_WERYFIKACJA_eWSKAZNIKOW.MQP ) wyjść z formatki procedury serwisowej i wejść ponownie.

Operacja ta ma na celu odświeżenie formatki ze skryptami na eWskaźniki, aby widoczne pozostały tylko aktualne 3 skrypty.
4. Wykonać komunikację z NFZ celem potwierdzenia zmodyfikowanych rozliczeń.

/skrypt serwisowy/ - instrukcja wykonawcza - /ogólna dla wszystkich skryptów/
należy zalogować się do mMedica oraz wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe
2. Kliknąć przycisk Wczytaj procedurę i wczytać plik pobrany z linku i zapisany lokalnie w komputerze użytkownika
3. Kliknąć przycisk Szukaj
4. Kliknąć przycisk Wykonaj

Link do pliku zip zawierającego skrypty wymienione powyżej.

W związku z występującymi, od kilku dni, problemami w procesie wystawiania e-ZLA  opisanymi komunikatem zwrotnym "Walidacja zakończyła się nieodpowiednim statusem." Należy zweryfikować poprawności danych zaewidencjonowanych w aplikacji mMedica i systemach zewnętrznych.
Błędy komunikacyjne z systemem PUE ZUS są wynikiem zaostrzenia reguł walidacyjnych, sprawdzających zgodność danych przekazywanych przez placówkę, z danymi w systemach centralnych.

Przeprowadzających weryfikację poprawności danych zaewidencjonowanych  w aplikacji, należy zwrócić uwagę na:
1. Dane Podmiotu Leczniczego:
Dane Podmiotu, komórki realizującej, w której wystawiane jest e-ZLA muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie RWDPL.
2. Dane Personelu Medycznego:
Imię/Imiona, Nazwisko, Numer prawa wykonywania zawodu muszą być zgodne z danymi w systemie PUE ZUS.

W przypadku błędów/różnic należy:
1. Poprawić dane w aplikacji  mMedica,
2. Skorzystać z przycisku "Aktualizuj dane" dostępnego w oknie danych wizyty,
3. Wykonać operację ponownego wystawienie e-ZLa z systemu mMedica.

Jeśli dane są identyczne w mMedica i systemach zewnętrznych, eZLA będzie wysłane poprawnie.

W celu zaimportowania słownika grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych opisanego skrótem GRS proszę wykonać następujące czynności:

1. Uruchomić procedurę "Import słownika grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych - GRS.MQP" zamieszczoną w linku poniżej.
2. Przejść do obszaru Komunikacja -> Import danych
3. Wybrać przycisk "Import z pliku"
4. Wskazać do importu plik "Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2020.00025.11).xml" pobrany z linku poniżej
5. Pobrać aktualny słownik produktów handlowych wersja 293 dostępny pod adresem https://www.nfz.gov.pl
6. Wybrać przycisk "Import z pliku"
7. Wskazać do importu plik pobrany w pkt 6.

W celu uruchomienia procedury wymienionej powyżej należy wykonać:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: "Szukaj",
6. Wybrać przycisk: „Wykonaj"

Linki do plików:
Import słownika grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych - GRS
Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2020.00025.11)

Poniższa procedura serwisowa zmienia definicję sprawozdania ZD-3 w zakresie wyznaczania ilości wykonanych teleporad i wizyt domowych. Dotychczasowy algorytm rozbudowano i uwzględniono w nim procedury ICD-9 i świadczenia dla wizyt POZ.

Dla dodanych warunków przyjęto następujący podział:
-Teleporada
89.0099- porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, (dział 2,3,4)
94.471 - porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (dział 3)
5.01.00.0000152 - teleporada lekarza POZ (dział 2)
-Wizyta domowa
5.01.00.0000122 - porada lekarska udzielona w domu pacjenta (dział 2)

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: "Szukaj",
6. Wybrać przycisk: „Wykonaj"

Link do skryptu:
Procedura serwisowa zmieniająca definicję sprawozdania ZD-3 dla 2020 roku(wersja 3).

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu styczniu 2021.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w zarządzeniu 25/2020/DSOZ - załącznik 5(5a).

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.18
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do zarządzenia 25/2020/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021"

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2021 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2020
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2020. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2021 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk  "+" oznaczający operacje "Dodaj"
c) Dla nowo otwartego okna "Kody NFZ w strukturze organizacyjnej" dla pola "Rok" ustawić wartość "2020" i wybrac przycisk "Odśwież"
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2020 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2021
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2021
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Poniższe działania mają na celu eliminację problemu z ładowaniem biblioteki pg_dump.dll podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych:

1. Należy pobrać bibliotekę zlib1.dll z poniższego linku:
Link do biblioteki zlib1.dll
2. Wyłączyć aplikację mMedica, na stacji na której występuje problem
3. Pobrany plik należy przenieść do katalogu w którym zainstalowana jest aplikacja mMedica, domyślnie jest to ścieżka:
dla systemów 64 bitowych:
C:\Program Files (x86)\ASSECO\mMedica
dla systemów 32 bitowych:
C:\Program Files\ASSECO\mMedica
4. W momencie wklejenia pliku (zlib1.dll) do katalogu mMedica należy wyrazić zgodę na jego podmianę.

Po wykonanych powyżej czynnościach kopia zapasowa powinna wykonywać się prawidłowo

Dla aplikacji mMedica  od wersji 6.7.9 został zaimplementowany mechanizm ewidencji wskaźników w obszarze:
a) Wystawionych przez placówkę e-Skierowań
b) Przejętych do realizacji e-Skierowań

Mechanizm został zaimplementowany w obszarze słownikowym na ścieżce Ewidencja-> Słowniki -> Edycja wskaźników e-Skierowań.

s1

Przejście do wyżej wymienionego obszaru umożliwia użytkownikowi określenie wartości współczynników w kontekście:
a) Numeru umowy
b) Miesiąca
Rozpoczęcie ewidencji aktywowane jest poprzez przycisk "Dodaj", który dodaje pusty rekord z podpięty słownikami Numerów umów i miesięcy.

 s2

Na podstawie wprowadzonych wartości wskaźników aplikacja mMedica sprawdza, czy zostały osiągnięte progi premiowania zdefiniowane w zarządzeniu 94/DSOZ/2020.
Jeśli wymienione w Zarządzeniu 94/DSOZ/2020 progi zostały osiągnięte, to w procesie ewidencji świadczeń wymienionych w zarządzeniu dla wizyt:
a) zrealizowanych na podstawie e-Skierowania
b) w czasie których zostało wystawione e-Skierowanie
zostanie ustawiony  wskaźnik specjalnego rozliczenia w polu "Sposobu rozliczenia" oraz wartość dla pola "Krotność rozliczeniowa".

s3

Zamieszczone poniżej procedury serwisowe wygenerują zestawienia:
1)    Przyjętych e-Skierowań niezależnie od daty.
Wykaz pozwoli na jednoznaczne określenie w jakiej wizycie należy uzupełnić kod resortowy V i VII komórki w której zostało ono zrealizowane.
Zestawienie, które zostało Państwu udostępnione zawiera w swoim wyniku również identyfikatory e-skierowań, które zostały pobrane ale w ich ramach nie została zrealizowana wizyta - w takim przypadku w kolumnie "id_wizyty" zamiast identyfikatora wyświetlony będzie napis "brak wizyty".

2)    Wystawionych e-Skierowań z systemu mMedica.
Raport obejmuje wszystkie e-Skierowania wystawione w ramach wizyt w aplikacji mMedica niezależnie od daty.
W kolumnie "identyfikator_eSkierowania_ostatnie_cyfry" wartości liczbowe odpowiadają ostatnim cyfrą identyfikatora e-Skierowań podanym w kolumnie B (dokument_ext) w zestawianiu z CSIOZ. Cyfrowa końcówka ciągu jest unikatowa, zatem nie ma możliwości, żeby taki sam ciąg znaków się powtórzył, proszę to wykorzystać do identyfikacji zakwestionowanych skierowań. Sposób identyfikacji numeracji został szczegółowo opisany w polu opis po wczytaniu procedury do aplikacji mMedica.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj


Link do procedur:
a) Zestawienie przyjętych do realizacji e-Skierowań.
b) Zestawienie wystawionych e-Skierowań.

W momencie wystąpienia błędu: „Nie można zmienić użytkownika, gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami”, który występuje w przypadku próby powiązania użytkownika systemu z osobą personelu proszę wykonać poniższą procedurę serwisową.
Wykaże ona wizyty w których użytkownik realizujący nie posiada przypisanej osoby personelu. W kolumnie „Podjęcie działania przez użytkownika”, procedura zasugeruje jakie działania powinien wykonać użytkownik:
1. „Zmień użytkownika realizującego w wizycie” – w tym przypadku należy odnaleźć wizytę z zestawienia i dokonać zmiany osoby personelu,
2. Dotyczy wizyt, które oznaczone są jako usunięte: „Kliknij "wykonaj" - w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”

Powyższe działania powinny umożliwić w sposób prawidłowy przypisanie osób personelu w przypadku wystąpienia omawianego błędu.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki
6. Jeżeli znajdą się tam pozycje z sugerowanym działaniem: „Kliknij "wykonaj" - w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”, należy wybrać opcję „Wykonaj”

Link do skryptu:
Nie można zmienić użytkownika gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami

Poniższa procedura serwisowa dokonuje zmiany wersji słownika dla kodów MZ na podstawie rozporządzenia MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) na wartość "3", a także przekodowuje kody świadczeń z "długich" na "krótkie" wraz ze zmianą słownika.

Działaniem procedury serwisowej objęte są wszystkie wizyty spełniające poniższe kryteria:
a) datę realizacji  znajduje się w przedziale czasowym większym bądź równym 01.01.2020,
b) wskazana wersja słownika dla kodów MZ jest inna niż dedykowana dla słownika zgodnego z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532), a wartość kodu świadczenia jest kodem  "krótkim" (bez kropek) np. "4-Porada",
c) wartość kodu świadczenia jest kodem „ długim” (z kropką) np . "4.4-Leczenie amb. spec-porada "

W zależności od występującego przypadku  zostaną  wykonane następujące operacje:
-  ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów krótkich tj. „rozp. MZ 23.12.2019”
-  zostanie wykonana operacja przekodowania kodu świadczenia na kod „krótki” oraz ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów „krótkich” tj. „ rozp. MZ 23.12.2019”

Przed wykonaniem procedury sugerujemy konsultacje z lokalnym OWNFZ w celu potwierdzenia oczekiwanej wersji słownika.
Nawiązujemy tutaj do komunikatu z 11.02.2020, gdzie NFZ sugerował sprawozdawczość nowych kodów MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) z wersją słownika = 2 dla stycznia i lutego 2020.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj - na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki, domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone do modyfikacji - aby wizyta nie była objęta modyfikacją należy ją odznaczyć,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Zmiana wersji słownika jednostki statystycznej i przekodowanie kodów długich.

W procesie przekazywania danych do systemu zewnętrznego AP-KOLCE mogą Państwo otrzymać komunikat:
(...)
AP-KOLCE :The service cannot be found for the endpoint reference (EPR)http://10.10.30.229:10080/ws-broker-server-kolce/services/ServiceBroker
(...)
Komunikat świadczy o braku usługi po stronie systemu zewnętrznego. Fakt pojawiania się komunikatu został zgłoszony do administratorów systemu AP-KOLCE.
W razie pytań związanych z czasem przywrócenia usługi prosimy kontakt bezpośrednio z administratorami systemu zewnętrznego AP-KOLCE.

W aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 6.6.7 została udostępniona możliwość ewidencji "Ankiety klasyfikacji wstępnej"  opublikowanej na stronie www.gov.pl.
Informacja o braku wypełnienia  "Ankiety klasyfikacji wstępnej" pojawia się w momencie:
a) Wykonywania Rejestracji z poziomu Kartoteki Pacjenta w momencie "Zatwierdzenia"
b) Wykonywania Rejestracji z poziomu Terminarz w momencie "Zatwierdzenia"
c) Przy otworzeniu "Nowej Wizyty" z poziomu Gabinet

Użytkownik aplikacji, który nie wypełnił ankiety informowany jest o tym fakcie komunikatem:

Wypełnienie "Ankiety klasyfikacji wstępnej" może zostać wykonane z poziomu:

a) Rejestracji:

b) Gabinetu

Wprowadzone do systemu "Ankiety klasyfikacji wstępnej" są widocznej w "Przeglądzie ankiet klasyfikacji wstępnej" dostępnym z poziomu Ewidencja-> Specjalne-> Przeglądzie ankiet klasyfikacji wstępnej.

W powyższym obszarze użytkownik może dokonywać:

a) Filtracji ankiet wg dostępnych w obszarze wyszukiwania kryteriów,

b) Wydruku

Użytkownik może wyłączyć informacje o braku wypełnienia "Ankiety klasyfikacji wstępnej" poprzez odznaczenie parametru "Wyświetlaj  informacje o braku ankiety klasyfikacji wstępnej" znajdującego się w "Konfiguratorze".

W celu wystawienia Faktury/Rachunku na 1/12-stą kontraktu proszę wykonać następujące czynności:

1.  Zalogować się do aplikacji i przejść do "Katalogu umów".

  screen1

2. W "Katalogu umów" wybrać umowę oraz miesiąc za który ma być generowany rachunek.

screen2

3. Zapisać liczby wykonań dla poszczególnych zakresów dla danego miesiąca i przejść do "Przegląd Rachunków".

screen3

4. Utworzyć "Nowy" rachunek.

screen4

5. Wprowadzić dane rachunku w oparciu o liczby zakontraktowane jako limit miesięczny 1/12-stą kontraktu w polu "Ilość" dla poszczególnych zakresów umowy.

screen5

6. Zapisać wprowadzone dane poprzez przycisk "Zatwierdź".  Wygenerować plik i przekazać do lokalnego oddziału OW NFZ.

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 25-03-2020:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-juz-dostepna-w-ewus,7670.html
w systemie eWUŚ uruchomiono funkcjonalność przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej.

Przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach:

1. Kartoteka pacjenta -> Sprawdzenie Statusu eWUŚ
screnn1

2. Kartoteka pacjenta - Informacje o pacjencie

screnn2

3. Terminarz - Rezerwacja/Rejestracja. Na slocie rezerwacji dostępna jest ikona BIOHAZARD

screnn3 1

4. Gabinet, Hospitalizacja - Lista pacjentów

screnn4

 5. Ewidencja danych:

a) Wizyta

screnn5

b) Hospitalizacja 

screnn6

UWAGA - W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ.

screnn7

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym '07.0000.400.02','07.0000.402.02' dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu '07.0000.400.02','07.0000.402.02'":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym 07.0000.318.02 dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu 07.0000.318.02":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.


Zostały przygotowane procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego stopnia poziomu w ramach PSZ dla świadczeń z roku 2020.
Celem procedur jest ustawienie wartości:
- I Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R01 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, I poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.04"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie styczeń-grudzień 2020
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.35" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom I".

- II Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R02 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, II poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.03"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.34" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom II".

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki opisane powyżej.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

W załączeniu poniżej została przygotowana procedura serwisowa poprawiająca współczynnik korygujący w zakresach: '07.0000.218.02', '07.0000.221.02', '07.0000.400.02' dla roku 2020.
Procedura ustawia współczynnik WKW dla świadczeń udzielonych dzieciom do 18 roku życia z udzielonym świadczeniem: 5.13.00.2310060 ( lakierowanie zębów -1/4 łuku ).

Procedura jest wielokrotnego zastosowania - po pierwszym jej wczytaniu do programu i wykonaniu jeżeli zajdzie taka konieczność
będzie ją można wykorzystać ponownie bez konieczności ponownego jej zaczytywania do aplikacji.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do procedury:
Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresów: '07.0000.218.02', '07.0000.221.02', '07.0000.400.02'.

 

W związku z komunikatem CNFZ opublikowanym 26.02.2020 r. o godzinie 17.00, a obowiązującym od 01.03.2020 r.,
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7596.html
informujemy że zmiany związane z nowo dodanym kodem „3 - dla słownika zgodnie z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532)" w słowniku mMedica, będą udostępnione od wersji 6.6.0., którą planujemy opublikować 23.03.2020 r.
Prosimy o wstrzymanie się z eksportem świadczeń za marzec 2020 r., do czasu opublikowania nowej wersji mMedica.

W linku poniżej udostępniamy Państwu procedurę serwisową, która dokonuje zmiany kodów świadczeń stanowiących kod jednostki statystycznej.
Procedura aktualizuje jednostki statystyczne dla zestawów świadczeń rozpoczętych po 31.12.2019 r.

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Link do skryptu:
Zmiana kodów świadczeń stanowiących kod jednostki statystycznej.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2016 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2015
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2015. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2016 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2015 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2016
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2016
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W dniu 30.06.2017 został opublikowany instalator aplikacja mMedica w wersji 5.8.6.2.Instalator ten zawiera ważną poprawkę, dotyczącą mechanizmu odpytywania systemu eWUŚ poprzez plik mmservice w module Menedżer Eksportów. W celu uniknięcia problemów weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów poprzez usługę mmService dla w wersji 5.8.5 i 5.8.6.0 aplikacji mMedica prosimy o przeprowadzenie aktualizacji aplikacji mMedica do 5.8.6.2. Po przeprowadzeniu aktualizacji należy zweryfikować wersję aplikacji mmService.exe która powinna posiadać wartość 5.8.6.11180.

Weryfikacja wersji pliku mmservice.exe następuje poprzez wykonanie czynności:
1. Przejście do katalogu w którym zainstalowana jest aplikacja mMedica
2. Wskazanie pliku mmservice.exe i naciśnięcie prawego przycisku myszki-> Właściwości
3. Przejście na zakładkę Szczegóły.

Dokonując eksportu deklaracji na miesiąc styczeń 2017 mogą się Państwo spotkać z komunikatem:
(...)
Nie podano identyfikatora technicznego komórki organizacyjnej
(...)
Komunikat ten występuje w przypadku, gdy złożona w bazie danych deklaracja posiada ustawioną poradnię, której nie przypisano kodu wg NFZ na roku 2017.

Komunikat ten może wystąpić w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w umowie.
Mechanizm aktualizacji struktury organizacyjnej wykrywszy zmiany w nowo zaczytywanej umowie na rok 2017 w stosunku do roku poprzedniego, podejmuje odpowiednia działania:
1. W przypadku nie wykrycia różnic między bieżącą a zeszłoroczną umową, aplikacja przeprowadza aktualizację bieżącej struktury organizacyjnej.
2. W przypadku wykrycia różnic między bieżącą a zeszłoroczną umową, aplikacja dodaje w strukturze organizacyjnej nowe miejsca realizacji nie aktualizując zeszłorocznych.

W celu eliminacji pojawiającego się  komunikatu użytkownik musi dokonać weryfikacji aktualnej struktury organizacyjnej, dokonując następujących czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych w: Zarządzanie > Operacje techniczne > Wykonanie kopii zapasowej.
2. Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna.
3. Po lewej stronie ekranu wybrać rok rozliczeniowy 2017. Powinny wyświetlić się "nowe" komórki organizacyjne, które na zakładce 4. Kody mają tylko jeden wiersz z kodem wg NFZ na 2017 rok.
Są to komórki dla których wykryto różnice w stosunku do roku ubiegłego. Jeśli użytkownik nie chce wykorzystywać tych komórek i swoją ewidencję opierać o zeszłoroczną strukturę to komórki te należy dezaktywować.
Dezaktywację komórki przeprowadza się, przechodząc na zakładkę 1. Dane podstawowe i usuwając zaznaczenie w polu „Czy aktualne”.
Wykonać to działanie dla wszystkich wyświetlanych komórek.

Chcąc wykorzystać do ewidencji danych ubiegło roczną strukturę organizacyjną użytkownik powinien wykonać czynności:
1. Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna
2. Po lewej stronie ekranu wybrać rok rozliczeniowy 2016. Powinny wyświetlić się "stare" komórki organizacyjne, które na zakładce 4. Kody mają kilka wierszy z kodami za ostatnie lata, np. 2016, 2015, 2014...
Jeśli tak jest, to po prawej stronie ekranu należy wybrać zielony plus "Dodaj" i z dostępnych kodów NFZ na rok 2017 należy wybrać pozycję o kodzie, która ma być wykorzystywany do ewidencji danych.
Na zakładce 4. Kody powinien dodać się nowy wiersz z kodem na 2017 rok. Zmiany należy  zatwierdzić poprzez przycisk „Zatwierdź”.
Działania należy wykonać do wszystkich wyświetlanych komórek.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonać ponownie eksport deklaracji.

Skrypt zamieszczony w linku poniżej aktualizuje informacje o datach  ważności oświadczeń w przypadku zwrócenia komunikatu błędu:
(...)
50201044 - Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu
(...)
Operacje do wykonania w celu uruchomienia skryptu zostały zamieszczone poniżej:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobraną z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Aktualizacja danych dotyczących przedziałów czasowych dla dokumentu typu Oświadczenie.

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych od miesiąca lipca 2017.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
2. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
3. Wskazać procedure "Wytyczne dla zakresu AOS na podstawie załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ" udostępnioną w linku poniżej
4. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
b) Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Taryfa wg zał.3 do 62/DSOZ/2017".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Linki do procedur:
"Wytyczne dla zakresu AOS na podstawie załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ"
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ"

W przypadku wystąpienia problemów w procesie aktualizacji bazy leków  należy wykonać następujące czynności:
1. Pobrać plik UBM przekazany w linku poniżej
2. Zalogować się do aplikacji mMedica. W przypadku pojawienia się pytania "Czy chcesz wykonać teraz automatyczną aktualizację bazy leków" wybrać "Nie"
3. Przejść do obszaru Komunikacja -> Import danych
4. Wybrać "Import z pliku". W oknie wyboru pliku w polu "Pliki typu" wskazać "Pliki UBM". W polu "Nazwa pliku" wskazać plik pobrany z linku poniżej.
5. Po zakończeniu importu pliku należy przeprowadzić operację restartu aplikacji mMedica.
6. Zalogować się do aplikacji mMedica. W przypadku pojawienia się pytania "Czy chcesz wykonać teraz automatyczną aktualizację bazy leków" wybrać "Tak".
   Czynność ta uruchomi proces aktualizacji słownika do wersji 122.

Link do słownika bazy leków PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.:
Słownik bazy leków  PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. wersja 121

Zostały przygotowane cztery procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym.
Od miesiąca lipca 2017 w zakresie tym zostały udostępnione świadczeniodawcom następujące współczynniki:
a) WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02 oraz 07.0000.221.02" opierająca swoje działanie na § 12 ust 3 pkt 1 zarządzenia 23/2017/DSOZ:
(...)
1) dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,3;
(...)
b) WKC -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (kobieta w ciąży oraz w okresie połogu)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKC dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02 oraz 07.0000.221.02" opierająca swoje działanie na § 12 ust 3 pkt 2 zarządzenia 23/2017/DSOZ:
(...)
2) kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 1,2.
(...)
Współczynnik WKC zostanie ustawiony dla pacjentek którym udzielono świadczenia z uwzględnieniem  jednego z uprawnień dodatkowych: C, 31C,47CC,ZZC.

c) WKP -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKP dla świadczeń z zakresu 07.0000.218.02 oraz 07.0000.221.02" opierająca swoje działanie na § 14 zarządzenia 23/2017/DSOZ:
(...)
§ 14. 1. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, wyszczególnione:

1) w poz. 103 - 114 załącznika nr 1 do zarządzenia, rozliczane są w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia;
2) w poz. 115 załącznika nr 1 do zarządzenia, rozliczane są w ramach zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne.

2. W sytuacji udzielania świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2, wprowadza się współczynnik 1,5 korygujący wycenę punktową świadczeń, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych.
(...)
d) WKS ->Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (periodontologia)
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKS dla świadczeń z zakresu 07.0000.220.02 oraz 07.0000.223.02" opierająca swoje działanie na § 17 zarządzenia 23/2017:
(...)
§ 17. Wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych - 2,0, w sytuacji udzielania przez lekarza specjalistę w dziedzinie periodontologii lub lekarza dentystę będącego w trakcie specjalizacji z zakresu periodontologii świadczeń w  zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz świadczenia periodontologii, takich jak:
1) badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08-  23.0101);
2) badanie lekarskie kontrolne (kod ICD-9-CM 23.0102);
3) konsultacja specjalistyczna (kod ICD-9-CM 23.0105);
4) badanie żywotności zęba (kod ICD-9-CM 23.02);
5) usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (kod ICD-9-CM 23.1601);
6) płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (kod ICD-9-CM 23.1604);
7) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.1605);
8) kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia (kod ICD-9-CM 23.1607);
9) plastyka wędzidełka, wargi, policzka (kod ICD-9-CM 23.1612);
10) zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością (kod ICD-9-CM 23.1814);
11) założenie opatrunku chirurgicznego (kod ICD-9-CM 23.1815);
12) wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka (kod ICD-9-CM 23.1901);
13) nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem(kod ICD-9-CM 23.2001);
14) kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia (kod ICD-9-CM 23.1608);
15) gingiwoosteoplastyka (kod ICD-9-CM 23.1610);
16) plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa (kod ICD-9-CM 23.1613, 23.1614);
17) założenie opatrunku parodontologicznego (kod ICD-9-CM 23.1620).
(...)

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 23/2017/DSOZ.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu październiku 2017.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w załączniku nr 4 do zarządzenia 62/2017/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.11
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.11 dla miesiąca października 2017" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do załącznika nr 4 zarządzenia 62/2017/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.11 dla miesiąca października 2017"

W dniu 09.03.2018 została przeprowadzona aktualizacja dokumentacji interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dlaAplikacji Gabinetowych do wersji 1.3. Zmiany wprowadzone w dokumentacji zostały zaimplementowane w aplikacji mMedica w wersji 5.12.5. W celu zachowania zgodności z opublikowanym dokumentem sugerujemy przeprowadzenie aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 5.12.5.

Od dnia 24 maja od godziny 20:00 na serwerze obsługującym wymianę danych w postaci komunikatów XML przekazywanych pomiędzy ŁOW NFZ a świadczeniodawcami została włączona wymagalność stosowania szyfrowanego połączenia pomiędzy klientem pocztowym a serwerem raport-xml.nfz-lodz.pl.

Szyfrowanie wymaga skonfigurowania protokołu TLS (Transport Layer Security) w kliencie pocztowym dla protokołu SMTP (porty 587 lub 25) oraz POP3 (porty 110 lub 995).

 Funkcjonalność dostępna jest dla wersji mMedica 5.13.1 i wyższych. Przykładowa konfiguracja aplikacji mMedica przedstawiona została na przykładzie poniżej.

Zostały przygotowane procedury serwisowe, których zadaniem jest ustawienie współczynnika korygującego wg wytycznych zarządzenia 64/2018/DSOZ dla miesiąca lipca 2018.
1) W przypadku udzielania świadczeń  w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
- ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,
- specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,
- diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia
świadczeniobiorcom:
a) do ukończenia 3. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,5.
b) w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia - wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,2
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-W01

2) W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii,
kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,4.
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-P01

Weryfikacja poprawności współczynnika W01:
Skrypt zamieszczony w linku poniżej dokona weryfikacji poprawności współczynnika W01 w przypadku świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia. W przypadku wykrycia współczynnika W01 w świadczeniach dla świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia współczynnik ten zostanie usunięty.
Link do skryptu:
Weryfikacja współczynnika korygującego-W01

!!!Uwaga!!!
W celu uruchomienia skryptów zamieszczonych powyżej należy posiadać aplikację mMedica w wersji 5.14.0.


W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Została przeprowadzona aktualizacja wersji słowników kodów świadczeń MZ w aplikacji mMedica.
O wykorzystywanej wersji słownika decyduje użytkowników wskazująć jedną z wartości:
a) rozp. MZ 27.06.2006
b) rozp. MZ 20.06.2008
c) rozp. MZ 20.06.2016
d) późniejsze rozp. MZ

Aby wersja słownika kodów świadczeń  podpowiadała sie automatyczne należy wejść w  Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator -> Ewidencja -> Podstawowe, wybrać wersję słownika i zatwierdzić.W komunikacie SWIAD w elemencie „świadczenie”, w atrybucie „kod-swiad” (pole"Kod świadczenia" w aplikacji mMedica), wpisywać należy kod wg MZ zgodnie z "Tabelą nr 3. Kod świadczenia (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem jednostki statystycznej)" załącznika nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 192 z późn.zm).
W procesie ewidencji kodów świadczeń należy zwrócić uwagę na kolumnę: Nazwa funkcji ochrony zdrowia i korzystać z kodów świadczeń przypisanych do danej grupy.

Kody świadczeń powinny być zgodne z kodami funkcji ochrony zdrowia w zależności od wykazywanego produktu jednostkowego.
Błędne uzupełnienie pola  "Kod świadczeni" może skutkować negatywną weryfikacją po stronie systemu OWNFZ opisaną kodem:
(...)
50601037 - Przekazano nieprawidłowy kod świadczenia wg MZ
(...)

Szanowni Państwo, w związku z wymaganiami NFZ dot. przekazywania w treści dokumentu e-recepty refundowanej kodu płatnika świadczeniodawcy, dla e-recept refundowanych wprowadzony został obligatoryjny wymóg przekazywania tego kodu oraz ew. nr umowy refundacyjnej zawartej z NFZ na refundację udzielanych świadczeń.

W celu wystawienia e-Recepty z refundacją z aplikacji mMedica należy:
1. Przejść w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator
2. W sekcji Konfiguracja -> Gabinet -> Recepty zaznaczyć pole "Numer umowy":


3. Uzupełnić pole "Numer umowy" w procesie wystawiania e-Recepty:

W przypadku braku ustawionej wartości w polu ""Numer umowy" aplikacja zwróci komunikat:

W związku z koniecznością podniesienia poziomu bezpieczeństwa serwera raport-xml.nfz-lodz.pl pośredniczącego w komunikacji systemów świadczeniodawców z systemem ŁOW NFZ w dniu 1 kwietnia 2019 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  • Wyłączona zostanie obsługa następujących protokołów: TLSv1, SSLv2, SSLv3. Oznacza to, że dopuszczalne będą jedynie TLSv1.1 oraz TLSv1.2
  • Wyłączona zostanie dopuszczalność stosowania następujących algorytmów: aNULL, eNULL, SSLv2, MD5, DES, EXP, SEED, IDEA, 3DES, RC4

Aplikacja mMedica została dostosowana do powyższych zmian.

Przykładowa konfiguracja aplikacji mMedica przedstawiona została na przykładzie poniżej.