Aktualności

28

04/2022

Wycofanie komunikacji w standardzie HL7 CDA dla modułu eWyniki.

Informujemy, że wraz wersją 8.2.0 aplikacji mMedica, której wydanie zostało zaplanowane na koniec II kwartału 2022, wyłączona zostanie możliwość przesyłania zleceń w standardzie HL7 CDA (standard wewnętrzny mMedica) dla modułu eWyniki.
Od wersji 8.2.0 aplikacji mMedica komunikacja w module „eWyniki” będzie opierała się tylko i wyłącznie o standard  PIK HL7 CDA. Struktura dokumentów została opracowana w oparciu o wytyczne Centrum e-Zdrowia określone w Instrukcji stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA udostępnianej przez CeZ i szablony:
• Skierowanie – identyfikator szablonu  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4
• Sprawozdanie z badania laboratoryjnego – identyfikator szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17
• Opis badania diagnostycznego – identyfikator szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16

Wyłączenie w mMedica wewnętrznego standardu HL7 CDA podyktowane jest wymaganiem, iż od 1 lipca 2021 r. usługodawcy mają obowiązek za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej zapewnić możliwość wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018 poz. 941).
Zgodnie z tym rozporządzeniem elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:
•    informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
•    informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;
•    karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
•    wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
•    opis badań diagnostycznych innych niż wskazane wyżej.

Dla wersji 8.2.0 aplikacji mMedica pozostanie aktywny mechanizm importu w standardzie HL7 CDA, aby umożliwić import dokumentów wyników dla już wystawionych i wysłanych zleceń. Mechanizm importu w standardzie HL7 CDA zostanie wyłączony w wersji 8.3.0, której wydanie planowanej jest na koniec III kwartału 2022.

Najbardziej popularne

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

20

06/2024

Zmiany w konfiguracji optymalizujące komunikacje z systemem centralnym P1.

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie długotrwałej wysyłki Zdarzeń Medycznych do P1, pragniemy poinformować, że mMedica nie ma wpływu na czas wysyłki zdarzenia medycznego, gdyż jest on wprost zależny od czasu odpowiedzi Systemu Centralnego P1....

19

06/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1 – Aktualizacja.

Trwają prace implementacyjne mające na celu przygotowanie aplikacji mMedica na integrację z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji “RED” udostępnianym przez system P1. Termin publikacji rozwiązania to druga połowa 2024 r.

Wyszukiwarka mMedica