Ewidencja porad pierwszorazowych, porad związanych z wydaniem karty DILO dla wersji mMedica 5.0.3.1

Rozwiązanie jakie zostało dla Państwa przygotowane w aplikacji mMedica i udostępnione w postaci instrukcji bazuje na wytycznych, które zostały opublikowane poprzez Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r. z dnia 30.12.2014 r.

Czytamy w nim:
(…)
Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, że od dnia 1 stycznia 2015 roku rozliczenie świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy wyliczanej po stronie świadczeniodawcy będzie obowiązywało także w:
a) szybkiej terapii onkologicznej w POZ (świadczenia związane z wydawaniem kart DILO),
b) szybkiej terapii onkologicznej w AOS (świadczenia związane z przeprowadzeniem wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej),
c) chemioterapii dla degresywnej skali punktowej,
d) ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

W celu prawidłowego rozliczenia w/w świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w poszczególnych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia tj.:
a) W POZ poprzez uwzględnienie wyliczonego przez NFZ na odpowiedni miesiąc wskaźnika rozpoznawania nowotworów WRN, którego uśredniona wartość stanowić będzie podstawę do rozliczenia świadczenia porady lekarskiej związanej z wydaniem karty.
b) W AOS w celu rozliczenia wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej poprzez uwzględnienie warunku terminowości wynikającego z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunku terminowości w taryfie należy uwzględnić 100% wartości punktowej. W przypadku niespełnienia warunku terminowości taryfę należy skorygować do 70% wartości punktowej.
c) W AOS w celu rozliczenia świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego poprzez uwzględnienie warunków, w tym warunku terminowości wynikających z zarządzenia Prezesa NFZ tj. w przypadku spełnienia warunków w taryfie należy uwzględnić 110% wartości punktowej rozliczanego świadczenia.
d) W leczeniu szpitalnym w zakresie chemioterapii poprzez uwzględnienie w wyliczonej taryfie degresji wartości punktowej świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy czwarty i następny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej.
(…)

Jeśli spełnili Państwa warunki terminowości tzn w przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta pierwszorazowego, została postawiona w ciągu 42 dni od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w zarządzeniu, to wartość rozliczanego świadczenia powinna ulec skorygowaniu wskaźnikiem 1,1.

W linku poniżej przekazujemy instrukcje opisujące sposób ewidencji porad pierwszorazowych oraz porady związanej z wydaniem karty DILO dla wersji 5.0.3.1. Sposób ewidencji opisany w instrukcjach wraz z kolejnymi wersjami będzie automatyzowany.

Link do instrukcji:
Ewidencja porad pierwszorazowych.
Ewidencja porady związanej z wydanie karty DILO.

Wyszukiwarka mMedica