Najczęściej spotykane komunikaty podczas importu odpowiedzi z systemów OWNFZ.

“1. Wystąpił błąd parsowania: The “”id”” attribute is invalid – The value “” błędna wartość”” is invalid according to its datatype “”String”” – The actual length is less than the MinLength value.
Przyczyną otrzymywania powyższego komunikatu jest błędnie wprowadzony ręcznie identyfikator systemu eWUŚ. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 103/2012/DSOZ identyfikator operacji ( eWUŚ) może przejmować wartości od 8 do 20 znaków. Wartości nie spełniające tego założenia będą odbijane z błędem:
(…)
The “”id”” attribute is invalid
(…)

Aplikacja mMedica umożliwia “ręczne” wprowadzanie jak i usuwanie identyfikatorów eWUŚ.

W celu usunięcia powyższego komunikatu należy:
1. Uruchomić skrypt zamieszczony w linku poniżej:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku ponizej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
2. Czynność z pkt 1c wyświetli listę pacjentów z błędnymi identyfikatorami eWUŚ
3. Przejść do Kartoteki Pacjenta oznaczyć pacjenta wskazanego na liście poprzez czynności z pkt 2
4. Z górnego Menu eWUŚ znajdującego się w Kartotece Pacjenta należy wybrać eWUŚ- Rejestr Potwierdzeń Pacjenta
5. Wskazać pozycję wymienioną na liście wyznaczonej w pkt 2. Kolumny z listy: Błędny_id_operacji, Data_ważności są odpowiednikami kolumn: Kod autoryzacji, Data ważn. w Rejestrze Potwierdzeń Pacjenta.
6. Wskazanie błędnego rekordu aktywuje przycisk: Usuń

Link do skryptu:
Analizator błędnych kodów autoryzacji

2. 50401004 – Niepoprawny format lub suma kontrolna numeru REGON świadczeniodawcy który wystawił zlecenie.
Komunikat ten związany jest ze sposobem ewidencji numeru Regon. Numer regon może przyjmować od 9 do 14 cyfr. Wprowadzanie do aplikacji numerów regon w przykładowej postać: xxxxxxxxx/yyyyy lub xxxxxxxxx-yyyyy może być przyczyną błędu, gdyż:
a) znaki “/” i “-” nie mogą być wykorzystane do wyliczenia sumy kontrolnej.
b) aplikacja wysyła do systemów OWNFZ informacje do pierwszych 14-cyfr numeru Regon. Stosowanie znaków specjalnych powoduje że wykorzystują one pozycje przeznaczone dla cyfr w wyniku czego do systemów OWNFZ przesyłane są informacje: xxxxxxxxx/yyyy lub xxxxxxxxx-yyyy

W celu uniknięcia błędu:
(…)
50401004 – Niepoprawny format lub suma kontrolna numeru REGON świadczeniodawcy który wystawił zlecenie
(…)
Prosimy wpisywać do aplikacji numery Regon składające się wyłącznie z cyfr.

3. Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania dla pozycji rozliczeniowej.Pozycja rozliczeniowa rozliczana na zasadach obowiązujących od 2013 r.
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5290, którego treść brzmi:
(…)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r.) oraz informacją ministerstwa dotyczącą jego stosowania w zakresie obowiązywania oświadczenia w okresie dłuższym niż jeden dzień (dzień jego podpisania) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przypominamy, że przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.

W danych dotyczących okresów finansowania może być wykazany:

– dokument elektroniczny (kod autoryzacyjny) otrzymany z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, który potwierdza prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na konkretny jeden dzień,
– dokument lub oświadczenie, które potwierdzają prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na określony dokumentem okres obowiązywania (więcej niż jeden dzień). Wskazanie oświadczenia na okres dłuższy niż 1 dzień obowiązuje w ramach jednego świadczenia do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia. W takim przypadku konieczne jest przekazanie kolejnego oświadczenia wskazującego na inną niż poprzednia podstawa uprawnienia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
(…)

Aby prawidłowo sprawozdać dane do NFZ wymagane jest pokrycie całego okresu finansowania dokumentem potwierdzającym uprawnienia. W związku z tym, w przypadku weryfikacji eWUŚ wymagane jest codzienne sprawdzenie statusu, a w przypadku innych dokumentów, dokument, którego okres obowiązywania zawiera okres udzielania świadczeń (np. oświadczenie pacjenta, RMUA itp.)
W chwili obecnej aplikacja mMedica wymaga pokrycia całego zakresu rozliczeniowego przez dokumenty,co jest zgodne z informacjami opublikowanymi w treści komunikatu cytowanego powyżej:
(…)
przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.
(…)
W przypadku braku objęcia przez okres obowiązywania dokumentu pozycji rozliczeniowych system OWNFZ przekaże komunikat zwrotny:
[Błąd] 50201050 – Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania dla pozycji rozliczeniowej.Pozycja rozliczeniowa rozliczana na zasadach obowiązujących od 2013 r.

W celach wyjaśnień nieścisłości związanych ze sposobem ewidencji danych na podstawie dokumentu: eWUŚ_tab_zdarzeń_i_weryfikacji.xls prosimy kontaktować się z Centralą NFZ, która jest autorem dokumentu, oraz lokalnymi oddziałami NFZ, poprzez które odbyła się jego dystrybucja.

Przykład 1
W przypadku, wizyty (zestawu świadczeń) trwającej od 01.01.2013 do 10.01.2013 zawierającej świadczenie (pozycję rozliczeniową) trwającą od 01.01.2013 do 10.01.2013 r. wszystkie 10 dni musi być objęte przez odpowiednie okresy finansowania np.:
W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. dziesięć jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.
Przykład 2
W przypadku, wizyty (zestawu świadczeń) trwającej od 01.01.2013 do 10.01.2013 zawierającej świadczenia (pozycje rozliczeniowe) trwające:
a) od 01.01.2013 do 04.01.2013 r.
b) od 07.01.2013 do 10.01.2013 r.
w weekend 05.01-06.01 świadczenia nie były udzielane
objęte przez odpowiednie okresy finansowania muszą być dni: 1,2,3,4,7,8,9,10. np.:
W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. osiem jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.

Odznaczenie(puste pole) w konfiguratorze parametru: Blokuj eksport rozliczeń bez pełnego pokrycia dokumentami ubezp wyłącza walidację i umożliwia eksport świadczeń z taką ilością uprawnień jaka została wprowadzona. Nie są eksportowane zestawy świadczeń nie posiadające przynajmniej jednego dokumentu uprawniającego:
(…)
Dla zestawów świadczeń rozliczanych w ramach umów na rok 2013 (również tych rozpoczętych przed 1 stycznia 2013 r.) w komunikacie sprawozdawczym XML musi być przekazany element //okres-fin-zest-swiadcz ze wskazaniem dokumentu uprawniającego.
(…)
4. Ewidencja świadczeń dla pacjentów do szóstego miesiąca życia (noworodki)
W związku z występowaniem sytuacji w których pacjent(noworodek) z peselem:00000000000 weryfikowany jest w systemie eWUŚ poprzez pesel opiekuna, a następnie dopiero po nadaniu mu numeru pesel jest ewidencjonowana wizyty przekazujemy skrypt, który umożliwia przełączenie wizyty w tryb rozliczenia poprzez opiekuna.

Skrypt dokonujący przełączenia reaguje na zwracany przez systemy OWNFZ kod: 50201035-Przekazano błędną wartość of-dokument-el@id – Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL;

Otrzymywany komunikat związany jest z wykonaniem następujących czynności:
1. Wprowadzenie pacjenta (noworodka) z pesel:00000000000 i opiekunem
2. Dokonanie weryfikacji w systemie eWUŚ na dzień poprzez pesel Opiekuna
3. Wprowadzenie pacjentowi nadanego mu numeru pesel
4. Ewidencja danych wizyty wstecznie.

Aplikacja mMedica ewidencjonuje dane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w temacie: Ewidencja swiadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica. opublikowaną w dniu: 2011-08-09. Zostało w niej zaznaczone iż przekazywane do systemu OWNFZ dane o świadczeniach wysyłane są informacje , które znajdowały się w kartotece pacjenta w momencie ewidencji danych świadczeń.

W celu uniknięcia/usunięcia komunikatu: 50201035-Przekazano błędną wartość of-dokument-el@id – Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL należy:
a) dokonywać ewidencji wizyt dla pacjenta z peselem zerowym w dniu kiedy została wykonana weryfikacja w systemie eWUŚ
b) uruchomić skrypt zamieszczony poniżej:
Rozliczenie wizyty poprzez opiekuna: 50201035.
W celu uniknięcia/usunięcia komunikatu: 50201028 – Nie przekazano informacji o PESEL w zestawie świadczeń w którym wykazano elektroniczny dokument potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ należy:
a) dokonywać ewidencji wizyt dla pacjenta z peselem zerowym w dniu kiedy została wykonana weryfikacja w systemie eWUŚ
b) uruchomić skrypt zamieszczony poniżej:
Rozliczenie wizyty poprzez opiekuna: 50201028.

Czynności do wykonania skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku ponizej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawią się pozycje, wizyty które wróciły z komunikatem błędu:50201035 lub 50201028
e)Po pojawieniu sie tych pozycji można poprzez zaznaczanie/odznaczanie kolumny Wykonaj określić które z wizyt mają być rozliczone poprzez ubezpieczenie opiekuna.
f) Wybrac przycisk: Wykonaj, który przepisze wizyty na opiekuna
3. Po wykonaniu przepięcia proszę wykonać eksport świadczeń niepotwierdzonych”

Wyszukiwarka mMedica