Uzupełnienie współczynnika korygującego dla świadczeń wskazanych w zarządzeniu 132/2019/DSOZ dla miesiąca pażdziernika 2019.

Zostały przygotowane procedury serwisowe, których zadaniem jest ustawienie współczynnika korygującego wg wytycznych zarządzenia 132/2019/DSOZ dla miesiąca pażdziernika 2019.
1) W przypadku udzielania świadczeń  w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
– ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,
– specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,
– diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia
świadczeniobiorcom:
a) do ukończenia 3. roku życia – wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
b) w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia – wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,3
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-W01

2) W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii,
kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
Link do skryptu:
Uzupełnienie współczynnika korygującego-P01

!!!Uwaga!!!
W celu uruchomienia skryptów zamieszczonych powyżej należy posiadać aplikację mMedica w wersji 6.3.2.0


W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Wyszukiwarka mMedica