Umowa licencyjna mMedica

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA mMedica (wraz z komponentami osób trzecich).

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy przed instalacją lub użyciem oprogramowania. Wybór pola poniżej oznaczonego wyrażeniem "Tak, zgadzam się z warunkami niniejszej licencji" oznacza wyrażenie zgody na zasady i warunki niniejszej Umowy. Nie zaznaczenie pola wyboru oznacza nie wyrażenie zgody na zasady i warunki niniejszej Umowy i zobowiązuje do usunięcia pobranego programu i zwrotu lub zniszczenia posiadanych nośników zawierających oprogramowanie. Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umową stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną zwaną dalej Licencjobiorcą a:

1. ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 83.000.303,00 zł, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, (dalej: ASSECO) w zakresie OPROGRAMOWANIA mMedica

oraz

2. Podmiotem/Podmiotami określonymi w rozdziale „Warunki licencji na komponenty osób trzecich.”, w zakresie komponentów osób trzecich wskazanych w tym rozdziale.

Każdy z osobna i łączenie zwanych Licencjodawcami.

Przedmiotem Umowy licencyjnej jest towarzyszące jej Oprogramowanie mMedica, którego autorem jest ASSECO łącznie ze związanymi z nim nośnikami i dokumentacją (dalej Oprogramowanie) oraz ewentualnie wskazane w rozdziale „Warunki licencji na komponenty osób trzecich.”, komponenty osób trzecich - oprogramowanie/ baza danych, stanowiące utwory połączone w rozumieniu art. 10 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm ).

„Licencjobiorca” – osoba fizyczna lub prawna, która nabyła odpowiednią licencję oprogramowania mMedica”.

„Użytkownik” – Licencjobiorca lub osoba upoważniona przez Licencjobiorcę do korzystania z oprogramowania mMedica.

I.             Oprogramowanie obejmuje także aktualizacje, które ASSECO może Licencjobiorcy dostarczyć lub udostępnić. Niniejsza Umowa dotyczy praw użytkownika i nie stanowi umowy sprzedaży. ASSECO pozostaje właścicielem kopii Oprogramowania, fizycznego nośnika oraz każdej innej kopii, do stworzenia której Licencjobiorca jest uprawniony zgodnie z niniejszą Umową. Oprogramowanie korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego. ASSECO przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej Umowy. Licencjobiorcy przysługuje terminowe niewyłączne prawo użytkowania Oprogramowania, co nie oznacza nabycia prawa autorskiego majątkowego do Oprogramowania i rozwiązań zastosowanych w Oprogramowaniu. Okres obowiązywania Licencji rozpoczyna się w dniu utworzenia licencyjnego klucza aktywacyjnego. Okres obowiązywania Licencji kończy się z dniem wygaśnięcia ważności klucza aktywacyjnego. Okres obowiązywania pierwszej Licencji nie może trwać krócej niż 12 miesięcy. Szczegóły Licencji, o których mowa powyżej, mogą być modyfikowane (w zakresie wersji oprogramowania, ilości stacji oraz czasu trwania licencji) przez Licencjobiorcę za pośrednictwem serwisu internetowego "Centrum Zarządzania Licencjami", z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Licencjobiorca może zainstalować kopię Oprogramowania na komputerze bądź serwerze należącym do Licencjobiorcy albo podmiotu świadczącego Licencjobiorcy usługi hostingu Oprogramowania i używać tego Oprogramowania w okresie obowiązywania licencji zgodnie z jej warunkami. Licencjobiorca może korzystać z praw licencyjnych, tylko w okresie ważności licencji. Jeżeli Licencjobiorca nabywa wersję jednostanowiskową Oprogramowania, oznacza to prawo do jego użytkowania w tym samym czasie na jednym komputerze. W przypadku wersji wielostanowiskowej Licencjobiorca ma prawo do użytkowania Oprogramowania w tym samym czasie na ilości komputerów nie większej, niż ilość stanowisk, na które Licencjobiorca nabył licencję. Licencjobiorca posiada prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa, wyłącznie do własnego użytku, bez względu na ilość stanowisk. Techniczne zabezpieczenie stanowi licencyjny klucz aktywacyjny. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w posiadanym kluczu aktywacyjnym. Kopie kluczy mogą być przechowywane przez ASSECO i mogą służyć do weryfikacji klucza używanego przez Licencjobiorcę. Używanie Oprogramowania przy wykorzystaniu zmodyfikowanego lub pozyskanego poza siecią dystrybucji ASSECO klucza stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy. Stwierdzenie braku zgodności między kluczem przechowywanym przez ASSECO a kluczem używanym przez Licencjobiorcę jest wystarczające dla uznania, że Licencjobiorca naruszył warunki niniejszej umowy. Licencjobiorca nie ma prawa kopiować, przenosić do pamięci elektronicznych czy magnetycznych, fotografować, powielać, wykonywać kserokopii czy fotokopii, ani dokonywać transmisji Oprogramowania, zarówno w części, jak i w całości. Licencjobiorca nie podejmie ani nie zezwoli na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), rozłożenia, dekompilacji, tłumaczenia lub adaptacji Oprogramowania, ani jakichkolwiek operacji ingerujących w oryginalny kod Oprogramowania. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży licencji (w tym udzielenia sublicencji) ani Oprogramowania nią objętego, za wyjątkiem przeniesienia za zgodą ASSECO całości licencji na Oprogramowanie na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w przypadku wykonywania przez tą osobę trzecią na rzecz Licencjobiorcy usług obejmujących rozliczanie Licencjobiorcy z Płatnikiem przy użyciu oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy. Osoba trzecia, o której mowa w zdaniu poprzednim, oraz Licencjobiorca udokumentują we własnym zakresie fakt przeniesienia całości licencji na Oprogramowanie na tą osobę trzecią. Z zastrzeżeniem prawa do instalacji Oprogramowania na serwerze podmiotu świadczącego dla Licencjobiorcy usługi hostingu Oprogramowania, wyłącznie w celu ich świadczenia oraz wyłącznie w zakresie umożliwiającym korzystania z Oprogramowania zgodnie z niniejszą licencją, instalacja Oprogramowania osobom trzecim jest zabroniona. Licencjobiorca nie ma prawa do rozszerzania i dokonywania jakichkolwiek zmian funkcjonalnych Oprogramowania. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy przysługujące prawa wynikające z tej umowy automatycznie i natychmiast wygasają, bez konieczności dokonywania zawiadomienia przez ASSECO. W takim przypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego skasowania, zniszczenia lub zwrotu na własny koszt Oprogramowania, wszystkich jego kopii zapasowych oraz wszelkich związanych materiałów na rzecz ASSECO. Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oprócz tych, które zostały wprost wskazane w Umowie. ASSECO dostarcza Oprogramowanie na zasadzie "TAK JAK JEST" i nie ponosi odpowiedzialności za jego kompletność lub przydatność do celów Licencjobiorcy, ani że Oprogramowanie będzie działać w każdych warunkach, jakie Licencjobiorca może wybrać dla jego używania ani też, że Oprogramowanie jest zupełnie wolne od wszelkich w bezwzględnym znaczeniu tego pojęcia błędów lub wad. ASSECO niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi, wynikającej z okoliczności lub rękojmi określonej przez przepisy prawa. Bez względu na jakiekolwiek szkody wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania Oprogramowania, które Licencjobiorca lub osoby trzecie mogą ponieść z jakiegokolwiek powodu, całkowita odpowiedzialność ASSECO z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za licencję na Oprogramowanie. Licencjobiorcy nie służy prawo do odszkodowania za utracone korzyści ani prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Asseco nie jest stroną umowy licencji w zakresie oprogramowania/ baz danych określonych w pkt III i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku lub na skutek korzystania z tych elementów. W związku z zawarciem niniejszej umowy licencji, Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Portalu mMedica na zasadach określonych w Regulaminie Portalu mMedica. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się aby osoby fizyczne działające w jego imieniu, w związku z nabyciem uprawnień licencyjnych do Oprogramowania, zaakceptowały Regulamin Portalu mMedica, dokonywały zgłoszeń serwisowych i zaciągały w jego imieniu zobowiązania na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Portalu mMedica i/lub szczegółowych regulaminach usług oferowanych w ramach Portalu mMedica. Niezależnie od powyższego, pod warunkiem skorzystania przez Licencjobiorcę z Portalu mMedica i/lub szczegółowych usług oferowanych w ramach Portalu mMedica, Licencjobiorca powierza Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Licencjobiorca a przetwarzanych w Oprogramowaniu (w zakresie szczegółowo wynikającym z dokumentacji Oprogramowania), w celu niezbędnym do realizacji usług określonych w Regulaminie Portalu mMedica i/lub szczegółowych regulaminach usług oferowanych w ramach Portalu mMedica. Powyższe uprawnienie do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Licencjobiorca wygasa wraz z wygaśnięciem licencji na Oprogramowanie, w związku z posiadaniem której Licencjobiorca korzysta w Portalu mMedica. Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie osobom trzecim (podwykonawcom Licencjodawcy) danych osobowych, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych powyżej, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej, dotyczącej usług określonych lub oferowanych w ramach Portalu mMedica, zawartej przez Licencjodawcę z podwykonawcą.

 II.           W razie, gdy licencja udzielana jest na Oprogramowania mMedica - wersja z reklamami, dodatkowo stosuje się poniższe warunki licencji. Licencjobiorca wyraża zgodę na udział w programie marketingu bezpośredniego w postaci reklam pojawiających się w czasie korzystania z Oprogramowania oraz wyraża zgodę na przekazywanie reklamodawcom informacji statystycznych związanych z odbiorem reklam. Zakres gromadzonych i przekazywanych danych statystycznych obejmuje w szczególności: wersje komunikatu, identyfikator placówki, kod województwa, kod wariantu aplikacji, liczba dostępnych stanowisk, kody modułów dodatkowych, numer wersji aplikacji, numer statystyki, identyfikator kampanii, typ okresu, data statystyki, kod pozycji kampanii , kod rodzaju personelu, kody specjalizacji, Kod resortowy część IX, X, VIII, ilość wyświetleń reklamy, średnia długość wyświetlania, ilość kliknięć w reklamy. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż reklamy pojawiające się w czasie korzystania z Oprogramowania mogą mieć charakter reklam produktów leczniczych, których kierowanie do publicznej wiadomości jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Dostęp do takich reklam, wyświetlanych w czasie korzystania z Oprogramowania, zależny będzie od zakwalifikowania użytkowników, korzystających z Oprogramowania, do kategorii uprawnionej do odbioru tych reklam, na podstawie podanych przez nich oraz zarejestrowanych w Oprogramowaniu danych. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż Licencjodawca nie weryfikuje danych użytkowników, licencja udzielana jest pod warunkiem, iż dane użytkowników zarejestrowane w Oprogramowaniu są zgodne z prawdą. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym za naruszenie danych osobowych, szkody majątkowe i inne szkody wynikające z umyślnego lub nieumyślnego ujawnienia przez użytkownika i/lub Licencjobiorcę danych umożliwiających korzystanie z Oprogramowania. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się w czasie korzystania z Oprogramowania .

 III.         O ile Licencjobiorca zakupuje usługę eKopia w Chmurze, zastosowanie znajdą postanowienia: Regulaminu Świadczenia Usługi eKopia w Chmurze Asseco oraz UMOWA LICENCYJNA na Aplikację Kliencką eKopia w Chmurze  Asseco, stanowiące integralną część umowy licencyjnej.

 IV.          O ile Licencjobiorca zakupuje usługę mMedica pakiet SMS zastosowanie znajdą postanowienia: Regulaminu Świadczenia Usługi mMedica pakiet SMS, stanowiące integralną część umowy licencyjnej.

Regulamin Świadczenia Usługi eKopia w Chmurze Asseco.

I. Postanowienia ogólne

1)  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez Dostawcę na rzecz Licencjobiorców Oprogramowanie mMedica drogą elektroniczną, polegającej na przechowywaniu zapasowych kopii danych elektronicznych przetwarzanych przy pomocy Oprogramowania mMedica na zewnętrznych serwerach Dostawcy, poprzez ich wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia.

2)  Świadczenie Usługi następuje w oparciu o oprogramowanie komputerowe Asseco i wymaga posiadania uprawnień licencyjnych do Oprogramowanie mMedica oraz oprogramowania eKopia w Chmurze Asseco oraz przestrzegania umowy licencyjnej zawieranej w procesie instalacji oprogramowania eKopia w Chmurze Asseco lub przy zamawianiu licencji oprogramowania mMedica.

3)  Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Licencjobiorcę zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Licencjobiorców w Regulaminie.

4)   Obowiązki Dostawcy oraz uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu dotyczą w pełnym zakresie wyłącznie Licencjobiorców, którzy uiścili opłatę abonamentową za Usługę, warunkującą zawarcie umowy o odpłatne świadczenie Usługi eKopia w Chmurze Asseco.

5)  Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6)  Regulamin jest udostępniany Licencjobiorcy na stronie internetowej http://mmedica.asseco.pl/, w formie która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

II. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej lub co innego nie wynika bezpośrednio z kontekstu użycia danego sformułowania, określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. „Regulamin” – niniejszy regulamin, którego zaakceptowanie i późniejsze przestrzeganie stanowi warunek korzystania z Usługi świadczonej przez Dostawcę,
 2. ”Dostawca” – Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości.
 3. ”Usługa” - usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, polegająca na:

- udzieleniu licencji na korzystanie z Aplikacji klienckiej, umożliwiającej korzystanie z Usługi eKopia w Chmurze Asseco,

- utworzeniu Indywidualnego Konta Licencjobiorcy,

- zapewnieniu Licencjobiorcy możliwości zdefiniowania prywatnego Klucza Szyfrującego, wykorzystywanego do szyfrowania danych, na komputerze Licencjobiorcy, przed wysłaniem ich na serwery Dostawcy, jak również ich deszyfrowania na urządzeniu Licencjobiorcy po pobraniu z serwerów Dostawcy.

zapewnieniu Licencjobiorcy możliwości ręcznego lub automatycznego tworzenia i wysyłania przy pomocy szyfrowanego połączenia zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrzną przestrzeń dyskową utrzymywaną przez Dostawcę,

przechowywaniu zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrznej przestrzeni dyskowej utrzymywanej przez Dostawcę,

- zapewnieniu Licencjobiorcy możliwości uzyskania dostępu do utworzonych kopii zapasowych oraz ich zwrotnego pobrania przy pomocy szyfrowanego połączenia;

4. „Klucz Szyfrujący” – fraza tekstowa służąca do wygenerowania klucza wykorzystywanego w algorytmie kryptograficznym (AES-256bit), definiowana przez Licencjobiorcę i znana wyłącznie Jemu. Bez posiadania Klucza Szyfrującego niemożliwy jest dostęp do zawartości kopii zapasowych danych elektronicznych przechowywanych na serwerach Dostawcy, w szczególności dla Dostawcy.

5. „Licencjobiorca” – osoba fizyczna lub prawna, która nabyła odpowiednią licencję oprogramowania mMedica”.

6. „Użytkownik” – osoba upoważniona przez Licencjobiorcę do korzystania z usługi eKopia w Chmurze Asseco.

7. ”Indywidualne Konto Licencjobiorcy” lub zamiennie „konto”– indywidualne konto w usłudze eKopia w Chmurze Asseco, tworzone dla każdego nowego Licencjobiorcy w oparciu o dane przekazane z systemu mMedica, zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu.

8. ”Aplikacja kliencka” – oprogramowanie przeznaczone do zainstalowania na komputerze Licencjobiorcy, pozwalająca na korzystanie z Usługi przez Licencjobiorców oraz/lub Użytkowników, którego używanie wymaga dostępu do publicznej sieci Internet.,

9. ”System teleinformatyczny” - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

10. „Godziny Robocze” – godziny od 9.00 do 17.00 w Dni Robocze.

11. „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. ”Usługi świadczone drogą elektroniczną” - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

13. ”Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

14. ”Ustawa o ochronie danych osobowych” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. 2002, Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);

15. ”Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Pod warunkiem zaakceptowania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Licencjobiorcę warunków w nim określonych, Dostawca obowiązany jest świadczyć Usługę polegającą na:

- udzieleniu licencji na korzystanie z Aplikacji Klienckiej składających się na Oprogramowanie eKopia w Chmurze Asseco ( warunki licencji określone są poniżej) ,

- utworzeniu Indywidualnego Konta Licencjobiorcy,

- umożliwieniu Licencjobiorcy zdefiniowania prywatnego Klucza Szyfrującego, wykorzystywanego do szyfrowania danych, na komputerze Licencjobiorcy, przed wysłaniem ich na serwery Dostawcy, jak również ich deszyfrowania na urządzeniu Licencjobiorcy po pobraniu z serwerów Dostawcy,

- umożliwieniu Licencjobiorcy tworzenia kopii zapasowych wskazanych przez niego plików, które przed wysłaniem na serwer są szyfrowane algorytmem AES-256, a następnie przesyłania (ręcznego lub automatycznego) ich przy użyciu szyfrowanego połączenia na zewnętrzny serwer Dostawcy,

- przechowywaniu kopii zapasowych Licencjobiorcy w postaci zaszyfrowanej na zewnętrznym serwerze Dostawcy,

- umożliwieniu Licencjobiorcy zwrotnego pobrania kopii zapasowych zeskładowanych na koncie Licencjobiorcy, po weryfikacji podanych przez niego danych dostępowych oraz Klucza Szyfrującego.

2. W ramach Usługi Dostawca umożliwi Licencjobiorcy korzystanie z komórki HelpDesk. Komórka HelpDesk dostępna będzie w Godzinach Roboczych. W ramach komórki HelpDesk, w kwestiach dotyczących bezpośrednio usługi eKopia w Chmurze Asseco, Licencjobiorca będzie mógł otrzymać telefoniczne porady wyspecjalizowanych konsultantów Dostawcy. Zgłoszenia będą mogły być dokonywane pod następującymi nr telefonu: 502 194 159 lub 71 370 74 62. Poza Godzinami Roboczymi komórka HelpDesk przyjmować będzie zgłoszenia ewentualnych problemów z wykorzystaniem poczty e-mail na adres: cpdwro@skysseco.pl.

3. Usługa jest dostępna w trybie 24/7/365. Dostawca gwarantuje dostępność Usługi na poziomie 99,5% w miesiącu. Okna serwisowe niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych a także przerwy w świadczeniu Usługi wynikłe z przerw w działaniu Systemu Informatycznego, za które odpowiedzialności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności przerw w świadczeniach operatorów telekomunikacyjnych, nie są brane pod uwagę w określaniu dostępności Usługi.

IV. Dostęp do konta oraz bieżące korzystanie z Usługi

 1. Klientem Usługi może zostać wyłącznie Licencjobiorca Oprogramowania mMedica posiadający pełną zdolność do czynności prawnych tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.
 2. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w Regulaminie oraz posiadania:

- indywidualnego Klucza Szyfrującego, który jest nadawany osobiście przez Licencjobiorcę (to rozwiązanie zapewnia, w odróżnieniu do klucza domyślnego przechowywanego na serwerze, wyższy poziom ochrony, ale zarazem uniemożliwiający odtworzenie danych w razie jego utraty przez Licencjobiorcę),

- danych dostępowych do Indywidualnego Konta Licencjobiorcy utworzonego w Usłudze eKopia w Chmurze Asseco, których podanie do weryfikacji jest niezbędne przy każdorazowym uruchomieniu Aplikacji Klienckiej,

   3. Licencjobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego konta (login i hasło), udostępnionymi przez Dostawcę w procesie rejestracji, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

   4. Licencjobiorca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć Klucz Szyfrujący, zdefiniowany przez niego w procesie rejestracji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że zaszyfrowane dane mogą być odszyfrowane jedynie przy użyciu Klucza Szyfrującego, który jest tylko w posiadaniu Licencjobiorcy. Dostawca nie posiada dostępu do Klucza Szyfrującego Licencjobiorcy i z tego powodu w przypadku utraty Klucza przez Licencjobiorcę Dostawca nie jest w stanie odzyskać danych Licencjobiorcy, nawet na jego wyraźną prośbę.

   5. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej, jeżeli zostało dokonane z wykorzystaniem jego Klucza Szyfrującego lub indywidualnych danych dostępowych (login i hasło) traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Licencjobiorcę osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Licencjobiorcy.

   6. Dostawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Licencjobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Licencjobiorcy danych dostępowych.

   7. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Licencjobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego również Licencjobiorca zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują tego rodzaju zagrożenia.

   8. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia.

V. Warunki korzystania z Usługi oraz zawierania umów

 1. Warunkiem uzyskania prawa do korzystania z Usługi jest dokonanie przez Licencjobiorcę następujących czynności:

a) wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu,

b) dokonanie przez Licencjobiorcę rejestracji za pośrednictwem aplikacji mMedica,

c) w przypadku uruchomienia Aplikacji Klienckiej na nowym stanowisku podanie przez Licencjobiorcę danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym

   2. Warunkiem uzyskania pełnych praw Licencjobiorcy oraz zawarcia umowy o odpłatne świadczenie Usługi jest uiszczenie opłaty abonamentowej. Opłata za Usługę jest opłatą roczną, płatną z góry.

   3. Bieżące korzystanie z Usługi przez Licencjobiorcę wymaga:

a) posiadania przez Licencjobiorcę dostępu do publicznej sieci Internet,

b) posiadania danych dostępowych do Indywidualnego Konta Licencjobiorcy (login i hasło), ustanowionych i udostępnionych Licencjobiorcy w procesie rejestracji.

c) posiadania Klucza Szyfrującego, zdefiniowanego przez Licencjobiorcę w procesie rejestracji. Obowiązkiem Licencjobiorcy jest odpowiednie zabezpieczenie Klucza Szyfrującego.

    4. Dane przechowywane przez Licencjobiorcę w ramach Usługi stanowią jego wyłączną własność.

VI. Wygaśniecie uprawnień i rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi następuje na zasadach określonych przez Dostawcę, a ponadto na skutek:

a) upływu czasu, na który umowa została zawarta, w sytuacji, gdy Licencjobiorca nie zdecydował się na jej odpłatne przedłużenie.

b) jednostronnego oświadczenia woli Dostawcy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Licencjobiorca:

- wykorzystuje konto Licencjobiorcy w sposób sprzeczny z Regulaminem,

- wykorzystuje Usługę świadczoną przez Dostawcę dla przechowywania treści o charakterze bezprawnym, łamiąc bezwzględny zakaz ustanowiony w Regulaminie,

- korzysta z Usługi w sposób mogący zagrażać interesom Dostawcy lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa,

- naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

- korzysta z Usługi w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Dostawcy oraz prawidłowego świadczenia Usługi na rzecz Licencjobiorców;

- rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

   2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dostawca zachowuje uiszczoną Opłatę abonamentową.

   3. Zasady przechowywania danych po wygaśnięciu licencji:

a) Licencjobiorca będzie miał prawo do odczytu danych zgromadzonych w ramach Usługi przez 30 dni od dnia dezaktywacji Usługi przez Dostawcę,

b) Licencjobiorca może uzyskać w terminie 30 dni następujących po okresie opisanym w pkt a) dostęp do danych wyłącznie w trybie reklamacji. Po okresie 60 dni od dnia dezaktywacji Usługi przez Dostawcę dane Licencjobiorcy usuwane są z bazy usługi eKopia w Chmurze Asseco.

VII. Konto oraz dane eksploatacyjne Licencjobiorcy

 1. Dostawca nie przetwarza danych osobowych Licencjobiorców. Konto Licencjobiorcy zakładane jest na podstawie informacji pochodzącej z systemu mMedica, zawierającej unikalny identyfikator instalacji.
 2. W celu korzystania przez Licencjobiorcę z Usługi, po dokonaniu czynności składających się na rejestrację w Usłudze eKopia w Chmurze Asseco, Licencjobiorcy przekazane zostaną następujące dane dostępowe do utworzonego na jego rzecz Indywidualnego Konta Licencjobiorcy:

a) Klucz Szyfrujący,

b) Login,

c) Hasło

   3. Dostawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Licencjobiorców, charakteryzujące sposób korzystania przez niego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, takie jak:

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Licencjobiorca,

e) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

f) informacje o skorzystaniu przez Licencjobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

   4. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usługi przez Dostawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Licencjobiorcy wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dostawca będzie realizować poprzez ogłoszenia na stronie internetowej http://mmedica.asseco.pl/.

VIII. Ograniczenia i zakazy

 1. Zakazane jest wykorzystywanie Usługi świadczonej przez Dostawcę dla celu przechowywania treści o charakterze bezprawnym.
 2. W przypadku uzyskania przez Dostawcę wiadomości o korzystaniu przez Licencjobiorcę z Usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Dostawca - zobowiązany bezwzględnym przepisem prawa lub prawomocnym nakazem władzy publicznej - może przekazać dane eksploatacyjne Licencjobiorcy stosownym organom państwowym w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Licencjobiorcy, a także przetworzyć dane niezbędne dla utrwalenia dla celów dowodowych faktu naruszenia prawa przez Licencjobiorcę.
 3. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność z treść danych przechowywanych przy pomocy Usługi w tym w szczególności za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W razie otrzymania przez Dostawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych przez Użytkownika Licencjobiorcy przy użyciu Usługi, Dostawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Dostawca nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności względem Licencjobiorca w związku z ewentualną szkodą powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do tychże danych.
 5. Licencjobiorca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie warunków Regulaminu przez Użytkowników, w tym poszanowanie praw autorskich do Oprogramowania mMedica i Aplikacji Klienckich i ponosi odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za własne działania lub zaniechanie.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Usługi.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo Systemu teleinformatycznego.

IX. Odpowiedzialność i tryb reklamacyjny

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z błędnej rejestracji Licencjobiorcy.
 2. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub rozpowszechnienie kopii zapasowych objętych Usługą, jeżeli do ich utraty lub rozpowszechnienia doszło w związku z przekazaniem lub utratą danych dostępowych przez Licencjobiorcę.
 3. Dostawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Usługi i ochrony kopii zapasowych przechowywanych przez Licencjobiorcę na serwerach Dostawcy.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Dostawcy. Jeżeli czasowe zawieszenie świadczenia Usługi lub przerwa w jej świadczeniu będzie możliwa do przewidzenia i o ile będzie to możliwe i uzasadnione, Dostawca powiadomi Licencjobiorców o możliwych przerwach w świadczeniu Usługi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu.
 5. Licencjobiorca może zgłaszać reklamacje związane z zaistnieniem ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi eKopia w Chmurze Asseco za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cpdwro@skysseco.pl.
 6. Reklamacje powinny zawierać co najmniej dane identyfikujące Licencjobiorcę, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacja może być złożona w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 8. Odpowiedzialność Dostawcy w związku ze świadczeniem Usługi, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona wyłącznie do przypadków wyrządzenia szkody na osobie z winy umyślnej Dostawcy. Odpowiedzialność finansowa Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Licencjobiorcę.

X. Wymagania techniczne

Korzystanie z Usługi przez Licencjobiorcę wymaga:

 1. posiadania dostępu do publicznej sieci Internet o przepustowości min 512 kbit/s,
 2. dysponowania systemem teleinformatycznym (np. komputer PC) umożliwiającym korzystanie z sieci Internet o minimalnej konfiguracji: 1 CPU, 512 MB RAM, HDD 100 MB
 3. posiadania oprogramowania systemowego pozwalającego na korzystanie z narzędzi programowych składających się na Usługę eKopia w Chmurze w postaci systemu operacyjnego platformy Microsoft Windows : Windows7 lub nowszy.
 4. Oprogramowanie: Microsoft Visual C++ Redistributable.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień niniejszego Regulaminu w wyniku zaistnienia sprzeczności z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub w wyniku orzeczenia właściwego Sądu, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych jego postanowień, które zachowują swoją pełną moc i zakres. W tym przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie najbardziej zbliżoną normą odpowiadającą prawu.
 2. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie uważane za doręczone, jeśli są opublikowane na stronie internetowej http://mmedica.asseco.pl.

Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory mogące powstać w związku ze świadczeniem Usługi lub jakimkolwiek stosunkiem umownym mającym swoje źródło w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

UMOWA LICENCYJNA na Aplikację Kliencką eKopia w Chmurze Asseco.

Poniższy dokument zawiera postanowienia umowy między Licencjobiorcą oprogramowania mMedica, który zakupił Usługę na eKopia w Chmurze Asseco( zwanym dalej "Użytkownikiem") a Asseco Poland S.A. (zwanym dalej „Licencjodawcą”).

Poprzez decyzję użycia Usługi eKopia w Chmurze Asseco, wyrażasz zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej umowy, to jest, nabywasz uprawnienia i przyjmujesz obowiązki opisane poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami umowy w sprawie opisanej poniżej - nie kontynuuj procesu uruchamiania Usługi eKopia w Chmurze Asseco.

Niniejsza licencja umożliwia korzystanie z Usługi eKopia w Chmurze Asseco tylko w ramach udostępnionej usługi backupu i archiwizacji danych elektronicznych. W ramach udzielonej Licencji użytkownik nie nabywa praw do innych celów niż określone w umowie w szczególności licencja nie przenosi praw majątkowych do oprogramowania.

 1. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji Klienckiej (dalej również Aplikacji) w okresie korzystania z usługi eKopia w Chmurze Asseco w ramach wynagrodzenia na korzystanie z tej usługi.
 2. Użytkownik Aplikacji bierze pełną odpowiedzialność za treść i formę przekazywanych do archiwizacji (backupu) danych. Dostawca nie posiada dostępu do treści zarchiwizowanych plików i nie posiada technicznych możliwości ich odtworzenia w przypadku utraty prywatnego klucza szyfrującego przez użytkownika. Dane podlegające archiwizacji (backup) przy pomocy oprogramowania znajdują się na terenie Polski w profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych (Data Center).
 3. Umowa nie przenosi praw autorskich do Aplikacji. Umowa zezwala tylko na korzystania z Aplikacji w związku z płatnym korzystaniem z Usługi eKopia w Chmurze Asseco w zakresie podmiotowym określonym w Regulaminie tej Usługi. Nie wolno kopiować oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji z przyczyn innych niż wskazane w niniejszej Umowie lub regulaminie świadczenia usług, dostępnym na stronie Usługodawcy pod adresem: http://mmedica.asseco.pl/.
 4. Użytkownik zgadza się, że nie będzie modyfikować, zmieniać, dekompilować, tłumaczyć, sprzedawać, rozpowszechniać, lub przekazywać Aplikacji lub jakiejkolwiek jego części lub w jakikolwiek inny sposób starać się znaleźć źródło Aplikacji Klienckiej. Jednakże legalna kopia przygotowana w granicach tej licencji musi zawierać takie same właściwości i warunki odnoszące się do prawa autorskiego, do którego usługodawca ma prawo. Użytkownik zgadza się również nie naruszać praw do znaków towarowych związanych z Usługą eKopia w Chmurze Asseco oraz przedsiębiorstwem Licencjodawcy stosując je tylko zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką. Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych eKopia w Chmurze Asseco i Licencjodawcy z przyczyn innych niż identyfikacja Licencjodawcy jako udostępniającego Usługę eKopia w Chmurze Asseco.
 5. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, środków lub szkody, ograniczenie zobowiązań i praw Licencjodawcy, po rozwiązaniu - będą trwać pomimo rozwiązania umowy. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie przyznane prawa wygasną i powrócą do Licencjodawcy. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, Użytkownik musi usunąć wszystkie kopie oprogramowania Aplikacji Klienckiej będące pod jego kontrolą, posiadaniu.
 6. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem Aplikacji. Aplikacja jest dostarczana "tak jak jest" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu i przydatności handlowej i całe ryzyko, co do jakości i wydajności oprogramowania jest po Twojej stronie. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, specjalne, przypadkowe, pośrednie lub bezpośrednie w jakikolwiek sposób (w tym odszkodowania za utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji lub innej korzyści majątkowej lub innej straty bez ograniczeń) wynikające ze stosowania lub niemożliwości korzystania z oprogramowania, nawet jeśli Licencjodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich.
 7. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, uznane zostanie za nieważne lub nieskuteczne przez sąd lub trybunał właściwej jurysdykcji, zapis taki będzie nieważny i zostanie uznany za wyłączony z niniejszej Umowy jednak wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostają w mocy.
 8. Niniejsza umowa jest wyłącznie regulowana i interpretowana w przepisach z zgodnie z polskim prawem.
 9. Podmiot odpowiedzialny za udostępnienie licencji do Aplikacji oraz dostawy usługi eKopia w Chmurze Asseco:

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

Polska

Regulamin Świadczenia Usługi mMedica pakiet sms.

 1. Wstęp
  1. Niniejszy Regulamin usługi mMedica pakiet SMS określa zasady świadczenia przez Asseco Poland S.A. usługi świadczonej dla licencjobiorców oprogramowania mMedica, sprzedawanej przy wykorzystaniu Portalu mMedica. Zasady korzystania z Portalu mMedica określa odrębny regulamin.
  2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiot odpowiedzialny

Usługa mMedica pula sms świadczona jest przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033391(Spółka lub Asseco).

3. Używane pojęcia

SMS - usługa w standardzie GSM typu: Krótka Wiadomość Tekstowa, zgodnie ze standardami GSM MOU,

Klient- klient, usługobiorca usług świadczonych przez Licencjobiorcę oprogramowania mMedica

Operator telekomunikacyjny - Przedsiębiorca telekomunikacyjny, świadczący usługi telekomunikacyjne. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się, że Operatorami są : Polska Telefonia Cyfrowa S.A (T-mobile), Orange Polska S.A. ( ORANGE), P4 sp. z o.o. ( PLAY), Polkomtel sp. z o.o. (PLUS)

Usługa- świadczona dla Licencjobiorców oprogramowania mMedica usługa mMedica pula sms polegająca na odpłatnym udostępnieniu Licencjobiorcy możliwości przekazywania Klientom określonej w zamówieniu liczby sms, dzięki zapewnionej przez Asseco komunikacji z Operatorami przy wykorzystaniu oprogramowania Asseco,

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Usługi mMedica pula sms.

Regulamin Portalu mMedica- regulamin Portalu mMedica za pomocą, umożliwiającego zakup Usługi

Użytkownik- oznacza osobę reprezentującą Klienta

Licencjobiorca- aktualny licencjobiorca oprogramowania mMedica korzystający z funkcjonalności Portalu mMedica.

Serwisy- usługi Licencjobiorcy dla jego Klientów, wykorzystujące komunikację SMS realizowane przy udziale Asseco, w oparciu o Usługę. Serwisy polegają na wysyłaniu do Klientów

a) Wiadomości związanych z reklamą, promocją, informacją dotyczącą produktów i usług Licencjobiorcy,

b) Wiadomości związanych ze wspieraniem działalności operacyjnej Zamawiającego w zakresie m.in.

- informacji dotyczących wizyt, sczepień, badań lub innych usług

- informacji dotyczących terminów rezerwacji

- informacji dotyczących dokumentów

4. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Usługi mMedica pula sms, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Asseco, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem za zgodą Asseco.
 2. Asseco dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Podczas wizyty na stronach Portalu mMedica, przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Użytkownika. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Portalu mMedica.
 4. Asseco oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Asseco nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 5. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie na własny użytek, związany z korzystaniem z Oprogramowania, w związku ze świadczeniem Serwisu. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Usługi w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Spółki.

5. Rejestracja

 1. Korzystanie z wchodzących w skład Portalu Usługi wymaga założenia Konta Użytkownika i rejestracji w Portalu mMedica na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Portalu mMedica.

6. Zamówienie Usługi i jej charakterystyka

 1. Użytkownik przyjmuje ofertę Asseco na Usługę poprzez wypełnienie i wysłanie do Asseco formularza zamówienia dostępnego w ramach Centrum Zarządzania Licencjami mMedica, opłacenia zamówienia oraz zawarcia umowy licencyjnej Oprogramowania mMedica.
 2. Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Portalu mMedica informację o cenie Usługi oraz jej parametrach: terminie ważności, liczbie SMS-ów w puli.
 3. Ceny zamieszczone w cenniku stanowią ceny netto.
 4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 5. Licencjobiorca dokonuje opłaty zamówienia w formie przelewu na wskazany rachunek.
 6. Aktywacja puli SMS jest wykonywana przez Użytkownika za pomocą funkcji oprogramowania mMedica.
 7. Realizację zamówienia, Asseco potwierdza Użytkownikowi, przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji w Portalu mMedica.
 8. Termin ważności puli SMS-ów jest niezależny od terminu ważności licencji mMedica, przy czym z Usługi może korzystać wyłącznie Licencjobiorca.
 9. Po upływie terminu ważności puli SMS-ów, niewykorzystane SMS-y zostają utracone (nie przechodzą do innej puli, na kolejny okres itp.)
 10. Jeżeli licencja na oprogramowanie mMedica wygaśnie, i przed terminem wygaśnięcia puli SMS-ów nie zostanie zakupiona nowa licencja mMedica dla tej lokalizacji, to niewykorzystane SMS-y zostają utracone.
 11. Pula SMS-ów jest przypisana do określonej licencji mMedica i może być wykorzystana wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania mMedica w ramach tej samej licencji.

7. Szczególne prawa i zobowiązania Stron związane z korzystaniem z Usługi

 1. Licencjobiorca zobowiązany jest:

a) posiadać lub nabyć od osób trzecich niezbędne, majątkowe prawa autorskie lub licencje do treści, i wszelkich innych materiałów wykorzystywanych w Serwisach, w zakresie umożliwiającym realizację zapisów Regulaminu;

b) zapewnić, aby Serwisy funkcjonowały zgodnie z wszelkimi przepisami aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności aby nie naruszały obowiązującej treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przepisów wykonawczych do powyższych przepisów. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę powyższego zobowiązania, Licencjobiorca zobowiązany będzie pokryć – z uwzględnieniem postanowień Regulaminu - wszelkie szkody, jakie Asseco poniosła w związku z takimi naruszeniami prawa, w tym w szczególności te związane z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, kary bądź grzywny nałożone z tego tytułu przez odpowiednie organy państwowe na Asseco, do których pokrycia zostanie zobowiązana.

c) Nie wykorzystywać Usługi w sposób, który prowadziłby do zmian ustawień telefonów komórkowych, na które Klient nie wyraził zgody.

d) Nie prowadzić z wykorzystaniem Usługi działalności, która mogłaby naruszać zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, uczucia religijne, zasady etyczne i naruszać swobody obywatelskie oraz inne prawa osób trzecich.

e) Administrować zbiorem danych osobowych, o ile taki zbiór powstanie w wyniku realizacji Regulaminu.

f) Wysyłać wiadomości jedynie w zakresie o którym mowa w Regulaminie,

g) Wysyłać wiadomości za pośrednictwem Usługi jedynie do Klientów którzy wyrazili na to zgodę,

h) Nie wysyłać informacji handlowych na które Klient nie wyraził zgody,

i) Nie wysyłać informacji w formie broadcastu i list dystrybucyjnych poza uzgodnionymi przypadkami,

j) Publikować i udostępniać regulaminy świadczonych usług wykorzystujących kanał komunikacji SMS, o którym mowa w Regulaminie,

k) Nie wykorzystywać komunikacji SMS do celów sprzecznych z prawem w szczególności nie wprowadzać do Serwisu lub jego reklamy elementów które mogłyby zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży w zakresie o którym mowa w ustawie o radiofonii i telewizji.

l) Niezwłocznie informować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi,

m) Nie wykorzystywać marki ani logo Asseco oraz Operatorów bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco, w szczególności Licencjobiorca nie może informować Klientów że Operatorzy są współorganizatorami usług im oferowanych.

n) Wykonać inne zobowiązania techniczne, wskazane w wymaganiach technicznych publikowanych na stronie: http://mmedica.asseco.pl/.

  2. Szczegółowy opis zasad, niezbędnych czynności technicznych i formalnych oraz zakres praw i obowiązków Klientów w zakresie korzystania z Serwisów określały będą regulaminy, do których stworzenia zobowiązany jest Licencjobiorca. Licencjobiorca odpowiada za zapoznanie Klienta z treścią regulaminu.

   3. Asseco nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Serwisów oraz ewentualne szkody i naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych Klientów.

   4. Asseco nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w świadczeniu Usług spowodowane przez:

a) awarie łącz teleinformatycznych i telefonicznych krajowych, międzynarodowych lub międzyoperatorskich oraz nieprawidłowości występujące po stronie Operatorów w tym prowadzenie prac konserwacyjnych i konfiguracyjnych mogących wpływać na Serwisy, zawieszenie usług świadczonych przez Operatorów na skutek działań za które odpowiedzialność ponosi Licencjobiorca;

b) awarie i błędy w systemach informatycznych Licencjobiorcy;

  5. W przypadku, gdy Klient lub osoba trzecia wystąpi w stosunku do Asseco lub Operatora z roszczeniami z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych pozostających w związku z realizacją Usług, Licencjobiorca zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej oraz innych uzasadnionych kosztów.

  6. Odpowiedzialność Asseco za szkody powstałe w wyniku realizacji Usług objętych niniejszym Regulaminem, ograniczone są do kwoty stanowiącej równowartość zapłaconego przez Licencjobiorcę na rzecz Asseco wynagrodzenia z tytułu jej realizacji. Powyższe ograniczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obowiązuje w stosunku do odpowiedzialności deliktowej jak i kontraktowej.

   7. W przypadku:

a) wysłania SMS-ów, których treść jest sprzeczna z zakresem Regulaminu,

b) wysłania SMS-ów, zawierających informacje reklamowe lub informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności naruszające nazwę handlową podmiotu trzeciego, nie związane z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością w obszarze działań marketingowych określonych Regulaminem, wysyłane do nieograniczonego kręgu podmiotów, wysyłane do odbiorców bez ich zgody,

c) wysłania SMS-ów, których przedmiotem są gry losowe i/lub zakłady wzajemne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych,

d) wysłania SMS-ów, których przedmiotem są: konkursy, quizy, gry oraz inne działania marketingowe wykorzystujące SMS-ową komunikację zwrotną, tj. wymagającą dla swojej realizacji udzielenia przez odbiorcę SMS odpowiedzi do dostawcy treści SMS, przesłaną na dany numer skrócony, którym posługuje się dostawca treści SMS w postaci:

- wyboru jednej z możliwych odpowiedzi określonych przez dostawce treści SMS lub

- wpisania odpowiedniej komendy uprzednio zdefiniowanej przez dostawce treści SMS, w wyniku czego odbiorca SMS uzyskuje określone świadczenie lub wcześniej zdefiniowany przez dostawce treści SMS status a w szczególności, status uczestnika konkursu, quizu, gry,

Asseco może żądać od Licencjobiorcy zapłaty kary umownej wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.

  8. Za wysyłanie przez Licencjobiorcę do Klientów SMS-ów w taki sposób lub o takiej treści, iż naruszałoby to postanowienia obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i/lub ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w szczególności, jeżeli Licencjobiorca wyśle SMS-a do osoby, która nie wyraziła na to zgody), Asseco będzie miał prawo dochodzić od Licencjobiorcy kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) za każde takie zdarzenie.

  9. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kary, Asseco uprawniona jest do naliczenia jednaj wybranej przez siebie kary umownej.

  10. Zapłata kary umownej nie ogranicza prawa Asseco do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary, na zasadach ogólnych.

  11. Niezależenie od powyższego jeśli w związku z naruszeniem powyższych zobowiązań Licencjobiorcy jakakolwiek strona trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Asseco dotyczące wykonania Usługi, to Licencjobiorca zobowiązuje się na własny koszt do podjęcia niezbędnych kroków dla ochrony Asseco przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Asseco zostanie od nich uwolniony oraz pokryje wszelkie szkody i koszty, w tym koszty sądowe, wypłaci zasądzone odszkodowania i inne sumy pieniężne wynikające z takich roszczeń lub zarzutów jak również wypłaci Asseco należne mu odszkodowanie.

  12. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Asseco a Operatorem przez Operatora Asseco ma prawo do wypowiedzenie Usługi z zachowaniem 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia.

8. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Asseco reklamacje w związku z korzystaniem z Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny mmedica@asseco.pl

9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie w ramach Portalu mMedica w celu Rejestracji, jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów.
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Asseco Poland S.A. w zakresie podanym w Rozdziale 5 dla potrzeb niezbędnych do realizacji: usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania Rejestracji.
 4. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu umożliwienia korzystania z usług wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać drogą elektroniczną na adres mmedica@asseco.pl lub papierowo na adres Administratora danych podany powyżej.
 6. W przypadku konieczności dostępu do danych osobowych w ramach Usługi: stosownie do zapisów art. 31ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Licencjobiorca w momencie nabycia licencji na oprogramowanie mMedica powierzył Asseco do przetwarzania dane osobowe, przetwarzane w tym oprogramowaniu w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Usługi.
 7. Asseco będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu mMedica.
 2. W przypadku powstania sporu dotyczącego realizacji Usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
 3. Asseco zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w przepisach prawa. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Portalu mMedica. Asseco poinformuje Licencjobiorcę zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości umieszczonej w sekcji Aktualności Portalu mMedica, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć na adres poczty elektronicznej: mmedica@asseco.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Licencjobiorcę wiążącego go ze Spółką stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 5. Regulamin i Portal mMedica podlegają prawu polskiemu.

Regulamin Świadczenia Usługi Konektor Informacje Medyczne (Konektor IM)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Konektora IM, świadczonej przez Dostawcę na rzecz Licencjobiorców Oprogramowania mMedica drogą elektroniczną, umożliwiającej świadczenie usług drogą elektroniczną przez Licencjobiorców na rzecz Pacjentów polegających na wymianie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (usługa wymiana e-dokumentacja) za pomocą HUB-u Komunikacyjnego AMPA, za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia i szyfrowania dokumentów, uniemożliwiającego Dostawcy odczyt tych dokumentów.
 2. Świadczenie Usługi następuje w oparciu o oprogramowanie komputerowe Asseco i wymaga posiadania uprawnień licencyjnych do Oprogramowania mMedica oraz oprogramowania Konektor IM oraz przestrzegania umowy licencyjnej zawieranej w procesie instalacji oprogramowania Konektor IM lub przy zamawianiu licencji oprogramowania mMedica, w tym postanowień dotyczących dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Pacjentów.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Licencjobiorcę zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Licencjobiorców w Regulaminie.
 4. Obowiązki Dostawcy oraz uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu dotyczą w pełnym zakresie wyłącznie Licencjobiorców, którzy uiścili opłatę abonamentową za Usługę, warunkującą zawarcie umowy o odpłatne świadczenie Usługi Konektor IM.
 5. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin jest udostępniany Licencjobiorcy na stronie internetowej http://mmedica.asseco.pl/, w formie która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

II. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej lub co innego nie wynika bezpośrednio z kontekstu użycia danego sformułowania, określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. „Regulamin” – niniejszy regulamin, którego zaakceptowanie i późniejsze przestrzeganie stanowi warunek korzystania z Usługi świadczonej przez Dostawcę,
 2. ”Dostawca” – Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391,  kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości.
 3. HUB Komunikacyjny AMPA – oprogramowanie Dostawcy zainstalowane na zewnętrznym serwerze  pośredniczące w bezpiecznej komunikacji (wymianie elektronicznych dokumentów medycznych) między Licencjobiorcą a Pacjentem.
 4. ”Usługa” lub „Usługa Konektor IM”- usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, polegająca na:

- udzieleniu licencji na korzystanie z Aplikacji klienckiej, umożliwiającej korzystanie z Usługi Konektor IM, świadczonej przez Dostawcę na rzecz Licencjobiorców Oprogramowania mMedica drogą elektroniczną, umożliwiającej świadczenie usług drogą elektroniczną przez Licencjobiorców na rzecz Pacjentów polegających na wymianie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (usługa wymiana e-dokumentacji) za pomocą HUB-u Komunikacyjnego AMPA, za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia i szyfrowania dokumentów, uniemożliwiającego Dostawcy odczyt tych dokumentów.

- zapewnieniu Użytkownikowi możliwości rejestracji jednostki medycznej w HUB-ie Komunikacyjnym AMPA .

- zapewnieniu Użytkownikowi możliwości bezpiecznego wysyłania do Pacjenta i odbioru od Pacjenta elektronicznych dokumentów medycznych;

5. „Klucz Szyfrujący” – fraza tekstowa służąca do wygenerowania klucza wykorzystywanego w algorytmie kryptograficznym (AES-256bit), definiowana przez Licencjobiorcę i znana wyłącznie Jemu. Bez posiadania Klucza Szyfrującego niemożliwy jest dostęp do zawartości kopii zapasowych danych elektronicznych przechowywanych na serwerach Dostawcy, w szczególności dla Dostawcy.

6. „Licencjobiorca” – osoba fizyczna lub prawna, która nabyła odpowiednią licencję oprogramowania mMedica”.

7. „Użytkownik” – Licencjobiorca lub osoba upoważniona przez Licencjobiorcę do korzystania z Usługi Konektor IM, działająca w imieniu i na jego rzecz.

8. ”Aplikacja kliencka” – oprogramowanie „Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych” przeznaczone do zainstalowania na komputerze Licencjobiorcy, pozwalająca na korzystanie z Usługi przez Licencjobiorców oraz/lub Użytkowników, którego używanie wymaga dostępu do publicznej sieci Internet.,

9. ”System teleinformatyczny” - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

10. „Godziny Robocze” – godziny od 9.00 do 17.00 w Dni Robocze.

11. „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. ”Usługi świadczone drogą elektroniczną” - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

13. ”Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późniejszymi zmianami);

14. ”Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1907 z późniejszymi zmianami).

15. Pacjent – dowolna osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którą łączy umowa o świadczenie usług o  udzielanie świadczeń zdrowotnych z Licencjobiorcą. 

16. Informacje Medyczne – aplikacja dostępna na urządzenia mobilne, wspierająca użytkownika w zarządzaniu danymi w procesach związanych z leczeniem, w tym m.in. w przechowywaniu, pobieraniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej, rejestracji na udzielenie świadczenia medycznego oraz prowadzeniu kalendarza związanego ze zdrowiem.\

17. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

III. Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. Pod warunkiem zaakceptowania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Licencjobiorcę warunków w nim określonych, Dostawca obowiązany jest świadczyć Usługę polegającą na:

- udzieleniu licencji na korzystanie z Aplikacji klienckiej składającej się na Oprogramowanie Konektor IM (warunki licencji określone są poniżej) ,

- zapewnieniu Użytkownikowi możliwości rejestracji jednostki medycznej w HUB-ie Komunikacyjnym AMPA .

- zapewnieniu Użytkownikowi możliwości bezpiecznego wysyłania do Pacjenta i odbioru od Pacjenta elektronicznych dokumentów medycznych.

   2. W ramach Usługi Dostawca umożliwi Licencjobiorcy korzystanie z komórki HelpDesk. Komórka HelpDesk dostępna będzie w Godzinach Roboczych, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://mmedica.asseco.pl/.

IV. Dostęp do konta oraz bieżące korzystanie z Usługi

 1. Klientem Usługi może zostać wyłącznie Licencjobiorca Oprogramowania mMedica posiadający pełną zdolność do czynności prawnych tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.
 2. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie i zarejestrowania się w HUB-ie Komunikacyjnym AMPA.
 3. Dostawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Licencjobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Licencjobiorcy danych dostępowych.
 4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Licencjobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego również Licencjobiorca zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują tego rodzaju zagrożenia.
 5. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz do terminowej zapłaty opłaty abonamentowej.
 6. Licencjobiorca potwierdza, że za pomocą Aplikacji klienckiej określonej w niniejszym Regulaminie będzie świadczył Usługi drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów. Wobec powyższego oraz w związku z RODO, Licencjobiorca akceptuje treść „Regulaminu aplikacji mobilnej Informacje Medyczne” będący integralną częścią niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1).
 7. W przypadku zmiany regulaminu, o którym mowa w ppkt 6 powyżej, Dostawca poinformuje niezwłocznie Licencjobiorcę umieszczając nową wersję regulaminu na stronie internetowej https://mmedica.asseco.pl/.  

V. Warunki korzystania z Usługi oraz zawierania umów

 1. Warunkiem uzyskania prawa do korzystania z Usługi jest dokonanie przez Licencjobiorcę następujących czynności:

- wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu, w tym skuteczne zawarcie umowy o powierzeniu danych osobowych w imieniu Administratora zgodnie z art. 28 RODO, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 2).

- dokonanie przez Licencjobiorcę rejestracji za pośrednictwem aplikacji mMedica w HUB‑ie Komunikacyjnym AMPA,

- w przypadku uruchomienia Aplikacji Klienckiej na nowym stanowisku podanie przez Licencjobiorcę danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym

   2. Warunkiem uzyskania pełnych praw Licencjobiorcy oraz zawarcia umowy o odpłatne świadczenie Usługi jest uiszczenie opłaty abonamentowej. Opłata za Usługę jest opłatą roczną, płatną z góry.

   3. Bieżące korzystanie z Usługi przez Licencjobiorcę wymaga:

a) posiadania przez Licencjobiorcę dostępu do publicznej sieci Internet,

b) posiadania danych dostępowych do Indywidualnego Konta Licencjobiorcy (login i hasło), ustanowionych i udostępnionych Licencjobiorcy w procesie rejestracji.

VI. Wygaśnięcie uprawnień i rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi następuje na zasadach określonych przez Dostawcę, a ponadto na skutek:

a) upływu czasu, na który umowa została zawarta, w sytuacji, gdy Licencjobiorca nie zdecydował się na jej odpłatne przedłużenie.

b) jednostronnego oświadczenia woli Dostawcy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Licencjobiorca:

1. wykorzystuje konto Licencjobiorcy w sposób sprzeczny z Regulaminem,

2. wykorzystuje Usługę świadczoną przez Dostawcę dla przechowywania treści o charakterze bezprawnym, łamiąc bezwzględny zakaz ustanowiony w Regulaminie,

3. korzysta z Usługi w sposób mogący zagrażać interesom Dostawcy lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa,

4. naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

5. korzysta z Usługi w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Dostawcy oraz prawidłowego świadczenia Usługi na rzecz Licencjobiorców;

6. rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

c) jednostronnego oświadczenia woli Licencjobiorcy o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Dostawca dokona zmian polegających na zmodyfikowaniu postanowień dotyczących zasad  świadczenia usług drogą elektroniczną przez Licencjobiorcę na rzecz Pacjentów i braku akceptacji tych zmian przez Licencjobiorcę, w terminie 14 dni roboczych od dnia umieszczenia zmienionego regulaminu zgodnie z ppkt 7 pkt IV powyżej.

   2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dostawca zachowuje uiszczoną opłatę abonamentową.

VII. Konto oraz dane eksploatacyjne Licencjobiorcy

 1. Dostawca w celu realizacji Usługi Konektora IM przetwarzać będzie dane osobowe, w stosunku do których Licencjobiorca jest administratorem. Szczegółowe postanowienia dotyczące dalszego przetwarzania danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Konto Licencjobiorcy zakładane jest na podstawie informacji pochodzącej z systemu mMedica, zawierającej unikalny identyfikator instalacji.
 3. W celu korzystania przez Licencjobiorcę z Usługi, Licencjobiorca musi dokonać rejestracji  w HUB-ie Komunikacyjnym.
 4. Dostawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Licencjobiorców, charakteryzujące sposób korzystania przez niego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, takie jak:

a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Licencjobiorca,

b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

c) informacje o skorzystaniu przez Licencjobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

   5. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usługi przez Dostawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Licencjobiorcy wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dostawca będzie realizować poprzez ogłoszenia na stronie internetowej https://mmedica.asseco.pl/.

VIII. Ograniczenia i zakazy

 1. Zakazane jest wykorzystywanie Usługi świadczonej przez Dostawcę dla celu przechowywania treści o charakterze bezprawnym.
 2. W przypadku uzyskania przez Dostawcę wiadomości o korzystaniu przez Licencjobiorcę z Usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Dostawca - zobowiązany bezwzględnym przepisem prawa lub prawomocnym nakazem władzy publicznej - może przekazać dane eksploatacyjne Licencjobiorcy stosownym organom państwowym w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Licencjobiorcy, a także przetworzyć dane niezbędne dla utrwalenia dla celów dowodowych faktu naruszenia prawa przez Licencjobiorcę.
 3. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych przechowywanych przy pomocy Usługi w tym w szczególności za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W razie otrzymania przez Dostawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych przez Użytkownika Licencjobiorcy przy użyciu Usługi, Dostawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Dostawca nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności względem Licencjobiorca w związku z ewentualną szkodą powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do tychże danych.
 5. Licencjobiorca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie warunków Regulaminu przez Użytkowników, w tym poszanowanie praw autorskich do Oprogramowania mMedica i Aplikacji Klienckich i ponosi odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za własne działania lub zaniechanie.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Usługi.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo Systemu teleinformatycznego.

IX. Odpowiedzialność i tryb reklamacyjny

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z błędnej rejestracji Licencjobiorcy.
 2. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub rozpowszechnienie kopii zapasowych objętych Usługą, jeżeli do ich utraty lub rozpowszechnienia doszło w związku z przekazaniem lub utratą danych dostępowych przez Licencjobiorcę.
 3. Dostawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Usługi i ochrony kopii zapasowych przechowywanych przez Licencjobiorcę na serwerach Dostawcy.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Dostawcy. Jeżeli czasowe zawieszenie świadczenia Usługi lub przerwa w jej świadczeniu będzie możliwa do przewidzenia i o ile będzie to możliwe i uzasadnione, Dostawca powiadomi Licencjobiorców o możliwych przerwach w świadczeniu Usługi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu.
 5. Licencjobiorca może zgłaszać reklamacje związane z zaistnieniem ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konektor IM zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://mmedica.asseco.pl/.
 6. Reklamacje powinny zawierać co najmniej dane identyfikujące Licencjobiorcę, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacja może być złożona w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 8. Odpowiedzialność Dostawcy w związku ze świadczeniem Usługi, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona wyłącznie do przypadków wyrządzenia szkody na osobie z winy umyślnej Dostawcy. Odpowiedzialność finansowa Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Licencjobiorcę.
 9. Dostawca nie odpowiada za świadczenie usług drogą elektroniczną przez Licencjobiorcę za pomocą Aplikacji Klienckiej na rzecz Pacjentów.

X. Wymagania techniczne

Korzystanie z Usługi przez Licencjobiorcę wymaga:

 1. posiadania dostępu do publicznej sieci Internet o przepustowości min 512 kbit/s,
 2. dysponowania systemem teleinformatycznym (np. komputer PC) umożliwiającym korzystanie z sieci Internet o minimalnej konfiguracji: 1 CPU, 512 MB RAM, HDD 100 MB,
 3. posiadania oprogramowania systemowego pozwalającego na korzystanie z narzędzi programowych składających się na Usługę Konektor IM w postaci systemu operacyjnego platformy Microsoft Windows : Windows7 lub nowszy,
 4. oprogramowanie: Microsoft Visual C++ Redistributable.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień niniejszego Regulaminu w wyniku zaistnienia sprzeczności z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub w wyniku orzeczenia właściwego Sądu, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych jego postanowień, które zachowują swoją pełną moc i zakres. W tym przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie najbardziej zbliżoną normą odpowiadającą prawu.
 2. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie uważane za doręczone, jeśli są opublikowane na stronie internetowej https://mmedica.asseco.pl.
 3. Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory mogące powstać w związku ze świadczeniem Usługi lub jakimkolwiek stosunkiem umownym mającym swoje źródło w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

Załącznik nr 1 „Regulamin aplikacji mobilnej Informacje Medyczne”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług  korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne będącą własnością Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010224578, kapitał zakładowy  w wysokości 83.000.303, 00 PLN w całości opłacony (dalej: Autor aplikacji Informacje Medyczne)

Definicje

Aplikacja Informacje Medyczne – aplikacja dostępna na urządzenia mobilne, wspierająca Użytkownika w zarządzaniu danymi w procesach związanych z leczeniem, w tym m.in. w przechowywaniu, pobieraniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej, rejestracji na udzielenie świadczenia medycznego oraz prowadzeniu kalendarza związanego ze zdrowiem.

Autor aplikacji Informacje Medyczne – Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303, 00 PLN w całości opłacony, które jest autorem i właścicielem Aplikacji  Informacje Medyczne.

Certyfikat uwierzytelniający Użytkownika – certyfikat służący do uwierzytelnienia użytkownika i jego urządzenia w systemie dziedzinowym Podmiotu Leczniczego. Certyfikat wystawiany jest na urządzeniu użytkownika po wpisaniu kodu PIN potwierdzającego zautoryzowanie i potwierdzenie tożsamości użytkownika w Podmiocie Leczniczym. Certyfikat jest podpisywany cyfrowo przez centrum certyfikacyjne Autora aplikacji Informacje Medyczne.

Funkcjonalności komunikacyjne – funkcjonalności Aplikacji Informacje Medyczne umożliwiające komunikację z danym Podmiotem Leczniczym, określone w § 2 punkt 1 podpunkt 1). Korzystanie z funkcjonalności jest możliwe pod warunkiem uprzedniego  przeprowadzenia procesu Rejestracji/Uwierzytelnienia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości  w sposób określony w Regulaminie.

Hasło - utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), określony przez Użytkownika umożliwiający Aplikacji  Informacje Medyczne autoryzację Użytkownika.

HUB Komunikacyjny – aplikacja umożliwiająca komunikację pomiędzy Aplikacją Informacje Medyczne a aplikacjami Podmiotów Leczniczych, administrowana przez Autora aplikacji Informacje Medyczne.

Konto Użytkownika – spersonalizowany przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji Informacje Medyczne, w szczególności niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji/Uwierzytelnienia Użytkownika. 

Licencja – warunki licencyjne na korzystanie z Aplikacji Informacje Medyczne, będące częścią Umowy, określone w § 10 Regulaminu.

Login – określony dla Aplikacji Informacje Medyczne przez Użytkownika ciąg znaków go identyfikujący.

Podmiot Leczniczy - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności leczniczej lub lekarz, pielęgniarka, którzy wykonują zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 przedmiotowej ustawy, który zawarł umowę o współpracy z Autorem aplikacji Informacje Medyczne  na korzystanie z HUB Komunikacyjny.  Lista aktualnie współpracujących z Autorem Aplikacji Informacje Medyczne Podmiotów Leczniczych dostępna jest pod adresem: https://informacje-medyczne.asseco.com/.

Użytkownik – dowolna osoba fizyczna, która świadomie i dobrowolnie zawarła Umowę na korzystanie z Aplikacji Informacje Medyczne , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Regulamin – niniejszy regulamin. 

Rejestracja/Uwierzytelnienie – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Komunikacyjnych.

Umowa – stosunek prawny regulujący zasady korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Autorem aplikacji Informacje Medyczne będący podstawą świadczenia usługi korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne, o której mowa w Regulaminie.

Ustawa o Działalności Leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz.1638 ze zm.).

Przepisy o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018. poz. 100), a od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 683 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, zasady korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt przez akceptację postanowień Regulaminu za pomocą Aplikacji Informacje Medyczne.

§ 2. Zakres usługi

 1. Autor aplikacji Informacje Medyczne świadczy na rzecz Użytkowników usługę korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne, która umożliwia:

1) wymianę dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (usługa wymiana e-dokumentacji) pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem Leczniczym;

2) przechowywanie i przeglądanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej;

3) rejestrację na wizyty lekarskie w systemach informatycznych współpracujących Podmiotów Leczniczych, przy użyciu dedykowanych dla tych podmiotów portali (usługa e-rejestracja);

4) wpisywanie do kalendarza informacji związanych ze zdrowiem (usługa e-kalendarz), przykładowo informacji o planowanych wizytach w celu udzielania świadczenia medycznego czy o harmonogramie przyjmowania leków.

  2. Korzystanie z Funkcjonalności Komunikacyjnych jest możliwe pod warunkiem uprzedniego  przeprowadzenia procesu Rejestracji/Uwierzytelnienia i potwierdzenia tożsamości  opisanego w Regulaminie w § 5. Rejestracja/Uwierzytelnienie Użytkownika w danym Podmiocie Leczniczym.

§ 3. Umowa na korzystanie z Aplikacji Informacje Medyczne

 1. Świadczenie usługi korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne następuje na podstawie Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w drodze pobrania i zainstalowania przez Użytkownika oraz zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług. W przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Funkcjonalności Komunikacyjnych zalecane jest cofnięcie Autoryzacji z poziomu Aplikacji Informacje Medyczne.

§ 4. Prawa i obowiązki Stron

Wymagania techniczne dla Aplikacji Informacje Medyczne

 1. Korzystanie z Aplikacji Informacje Medyczne wymaga:

1) pobrania z internetowego sklepu Google Play (dla systemu Android) lub AppStore (dla systemu iOS) i zainstalowania na urządzeniu mobilnym Aplikacji Informacje Medyczne;

2) założenia w Aplikacji Informacje Medyczne Konta Użytkownika;

3) dodatkowo, w przypadku woli korzystania przez Użytkownika  z Funkcjonalności Komunikacyjnych, wymaga się:

4) uzupełnienia wymaganego zakresu danych osobowych,  tj. podania numeru PESEL niezbędnego do wystawienia Certyfikatu Uwierzytelniającego Użytkownika;

5) Rejestracji/Uwierzytelnienia i potwierdzenia tożsamości Użytkownika w danym Podmiocie Leczniczym.

   2. Korzystanie z Aplikacji Informacje Medyczne przez Użytkownika jest możliwe, a o ile będą spełnione przez Użytkownika następujące wymagania techniczne:

1) użytkownik będzie się posługiwał następującym sprzętem: telefon lub tablet z systemem Android lub iOS,

2) rozdzielczość ekranu: minimum 480 x 800 dla systemu Android i minimum 640 x 1136 dla systemu iOS,

3) głębia kolorów: 32 bity,

4) ilość pamięci RAM: minimum 1 GB,

5) ilość dostępnego miejsca w pamięci: minimum 60 MB dla systemu Android i minimum 25 MB dla systemu iOS.

   3. W celu korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do usług transmisji danych oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z dostępem do transmisji danych na urządzeniach.

   4. W celu zapewnienia prawidłowej pracy Użytkownik zobowiązany jest do posiadania najnowszej wersji Aplikacji  Informacje Medyczne, aktualizowanej poprzez sklep Google Play (dla systemu Android) lub AppStore (dla systemu iOS).

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne, w tym z Funkcjonalności Komunikacyjnych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Umową, oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Autora aplikacji Informacje Medyczne, jak również zgodnie z powszechnie bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i zasad współżycia społecznego. 
 2. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

1) zabezpieczania urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja Informacje Medyczne, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu,

2) ochrony danych pozwalających na zalogowanie się do Konta Użytkownika przed osobami trzecimi,

3) aktualizacji danych podanych podczas procesu Rejestracji/Uwierzytelniania;

4) umieszczania w zasobach Aplikacji Informacje Medyczne prawdziwych danych, co do których posiada prawo dysponowania;

5) powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Autora aplikacji Informacje Medyczne, Podmiotu Leczniczego oraz osób trzecich, w tym innych Użytkowników, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu Użytkownika, sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

6) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność i dobra osobiste  innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu, archiwizowaniu, udostępnianiu i  rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

7) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji Informacje Medyczne, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

8) nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących wyrządzić szkodę Autora aplikacji Informacje Medyczne, Podmiotu Leczniczego, innych Użytkowników i innych osób trzecich, w szczególności niestosowania oprogramowania umożliwiającego bezprawne pozyskanie danych osobowych oraz oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji Informacje Medyczne.

9) niezamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,

10) nierozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych,

11) korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Prawa i obowiązki Autora aplikacji Informacje Medyczne

 1. Autor aplikacji Informacje Medyczne podejmie wszelkie starania celem zapewnienia stałego i nieprzerwanego funkcjonowania Aplikacji Informacje Medyczne. Możliwe są jednak przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji Informacje Medyczne spowodowane czynnikami niezależnymi od Autora aplikacji Informacje Medyczne, w tym w szczególności  problemami technicznymi, a także niedostępnością systemów informatycznych poszczególnych Podmiotów Leczniczych lub niespełnieniem przez Użytkownika warunków technicznych dla korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne, w tym braku dostępu do usług transmisji danych.
 2. Autor aplikacji Informacje Medyczne zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Aplikacji Informacje Medyczne w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu.
 3. Autor aplikacji Informacje Medyczne uprawniony jest do zablokowania Funkcjonalności Komunikacyjnych w sytuacji działania Użytkownika na szkodę Autora aplikacji Informacje Medyczne, innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wyżej wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę do zablokowania Konta Użytkownika.
 4. Autor aplikacji Informacje Medyczne poinformuje stosowne organy państwowe o działaniach Użytkowników naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5. Rejestracja/Uwierzytelnienie Użytkownika

 1. Proces Rejestracji/Uwierzytelniania rozpoczyna się od zgłoszenia przez Użytkownika woli  Rejestracji/Uwierzytelnienia i potwierdzenia tożsamości w Aplikacji Informacje Medyczne w Podmiocie Leczniczym świadczącym usługi  Funkcjonalności Komunikacyjne.
 2. Poświadczenia tożsamości Użytkownika dokonuje pracownik lub osoba działająca w imieniu Podmiotu Leczniczego.
 3. Po potwierdzeniu tożsamości pracownik lub osoba działająca w Imieniu Podmiotu Leczniczego podaje Użytkownikowi PIN służący do autoryzacji Użytkownika w aplikacji APMA. Użytkownik wpisuje podany kod PIN w Aplikacji Informacje Medyczne. Wpisanie poprawnego kodu PIN powoduje Rejestrację/Uwierzytelnienie Użytkownika dla danego Podmiotu Leczniczego.  
 4. Dokonanie Rejestracji  Użytkownika powoduje zapisanie numeru PESEL w HUB-ie Komunikacyjnym.
 5. Dokonanie Rejestracji/Uwierzytelnienia w Podmiocie Leczniczym umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usług – Funkcjonalności Komunikacyjnych dla danego Podmiotu Leczniczego.
 6. W celu korzystania z Funkcjonalności Komunikacyjnych świadczonych przez dany   Podmiot Leczniczych, Użytkownik winien przeprowadzić proces Rejestracji/Uwierzytelnienia w tym, danym Podmiocie Leczniczym.
 7. Użytkownik dokonuje Rejestracji w danym Podmiocie Leczniczym jednorazowo.
 8. Rejestracja/Uwierzytelnienie następuje równocześnie  z wyrażeniem zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez dany Podmiot Leczniczy, w którym nastąpiła Rejestracja/Uwierzytelnienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Funkcjonalności Komunikacyjnych.

§ 6. Odpowiedzialność Stron

Odpowiedzialność Autora aplikacji Informacje Medyczne

 1. Autor aplikacji Informacje Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkownika niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia społecznego. 
 2. Ponadto, Autor aplikacji Informacje Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające, w szczególności za:

1) naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, m.in. operacji wykonanych przez osoby trzecie przy użyciu danych służących do logowania do Konta Użytkownika,

2) przerw w świadczeniu usług wynikających z konieczności konserwacji systemu, usunięcia zakłóceń, wprowadzenia zmian, a także przyczyn niezależnych od niego, w tym w szczególności wywołanych problemami technicznymi, a także niedostępnością systemów informatycznych poszczególnych Podmiotów Leczniczych lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Informacje Medyczne,

3) podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji w zasobach Aplikacji Informacje Medyczne,

4) podania przez Użytkownika danych, co do których nie przysługuje mu prawo dysponowania,

5) świadczeń medycznych udzielonych Użytkownikowi przez Podmiot Leczniczy współpracujący z Aplikacją Informacje Medyczne,

6) nieprawdziwości informacji zamieszczanych w ramach Funkcjonalności Komunikacyjnych przez Podmioty Lecznicze oraz nieprawidłowości przeprowadzenia procesu Rejestracji/Uwierzytelnienia przez Podmioty Lecznicze,

7) zakresu danych udostępnianych w ramach Funkcjonalności Komunikacyjnych przez Podmioty Lecznicze.

8) utraty danych Użytkownika wynikających z okoliczności niezależnych od Autora aplikacji Informacje Medyczne,

9) braku dostępu do Aplikacji Informacje Medyczne wywołany konfiguracją sprzętu Użytkownika niespełniającą wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika,

10) ujawnienia jakichkolwiek informacji dotyczących Aplikacji Informacje Medyczne na podstawie orzeczenia sądowego lub decyzji lub innego aktu władczego organów władzy lub administracji państwowej  albo wynikające z obowiązków przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  3. Autor aplikacji Informacje Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

  4. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie będą stanowiły naruszenia Umowy przez Autora aplikacji Informacje Medyczne  i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania,  m. in. za:

1) prawdziwość danych zamieszczanych przy użyciu Aplikacji Informacje Medyczne oraz prawo do dysponowania tymi danymi,

2) działania osób trzecich, które weszły w posiadanie danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika na skutek zaniedbań Użytkownika w zakresie ochrony tychże danych,

3) niestosowania się i podejmowania działań lub zaniechań sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu (w tym w szczególności praw i obowiązków określonych w § 5 ust. 2 Regulaminu) lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.  

  § 7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie w trakcie procesu Rejestracji/Uwierzytelniania, o którym mowa w § 5, jest Podmiot Leczniczy, który dokonuje Rejestracji/Uwierzytelnienia, a podmiotem przetwarzającym jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów.  
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu  jest wyrażeniem zgody na świadczenie usług (określonych w niniejszym Regulaminie) drogą elektroniczną.
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania Rejestracji/Uwierzytelnienia Użytkownika.
 5. Użytkownik  zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub poczty elektronicznej w celu umożliwienia korzystania z usług wynikających z niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać do Podmiotu Leczniczego, który przeprowadził proces Rejestracji/Uwierzytelnienia.
 7. Autor aplikacji Informacje Medyczne zapewnia, iż pozyskane tak dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów uwierzytelnienia Użytkownika za pomocą Hub‑a Komunikacyjnego.  Dane te będą zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem z wykorzystaniem mechanizmów zabezpieczeń sieciowych i aplikacyjnych wykorzystywanych przez Autora aplikacji Informacje Medyczne.
 8. Autor aplikacji Informacje Medyczne będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W ramach Aplikacji Informacje Medyczne mogą być umieszczane łącza do innych treści internetowych Autor aplikacji Informacje Medyczne nie ma wpływu na regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych treści internetowych, ani na treść informacji tam zawartych. Autor aplikacji Informacje Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych rejestrowanych w ramach aplikacji do niego nienależących.
 10. Szczegółowe zasady dotyczące poufności informacji przetwarzanych przez Autora aplikacji Informacje Medyczne zostały określone w polityce prywatności. Aktualny tekst polityki udostępniony został pod adresem internetowym https://pl.asseco.com/polityka-prywatnosci/.
 11. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w postaci danych identyfikujących Użytkownika (numeru PESEL), ich poprawiania oraz do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tychże danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z utraceniem możliwości korzystania z Funkcjonalności Komunikacyjnych. Uprawnienia, o którym mowa powyżej realizowane są przez Podmiot Leczniczy, w którym Użytkownik się zarejestrował/uwierzytelnił.

§ 8.  Zasady zabezpieczenia telefonu i Aplikacji Informacje Medyczne

 1. Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje urządzenie, na którym korzysta z Aplikacji  Informacje Medyczne  oraz  dostęp do Aplikacji Informacje Medyczne zgodnie z niniejszymi minimalnymi zaleceniami:

1) Urządzenie powinno mieć włączoną automatyczną bezpieczną blokadę ekranu (zabezpieczoną przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich).

2) Bezpieczna blokada ekranu powinna być zabezpieczona za pomocą jednej z wymienionych metod:

a. za pomocą kodu PIN o minimalnej długości 4 znaków,

b. za pomocą hasła o minimalnej długości 8 znaków,

c. za pomocą wzoru graficznego o minimalnym skomplikowaniu 6 punktów,

d. za pomocą zabezpieczenia biometrycznego (np. skan linii papilarnych).

3) Dostęp do Aplikacji Informacje Medyczne zabezpieczony jest przy pomocy indywidualnego loginu oraz hasła (dane logowania). Danych logowania do Aplikacji Informacje Medyczne nie wolno udostępniać osobom trzecim.

4) Hasło do Aplikacji Informacje Medyczne powinno spełniać następujące wymagania:

a. być długości minimum 8 znaków,

b. zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny.

2.  W przypadku utraty urządzenia (kradzież, zgubienie), użytkownik Aplikacji Informacje Medyczne zobowiązany jest do cofnięcia Autoryzacji urządzenia w Podmiocie Leczniczym, w którym dokonał Autoryzacji .

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy  funkcjonalności Aplikacji Informacje Medyczne nie działają w sposób uregulowany w niniejszym Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona  w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail informacje.medyczne@asseco.pl. Autor aplikacji Informacje Medyczne udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres elektroniczny do udzielania odpowiedzi.
 3. Reklamacja winna zawierać opis zastrzeżeń co do sposobu działania Aplikacji Informacje Medyczne.
 4. Autor aplikacji Informacje Medyczne zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Autor aplikacji Informacje Medyczne rozpoznaje reklamację i informuje Użytkownika o jej rozpatrzeniu w ten sam sposób w jaki została złożona w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji Użytkownika dotyczącej Funkcjonalności Komunikacyjnych Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do tego Podmiotu Leczniczego, który świadczy usługi. W tym celu Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej reklamacje i przesłać ją na adres, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Autor aplikacji Informacje Medyczne po jej zweryfikowaniu, przekaże reklamację do danego Podmiotu Leczniczego. Ust. 3-4 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 10. Własność intelektualna

Prawa do Aplikacji Informacje Medyczne

 1. Wszystkie prawa do Aplikacji Informacje Medyczne, w tym zasoby i materiały umieszczone w Aplikacji Informacje Medyczne, tj. w szczególności jej nazwa, domena internetowa, wzorce, formularze, logotypy, zdjęcia, znaki towarowe, jak również oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 ze. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.  Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 2. Prawa, w tym do  materiałów i zasobów , o których mowa w ust. 1 powyżej przysługują Autorowi aplikacji Informacje Medyczne lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Autor aplikacji Informacje Medyczne posiada stosowne upoważnienie do ich wykorzystania poprzez zawarcie z tymi osobami trzecimi stosownych umowy.
 3. Użytkownik może korzystać z zasobów umieszczonych w Aplikacji Informacje Medyczne wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego. Korzystanie z zasobów zawartych w Aplikacji Informacje Medyczne w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek prywatny wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Autora aplikacji Informacje Medyczne.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnego, uprzedniego zezwolenia Autora aplikacji Informacje Medyczne umieszczać w innych serwisach internetowych, kopiować ani publikować w innej formie jakiejkolwiek części zasobów umieszczonych w Aplikacji Informacje Medyczne lub wykorzystywać je w innym celu, niż wynikające z funkcjonowania Aplikacji  Informacje Medyczne.

Warunki licencyjne Aplikacji Informacje Medyczne

 1. Dla świadczenia  usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, Autor aplikacji Informacje Medyczne udziela Licencji obejmującej niekomercyjne korzystanie z Aplikacji Informacje Medyczne na urządzeniu  mobilnym dla celów określonych w Regulaminie.
 2. Licencja jest ograniczona, niewyłączna, niezbywalna. 
 3. Wszelkie prawa do używania aplikacji są udzielane tylko i wyłącznie na zasadzie Licencji. Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do Aplikacji Informacje Medyczne.

§ 11. Zmiany Regulaminu/Umowy

 1. Autor aplikacji Informacje Medyczne zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju funkcjonalności udostępnianych w ramach Aplikacji Informacje Medyczne,  w szczególności w sytuacjach rozwiązania umowy o współpracy z Podmiotem Leczniczym lub wynikających ze zmian przepisów prawa, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 2. Autor aplikacji Informacje Medyczne zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu zaakceptowanym za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji Informacje Medyczne.
 4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Autor aplikacji Informacje Medyczne dokona aktualizacji aplikacji, która będzie dostępna w internetowym sklepie Google Play. Po aktualizacji Aplikacji Informacje Medyczne użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu podczas jej uruchamiania, poprzez wyświetlenie Regulaminu w nowym brzmieniu. W razie braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, Użytkownik  nie będzie miał dostępu do funkcjonalności Aplikacji Informacje Medyczne. 
 5. W przypadku niezaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu/Umowy takie oświadczenie będzie traktowane jako wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo możliwość rozwiązania Umowy w każdym czasie. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez odinstalowanie Aplikacji Informacje Medyczne.
 7. W przypadku: 

a) wycofania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych  poprzez złożenie stosownego oświadczenia w danym Podmiocie Leczniczym

b) zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Komunikacyjnych, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z danym Podmiotem Leczniczym, Autor aplikacji Informacje Medyczne po otrzymaniu żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych od Podmiotu Leczniczego  wszelkie dane Użytkownika z HUB-a Komunikacyjnego i zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Funkcjonalności Komunikacyjnych.  W takiej sytuacji Umowa w pozostałym zakresie będzie obowiązywać. 

8. Autor aplikacji Informacje Medyczne usunie numer PESEL Użytkownika z HUB-a Komunikacyjnego i zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Podmiotu Leczniczego – Funkcjonalności Komunikacyjnych.  W takiej sytuacji Umowa w pozostałym zakresie będzie obowiązywać.  Autor aplikacji Informacje Medyczne może zaprzestać świadczenia usługi korzystania z Aplikacji Informacje Medyczne, w sytuacji gdy nastąpią zdarzenia o charakterze siły wyższej (zdarzenie nagłe, nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym, którego skutkom strona nie mogła była zapobiec przy dołożeniu należytej staranności), na czas trwania siły wyższej.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Aplikacja Informacje Medyczne podlega prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz  ustaw wymienionych w § 9 ust. 1 Regulaminu, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Ustawa o Działalności Leczniczej i Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd siedziby Autora aplikacji Informacje Medyczne.  

Niniejszy Regulamin został wydany w dniu 16.11.2018 przez Autora aplikacji Informacje Medyczne.

Załącznik nr 2.

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

1)   Licencjobiorca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 do dalszego powierzenia Dostawcy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora.

2)   Dostawca posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Usługi Konektor IM, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa,  w szczególności Dostawcy znane są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3)   Na warunkach określonych w niniejszym Załączniku Licencjobiorca powierza Dostawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do należytego zrealizowania umowy o świadczenie Usług Konektora IM.

4)   Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w Regulaminie rozumie się dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres został wskazany w niniejszej Załączniku.

5)   Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Regulaminie. 

6)   Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji Usług Konektora IM, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego Załącznika.

7)   Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu umowy o odpłatne świadczenie Usługi, zgodnie z punktem V, podpunkt 2 niniejszego regulaminu. 

8)   Dostawca przetwarzać będzie dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Licencjobiorcy, przy czym za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Dostawcy na potrzeby realizacji umowy, zgodnie z punktem V, podpunkt 2 niniejszego regulaminu.

9)   Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

1) numer PESEL

10)  Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

1) Pacjenci

2) Licencjobiorcy.

11)  Licencjobiorca wyraża zgodę na powierzenie realizacji umowy o świadczenie Usług wskazanym poniżej podwykonawcom, w tym na powierzenie im przetwarzania danych osobowych, do czego niniejszym upoważnia Dostawcę i udziela Dostawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego przetwarzania danych osobowych tym podwykonawcom, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w niniejszym Załączniku, w zakresie, w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Dostawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dostawca wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych Licencjobiorcy, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Dostawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Dostawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

Lista Podwykonawców Dostawcy

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul Podolska 21; 81-321 Gdynia,  NIP: 5170359458          

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000421310, kapitał zakładowy w wysokości 120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.

1)     Dostawca  realizując  zadania wynikające z niniejszej Umowy w miarę możliwości udzieli pomocy Licencjobiorcy w zakresie: 

a) realizacji  obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą,  w  zakresie wykonywania  jej praw  określonych w rozdziale III  RODO,  

b) zapewnienia  realizacji obowiązków  wynikających z art. 32–36 RODO.

2)     Dostawca  bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia -  zgłosi  na adres e-mail Licencjobiorcy podany podczas rejestracji na Portalu mMedica każde naruszenie  danych osobowych powierzonych niniejszą Umową, którego  będzie uczestnikiem. 

3)     Dostawca po  zakończeniu  przetwarzania  danych  osobowych  niezwłocznie  dokona ich zniszczenia. Czynności zniszczenia każdorazowo zostaną potwierdzone stosownym protokołem.

4)     Dostawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwi Licencjobiorcy przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Dostawcę w związku z realizacją umowy o świadczenie Usług. Licencjobiorcy przysługuje prawo do audytu przez okres trwania Licencji. Sposób rozliczenia z przetwarzanych danych reguluje Regulamin aplikacji mobilnej Informacje Medyczne, będący załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu.

Warunki licencji na komponenty osób trzecich.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Moduł Skanowania Dokumentów XpressScan.

Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umową stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną zwana dalej Licencjobiorcą a Xpress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210255, zwany dalej XPRESS. Przedmiotem Umowy licencyjnej jest towarzyszące jej Oprogramowanie „Xpress Scan, którego autorem jest XPRESS, łącznie ze związanymi z nim nośnikami i dokumentacją, zwane dalej OPROGRAMOWANIEM. Oprogramowanie obejmuje także aktualizacje, które XPRESS może Licencjobiorcy dostarczyć lub udostępnić. Niniejsza Umowa dotyczy praw użytkownika końcowego i nie stanowi umowy sprzedaży. XPRESS pozostaje właścicielem kopii Oprogramowania, fizycznego nośnika oraz każdej innej kopii, do stworzenia której Licencjobiorca jest uprawniony zgodnie z niniejsza Umowa. Oprogramowanie korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego. XPRESS przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej Umowy. Licencjobiorcy przysługuje terminowe niewyłączne prawo użytkowania Oprogramowania, co nie oznacza nabycia prawa własności do Oprogramowania i rozwiązań zastosowanych w Oprogramowaniu. Okres obowiązywania Licencji rozpoczyna się w dniu utworzenia klucza licencyjnego. Okres obowiązywania Licencji kończy się z dniem wygaśnięcia ważności klucza aktywacyjnego. Okres obowiązywania pierwszej Licencji nie może trwać krócej niż 12 miesięcy. Szczegóły Licencji, o których mowa powyżej, mogą być modyfikowane (w zakresie wersji oprogramowania, ilości stacji oraz czasu trwania licencji) przez Licencjobiorcę za pośrednictwem serwisu internetowego "Centrum Zarządzania Licencjami", z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Licencjobiorca może zainstalować kopie Oprogramowania na komputerze bądź serwerze należącym do Licencjobiorcy albo podmiotu świadczącego Licencjobiorcy usługi hostingu Oprogramowania- wyłącznie w celu ich świadczenia i używać tego Oprogramowania w okresie obowiązywania licencji zgodnie z jej warunkami. Licencjobiorca może korzystać z praw licencyjnych, tylko w okresie ważności licencji. Jeżeli Licencjobiorca nabywa wersje jednostanowiskową Oprogramowania, oznacza to prawo do jego użytkowania w tym samym czasie na jednym komputerze. W przypadku wersji wielostanowiskowej Licencjobiorca ma prawo do użytkowania Oprogramowania w tym samym czasie na ilości komputerów nie większej, niż ilość stanowisk, na które Licencjobiorca nabył licencje. Licencjobiorca posiada prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa, wyłącznie do własnego użytku, bez względu na ilość stanowisk. Licencjobiorca nie podejmie ani nie zezwoli na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), rozłożenia, dekompilacji, tłumaczenia lub adaptacji Oprogramowania, ani jakichkolwiek operacji ingerujących w oryginalny kod Oprogramowania. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży licencji (w tym udzielenia sublicencji) ani Oprogramowania W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy przysługujące prawa wynikające z tej umowy automatycznie i natychmiast wygasają, bez konieczności dokonywania zawiadomienia przez XPRESS. W takim przypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego skasowania, zniszczenia lub zwrotu na własny koszt, Oprogramowania, wszystkich jego kopii zapasowych oraz wszelkich związanych materiałów na rzecz XPRESS. Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oprócz tych, które zostały wprost wskazane w Umowie.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Modułów Baza Leków Pharmindex, Interakcje Pharmindex oraz Asystent MD łącznie lub każdego z nich oddzielnie.

Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umową stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną zwaną dalej Licencjobiorcą a PHARMINDEX POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 129566, zwany dalej Licencjodawcą i zastępuje wszelkie inne porozumienia lub negocjacje, zarówno ustne jak i pisemne. Może zostać zmieniona jedynie przez umowę podpisaną zgodnie przez obie strony.

Przed rozpoczęciem korzystania z któregokolwiek modułu, którego dotyczy niniejsza Umowa należy uważnie zapoznać się z jej treścią. Instalacja, kopiowanie lub korzystanie z któregokolwiek modułu, którego dotyczy niniejsza Umowa w jakikolwiek inny sposób będzie traktowane jako potwierdzenie faktu, ze Licencjobiorca zapoznał się z treścią Umowy i bez zastrzeżeń akceptuje jej warunki. Niniejsza Umowa stanowi zarazem dowód uzyskania licencji i w związku z tym należy ja traktować jako rzecz wartościową.

Przedmiotem Umowy są moduły: Baza Pharmindex, Interakcje Pharmindex oraz Asystent MD zintegrowane z aplikacją mMedica. Niniejsza Umowa dotyczy praw Licencjobiorcy, stanowi także warunki ograniczenia gwarancji oraz środków ochrony prawnej. 

Niniejsza Umowa nie stanowi umowy sprzedaży.

Licencjodawca oświadcza, że jest autorem treści zawartych w modułach Baza Pharmindex**, Interakcje Pharmindex*** oraz Asystent MD**** zwanych dalej Produktami Pharmindex i przysługują jej niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do ww. produktów. Produkty Pharmindex są w całości chronione przez prawo autorskie i zostają udostępnione Licencjobiorcy na warunkach określonych w Umowie.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na używanie Produktów Pharmindex jedynie pod warunkiem, że Licencjobiorca akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie. Warunkiem uzyskania licencji jest także jednoczesne uregulowanie przez Licencjobiorcę należnej za dany, wyżej wymieniony moduł lub moduły opłaty licencyjnej za pośrednictwem ASSECO POLAND S.A.

Brak zapłaty pełnej należności z tytułu zakupu licencji równoznaczny jest z nielegalnym użytkowaniem Produktów Pharmindex i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną. Instalując lub użytkując Produkty Pharmindex Licencjobiorca wskazuje swoją akceptację Umowy.

Licencjodawcy przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej Umowy.

Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy Produkty Pharmindex oraz udziela prawa do korzystania z Produktów Pharmindex zgodnie z warunkami określonymi Umową. Dodatkowe elementy oprogramowania dostarczone Licencjobiorcy przez Licencjodawcę są uważane za część Produktów Pharmindex i także podlegają warunkom Licencji.

Moduł Baza Pharmindex jest elektronicznym indeksem leków obecnych na polskim rynku, zawierającym opisy preparatów wpisanych do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych i dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opisy są w całości merytorycznie zgodne z oficjalną informacją, zaaprobowaną przez Ministerstwo Zdrowia, uzyskaną w procesie rejestracji leku (SPC lub zarejestrowana ulotka).

Żadna część informacji zawartych w Produktach Pharmindex nie może być reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie na wszelkie nośniki elektroniczne, mechaniczne lub inne, stworzone teraz lub później, włączając kserokopiowanie, nagrywanie lub wszelkie inne systemy składowania i odzyskiwania informacji bez wcześniejszego wyraźnego pisemnego zezwolenia Licencjodawcy

Licencjobiorcy przysługuje terminowe niewyłączne prawo do korzystania z danego Produktu bądź Produktów Pharmindex, na które nabył licencję. Okres obowiązywania Licencji rozpoczyna się w dniu utworzenia klucza licencyjnego. Okres obowiązywania Licencji może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, może być zmienny i zależy od daty sprzedaży, ale zawsze kończy się z dniem wygaśnięcia licencji na program mMedica. Opłata licencyjna jest naliczana proporcjonalnie do czasu trwania licencji i może stanowić część opłaty rocznej. Licencja może zostać przedłużona na kolejny okres, o ile taką wolę wyrazi Licencjobiorca złoży odpowiednie zamówienie. O ile licencja nie zostanie przedłużona, po upływie wspomnianego terminu, prawo uzyskane na podstawie Umowy wygasa. W pozostałym zakresie Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków licencji. W przypadku rozwiązania Umowy Licencjobiorca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich kopii Produktów Pharmindex znajdujących się na nośnikach urządzenia, na których został bądź zostały zainstalowane.

Licencjobiorca posiada prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa, wyłącznie do własnego użytku, bez względu na ilość stanowisk. Jeżeli Licencjobiorca nabywa wersje jednostanowiskową któregoś z Produktów Pharmindex, oznacza to prawo do użytkowania tego produktu Pharmindex w tym samym czasie na jednym komputerze. W przypadku wersji wielostanowiskowej Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i użytkowania Produktu Pharmindex, dla którego nabył licencję, w tym samym czasie na ilości komputerów nie większej, niż ilość stanowisk, na które Licencjobiorca nabył licencje.

Licencjobiorca ma prawo drukować na potrzeby własne opisy leków zawarte w Produktach Pharmindex pod warunkiem, że nie wykorzysta logo, nazwy ani znaków towarowych Licencjodawcy w celu innym niż do zaznaczenia, że dany wydruk został opracowany przez Licencjodawcę oraz oznaczenia odnośnych praw autorskich, oraz zabezpieczy Licencjodawcę przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami lub procesami sądowymi wynikającymi z użytkowania lub rozpowszechniania przez Licencjobiorcę wydruków danych pochodzących z Produktów Pharmindex.

Licencjobiorca nie może:

* Korzystać z Produktów Pharmindex w sposób inny niż dozwolony Licencją;

* Sprzedawać, wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać, sublicencjonować, przekazywać lub przenosić prawa do modułów Pharmindex;

* Używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania , w całości lub w części ani umożliwiać dostęp do Produktów Pharmindex osobom nie posiadającym licencji na ich użytkowanie;

* Modyfikować modułów Pharmindex ani łączyć ich w całości lub częściowo z innym programem;

* rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować oprogramowania zawartego w Produktach Pharmindex, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających Produkty Pharmindex;

* Sporządzać elektronicznej kopii modułów Pharmindex;

* Redystrybuować nieskompilowane oraz skompilowane dane pochodzące z modułów Pharmindex lub pliki graficzne, dźwiękowe i inne, które obejmują moduły Pharmindex;

* usuwać ani zmieniać oznaczeń Licencjodawcy ani znaków towarowych

Licencja zezwala na zainstalowanie Produktów na serwerze osoby trzeciej świadczącej Licencjobiorcy usługi hostingu tego oprogramowania, wyłącznie w zakresie umożliwiającym korzystania z oprogramowania zgodnie z niniejszą licencją.

Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby wszystkie nieścisłości zostały wyeliminowane. Przypominamy, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze oryginalna charakterystyka leku zatwierdzona przez MZ. W tych okolicznościach roszczenia prawne wobec Licencjodawcy za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

Pharmindex Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (+48 22) 101-36-66 , fax (+48 22) 101-36-01

e-mail: pomoc@pharmindex.pl

http://www.pharmindex.pl

** W przypadku modułu Baza Pharmindex Licencjodawca dostarcza bazę leków, z której dane za pomocą oprogramowania Asseco są importowane do aplikacji mMedica w celu ich dalszego wykorzystania (przeglądania, wyszukiwania, prezentacji danych, pobierania danych o lekach w celu wykorzystania do tworzenia recept oraz zapisywania w dokumentacji pacjenta).

*** W przypadku modułu Interakcje Pharmindex Licencjodawca dostarcza aplikację w formie pliku dll, służącą do wyznaczania interakcji przy wykorzystaniu modułu Baza Pharmindex. Asseco dostarcza oprogramowanie prezentujące dane będące wynikiem działania aplikacji dostarczonej przez Licencjodawcę. Oprogramowanie Asseco przekazuje do aplikacji Licencjodawcy dane o lekach jakie mają zostać przeanalizowane, a następnie prezentuje otrzymane dane.

**** W przypadku modułu Asystent MD współwłaścicielem praw autorskich (wraz z Pharmindex Poland Sp. z o.o.) oraz Licencjodawcą jest Stanusch Technologies S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Goduli 36, 41-712 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 362345. Licencjodawca zapewnia, że posiada prawo do samodzielnego udzielania licencji na moduł Asystent MD.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych mmPACS.

Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umową stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną zwana dalej Licencjobiorcą a BIOBYTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410729, zwaną dalej BIOBYTE. Przedmiotem Umowy licencyjnej jest towarzyszące jej Oprogramowanie „Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych mmPACS”, którego autorem jest BIOBYTE, łącznie ze związanymi z nim nośnikami i dokumentacją, zwane dalej OPROGRAMOWANIEM. Oprogramowanie obejmuje także aktualizacje, które BIOBYTE może Licencjobiorcy dostarczyć lub udostępnić. Niniejsza Umowa dotyczy praw użytkownika końcowego i nie stanowi umowy sprzedaży. BIOBYTE pozostaje właścicielem kopii Oprogramowania, fizycznego nośnika oraz każdej innej kopii, do stworzenia której Licencjobiorca jest uprawniony zgodnie z niniejsza Umowa. Oprogramowanie korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego. BIOBYTE przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej Umowy. Licencjobiorcy przysługuje terminowe niewyłączne prawo użytkowania Oprogramowania, co nie oznacza nabycia prawa własności do Oprogramowania i rozwiązań zastosowanych w Oprogramowaniu. Okres obowiązywania Licencji rozpoczyna się w dniu utworzenia klucza licencyjnego. Okres obowiązywania Licencji kończy się z dniem wygaśnięcia ważności klucza aktywacyjnego. Okres obowiązywania pierwszej Licencji nie może trwać krócej niż 12 miesięcy. Szczegóły Licencji, o których mowa powyżej, mogą być modyfikowane (w zakresie wersji oprogramowania, ilości stacji oraz czasu trwania licencji) przez Licencjobiorcę za pośrednictwem serwisu internetowego "Centrum Zarządzania Licencjami" programu mMedica, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Licencjobiorca może zainstalować kopie Oprogramowania na komputerze bądź serwerze należącym do Licencjobiorcy albo podmiotu świadczącego Licencjobiorcy usługi hostingu Oprogramowania- wyłącznie w celu ich świadczenia i używać tego Oprogramowania w okresie obowiązywania licencji zgodnie z jej warunkami. Licencjobiorca może korzystać z praw licencyjnych, tylko w okresie ważności licencji. Jeżeli Licencjobiorca nabywa wersje jednostanowiskową Oprogramowania, oznacza to prawo do jego użytkowania w tym samym czasie na jednym komputerze. W przypadku wersji wielostanowiskowej Licencjobiorca ma prawo do użytkowania Oprogramowania w tym samym czasie na ilości komputerów nie większej, niż ilość stanowisk, na które Licencjobiorca nabył licencje. Licencjobiorca posiada prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa, wyłącznie do własnego użytku, bez względu na ilość stanowisk. Licencjobiorca nie podejmie ani nie zezwoli na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), rozłożenia, dekompilacji, tłumaczenia lub adaptacji Oprogramowania, ani jakichkolwiek operacji ingerujących w oryginalny kod Oprogramowania. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży licencji (w tym udzielenia sublicencji) ani Oprogramowania W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy przysługujące prawa wynikające z tej umowy automatycznie i natychmiast wygasają, bez konieczności dokonywania zawiadomienia przez BIOBYTE. W takim przypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego skasowania, zniszczenia lub zwrotu na własny koszt, Oprogramowania, wszystkich jego kopii zapasowych oraz wszelkich związanych materiałów na rzecz BIOBYTE. Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oprócz tych, które zostały wprost wskazane w Umowie.

Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oprócz tych, które zostały wprost wskazane w Umowie. BIOBYTE dostarcza Oprogramowanie na zasadzie "TAK JAK JEST" i nie ponosi odpowiedzialności za jego kompletność lub przydatność do celów Licencjobiorcy, ani że Oprogramowanie będzie działać w każdych warunkach, jakie Licencjobiorca może wybrać dla jego używania ani też, że Oprogramowanie jest zupełnie wolne od wszelkich w bezwzględnym znaczeniu tego pojęcia błędów lub wad. BIOBYTE niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi, wynikającej z okoliczności lub rękojmi określonej przez przepisy prawa. Bez względu na jakiekolwiek szkody wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania Oprogramowania, które Licencjobiorca lub osoby trzecie mogą ponieść z jakiegokolwiek powodu, całkowita odpowiedzialność BIOBYTE z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za licencję na Oprogramowanie. Licencjobiorcy nie służy prawo do odszkodowania za utracone korzyści ani prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

BIOBYTE dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone przez licencjobiorcę niedoskonałości zostały wyeliminowane. Uwagi dotyczące Oprogramowania należy kierować na adres:

BIOBYTE Sp. z o.o., ul. Bojkowska 43C, 44-100 Gliwice

e-mail: biuro@biobyte.pl

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY, ŻE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH UMÓW, ROZUMIEM ICH TREŚĆ, A TAKŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA TO, BY BYĆ ZWIĄZANYM ZASADAMI I WARUNKAMI Z NICH WYNIKAJĄCYMI.

                                                                                                                                              (w. 12)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×