Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Najnowsze FAQ

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2023 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2022
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2022. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2023 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk  "+" oznaczający operacje "Dodaj"
c) Dla nowo otwartego okna "Kody NFZ w strukturze organizacyjnej" dla pola "Rok" ustawić wartość "2022" i wybrać przycisk "Odśwież"
d) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2022 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2023
e) Dla dodanego kodu w polach 'Data od' "Data do" wskazać  zakres obowiązywania w roku 2023
f) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź.

Alternatywną dla działań opisach w pkt 3a-3f jest:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Zmodyfikować wartość w polu "Data do" wydłużąjąc ważność na rok 2023

W wersji 8.2.0 na wydruku skierowania do laboratorium zostały dodane nowe elementy określające identyfikatory skierowanie w systemie mMedica jak i systemie laboratorium.
Identyfikator widniejący na skierowaniu papierowym jest wewnętrznym identyfikatorem zlecenia. Jeśli zostanie wystawiony dokument zlecenia bez dokumentu elektronicznego to na skierowaniu drukuje się tylko numer wewnętrzny.

                                

Jeśli dla dokumentu zostanie wystawione zlecenie elektroniczne, to na druku skierowania zostaje dodany dodatkowy identyfikator określający numer zlecenia elektronicznego, które zostało przekazane do systemu zewnętrznego.
                                
Uwaga: Przed przekazaniem wydruku skierowania  papierowego pacjentowi należy skorzystać z przycisku ”Prześlij do laboratorium”, aby skierowanie zostało powiązanie ze zleceniem elektronicznym i na wydruku pojawił się obszar „Identyfikator zlecenia w laboratorium”.

Standard PIK HL7 CDA dla :
a)    wysyłki zleceń,
b)    odbioru wyników
wymaga posiadania aktualnych słowników kodów ICD9 w lokalnej bazie danych. Słowniki te publikowane są na stronie CNFZ pod adresem.
W przypadku otrzymania komunikatu o poniższej treści dla procesu importu wyniku:
[FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "wyniki_badania_lab_wart" violates foreign key constraint "fk_kod_procmed".
Key (klasyf_proc, kod_proc)=(ICD94, xx.xxx) is not present in table "kod_procmed".
Należy wykonać czynność importu słownika ICD9 opisaną w rozdziale 10.3 instrukcji:
(…)
Dla poprawnego ewidencjonowania i sprawozdawania świadczeń konieczne jest posiadanie aktualnego słownika procedur ICD-9. Słownik należy samodzielnie, regularnie zaczytywać do aplikacji mMedica, po
uprzednim pobraniu go ze strony NFZ.
Aby zaczytać do programu słownik procedur ICD-9 należy:
1. Ze strony NFZ pobrać aktualny plik słownika w formacie XML i zapisać na dysku komputera,
2. Przejść do ścieżki: Komunikacja > Import danych i wybrać przycisk Import z pliku,
3. W oknie Otwieranie odszukać plik pobrany ze strony NFZ,
4. Wybrać przycisk Otwórz, który rozpocznie proces zaczytywania słownika do programu.
(…)

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie świadczeń pierwszorazowych W40-W50 dla roku 2022.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do skryptu:
Poprawa wartości współczynnika korygującego dla świadczeń pierwszorazowych

W celu umożliwienia wysyłki Zdarzeń medycznych zawierających pozycje rozliczeniowe z wagą punktową równą 0 poprzez 'Harmonogram zadań" została w obszarze mmService wprowadzona modyfikacja, która to umożliwia.
Aby Zdarzenia Medyczne były wysyłąne należy podmieć na stacji(serwerze) na którym uruchommiona jest usługa mmService plik mmService.exe. Opis czynności wykonaganych do podmiany pliku zawiera poniższa instrukcja:
Na serwerze(stacji), gdzie znajduje się uruchomiona usługa mmService należy:
a) Zatrzymać usługę mmService w trybie Administratora :Panel Sterowania-> Narzedzia Administracyjne-> Usługi -> mmService -> Zatrzymaj
b) Umieścić plik mmService.exe w katalogu mMedica
c) Uruchomić usługę mmService w trybie administratora: Panel Sterowania-> Narzedzia Administracyjne-> Usługi -> mmService -> Uruchom Ponownie.
d) Zweryfikować wykonanie zadania z poziomu "Harmonogram Zadań" w mMedica.

Link do pliku mmService.exe.

W celu dokonania przeliczenia wskaźników dla eSkierowań przyjętych i wystawionych należy:

1. zweryfikować, czy uzupełniono słownik eWskaźników w kontekście roku 2020- uzupełnić w razie potrzeby
2. wczytać ściśle wg kolejności skrypty poniżej:
 FIX_01_MATRYCA_PRZEKODOWAŃ.MQP
 FIX_02_RESET_i_WERYFIKACJA_eWSKAZNIKOW.MQP (usuwa poprzednie wersje skryptów na eWskaźniki)
 FIX_03_PRZELICZ_eWSKAZNIKI_ZBIORCZO.MQP
3. wykonać ściśle wg powyższej kolejności skrypty przy czym w przypadku wcześniejszego otrzymania skryptów z poprzedniej edycji należy PO WYKONANIU skryptu drugiego ( FIX_02_RESET_i_WERYFIKACJA_eWSKAZNIKOW.MQP ) wyjść z formatki procedury serwisowej i wejść ponownie.

Operacja ta ma na celu odświeżenie formatki ze skryptami na eWskaźniki, aby widoczne pozostały tylko aktualne 3 skrypty.
4. Wykonać komunikację z NFZ celem potwierdzenia zmodyfikowanych rozliczeń.

/skrypt serwisowy/ - instrukcja wykonawcza - /ogólna dla wszystkich skryptów/
należy zalogować się do mMedica oraz wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe
2. Kliknąć przycisk Wczytaj procedurę i wczytać plik pobrany z linku i zapisany lokalnie w komputerze użytkownika
3. Kliknąć przycisk Szukaj
4. Kliknąć przycisk Wykonaj

Link do pliku zip zawierającego skrypty wymienione powyżej.

W związku z występującymi, od kilku dni, problemami w procesie wystawiania e-ZLA  opisanymi komunikatem zwrotnym "Walidacja zakończyła się nieodpowiednim statusem." Należy zweryfikować poprawności danych zaewidencjonowanych w aplikacji mMedica i systemach zewnętrznych.
Błędy komunikacyjne z systemem PUE ZUS są wynikiem zaostrzenia reguł walidacyjnych, sprawdzających zgodność danych przekazywanych przez placówkę, z danymi w systemach centralnych.

Przeprowadzających weryfikację poprawności danych zaewidencjonowanych  w aplikacji, należy zwrócić uwagę na:
1. Dane Podmiotu Leczniczego:
Dane Podmiotu, komórki realizującej, w której wystawiane jest e-ZLA muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie RWDPL.
2. Dane Personelu Medycznego:
Imię/Imiona, Nazwisko, Numer prawa wykonywania zawodu muszą być zgodne z danymi w systemie PUE ZUS.

W przypadku błędów/różnic należy:
1. Poprawić dane w aplikacji  mMedica,
2. Skorzystać z przycisku "Aktualizuj dane" dostępnego w oknie danych wizyty,
3. Wykonać operację ponownego wystawienie e-ZLa z systemu mMedica.

Jeśli dane są identyczne w mMedica i systemach zewnętrznych, eZLA będzie wysłane poprawnie.

W celu zaimportowania słownika grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych opisanego skrótem GRS proszę wykonać następujące czynności:

1. Uruchomić procedurę "Import słownika grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych - GRS.MQP" zamieszczoną w linku poniżej.
2. Przejść do obszaru Komunikacja -> Import danych
3. Wybrać przycisk "Import z pliku"
4. Wskazać do importu plik "Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2020.00025.11).xml" pobrany z linku poniżej
5. Pobrać aktualny słownik produktów handlowych wersja 293 dostępny pod adresem https://www.nfz.gov.pl
6. Wybrać przycisk "Import z pliku"
7. Wskazać do importu plik pobrany w pkt 6.

W celu uruchomienia procedury wymienionej powyżej należy wykonać:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: "Szukaj",
6. Wybrać przycisk: „Wykonaj"

Linki do plików:
Import słownika grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych - GRS
Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2020.00025.11)

Poniższa procedura serwisowa zmienia definicję sprawozdania ZD-3 w zakresie wyznaczania ilości wykonanych teleporad i wizyt domowych. Dotychczasowy algorytm rozbudowano i uwzględniono w nim procedury ICD-9 i świadczenia dla wizyt POZ.

Dla dodanych warunków przyjęto następujący podział:
-Teleporada
89.0099- porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, (dział 2,3,4)
94.471 - porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (dział 3)
5.01.00.0000152 - teleporada lekarza POZ (dział 2)
-Wizyta domowa
5.01.00.0000122 - porada lekarska udzielona w domu pacjenta (dział 2)

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: "Szukaj",
6. Wybrać przycisk: „Wykonaj"

Link do skryptu:
Procedura serwisowa zmieniająca definicję sprawozdania ZD-3 dla 2020 roku(wersja 3).

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu styczniu 2021.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w zarządzeniu 25/2020/DSOZ - załącznik 5(5a).

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.18
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do zarządzenia 25/2020/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021"

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2021 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2020
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2020. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2021 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk  "+" oznaczający operacje "Dodaj"
c) Dla nowo otwartego okna "Kody NFZ w strukturze organizacyjnej" dla pola "Rok" ustawić wartość "2020" i wybrac przycisk "Odśwież"
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2020 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2021
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2021
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Poniższe działania mają na celu eliminację problemu z ładowaniem biblioteki pg_dump.dll podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych:

1. Należy pobrać bibliotekę zlib1.dll z poniższego linku:
Link do biblioteki zlib1.dll
2. Wyłączyć aplikację mMedica, na stacji na której występuje problem
3. Pobrany plik należy przenieść do katalogu w którym zainstalowana jest aplikacja mMedica, domyślnie jest to ścieżka:
dla systemów 64 bitowych:
C:\Program Files (x86)\ASSECO\mMedica
dla systemów 32 bitowych:
C:\Program Files\ASSECO\mMedica
4. W momencie wklejenia pliku (zlib1.dll) do katalogu mMedica należy wyrazić zgodę na jego podmianę.

Po wykonanych powyżej czynnościach kopia zapasowa powinna wykonywać się prawidłowo

Dla aplikacji mMedica  od wersji 6.7.9 został zaimplementowany mechanizm ewidencji wskaźników w obszarze:
a) Wystawionych przez placówkę e-Skierowań
b) Przejętych do realizacji e-Skierowań

Mechanizm został zaimplementowany w obszarze słownikowym na ścieżce Ewidencja-> Słowniki -> Edycja wskaźników e-Skierowań.

s1

Przejście do wyżej wymienionego obszaru umożliwia użytkownikowi określenie wartości współczynników w kontekście:
a) Numeru umowy
b) Miesiąca
Rozpoczęcie ewidencji aktywowane jest poprzez przycisk "Dodaj", który dodaje pusty rekord z podpięty słownikami Numerów umów i miesięcy.

 s2

Na podstawie wprowadzonych wartości wskaźników aplikacja mMedica sprawdza, czy zostały osiągnięte progi premiowania zdefiniowane w zarządzeniu 94/DSOZ/2020.
Jeśli wymienione w Zarządzeniu 94/DSOZ/2020 progi zostały osiągnięte, to w procesie ewidencji świadczeń wymienionych w zarządzeniu dla wizyt:
a) zrealizowanych na podstawie e-Skierowania
b) w czasie których zostało wystawione e-Skierowanie
zostanie ustawiony  wskaźnik specjalnego rozliczenia w polu "Sposobu rozliczenia" oraz wartość dla pola "Krotność rozliczeniowa".

s3

Zamieszczone poniżej procedury serwisowe wygenerują zestawienia:
1)    Przyjętych e-Skierowań niezależnie od daty.
Wykaz pozwoli na jednoznaczne określenie w jakiej wizycie należy uzupełnić kod resortowy V i VII komórki w której zostało ono zrealizowane.
Zestawienie, które zostało Państwu udostępnione zawiera w swoim wyniku również identyfikatory e-skierowań, które zostały pobrane ale w ich ramach nie została zrealizowana wizyta - w takim przypadku w kolumnie "id_wizyty" zamiast identyfikatora wyświetlony będzie napis "brak wizyty".

2)    Wystawionych e-Skierowań z systemu mMedica.
Raport obejmuje wszystkie e-Skierowania wystawione w ramach wizyt w aplikacji mMedica niezależnie od daty.
W kolumnie "identyfikator_eSkierowania_ostatnie_cyfry" wartości liczbowe odpowiadają ostatnim cyfrą identyfikatora e-Skierowań podanym w kolumnie B (dokument_ext) w zestawianiu z CSIOZ. Cyfrowa końcówka ciągu jest unikatowa, zatem nie ma możliwości, żeby taki sam ciąg znaków się powtórzył, proszę to wykorzystać do identyfikacji zakwestionowanych skierowań. Sposób identyfikacji numeracji został szczegółowo opisany w polu opis po wczytaniu procedury do aplikacji mMedica.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj


Link do procedur:
a) Zestawienie przyjętych do realizacji e-Skierowań.
b) Zestawienie wystawionych e-Skierowań.

W momencie wystąpienia błędu: „Nie można zmienić użytkownika, gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami”, który występuje w przypadku próby powiązania użytkownika systemu z osobą personelu proszę wykonać poniższą procedurę serwisową.
Wykaże ona wizyty w których użytkownik realizujący nie posiada przypisanej osoby personelu. W kolumnie „Podjęcie działania przez użytkownika”, procedura zasugeruje jakie działania powinien wykonać użytkownik:
1. „Zmień użytkownika realizującego w wizycie” – w tym przypadku należy odnaleźć wizytę z zestawienia i dokonać zmiany osoby personelu,
2. Dotyczy wizyt, które oznaczone są jako usunięte: „Kliknij "wykonaj" - w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”

Powyższe działania powinny umożliwić w sposób prawidłowy przypisanie osób personelu w przypadku wystąpienia omawianego błędu.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki
6. Jeżeli znajdą się tam pozycje z sugerowanym działaniem: „Kliknij "wykonaj" - w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”, należy wybrać opcję „Wykonaj”

Link do skryptu:
Nie można zmienić użytkownika gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami

Poniższa procedura serwisowa dokonuje zmiany wersji słownika dla kodów MZ na podstawie rozporządzenia MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) na wartość "3", a także przekodowuje kody świadczeń z "długich" na "krótkie" wraz ze zmianą słownika.

Działaniem procedury serwisowej objęte są wszystkie wizyty spełniające poniższe kryteria:
a) datę realizacji  znajduje się w przedziale czasowym większym bądź równym 01.01.2020,
b) wskazana wersja słownika dla kodów MZ jest inna niż dedykowana dla słownika zgodnego z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532), a wartość kodu świadczenia jest kodem  "krótkim" (bez kropek) np. "4-Porada",
c) wartość kodu świadczenia jest kodem „ długim” (z kropką) np . "4.4-Leczenie amb. spec-porada "

W zależności od występującego przypadku  zostaną  wykonane następujące operacje:
-  ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów krótkich tj. „rozp. MZ 23.12.2019”
-  zostanie wykonana operacja przekodowania kodu świadczenia na kod „krótki” oraz ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów „krótkich” tj. „ rozp. MZ 23.12.2019”

Przed wykonaniem procedury sugerujemy konsultacje z lokalnym OWNFZ w celu potwierdzenia oczekiwanej wersji słownika.
Nawiązujemy tutaj do komunikatu z 11.02.2020, gdzie NFZ sugerował sprawozdawczość nowych kodów MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) z wersją słownika = 2 dla stycznia i lutego 2020.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj - na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki, domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone do modyfikacji - aby wizyta nie była objęta modyfikacją należy ją odznaczyć,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Zmiana wersji słownika jednostki statystycznej i przekodowanie kodów długich.

W aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 6.6.7 została udostępniona możliwość ewidencji "Ankiety klasyfikacji wstępnej"  opublikowanej na stronie www.gov.pl.
Informacja o braku wypełnienia  "Ankiety klasyfikacji wstępnej" pojawia się w momencie:
a) Wykonywania Rejestracji z poziomu Kartoteki Pacjenta w momencie "Zatwierdzenia"
b) Wykonywania Rejestracji z poziomu Terminarz w momencie "Zatwierdzenia"
c) Przy otworzeniu "Nowej Wizyty" z poziomu Gabinet

Użytkownik aplikacji, który nie wypełnił ankiety informowany jest o tym fakcie komunikatem:

Wypełnienie "Ankiety klasyfikacji wstępnej" może zostać wykonane z poziomu:

a) Rejestracji:

b) Gabinetu

Wprowadzone do systemu "Ankiety klasyfikacji wstępnej" są widocznej w "Przeglądzie ankiet klasyfikacji wstępnej" dostępnym z poziomu Ewidencja-> Specjalne-> Przeglądzie ankiet klasyfikacji wstępnej.

W powyższym obszarze użytkownik może dokonywać:

a) Filtracji ankiet wg dostępnych w obszarze wyszukiwania kryteriów,

b) Wydruku

Użytkownik może wyłączyć informacje o braku wypełnienia "Ankiety klasyfikacji wstępnej" poprzez odznaczenie parametru "Wyświetlaj  informacje o braku ankiety klasyfikacji wstępnej" znajdującego się w "Konfiguratorze".

W celu wystawienia Faktury/Rachunku na 1/12-stą kontraktu proszę wykonać następujące czynności:

1.  Zalogować się do aplikacji i przejść do "Katalogu umów".

  screen1

2. W "Katalogu umów" wybrać umowę oraz miesiąc za który ma być generowany rachunek.

screen2

3. Zapisać liczby wykonań dla poszczególnych zakresów dla danego miesiąca i przejść do "Przegląd Rachunków".

screen3

4. Utworzyć "Nowy" rachunek.

screen4

5. Wprowadzić dane rachunku w oparciu o liczby zakontraktowane jako limit miesięczny 1/12-stą kontraktu w polu "Ilość" dla poszczególnych zakresów umowy.

screen5

6. Zapisać wprowadzone dane poprzez przycisk "Zatwierdź".  Wygenerować plik i przekazać do lokalnego oddziału OW NFZ.

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 25-03-2020:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-juz-dostepna-w-ewus,7670.html
w systemie eWUŚ uruchomiono funkcjonalność przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej.

Przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach:

1. Kartoteka pacjenta -> Sprawdzenie Statusu eWUŚ
screnn1

2. Kartoteka pacjenta - Informacje o pacjencie

screnn2

3. Terminarz - Rezerwacja/Rejestracja. Na slocie rezerwacji dostępna jest ikona BIOHAZARD

screnn3 1

4. Gabinet, Hospitalizacja - Lista pacjentów

screnn4

 5. Ewidencja danych:

a) Wizyta

screnn5

b) Hospitalizacja 

screnn6

UWAGA - W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ.

screnn7

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym '07.0000.400.02','07.0000.402.02' dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu '07.0000.400.02','07.0000.402.02'":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym 07.0000.318.02 dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu 07.0000.318.02":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.


Zostały przygotowane procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego stopnia poziomu w ramach PSZ dla świadczeń z roku 2020.
Celem procedur jest ustawienie wartości:
- I Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R01 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, I poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.04"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie styczeń-grudzień 2020
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.35" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom I".

- II Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R02 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, II poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.03"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.34" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom II".

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki opisane powyżej.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

W załączeniu poniżej została przygotowana procedura serwisowa poprawiająca współczynnik korygujący w zakresach: '07.0000.218.02', '07.0000.221.02', '07.0000.400.02' dla roku 2020.
Procedura ustawia współczynnik WKW dla świadczeń udzielonych dzieciom do 18 roku życia z udzielonym świadczeniem: 5.13.00.2310060 ( lakierowanie zębów -1/4 łuku ).

Procedura jest wielokrotnego zastosowania - po pierwszym jej wczytaniu do programu i wykonaniu jeżeli zajdzie taka konieczność
będzie ją można wykorzystać ponownie bez konieczności ponownego jej zaczytywania do aplikacji.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do procedury:
Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresów: '07.0000.218.02', '07.0000.221.02', '07.0000.400.02'.

 

W związku z komunikatem CNFZ opublikowanym 26.02.2020 r. o godzinie 17.00, a obowiązującym od 01.03.2020 r.,
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7596.html
informujemy że zmiany związane z nowo dodanym kodem „3 - dla słownika zgodnie z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532)" w słowniku mMedica, będą udostępnione od wersji 6.6.0., którą planujemy opublikować 23.03.2020 r.
Prosimy o wstrzymanie się z eksportem świadczeń za marzec 2020 r., do czasu opublikowania nowej wersji mMedica.

Procedury weryfikują poprawność wyznaczonej krotności rozliczeniowej w ramach współczynnika M02 i M09.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości procedury ustawiają:
1. Wartości dla "Sposobu rozliczenia M02":
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.8
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.5
2. Wartości dla "Sposobu rozliczenia M09":
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 2.2
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.9
 
Wartości te są określone w słowniku CNFZ dostępnym pod adresem:
https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/3843

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Link do skryptu: "Poprawa sposobu rozliczenia M02"
Link do skryptu: "Poprawa sposobu rozliczenia M09"

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu styczniu 2020.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w zarządzeniu 182/2019/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.16
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.16 dla miesiąca stycznia 2020" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do zarządzenia 182/2019/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.16 dla miesiąca stycznia 2020"

Komunikat wskazuje na brak definicji słowników odnoszących się do produktów jednostkowych w obszarze JGP na rok 2020 po stronie lokalnego OWNFZ.
W sprawie otrzymywanego komunikatu prosimy Państwa o kontakt z lokalnym OWNFZ w celu pozyskania informacji czy mają Państwo już wykonywać eksporty na rok 2020 w zakresie JGP.

Zostały przygotowane procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego stopnia poziomu w ramach PSZ dla świadczeń z roku 2019.
Celem procedur jest ustawienie wartości:
- I Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R01 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, I poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.04"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.46" w okresie styczeń- wrzesień 2019
b) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.56" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
c) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.25" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
d) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.35" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom I".

- II Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R02 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, II poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.03"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.44" w okresie styczeń- wrzesień 2019
b) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.55" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
c) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.24" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
d) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.34" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom II".

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki opisane powyżej.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2020 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2019
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2019. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2020 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2019 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2020
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2020
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×