Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Najnowsze FAQ

Dla aplikacji mMedica  od wersji 6.7.9 został zaimplementowany mechanizm ewidencji wskaźników w obszarze:
a) Wystawionych przez placówkę e-Skierowań
b) Przejętych do realizacji e-Skierowań

Mechanizm został zaimplementowany w obszarze słownikowym na ścieżce Ewidencja-> Słowniki -> Edycja wskaźników e-Skierowań.

s1

Przejście do wyżej wymienionego obszaru umożliwia użytkownikowi określenie wartości współczynników w kontekście:
a) Numeru umowy
b) Miesiąca
Rozpoczęcie ewidencji aktywowane jest poprzez przycisk "Dodaj", który dodaje pusty rekord z podpięty słownikami Numerów umów i miesięcy.

 s2

Na podstawie wprowadzonych wartości wskaźników aplikacja mMedica sprawdza, czy zostały osiągnięte progi premiowania zdefiniowane w zarządzeniu 94/DSOZ/2020.
Jeśli wymienione w Zarządzeniu 94/DSOZ/2020 progi zostały osiągnięte, to w procesie ewidencji świadczeń wymienionych w zarządzeniu dla wizyt:
a) zrealizowanych na podstawie e-Skierowania
b) w czasie których zostało wystawione e-Skierowanie
zostanie ustawiony  wskaźnik specjalnego rozliczenia w polu "Sposobu rozliczenia" oraz wartość dla pola "Krotność rozliczeniowa".

s3

Zamieszczone poniżej procedury serwisowe wygenerują zestawienia:
1)    Przyjętych e-Skierowań niezależnie od daty.
Wykaz pozwoli na jednoznaczne określenie w jakiej wizycie należy uzupełnić kod resortowy V i VII komórki w której zostało ono zrealizowane.
Zestawienie, które zostało Państwu udostępnione zawiera w swoim wyniku również identyfikatory e-skierowań, które zostały pobrane ale w ich ramach nie została zrealizowana wizyta - w takim przypadku w kolumnie "id_wizyty" zamiast identyfikatora wyświetlony będzie napis "brak wizyty".

2)    Wystawionych e-Skierowań z systemu mMedica.
Raport obejmuje wszystkie e-Skierowania wystawione w ramach wizyt w aplikacji mMedica niezależnie od daty.
W kolumnie "identyfikator_eSkierowania_ostatnie_cyfry" wartości liczbowe odpowiadają ostatnim cyfrą identyfikatora e-Skierowań podanym w kolumnie B (dokument_ext) w zestawianiu z CSIOZ. Cyfrowa końcówka ciągu jest unikatowa, zatem nie ma możliwości, żeby taki sam ciąg znaków się powtórzył, proszę to wykorzystać do identyfikacji zakwestionowanych skierowań. Sposób identyfikacji numeracji został szczegółowo opisany w polu opis po wczytaniu procedury do aplikacji mMedica.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj


Link do procedur:
a) Zestawienie przyjętych do realizacji e-Skierowań.
b) Zestawienie wystawionych e-Skierowań.

W momencie wystąpienia błędu: „Nie można zmienić użytkownika, gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami”, który występuje w przypadku próby powiązania użytkownika systemu z osobą personelu proszę wykonać poniższą procedurę serwisową.
Wykaże ona wizyty w których użytkownik realizujący nie posiada przypisanej osoby personelu. W kolumnie „Podjęcie działania przez użytkownika”, procedura zasugeruje jakie działania powinien wykonać użytkownik:
1. „Zmień użytkownika realizującego w wizycie” – w tym przypadku należy odnaleźć wizytę z zestawienia i dokonać zmiany osoby personelu,
2. Dotyczy wizyt, które oznaczone są jako usunięte: „Kliknij "wykonaj" - w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”

Powyższe działania powinny umożliwić w sposób prawidłowy przypisanie osób personelu w przypadku wystąpienia omawianego błędu.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki
6. Jeżeli znajdą się tam pozycje z sugerowanym działaniem: „Kliknij "wykonaj" - w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”, należy wybrać opcję „Wykonaj”

Link do skryptu:
Nie można zmienić użytkownika gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami

Poniższa procedura serwisowa dokonuje zmiany wersji słownika dla kodów MZ na podstawie rozporządzenia MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) na wartość "3", a także przekodowuje kody świadczeń z "długich" na "krótkie" wraz ze zmianą słownika.

Działaniem procedury serwisowej objęte są wszystkie wizyty spełniające poniższe kryteria:
a) datę realizacji  znajduje się w przedziale czasowym większym bądź równym 01.01.2020,
b) wskazana wersja słownika dla kodów MZ jest inna niż dedykowana dla słownika zgodnego z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532), a wartość kodu świadczenia jest kodem  "krótkim" (bez kropek) np. "4-Porada",
c) wartość kodu świadczenia jest kodem „ długim” (z kropką) np . "4.4-Leczenie amb. spec-porada "

W zależności od występującego przypadku  zostaną  wykonane następujące operacje:
-  ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów krótkich tj. „rozp. MZ 23.12.2019”
-  zostanie wykonana operacja przekodowania kodu świadczenia na kod „krótki” oraz ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów „krótkich” tj. „ rozp. MZ 23.12.2019”

Przed wykonaniem procedury sugerujemy konsultacje z lokalnym OWNFZ w celu potwierdzenia oczekiwanej wersji słownika.
Nawiązujemy tutaj do komunikatu z 11.02.2020, gdzie NFZ sugerował sprawozdawczość nowych kodów MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) z wersją słownika = 2 dla stycznia i lutego 2020.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj - na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki, domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone do modyfikacji - aby wizyta nie była objęta modyfikacją należy ją odznaczyć,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Zmiana wersji słownika jednostki statystycznej i przekodowanie kodów długich.

W aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 6.6.7 została udostępniona możliwość ewidencji "Ankiety klasyfikacji wstępnej"  opublikowanej na stronie www.gov.pl.
Informacja o braku wypełnienia  "Ankiety klasyfikacji wstępnej" pojawia się w momencie:
a) Wykonywania Rejestracji z poziomu Kartoteki Pacjenta w momencie "Zatwierdzenia"
b) Wykonywania Rejestracji z poziomu Terminarz w momencie "Zatwierdzenia"
c) Przy otworzeniu "Nowej Wizyty" z poziomu Gabinet

Użytkownik aplikacji, który nie wypełnił ankiety informowany jest o tym fakcie komunikatem:

Wypełnienie "Ankiety klasyfikacji wstępnej" może zostać wykonane z poziomu:

a) Rejestracji:

b) Gabinetu

Wprowadzone do systemu "Ankiety klasyfikacji wstępnej" są widocznej w "Przeglądzie ankiet klasyfikacji wstępnej" dostępnym z poziomu Ewidencja-> Specjalne-> Przeglądzie ankiet klasyfikacji wstępnej.

W powyższym obszarze użytkownik może dokonywać:

a) Filtracji ankiet wg dostępnych w obszarze wyszukiwania kryteriów,

b) Wydruku

Użytkownik może wyłączyć informacje o braku wypełnienia "Ankiety klasyfikacji wstępnej" poprzez odznaczenie parametru "Wyświetlaj  informacje o braku ankiety klasyfikacji wstępnej" znajdującego się w "Konfiguratorze".

W celu wystawienia Faktury/Rachunku na 1/12-stą kontraktu proszę wykonać następujące czynności:

1.  Zalogować się do aplikacji i przejść do "Katalogu umów".

  screen1

2. W "Katalogu umów" wybrać umowę oraz miesiąc za który ma być generowany rachunek.

screen2

3. Zapisać liczby wykonań dla poszczególnych zakresów dla danego miesiąca i przejść do "Przegląd Rachunków".

screen3

4. Utworzyć "Nowy" rachunek.

screen4

5. Wprowadzić dane rachunku w oparciu o liczby zakontraktowane jako limit miesięczny 1/12-stą kontraktu w polu "Ilość" dla poszczególnych zakresów umowy.

screen5

6. Zapisać wprowadzone dane poprzez przycisk "Zatwierdź".  Wygenerować plik i przekazać do lokalnego oddziału OW NFZ.

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 25-03-2020:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-juz-dostepna-w-ewus,7670.html
w systemie eWUŚ uruchomiono funkcjonalność przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej.

Przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach:

1. Kartoteka pacjenta -> Sprawdzenie Statusu eWUŚ
screnn1

2. Kartoteka pacjenta - Informacje o pacjencie

screnn2

3. Terminarz - Rezerwacja/Rejestracja. Na slocie rezerwacji dostępna jest ikona BIOHAZARD

screnn3 1

4. Gabinet, Hospitalizacja - Lista pacjentów

screnn4

 5. Ewidencja danych:

a) Wizyta

screnn5

b) Hospitalizacja 

screnn6

UWAGA - W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ.

screnn7

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym '07.0000.400.02','07.0000.402.02' dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu '07.0000.400.02','07.0000.402.02'":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie stomatologicznym 07.0000.318.02 dla roku 2020.
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura "Poprawa współczynnika WKW i WKP dla świadczeń z zakresu 07.0000.318.02":

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.


Zostały przygotowane procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego stopnia poziomu w ramach PSZ dla świadczeń z roku 2020.
Celem procedur jest ustawienie wartości:
- I Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R01 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, I poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.04"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie styczeń-grudzień 2020
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.35" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom I".

- II Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R02 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, II poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.03"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.34" w okresie styczeń - grudzień 2020 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom II".

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki opisane powyżej.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

W załączeniu poniżej została przygotowana procedura serwisowa poprawiająca współczynnik korygujący w zakresach: '07.0000.218.02', '07.0000.221.02', '07.0000.400.02' dla roku 2020.
Procedura ustawia współczynnik WKW dla świadczeń udzielonych dzieciom do 18 roku życia z udzielonym świadczeniem: 5.13.00.2310060 ( lakierowanie zębów -1/4 łuku ).

Procedura jest wielokrotnego zastosowania - po pierwszym jej wczytaniu do programu i wykonaniu jeżeli zajdzie taka konieczność
będzie ją można wykorzystać ponownie bez konieczności ponownego jej zaczytywania do aplikacji.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do procedury:
Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresów: '07.0000.218.02', '07.0000.221.02', '07.0000.400.02'.

 

W związku z komunikatem CNFZ opublikowanym 26.02.2020 r. o godzinie 17.00, a obowiązującym od 01.03.2020 r.,
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7596.html
informujemy że zmiany związane z nowo dodanym kodem „3 - dla słownika zgodnie z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532)" w słowniku mMedica, będą udostępnione od wersji 6.6.0., którą planujemy opublikować 23.03.2020 r.
Prosimy o wstrzymanie się z eksportem świadczeń za marzec 2020 r., do czasu opublikowania nowej wersji mMedica.

Procedury weryfikują poprawność wyznaczonej krotności rozliczeniowej w ramach współczynnika M02 i M09.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości procedury ustawiają:
1. Wartości dla "Sposobu rozliczenia M02":
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.8
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.5
2. Wartości dla "Sposobu rozliczenia M09":
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 2.2
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.9
 
Wartości te są określone w słowniku CNFZ dostępnym pod adresem:
https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/3843

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Link do skryptu: "Poprawa sposobu rozliczenia M02"
Link do skryptu: "Poprawa sposobu rozliczenia M09"

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu styczniu 2020.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w zarządzeniu 182/2019/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.16
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  "Wczytaj procedurę"
6. Wskazać procedure "Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.16 dla miesiąca stycznia 2020" udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do zarządzenia 182/2019/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny "Wykonaj" w obszarze "Szukaj" użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie "Proponowana taryfa dla pozycji".
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
"Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.16 dla miesiąca stycznia 2020"

Komunikat wskazuje na brak definicji słowników odnoszących się do produktów jednostkowych w obszarze JGP na rok 2020 po stronie lokalnego OWNFZ.
W sprawie otrzymywanego komunikatu prosimy Państwa o kontakt z lokalnym OWNFZ w celu pozyskania informacji czy mają Państwo już wykonywać eksporty na rok 2020 w zakresie JGP.

Zostały przygotowane procedury serwisowe weryfikujące wprowadzony współczynnik korygujący dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego stopnia poziomu w ramach PSZ dla świadczeń z roku 2019.
Celem procedur jest ustawienie wartości:
- I Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R01 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, I poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.04"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.46" w okresie styczeń- wrzesień 2019
b) "M12 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.56" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.66" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
c) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.25" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
d) "M13 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R01+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.35" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom I".

- II Poziom zakwalifikowania w ramach PSZ:
1) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "N- Pełne rozliczenie(100%) współczynnika "R02 - Świadczenia rozliczenia w ryczałcie PSZ, II poziom zabezpieczeń"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.03"
2) Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "P01- Świadczenia specjalistycznie pierwszorazowe rozliczane ze względu na wiek(powyżej 18 r.ż.)  współczynnika:
a) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.44" w okresie styczeń- wrzesień 2019
b) "M24 - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+P01"  i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik-grudzień 2019
3. Dla świadczeń posiadających "Sposób rozliczenia" równy "W01- Świadczenia AOS rozliczane ze względu na wiek"  współczynnika:
a) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.55" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
b) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.65" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców do ukończenia 3. roku życia
c) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.24" w okresie styczeń- wrzesień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
d) "M25 -Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia R02+W01" i Krotności rozliczeniowej równiej "1.34" w okresie październik - grudzień 2019 u świadczeniobiorców w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia
Link do skryptu "Aktualizacja współczynnika poziom II".

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki opisane powyżej.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie "Wykonaj" użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku "Wykonaj" uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2020 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: "Rok" znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2019
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2019. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2020 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk "Dodaj..."
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2019 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2020
d) Dla dodanego kodu w polu 'Rok' wybrać z listy 2020
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×