Regulamin portalu mMedica

1                         Wstęp

Rozwiązania proponowane przez Asseco Poland S.A. w ramach Portalu mMedica obejmują:

 1. Witrynę informacyjną o oprogramowaniu mMedica: mmedica.asseco.pl
 2. Centrum Serwisowe mMedica (CSmM): mmedica-serwis.asseco.pl
 3. Centrum Zarządzania Licencjami mMedica (CZLmM): mmedica-licencje.asseco.pl, w tym dostęp do zakupu innych usług świadczonych przez Asseco Poland S.A. drogą elektroniczną, zasady świadczenia, których określają odrębne regulaminy.

2                         Podmiot odpowiedzialny

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu mMedica będącego własnością Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033391 (Spółka lub Asseco).

3                         Używane pojęcia

Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Portalu mMedica lub nadanych przez Asseco, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika lub do Zgłoszenia Serwisowego.

Konto Użytkownika- oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika Portalu mMedica, uruchomiony na jego rzecz przez Asseco, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

Zgłoszenie Serwisowe- oznacza zbiór informacji dotyczących obsługi serwisowej Klienta w ramach pojedynczego zdarzenia serwisowego.

Regulamin- oznacza niniejszy regulamin w Portalu mMedica.

Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony wRegulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z określonych funkcjonalności w Portalu mMedica.

Użytkownik- oznacza osobę reprezentującą Klienta

Klient/Licencjobiorca- potencjalny lub aktualny licencjobiorca oprogramowania mMedica korzystający z funkcjonalności Portalu mMedica.

4                         Postanowienia ogólne i korzystanie z Portalu mMedica

 1. Wszelkie prawa do Portalu mMedica, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Asseco, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem za zgodą Asseco.
 2. Asseco dołoży starań, aby korzystanie z Portalu mMedica było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Podczas wizyty na stronach Portalu mMedica, przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Użytkownika. Wplikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Portalu mMedica.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej i dokonanie rejestracji poprzez Centrum Zarządzania Licencjami mMedica. Adres email użyty w trakcie rejestracji będzie używany jako identyfikator użytkownika portalu jeśli nie zostanie podany login.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Portalu mMedica lub usług świadczonych przez Asseco, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Asseco.
 6. Asseco oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania imodyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe ichroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Asseco nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą oudostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu mMedica wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu mMedica w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Spółki.

5                         Rejestracja

 1. Korzystanie z wchodzących w skład Portalu CSmM oraz CZLmM wymaga założenia Konta Użytkownika.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Asseco w Centrum Zarządzania Licencjami mMedica i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Asseco poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji dla Użytkownika ustalane jest indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem Portalu mMedica oraz akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, niemniej bez jego akceptacji nie jest możliwe dokonanie rejestracji a tym samy skorzystanie z usług, o których mowa w Rozdziale 6 Regulaminu.
 5. Zaakceptowanie Regulaminu oraz dokonanie rejestracji jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Asseco Poland S.A. w zakresie: adresu e-mail oraz podanych opcjonalnie przy Rejestracji: imienia, nazwiska, numeru telefonu, w celu założenia konta Użytkownika Portalu mMedica i korzystania z Portalu mMedica.
 6. Niezależnie od powyższego zaakceptowanie Regulaminu oraz dokonanie rejestracji jest - zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania mMedica - momentem, w którym dochodzi w myśl art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do powierzenia Asseco przez Klienta danych osobowych, których administratorem jest Klient, a przetwarzanych w oprogramowaniu mMedica, na zasadach szczegółowo określonych w Postanowieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania mMedica.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany wformularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Asseco. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

6                         Usługi

1.     Asseco świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi:

1.1.   Prowadzenie Konta Użytkownika w CZLmM.

1.2.    Korzystanie z Centrum Zarządzania Licencjami mMedica polegającego na składaniu zamówień na licencje oprogramowania mMedica oraz innych produktów/ usług oferowanych Licencjobiorcom.

1.3.    Korzystanie z Centrum Serwisowego mMedica poprzez umożliwienia dokonywania Zgłoszeń Serwisowych dotyczących oprogramowania mMedica i dostępu do danych dotyczących Zgłoszenia Serwisowego.

2.     Usługi o których mowa w punktach 1.1 i 1.2 dostępne są po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych wpunkcie 5 Regulaminu. Usługa o której mowa w pkt 1.3 dostępna jest po otrzymaniu Hasła od Asseco.

3.     Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Asseco żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne zzaprzestaniem przez Asseco świadczenia na rzecz Użytkownika usług, o których mowa w pkt. 1 z zastrzeżeniem możliwości dokończenia wykonania tych usług, których realizacja została rozpoczęta.

4.     Asseco jest uprawnione do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Asseco lub innych Użytkowników lub Klientów, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika iusług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Portalu mMedica lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Asseco drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

5.     Asseco zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

7                         Zamówienia na produkty odpłatne w ramach CZLmM

 1. Informacje zawarte w ramach Portalu mMedica wzakresie produktów odpłatnych, wskazanych w cenniku zamieszczonym w Portalu stanowią ofertę Asseco zawarcia umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu mMedica.
 2. Użytkownik przyjmuje ofertę Asseco na produkty odpłatne oferowane w ramach CZLmM poprzez wypełnienie i wysłanie do Asseco formularza zamówienia dostępnego w ramach Centrum Zarządzania Licencjami mMedica, opłacenia zamówienia oraz zawarcia Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania mMedica.
 3. Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Portalu mMedica informację o cenie produktu odpłatnego, czasie trwania licencji, która będzie obowiązywała zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania mMedica oraz ewentualnie inne warunki świadczenia usług oferowanych w ramach CZLmM.
 4. Ceny zamieszczone w cenniku stanowią ceny netto.
 5. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik dokonuje opłaty zamówienia w formie przelewu na wskazany rachunek.
 7. Oprogramowanie jest dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej i pobierane przez Użytkownika z Portalu mMedica. Aktywacja licencji jest wykonywana przez użytkownika za pomocą funkcji oprogramowania. Aktywacja pozostałych usług odbywa się na zasadach określonych dla tych usług w warunkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 8. Realizację zamówienia, Asseco potwierdza Użytkownikowi, przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas Rejestracji.

8                         Zamówienia na usługi w ramach CSmM

 1. Użytkownik zgłasza problem dotyczący oprogramowania mMedica w Centrum Serwisowym mMedica.
 2. Asseco wykonuje analizę zgłoszonego problemu i przedstawia użytkownikowi ofertę wykonania usługi dotyczącej problemu lub – w przypadku braku potwierdzenia występowania problemu – odrzuca zgłoszenie.
 3. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić ofertę. Odrzucenie oferty powoduje zamknięcie zgłoszenia.
 4. W przypadku zaakceptowania oferty przez Użytkownika, usługa serwisowa jest wykonywana, po czym rozwiązanie jest przekazywane Użytkownikowi.
 5. Użytkownik może zareklamować wykonanie usługi lub potwierdzić wykonanie usługi i zamknąć zgłoszenie.
 6. W przypadku braku reklamacji wykonania usługi oraz braku potwierdzenia przez Użytkownika jej wykonania, zgłoszenie jest automatycznie zamykane po upływie 2 tygodni od przekazania rozwiązania Użytkownikowi.

9                         Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Asseco reklamacje w związku z korzystaniem z Portalu mMedica.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny mmedica@asseco.pl
 3. Reklamacje dotyczące usług serwisowych są składane za pośrednictwem CSmM.

10                  Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie wramach Portalu mMedica w celu Rejestracji, jest Asseco Poland S.A. z siedzibą wRzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów.
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Asseco Poland S.A. w zakresie podanym wRozdziale 5 dla potrzeb niezbędnych do realizacji: usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych wRegulaminie w szczególności zawarcia Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania mMedica. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania Rejestracji.
 4. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu umożliwienia korzystania zusług wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać drogą elektroniczną na adres mmedica@asseco.pl lub papierowo na adres Administratora danych podany powyżej.
 6. Z uwagi na możliwość dostępu do danych osobowych w ramach Usługi: Korzystanie z Centrum Serwisowego mMedica, a przetwarzanych przez Licencjobiorcę definiowanego Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania mMedica., stosownie do zapisów art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO) z momentem nabycia licencji zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania mMedica - dochodzi do powierzenia Asseco przez Klienta danych osobowych, których administratorem jest Klient, a przetwarzanych w oprogramowaniu mMedica, na zasadach szczegółowo określonych w Postanowieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania mMedica.
 7. Z uwagi na możliwość dostępu do danych osobowych w ramach innych usług odpłatnych oferowanych w ramach CZLmM, stosownie do zapisów RODO z momentem zaakceptowania stosownego regulaminu tych usług - zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania mMedica - dochodzi do powierzenia Asseco przez Klienta danych osobowych, których administratorem jest Klient, a przetwarzanych w oprogramowaniu mMedica, na zasadach szczegółowo określonych w Postanowieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania mMedica.
 8. Asseco zapewnia, iż pozyskane tak dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji usług objętych niniejszym regulaminem / regulaminem innych usług odpłatnych oferowanych w ramach CZLmM, w szczególności do celów konfiguracyjno-serwisowych i po wykonaniu tych czynności technicznych, niezbędnych dla realizacji działań serwisowych, będą każdorazowo usuwane zserwerów, stacji roboczych i innych nośników, na których zostały zapisane wramach tych czynności konfiguracyjno-serwisowych. W trakcie czynności konfiguracyjno-serwisowych dane będą zabezpieczane przed dostępem niepowołanych osób postronnych (niezwiązanych z procesem obsługi zgłoszenia) zwykorzystaniem mechanizmów zabezpieczeń sieciowych wykorzystywanych przez Asseco oraz systemu zabezpieczeń baz danych dostarczanych wraz zoprogramowaniem.
 9. Asseco będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W ramach Portalu mMedica mogą być umieszczane linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Asseco nie ma wpływu na regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron, ani na treść informacji tam zawartych. Asseco nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych rejestrowanych na stronach nienależących do Asseco.

11                  Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu mMedica.
 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika zmediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. W przypadku powstania sporu dotyczącego realizacji usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie4. Asseco zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w przepisach prawa. Wszystkie umowy oświadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie wterminie 7 dni od opublikowania na Portalu mMedica. Asseco poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości umieszczonej w sekcji Aktualności Portalu mMedica, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć na adres poczty elektronicznej: mmedica@asseco.pl. oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego go ze Spółką stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 5. Regulamin i Portal mMedica podlegają prawu polskiemu.

 

(w.2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×